image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به بیست و یکمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 1

Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich?

کجا سرعت زیاد به ویژه خطرناک است؟


 • A. In unübersichtlichen Kurven
 • در پیچ های که دید کافی‌ ندارد
 • B. An Fahrbahnverengungen
 • مکان هایی که جاده باریک میشود
 • C. An Bahnübergängen
 • در تقاطع های ریلی

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Darf hier schneller als 60 km/h gefahren werden?

آیا مجازید اینجا تند تر از ۶۰ کیلمتر در ساعت رانندگی کنید؟


 • A. Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist
 • بله در صورتی‌ که جاده خشک باشد
 • B. Ja, wenn die Fahrbahn nass ist
 • بله در صورتی‌ که جاده خیس باشد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 3

Im Herbst kommen Ihnen am Tage eine Reihe von Pkw mit eingeschaltetem Abblendlicht entgegen. Womit müssen Sie besonders rechnen?

در یک روز پاییزی خودرو های مقابل با نور پایین حرکت میکنند، باید انتظار کدام مورد را به ویژه داشته باشید؟


 • A. Mit starken Regenschauern
 • باران قوی
 • B. Mit plötzlich auftretenden Nebelbänken
 • پیدایش ناگهانی منطقه مه
 • C. Mit verschmutzter Fahrbahn
 • کثیف بودن سطح خیابان

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 4

Wo müssen Sie besonders mit plötzlich auftretendem Nebel rechnen?

در چه مکان هایی باید انتظار پیدایش ناگهانی مه را داشته باشید؟


 • A. An Seen
 • در دریاچه ها
 • B. An Flussläufen
 • حاشیه رودخأنه ها
 • C. In Moorgebieten
 • مناطق باتلاقی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie hier rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Ihr Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden
 • خودرو شما ممکن است به دلیل باد کنار تحت فشار به سمت چپ باشد
 • B. Das vor Ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden
 • خودرو جلو شما ممکن است به راست تحت فشار باشد
 • C. Wenn Sie überholen, zieht Ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des Lkw nach rechts
 • در صورت سبقت هنگام ورود به محدوده کامیون خودرو شما به راست کشش خواهد داشت

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 6

Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen?

شما از یک خیابان نورانی و روشن وارد یک خیابان تاریک میشوید. در این هنگام باید به چه مواردی توجه داشته باشید؟


 • A. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher
 • تشخیص موانع سخت تر از قبل خواهد بود
 • B. Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit
 • چشم ها آهسته به تاریکی‌ عادت خواهند کرد
 • C. Schon beim Abbiegen haben sich Ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt
 • در هنگام گردش چشمان شما به تاریکی‌ عادت کرده ا‌ند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 7

Wie schnell darf ein Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t und einem Anhänger auf Autobahnen höchstens fahren?

بالاترین سرعت مجاز برای کامیون ها در بزرگراه با وزن مجاز ۳ تن و تریلر که یدک میکشد چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


80

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Gefahren können sich durch Nichtbeachten dieses Verkehrszeichens ergeben?

چه خطراتی ممکن است در صورت عدم توجه به این تابلو به وجود بیاید؟


 • A. Das Fahrzeug könnte schleudern und den Gegenverkehr gefährden
 • خودرو میتواند لغزش داشته باشد و برای خودرو روبرو خطر ایجاد کند
 • B. Das Fahrzeug könnte einen Achs- oder Federbruch erleiden
 • شاسی یا کمک فنر های خودرو میتواند آسیب ببینند
 • C. Die Ladung könnte beschädigt werden
 • بار خودرو ممکن است آسیب ببیند

امتیاز این سوال : 2


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 9

Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert?

در صورتی‌ که جلو شما به دلیل مه غلیظ دید خراب شود، باید چه کاری انجام دهید؟


 • A. Dicht aufschließen, um sich an den Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren
 • فاصله خود را تا خودرو جلو کاهش میدهم تا بتوانم با دیدن چراغ های آن موقعیت یابی‌ کنم
 • B. Geschwindigkeit rechtzeitig den Sichtverhältnissen anpassen
 • سرعت خود را به موقع با میزان دید تنظیم می‌کنم
 • C. Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern
 • فاصله خود را تا خودرو جلو افزایش میدهم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 10

Für welche Kraftfahrzeuge gilt die Autobahn-Richtgeschwindigkeit?

برای کدام وسایل نقلیه در بزرگراه سرعت توصیه شده صدق میکند؟


 • A. Für Pkw und Motorräder
 • برای اتومبیل و موتور سیکلت
 • B. Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 6,0 t
 • برای کامیون ها با وزن مجاز ۶ تن
 • C. Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,5 t
 • برای کامیون ها با وزن مجاز ۲،۵ تن

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 11

Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen?

در چه مکان های باید انتظار کثیفی زیاد سطح جاده و خطر لغزش را داشته باشید؟


 • A. An Einmündungen von Feldwegen
 • در اتصلات با جاده های کشاورزی
 • B. An Baustellen
 • مکان های ساخت و ساز
 • C. An innerstädtischen Kreuzungen
 • در تقاطع شهر ها

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 12

Wann kann ein schnell fahrender Pkw auf trockener, gerader Straße seitwärts ausbrechen?

چه زمانی ممکن است خودرو سواری با سرعت بالا در یک خیابان خشک و مستقیم منحرف شود؟


 • A. Wenn plötzlich Gegenwind auftritt
 • در صورت بروز ناگهانی باد مخالف
 • B. Wenn er plötzlich von starkem Seitenwind erfasst wird
 • هنگامی که خودرو ناگهان گرفتار باد کنار شدید شود
 • C. Wenn ein Reifen platzt
 • در صورت ترکیدن لاستیک

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 13

Wie können Sie beim Fahren gefahrlos feststellen, ob die Fahrbahn vereist ist?

چگونه میتوانید هنگام رانندگی بدون خطر تشخیص دهید که آیا سطح جاده یخ زده است یا نه؟


 • A. Kräftig Gas geben
 • با نیرو گاز دادن
 • B. Bei ganz langsamer Fahrt bremsen
 • هنگام رانندگی بسیار آهسته ترمز کردن
 • C. Lenkung ruckartig hin- und herbewegen
 • فرمان را به این طرف و آن طرف چرخاندن

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 14

Sie fahren aus unbefestigtem Gelände (z. B. Acker, Baustelle) auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich?

شما از یک جاده خاکی کثیف مانند جاده کشاورزی یا محل ساز و ساخت وارد خیابان دیگری شده و آن را کثیف می‌کنید. چه کسی‌ موظف به تمیز کردن خیابان است؟


 • A. Die Anlieger dieses Straßenabschnitts
 • ساکنین این منطقه از جاده
 • B. Sie als Verursacher
 • شما به عنوان کثیف کننده
 • C. Das zuständige Straßenbauamt
 • مسولین مربوطه به راه و جاده ها

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه رفتاری خواهید کرد؟


 • A. Sie dürfen nicht schneller als 60 km/h fahren
 • شما مجاز نیستید تندتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید
 • B. Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen
 • تا زمانی که ایمنی جاده اجازه میدهد شما باید حداقل با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید
 • C. Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 60 km/h fahren können oder dürfen
 • در صورتی‌ که شما نمیتوانید یا مجاز نیستید بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید استفاده از این خیابان برای شما ممنوع است

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie tun, wenn Sie sich diesem Verkehrszeichen nähern?

با نزدیک شدن به این تابلو باید چه کاری انجام دهید؟


 • A. Durch schnelle Lenkbewegungen den Unebenheiten ausweichen
 • با حرکت سریع فرمان از موانع عبور خواهم کرد
 • B. Geschwindigkeit verringern
 • سرعت خود را کاهش میدهم
 • C. Geschwindigkeit erhöhen
 • سرعت خود را افزایش میدهم

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum müssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren?

چرا باید در این خیابان با دقت ویژه رانندگی کنید؟


 • A. Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist
 • زیرا رانندگی روی ریل ها خطرناک است
 • B. Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte
 • زیرا ممکن است قطار شهری از روبرو بیاید
 • C. Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist
 • از آنجا که سطح جاده ناهموار و متفاوت است

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 18

Was kann zu Auffahrunfällen führen?

چه عواملی ممکن است موجب تصادف شوند؟


 • A. Zu dichtes Auffahren
 • عدم رعایت فاصله ایمنی
 • B. Unerwartet starkes Bremsen
 • ترمز سیخ که ناگهانی باشد
 • C. Unaufmerksamkeit
 • بی‌ دقتی‌

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 19

Auf welchen Straßen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h?

در کدام خیابان ها سرعت توصیه شده ۱۳۰ کیلومتر در ساعت اعمال میشود؟


 • A. Auf Autobahnen
 • در بزرگراه ها
 • B. Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit baulich getrennten Fahrbahnen für jede Richtung
 • در جاده ها بیرون از منطق شهری که در میان لاین ها حصار ساخته شده است
 • C. Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für jede Richtung
 • در جاده ها بیرون از منطق شهری که دارای حداقل ۲ لاین در هر مسیر باشد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 20

Warum darf man nicht unnötig langsam fahren?

چرا نباید غیر ضروری با سرعت پایین رانندگی کرد؟


 • A. Weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird
 • از آنجا که خطر تصادف را افزایش می یابد
 • B. Weil der Verkehrsfluss behindert wird
 • از آنجا که جریان ترافیک آسیب خواهد دید
 • C. Weil Nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden
 • زیرا خودرو های پشت به سبقت خطرناک تحریک خواهند شد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 21

Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?

بالاترین سرعت مجاز برای کامیون ها بیرون از منطقه شهری با وزن مجاز ۳ تن در جاده هایی با یک لاین در هر مسیر چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


100

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 22

Die Straße ist auf einem kurzen Stück vereist. Was sollen Sie hier möglichst vermeiden?

قسمتی‌ کوچکی از خیابان یخ زده است. در آنجا باید از انجام چه کاری در حد امکان خودداری کنید؟


 • A. Beschleunigen
 • شتاب
 • B. Bremsen
 • ترمز کردن
 • C. Lenkbewegungen
 • بازی با فرمان

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 23

Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen?

کجا سرعت بالا اغلب موجب سانحه میگردد؟


 • A. An Straßenkreuzungen und -einmündungen
 • در تقاطع ها و اتصالات جاده ها
 • B. An Fußgängerüberwegen
 • خط عابر پیاده
 • C. In Kurven
 • در پیچ ها

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 24

Wie durchfahren Sie enge Kurven?

چگونه از پیچ های تند عبور خواهید کرد؟


 • A. Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen
 • تنها هنگام خروج از پیچ شتاب میگیرم
 • B. Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern
 • قبل از پیچ سرعت را کاهش میدهم
 • C. Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern
 • تنها در اوج پیچ سرعت را کاهش میدهم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 25

Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?

بالاترین سرعت مجاز برای خودرو های سواری بیرون از منطقه شهری در جاده هایی با یک لاین در هر مسیر چقدر است؟امتیاز این سوال : 4


100

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum ist hier ein großer Sicherheitsabstand nötig?

چرا حفظ فاصله ایمنی بیشتر الزامی است؟


 • A. Weil der Anhalteweg länger als bei trockener Straße ist
 • زیرا مسافت سپری شده تا توقف طولانی‌ تر از جاده خشک خواهد بود
 • B. Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert
 • زیرا در غیر این صورت آب پاشیده شده دید را خراب خواهد کرد
 • C. Weil Sie sonst auf Wasserlachen zu spät reagieren können
 • در غیر این صورت واکنش شما به گودال آب خیلی‌ دیر خواهد بود

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren?

چرا باید اینجا به ویژه با احتیاط رانندگی کنید؟


 • A. Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw verengt ist
 • زیرا خیابان به علت پارک اشتباه خودرو سواری باریک شده است
 • B. Weil die Fahrbahn glatt ist
 • زیرا خیابان لغزنده است
 • C. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist
 • زیرا دید به دلیل پیچ خوب نیست

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 28

Warum müssen Sie bei Nässe einen erheblich größeren Sicherheitsabstand einhalten als bei trockener Fahrbahn?

چرا باید فاصله ایمنی شما در جاده خیس بیشتر از جاده خشک باشد؟


 • A. Weil durch Spritzwasser die Sicht beeinträchtigt werden kann
 • زیرا به دلیل پاشیده شدن آب دید خراب میشود
 • B. Weil der Bremsweg länger wird
 • زیرا خط ترمز طولانی تر خواهد بود
 • C. Weil sich der Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn verschlechtert
 • زیرا میزان تماس بین تایرها و سطح خیابان کاهش می‌ یابد

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 29

Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen?

در چه مکان هایی باید انتظار یخ زدگی سطح جاده را داشته باشید؟


 • A. Auf Strecken, die durch Wald führen
 • تکه های جاده که از جنگل میگذرد
 • B. Auf stark befahrenen Strecken
 • مکان های پر تردد
 • C. Auf Brücken
 • روی پل ها

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung
 • پایان منطقه محدودیت سرعت
 • B. Auf den Anfang der Geschwindigkeitsbeschränkung
 • منطقه آغاز محدودیت سرعت
 • C. Auf ein Verbot, schneller als 60 km/h zu fahren
 • سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر ممنوع

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 31

Sie verdoppeln Ihre Geschwindigkeit. Wie verändert sich der Bremsweg?

شما سرعت خود را دو برابر کرده اید، خط ترمز شما چه تغییری میکند؟امتیاز این سوال : 4


4

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 32

Wovon ist der Bremsweg abhängig? Vom Zustand der

خط ترمز به چه عواملی بستگی دارد؟ وضیعت


 • A. - Bereifung
 • تایر ها
 • B. - Bremsanlage
 • سیستم ترمز
 • C. - Fahrbahnoberfläche
 • سطح جاده

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig sein?

چرا باید اینجا به ویژه احتیاط کنید؟


 • A. Weil das von links kommende Auto Vorfahrt hat
 • زیرا خودروهایی که از چپ می‌ آیند حق تقدم دارند
 • B. Weil ein Fahrzeug von rechts kommen könnte
 • زیرا ممکن است خودرویی از راست بیاید
 • C. Weil beim Bremsen erhöhte Rutschgefahr besteht
 • زیرا در صورت ترمز کردن خطر لغزش بالا است

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 34

Wodurch kann beim Fahren eine vermeidbare Lärmbelästigung entstehen?

چه عواملی موجب ایجاد سر و صدای قابل اجتناب در حین رانندگی میشود؟


 • A. Durch Fahren mit niedriger Drehzahl
 • حرکت با دور موتور پایین
 • B. Durch schadhafte Schalldämpfer
 • صدا خفه کن خراب
 • C. Durch unnötig starkes Beschleunigen
 • شتاب شدید که بی‌ مورد باشد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 35

Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar werden? Bis zu

از خودرو شما یک قطره روغن چکه می‌کند. این یک قطره تا چه میزان آب را میتواند غیر قأبل آشامیدن کند؟ تا


 • A. 1 Liter
 • ۱ لیتر
 • B. 50 Liter
 • 50 لیتر
 • C. 600 Liter
 • 600 لیتر

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Mit einer gefährlichen Linkskurve
 • وجود پیچ خطرناک به چپ
 • B. Mit einem hinter der Kuppe liegen gebliebenen Fahrzeug
 • اینکه بعد از تپه خودرویی متوقف شده باشد
 • C. Mit Querverkehr vor der Kurve
 • وجود ترافیک قبل از پیچ

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 37

Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen?

شما در یک جاده تازه تاسیس در یک منطقه جنگلی‌ رانندگی می‌کنید. انتظار کدام موارد را باید داشته باشید؟


 • A. Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten
 • تصادف در جاده تازه تاسیس جنگلی‌ غیر منتظره است
 • B. Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall
 • احتمال تصادف با حیوانات در جنگل وجود دارد
 • C. Wild überquert unerwartet die Fahrbahn
 • حیوانات از خیابان عبور خواهند کرد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 38

Was soll man beim Tanken beachten?

هنگام بنزین زدن باید به چه نکاتی‌ توجه کنید؟


 • A. Möglichst randvoll tanken
 • در حد امکان لب به لب باک را پر کنید
 • B. Keine Kraftstoffdämpfe einatmen
 • بخار و گاز سوخت را تنفس نکنید
 • C. Nicht nachtanken, wenn der Tank voll ist und die Zapfpistole abgeschaltet hat
 • هنگامی که باک کامل پر شده و پمپ بنزین قطع میشود بیشتر بنزین نزنید

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 39

Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsung berechnen?

با استفاده از چه فرمولی میتوانید مسافت خط ترمز تا توقف را به متر با اساس سرعت در صورت ترمز زدن معمولی محاسبه کنید؟


 • A. ((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x ((Geschwindigkeit in km/h) / 10)
 • ((سرعت در کیلومتر ساعت) / 10) × ((سرعت در کیلومتر ساعت) / 10)
 • B. ((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x 3
 • ((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) X 3
 • C. ((Geschwindigkeit in km/h) / 10) x 5
 • ((سرعت در کیلومتر / ساعت) / 10) × 5

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 40

Wie müssen Sie sich verhalten, wenn ein Zusammenstoß mit Wild nicht mehr zu vermeiden ist?

در صورتی‌ که بروز تصادف با یک حیوان در جنگل اجتناب ناپذیر است، چگونه عمل خواهید کرد؟


 • A. In jedem Fall ein Ausweichmanöver durchführen
 • عبور کنم در هر صورت با مانور سعی‌ می‌کنم
 • B. Bremsen, Lenkrad bzw. Lenker gut festhalten und versuchen, die Fahrtrichtung beizubehalten
 • ترمز می‌کنم فرمان را محکم گرفته و سعی‌ می‌کنم در لاین خود باقی‌ بمانم

امتیاز این سوال : 3


B
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De