در این بخش شما می توانید به هجدهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen?

چه خطراتی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
 • کودکان خیابان را به موقع ترک نخواهند کرد
 • B. Alle Kinder warten auf dem Gehweg
 • همه کودکان در پیاده رو منتظر خواهند ماند
 • C. Einzelne Kinder kehren wieder um
 • بعضی‌ از کودکان به خیابان باز خواهند گشت

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 2

Im Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn hält ein Linienbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage an einer Haltestelle. Wie verhalten Sie sich?

در یک خیابان دو طرفه در مسیر شما اتوبوسی‌ که چراغ خطر)جفت راهنما(آن روشن است توقف کرده، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Nur dann mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, wenn Fahrgäste die Fahrbahn überqueren wollen
 • تنها زمانی‌ که مسافرین میخواهند از خیابان عبور کنند با سرعت پیاده حرکت خواهم کرد
 • B. Geschwindigkeit beibehalten, da der Bus auf der anderen Fahrbahnseite hält
 • سرعت را حفظ می‌کنم زیرا اتوبوس در لاین دیگری توقف کرده
 • C. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • سرعت خود را به حد سرعت پیاده کاهش خواهم داد

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Anhalten
 • توقف خواهم کرد
 • B. Den Mann die Straße überqueren lassen
 • به مرد اجازه خواهم داد از خیابان عبور کند
 • C. Blickkontakt aufnehmen
 • تماس چشمی برقرار خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Kinder beobachten
 • به کودکان توجه خواهم کرد
 • B. mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. bremsbereit sein
 • آماده بودن جهت ترمز زدن

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Der Junge auf dem Fahrrad wird

چه خطراتی را باید پیش بینی‌ کنید؟ پسر دوچرخه سوار


 • A. - stehen bleiben.
 • متوقف خواهد ماند
 • B. - auf dem Radweg weiterfahren.
 • در راه دوچرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد
 • C. - auf die Fahrbahn fahren.
 • به طرف خیابان حرکت خواهد کرد

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 6

Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren?

هنگام عبور سالمندان با واکر از خیابان چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Dass sie auf der Fahrbahn stehen bleiben
 • اینکه آنها وسط خیابان توقف خواهند کرد
 • B. Dass sie die Fahrbahn langsam überqueren
 • اینکه آنها آهسته از خیابان عبور خواهند کرد
 • C. Dass sie auf der Fahrbahn umkehren
 • اینکه آنها مسیرطی شده را باز خواهند گشت

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 7

Eine Straßenbahn fährt in Fahrbahnmitte und erreicht eine Haltestelle mit wartenden Fahrgästen am Fahrbahnrand. Wie verhalten Sie sich kurz vor Stillstand der Straßenbahn?

یک تراموا در میانه خیابان در حال نزدیک شدن به ایستگاهی که در آن مسافرین انتظار میکشند میباشد، درست قبل از توقف تراموا چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich bleibe hinter der Straßenbahn, um die Fahrgäste nicht zu gefährden
 • من پشت تراموا باقی‌ خواهم ماند تا خطری متوجه مسافرین نکنم
 • B. Ich brauche die Fahrgäste in dieser Situation nicht zu beachten, weil sie die Fahrbahn noch nicht betreten dürfen
 • نیازی به توجه به مسافرین نمی باشد زیرا آنها هنوز مجاز نیستند وارد خیابان شوند
 • C. Ich überhole die Straßenbahn, weil diese noch nicht steht
 • من از تراموا سبقت خواهم گرفت زیرا او هنوز توقف نکرده است

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 8

Sie nähern sich einem Linienbus, der auf Ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen Sie sich ein?

در یک خیابان دو طرفه در مسیرمخالف شما اتوبوسی‌ که چراغ خطر(جفت راهنما)ن روشن است توقف کرده، چه شرایطی را پیش بینی‌ خواهید کرد؟


 • A. Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat
 • مسافرین تنها زمانی‌ که جفت راهنما خاموش باشد از خیابان عبور خواهند کرد
 • B. Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen
 • مسافرین مسیر خود را در خیابان تغییر خواهند داد تا به اتوبوس برسند
 • C. Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn
 • مسافرینی که از اتوبوس پیاده شده ا‌ند بلافاصله از خیابان عبور خواهند کرد

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 9

Welchen Fahrzeugen müssen Sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen ermöglichen?

باید برای کدام وسایل نقلیه خروج از ایستگاه را امکان پذیر سازید؟


 • A. Taxen
 • تاکسی
 • B. Schulbussen
 • اتوبوس های مدرسه
 • C. Linienbussen
 • اتوبوس

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Kinder beobachten
 • به کودکان توجه خواهم کرد
 • B. Mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Bremsbereit sein
 • آماده بودن جهت ترمز زدن

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie sollten Sie sich verhalten?

چگونه باید واکنش نشان دهید؟


 • A. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • ترمزمیکنم تا سرعت خود را به سرعت پیاده تبدیل کنم
 • B. Unvermindert weiterfahren
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Bremsbereit bleiben
 • آماده ترمز زدن میباشم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 12

Wie verhalten Sie sich, wenn ein Bus an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet ist?

هنگامی که اتوبوسی‌ با چراغ خطر روشن در ایستگاه توقف کرده چه واکنشی باید نشان بدهید؟


 • A. Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand eine Gefährdung von Fahrgästen ausschließen
 • هنگام عبور از کنار اتوبوس با فاصله کافی‌ از آن حرکت خواهم کرد تا خطری متوجه مسافرین نشود
 • B. Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten
 • اگر خطری مسافرین را تهدید می‌کند صبر خواهم کرد
 • C. Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nötigenfalls anhalten
 • تنها با سرعت پیاده حرکت می‌کنم و در صورت نیاز کاملا توقف خواهم نمود

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Der Junge auf dem Fahrrad wird

چه خطراتی را باید پیش بینی‌ کنید؟ پسر دوچرخه سوار


 • A. - auf die Fahrbahn fahren.
 • به طرف خیابان حرکت خواهد کرد
 • B. - auf dem Radweg weiterfahren.
 • در راه دوچرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد
 • C. - stehen bleiben.
 • متوقف خواهد ماند

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen? Die Radfahrerin vor mir wird

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟ دوچرخه سوار جلو من


 • A. – auf die andere Straßenseite fahren
 • به طرف دیگر خیابان حرکت خواهد کرد
 • B. – nach links abbiegen
 • به چپ خواهد پیچید
 • C. – mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen
 • مزاحمتی برای ادامه مسیر من ایجاد نخواهد کرد

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. Bremsbereit sein
 • آماده ترمز زدن میباشم
 • C. Kinder beobachten
 • به کودکان توجه خواهم کرد

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 16

Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten Sie sich?

علیرغم وجود پیاده رو در سمت راست خیابان فردی با ویلچر در خیابان حرکت می‌کند چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann
 • تا زمانی که امکان سبقت فراهم نشده پشت آن حرکت خواهم کرد
 • B. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss
 • من با فاصله کافی‌ از او سبقت خواهم گرفت زیرا که امکان لغزش به طرف من وجود دارد
 • C. Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält
 • من با بوق زدن به اوخواهم فهماند که رفتار او اشتباه است

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 17

Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten Sie sich?

شخصی با واکر نمی تواند از پیاده رو پایان آمده تا از خیابان عبور کند, شما چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein
 • من توقف کرده و جفت راهنما را روشن میکنم
 • B. Ich hupe und fahre um die Person herum
 • من بوق زده و از کنار فرد عبور میکنم
 • C. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl
 • من پیاده شده و به فرد با واکر کمک میکنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen?

در مورد چه افرادی باید آمادگی معلولیت آنها از ناحیه بینایی(اینکه آنها نابینا باشند) را داشته باشید؟


 • A. Dem Mann
 • مرد
 • B. Dem Kind
 • کودک
 • C. Der Frau
 • زن

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten?

اینجا یک منطقه آرام تجاری با محدودیت ترافیکی شروع می شود, چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten
 • هنگام بارندگی به عابرین توجه ویژه داشته باشد
 • B. Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h einhalten
 • سرعت خود را حداقل ۲۰ کیلومتر در ساعت حفظ کنید
 • C. Höchstparkdauer beachten
 • به حداکثر زمان پارکینگ توجه داشته باشید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 20

An einer Straßenbahnhaltestelle steigen Fahrgäste auf der Fahrbahn ein und aus. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie rechts vorbeifahren wollen?

در یک ایستگاه قطار شهری مسافرین در حال پیاده و سوار شدن هستند. گر میخواهید از سمت راست قطار از آن عبور کنید چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Deutlich Warnzeichen geben und weiterfahren
 • به طور واضح هشدار داده و به مسیر خود ادامه می دهم
 • B. Vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist und sie auch nicht behindert werden
 • در صورتی که خطری عابرین پیاده را تهدید نکند و به آنها آسیبی وارد نشود با سرعت پیاده به مسیر خود ادامه می دهم
 • C. Warten, wenn Fahrgäste gefährdet oder behindert werden könnten
 • در صورتی که خطری عابرین پیاده را تهدید کند و به آنها آسیبی وارد شود صبر می کنم

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 21

Was müssen Sie beachten?

باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Ich darf am Bus nicht vorbeifahren
 • من نباید از کنار اتوبوس عبور کنم
 • B. Personen könnten die Fahrbahn überqueren
 • عابرین ممکن است از خیابان عبور کنند
 • C. Ich darf am Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
 • من مجازم از کنار اتوبوس با سرعت پیاده عبور کنم

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen?

انتظار چه خطراتی را باید داشته باشید؟


 • A. einzelne Kinder kehren wieder um
 • بعضی از کودکان به خیابان باز خواهند گشت
 • B. alle Kinder warten auf dem Gehweg
 • همه کودکان در پیاده رو منتظر خواهند ماند
 • C. die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
 • کودکان به موقع خیابان را ترک نخواهند کرد

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie sollten Sie sich verhalten?

چگونه باید واکنش نشان دهید؟


 • A. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم
 • B. Unverändert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Alle Fahrzeuge, die

کدام وسایل نقلیه مجازند بدون ایجاد خطر برای دیگران و تنها با سرعت پیاده ها در اینجا تردد کنند؟ تمامی خودرو هایی که


 • A. - entgegenkommen
 • از روبرو می آیند
 • B. - in gleicher Richtung fahren
 • که در مسیر من حرکت می کنند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen?

انتظار چه خطراتی را باید داشته باشید؟


 • A. Einzelne Kinder kehren wieder um
 • بعضی از کودکان دوباره به عقب برمیگردند
 • B. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig
 • کودکان خیابان را به موقع ترک نمیکنند
 • C. Alle Kinder warten auf dem Gehweg
 • همه کودکان در پیاده رو منتظر میمانند

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen? Die Radfahrerin vor mir wird

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟ دوچرخه سوار جلو من


 • A. – mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen
 • مزاحمتی برای ادامه مسیر من ایجاد نخواهد کرد
 • B. – auf die andere Straßenseite fahren
 • به طرف دیگر خیابان حرکت خواهد کرد
 • C. – nach links abbiegen
 • به چپ خواهد پیچید

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrzeuge dürfen hier nur mit Schrittgeschwindigkeit und unter Ausschluss jeglicher Gefährdung der Fahrgäste vorbeifahren? Alle Fahrzeuge, die

کدام وسایل نقلیه مجازند تنها با سرعت پیاده ها و بدون ایجاد خطر برای عابرین پیاده اینجا تردد کنند؟ تمام وسایل نقلیه ایی که


 • A. - entgegenkommen
 • از روبرو می آیند
 • B. - in gleicher Richtung fahren
 • که در مسیر من حرکت می کنند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 28

Müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?

آیا باید اینجا اهسته و با آمادگی جهت ترمز کردن رانندگی کنید؟


 • A. Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten.
 • بله تا عابرینی که مسافر اتوبوس نیستند بتوانند از خیابان عبور کنند
 • B. Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten.
 • بله تا مسافرین اتوبوس بتوانند از خیابان عبور کنند
 • C. Ja, da der Bus sofort anfahren wird.
 • بله زیرا اتوبوس می تواند شروع به حرکت کند

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Unverändert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. Geschwindigkeit vermindern
 • سرعت را کاهش می دهم
 • C. Bremsbereit sein
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • بلافاصله ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم
 • B. bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود
 • C. mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 31

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Kurz bremsen, damit der nachfolgende Fahrer seine Geschwindigkeit reduziert
 • ترمز کوتاهی میزنم تا خودرو پشتی سرعت خود را کاهش دهد
 • B. Beschleunigen, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand herzustellen
 • شتاب میگیرم تا فاصله خود را با خودرو پشت حفظ کنم
 • C. Geschwindigkeit beibehalten und unverändert weiterfahren
 • سرعت خود را حفظ کرده و بدون تغییری به مسیر ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie sollten Sie sich verhalten?

چگونه باید واکنش نشان دهید؟


 • A. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم
 • B. Bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود
 • C. Unvermindert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Unverändert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. Geschwindigkeit vermindern
 • سرعت را کاهش می دهم
 • C. Bremsbereit sein
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Das Mädchen auf dem Fahrrad wird

چه خطراتی را باید پیش بینی‌ کنید؟ خانم دوچرخه سوار


 • A. - auf die Fahrbahn fahren.
 • به طرف خیابان خواهد آمد
 • B. - stehen bleiben.
 • توقف خواهد کرد
 • C. - auf dem Radweg weiterfahren.
 • در راه دوچرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

باید چگونه رفتار کنید؟


 • A. bremsbereit bleiben
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود
 • B. mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • بلافاصله ترمز میکنم تا به سرعت پیاده برسم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 36

Warum müssen Sie hier verzögern? Wegen

چرا باید در اینجا احتیاط کنید؟ به دلیل


 • A. - des Kindes
 • کودک
 • B. - des Geländewagens
 • جیپ
 • C. - des Motorrades
 • موتورسوار

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. bremsbereit sein
 • آماده برای ترمز کردن خواهم بود
 • B. mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Kinder beobachten
 • به کودکان توجه میکنم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 38

Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren?

چرا باید اینجا آهسته و با آمادگی جهت ترمز کردن رانندگی کنید؟


 • A. Weil der schwarze Pkw anfährt
 • زیرا خودرو سواری مشکی شروع به حرکت میکند
 • B. Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist
 • زیرا شرایط خیابان به خوبی دیده نمیشود
 • C. Weil ein Kind auf die Straße geht
 • زیرا کودکی به طرف خیابان می آید

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Bremsbereit sein
 • آماده بودن جهت ترمز زدن
 • B. Unverändert weiterfahren
 • بدون تغییری به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Geschwindigkeit vermindern
 • سرعت خود را کاهش میدهم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 40

Welches Verhalten ist jetzt richtig?

هم اکنون چه رفتاری درست میباشد؟


 • A. Ich wechsle den Fahrstreifen ohne sofort zu überholen
 • بدون سبقت فوری باند خود را تغییر میدهم
 • B. Ich überhole den Bus mit mäßiger Geschwindigkeit
 • من با سرعت ملایم از اتوبوس سبقت میگیرم
 • C. Ich bleibe zunächst hinter dem Bus
 • اول پشت اتوبوس منتظر خواهم ماند

امتیاز این سوال : 5


Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De