image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به هفدهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier richtig?

در اینجا کدام گزینه صحیح است؟


 • A. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen
 • مسافرین (پیاده ها)باید قبل از سوار شدن به خودروهای در حال حرکت اجازه عبور دهند
 • B. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
 • به شرطی که به کسی‌ آسیبی نرسد یا تحت خطر قرار نگیرد، میتوان از سمت راست همچنین با سرعتی بیش از سرعت پیاده(۴-۶ کیلومتر)هم حرکت کرد
 • C. Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist
 • میتوان با سرعت پیاده(۴-۶کیلومتر)از سمت راست عبور کرد به شرطی که به عابرین صدمه وارد نشود یا تحت خطر قرار نگیرند

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 2

Womit ist zu rechnen, wenn man sich Kindern nähert?

باید چه شرایطی را در صورت نزدیک شدن کودکان پیش بینی‌ کرد ؟


 • A. Mit verkehrsgerechtem Verhalten der Kinder
 • کودکان مطابق قوانین عبور و مرور رفتار خواهند کرد
 • B. Mit schnellem und richtigem Reagieren der Kinder
 • کودکان واکنشی سریع و صحیح خواهند داشت
 • C. Mit unüberlegtem Verhalten der Kinder
 • کودکان بی‌ دقت و بدون توجه هستند

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist in dieser Situation richtig? (Warnblinklicht aus)

کدام گزینه در این موقعیت درست است ؟ جفت راهنما خاموش است


 • A. Sie dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren
 • شما مجازید تنها با احتیاط از کنار اتوبوس عبور کنید
 • B. Als Gegenverkehr brauchen Sie den Bus nicht besonders zu beachten
 • با توجه به اینکه شما از روبرو به اتوبوس نزدیک میشوید نیازی ندارید توجه خاصی‌ به اتوبوس داشته باشید
 • C. Die entgegenkommenden Pkw dürfen nur vorsichtig an dem Bus vorbeifahren
 • خودرو های که از روبرو حرکت میکنند مجازند تنها با احتیاط از کنار اتوبوس عبور کنند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Was haben Sie im Bereich dieses Verkehrszeichens zu beachten?

در محدوده این تابلو به چه موردی باید توجه کنید ؟


 • A. Sie dürfen halten
 • شما مجازید توقف کنید
 • B. Sie müssen mit an- und abfahrenden Taxen rechnen
 • شما باید عبور و مرور تاکسی ها را در نظر داشته باشید
 • C. Sie dürfen parken
 • شما مجازید پارک کنید

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf stellen Sie sich ein? Dass der

چه نکاتی‌ را محاسبه خواهید کرد ؟


 • A. - Bremsweg länger wird
 • مسیر ترمز )مسیری که از زمان فشار بر پدال ترمز تا توقف کامل خودرو میباشد (طولانی‌ تر خواهد بود
 • B. - Bus sofort anfährt
 • اتوبوس بلافاصله حرکت خواهد کرد
 • C. - Busfahrer Sie vorbeifahren lässt
 • راننده اتوبوس به شما اجازه عبور خواهد داد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich im Bereich dieses Verkehrszeichens?

در محدوده این تابلو چه رفتاری درست میباشد ؟


 • A. Sie dürfen ein- oder aussteigende Fahrgäste nicht gefährden
 • شما نباید مسافرینی که در حال پیاده و سوار شدن هستند را به خطر بیندازید
 • B. Sie dürfen parken
 • شما مجازید پارک کنید
 • C. Sie dürfen halten
 • شما مجازید توقف کنید

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie in dieser Situation beachten? (Warnblinklicht an) Sie dürfen

در این شرایط به چه نکاتی‌ باید توجه کنید ؟ ))جفت رهنما روشن است (


 • A. - an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist
 • میتوانید با سرعت پیاده از کنار اتوبوس عبور کنید به شرطی که خطری متوجه مسافرین نباشد
 • B. - den Bus so lange nicht überholen, wie er noch fährt
 • تا زمانی که اتوبوس در حرکت است از آن سبقت نگیرید
 • C. - den Bus überholen, solange er noch fährt
 • تا زمانی که اتوبوس در حرکت است از آن سبقت بگیرید

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 8

Wozu führt das Hören von lauter Musik, vor allem mit extremen Bässen im Auto?

اجرای موسیقی با صدای بلند و مخصوصا با باس شدید منجر به چه خواهد شد ؟


 • A. In der Nähe solcher Fahrzeuge verlieren Blinde die Orientierung
 • در نزدیکی‌ چنین خودروهای نابینایان دچار سردرگمی در جهت یابی‌ میشوند
 • B. Blinde erkennen dadurch leichter den Verlauf der Fahrbahn
 • در این صورت نابینایان بهتر از شرایط تردد خیابان آگاهی‌ میابند
 • C. Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird erheblich beeinträchtigt
 • توجه راننده به طور قابل ملاحظه تحت تاثیر خواهد بود

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 9

Womit müssen Sie rechnen, wenn vor Ihnen ein Lastzug in eine enge Straße nach rechts abbiegen will? Er wird

کامیون جلو شما میخواهد به راست پیچیده و وارد خیابانی باریک شود، به چه نکاتی‌ باید توجه کنید ؟


 • A. - seine Geschwindigkeit stark vermindern
 • او سرعت خود را به شدت کاهش خواهد داد
 • B. - vor dem Abbiegen nach links ausscheren
 • قبل از گردش مقداری به چپ خواهد رفت
 • C. - sich besonders weit rechts einordnen
 • او به طور قابل ملاحظه یی به راست گرایش خواهد یافت

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 10

Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Menschen die Fahrbahn überqueren?

چه نکاتی‌ را هنگام عبور سالمندان از خیابان باید در نظر داشته باشید ؟


 • A. Sie kehren manchmal auf halbem Wege um
 • گاهی اوقات در نیمه راه باز میگردنند
 • B. Sie achten oft nicht auf den Fahrzeugverkehr
 • آنها اغلب به ترافیک خیابان توجه نمیکنند
 • C. Sie bleiben manchmal plötzlich auf der Fahrbahn stehen
 • آنهاگاهی اوقات ناگهان وسط خیابان توقف میکنند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 11

Womit müssen Sie rechnen, wenn Sie Warnblinklicht sehen? Mit einem

چه نکاتی‌ را هنگام دیدن جفت راهنما روشن باید در نظر داشته باشید ؟


 • A. - Schulbus, aus dem Kinder aussteigen
 • اتوبوس مدرسه یی‌ که کودکان از آن پیاده میشوند
 • B. - Pkw, der abgeschleppt wird
 • خودرو یی‌ که در حال بکسل شدن است
 • C. - Lkw, der liegen geblieben ist
 • کامیونی که به دلیلی‌ متوقف شده است

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 12

Worauf kann Warnblinklicht hinweisen?

جفت راهنما(چراغ خطر)نشانگر چه می‌باشد ؟


 • A. Auf einen Stau
 • ترافیک
 • B. Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- oder aussteigen
 • اتوبوس مدرسه که کودکان از آن پیاده یا سوار میشوند
 • C. Auf liegen gebliebene Fahrzeuge
 • خودرو یی‌ که به دلیلی‌ متوقف شده است

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 13

Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit hoch beladenem Anhänger. Womit müssen Sie rechnen?

شما پشت یک تراکتور با تریلی مملو از بار در حال حرکت هستید، چه نکاتی‌ را باید در نظر بگیرید؟


 • A. Vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen
 • به ویژه هنگام ترمز زدن یا پیچیدن بار ممکن است سقوط کند
 • B. Der Zug hat wegen der Beladung einen besonders kurzen Bremsweg
 • به دلیل وزن بار، تراکتور مسیر ترمز کوتاه تری دارد
 • C. Die Blinker können verdeckt sein, so dass schlecht zu erkennen ist, wenn der Zug abbiegen will
 • راهنما ها ممکن است پنهان باشند و شما به این دلیل نتوانید متوجه شوید که تراکتور میخواهد بپیچد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten verlangt dieses Verkehrszeichen von Ihnen?

با دیدن این تابلو شما مستلزم چه رفتاری هستید ؟


 • A. Bremsbereitschaft
 • آماده بودن جهت ترمز زدن
 • B. Höchste Aufmerksamkeit
 • بالاترین توجه
 • C. Geschwindigkeit vermindern
 • کاهش سرعت

امتیاز این سوال : 5


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 15

Vor Ihnen will ein großer Mähdrescher nach rechts abbiegen. Was ist richtig? Der Mähdrescher

جلو شما یک کامباین بزرگ میخواهد بپیچد، کدام گزینه درست است ؟ کامباین


 • A. - wird vor dem Abbiegen sehr langsam werden
 • قبل از چرخش سرعت خود را بسیار کاهش خواهد داد
 • B. - kann wegen der Hinterradlenkung nicht ausschwenken
 • به دلیل سیستم فرمان چرخ عقب نمی تواند گردش کند
 • C. - wird beim Abbiegen weit nach links ausschwenken
 • هنگام گردش بسیار به سمت چپ متمایل خواهد شد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 16

Auf dem Gehweg läuft ein Kind mit einem Hund an der Leine. Kann hieraus eine Gefahr entstehen?

در پیاده رو کودکی که سگی را با بند همراه خود دارد در حال دویدن می بینید. آیا ممکن است خطری به وجود بیاید؟


 • A. Nein, weil Hunde den Verkehr scheuen
 • خیر، زیرا سگ ها از ماشینها میترسند
 • B. Ja, wenn der Hund plötzlich auf die Fahrbahn läuft und das Kind hinter sich herzieht
 • بله، هنگامی سگ ناگهان به طرف خیابان بدود و کودک را پشت خود بکشد
 • C. Ja, wenn der Hund sich losreißt und das Kind hinterherrennt
 • بله، هنگامی سگ خود را از دست کودک رها کند و او به دنبالش بدود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 17

Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? Dass die Kinder

هنگامی که کودکان پشت چراغ منتظر هستند چه مواردی را باید در نظر بگیرید ؟ اینکه کودکان


 • A. - schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von Grün auf Gelb umschaltet
 • وقتی‌ که چراغ از سبز به زرد تبدیل شد فورا به وسط خیابان بدوند
 • B. - auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert
 • حتی وقتی‌ چراغ قرمز است به خیابان بیاند چون برای آنها انتظار طولانی‌ است
 • C. - sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen
 • یکدیگر را به طرف خیابان هل دهند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 18

Welche Fahrzeuge dürfen neben anderen Fahrzeugen in zweiter Reihe halten?

کدام خودروها مجازند در کنار دیگر خودروها در ردیف دوم پارک کنند؟


 • A. Taxen, um Fahrgäste ein- oder aussteigen zu lassen, wenn die Verkehrslage dies zulässt
 • تاکسی ها، زمان پیاده و سوار کردن مسافرین، به شرطی که ترافیک خیابان این اجازه را بدهد
 • B. Alle Fahrzeuge, wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist
 • تمامی خودرو ها به شرطی که چراغ خطر )جفت راهنما (روشن باشد

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 19

Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen?

باید انتظار چه رفتاری از کودکان هنگام عبور از روی خط عابر پیاده داشته باشید؟


 • A. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück
 • آنها بدون دلیل مشخصی‌ به وسط خیابان دویده و برمیگردند
 • B. Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten
 • آنها روی خط عابر میدوند بدون اینکه به خودروها توجه کنند
 • C. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand
 • آنها سرعت و فاصله خودرو ها را به درستی‌ ارزیابی می‌ کنند و در کنار جاده انتظار خواهند کشید

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Sie dürfen

در این موقعیت چه نکاتی‌ را باید در نظر بگیرید؟


 • A. - in keinem Fall vorbeifahren
 • به هیچ عنوان عبور نکنید
 • B. - nur vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist
 • به شرطی عبور کنید که هیچ خطری متوجه عابرین نباشد
 • C. - nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren
 • تنها با سرعت پیاده حرکت کنید

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen?

شما به یک ایستگاه اتوبوس که اینگونه نشانه گذاری شده است نزدیک میشوید، درصورتی‌ دیدن کودکان چه رفتاری خواهید داشت؟


 • A. Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält
 • کاهش سرعت تنها زمانی‌ لازم است که آنجا اتوبوسی‌ توقف کرده باشد
 • B. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält
 • زمانی‌ که اتوبوس در پارکینگ جیبی‌ توقف کرده است نیازی به کاهش سرعت نمیباشد
 • C. Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben
 • سرعت را کاهش داده و آماده ترمز زدن باشید

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist in dieser Situation richtig?

در این موقعیت کدام مورد درست است ؟


 • A. Auf beiden Fahrstreifen muss angehalten werden, wenn sonst Fahrgäste gefährdet würden
 • در صورت وجود خطر برای مسافرین در هر دو مسیر باید توقف کرد
 • B. Auf beiden Fahrstreifen darf höchstens mit Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbeigefahren werden
 • در هر دو مسیر از کنار اتوبوس باید با سرعت پیاده عبور کرد
 • C. Die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen dürfen ohne besondere Vorsicht an dem Bus vorbeifahren
 • خورو ها در مسیر سمت چپ میتوانندبدون احتیاط خاصی‌ از کنار اتوبوس عبور کنند

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 23

Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Womit muss gerechnet werden? Dass die Kinder

در یک مسیر دوچرخه چندین کودک در حال حرکت هستند، این مسیر رو به پایان است، شما باید چه شرایطی را پیش بینی‌ کنید؟ اینکه کودکان


 • A. - bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln
 • بدون فکر مسیر را به طرف خیابان تغییر خواهند داد
 • B. - absteigen und warten, bis alles frei ist
 • از دوچرخه پیاده شده و انتظار میکشند تا مسیر آزاد شود
 • C. - zu weit in die Fahrbahn kommen
 • به وسط خیابان خواهند آمد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 24

In der Dämmerung kommt Ihnen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit eingeschalteter Beleuchtung entgegen. Womit müssen Sie rechnen?

در هنگام غروب تراکتوری با چراغ های روشن از روبرو به شما نزدیک میشود، شما باید چه شرایطی را پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Die Breite der Zugmaschine ist trotz der eingeschalteten Beleuchtung nicht immer erkennbar
 • به رغم اینکه چراغ ها روشن است ممکن است عرض تراکتور به خوبی‌ قابل تشخیص نباشد
 • B. Die Zugmaschine kann ein breiteres, schlecht erkennbares Arbeitsgerät mitführen
 • تراکتور ممکن است یک وسیله کاری عریض که تشخیص آن مشکل است را با خود حمل کند
 • C. Die Zugmaschine kann 2 breitere Anhänger mitführen
 • تراکتور ممکن است دو تریلی باری عریض را پشت خود حمل کند

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Hier beginnt eine Zone mit einer

این تابلو نشانگر چه چیزی است؟ اینجا محل آغاز منطقه


 • A. - vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit von 30 km/h
 • حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
 • B. - zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h
 • حداکثر مجاز سرعت ۳۰ کیلومتر
 • C. - Richtgeschwindigkeit von 30 km/h
 • سرعت توصیه شده ۳۰ کیلومتر

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Etwa 80 m vor Ihnen hält ein Schulbus auf der Fahrbahn. Können daraus Gefahren entstehen?

چیزی در حدود ۸۰ متری شما اتوبوس مدرسه توقف کرده است، آیا ممکن است خطری در کمین باشد؟


 • A. Nein, weil an jeder Schulbushaltestelle Schülerlotsen den Verkehr sichern
 • خیر، زیرا همیاران پلیس )نگهبانان عبور(مسیر را ایمن میکنند
 • B. Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren
 • بله، زیرا که کودکان همیشه از کوتاه ترین مسیر عبور نمیکنند
 • C. Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen
 • بله، زیرا که کودکان غالبا وسط خیابان میدوند تا به اتوبوس برسند

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 27

Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen. Was ist zu beachten?

شما می‌خواهید از تراکتوری که پشت خود وسائل کشاورزی را یدک میکشد سبقت بگیرید، به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟


 • A. Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken
 • هنگام چرخش این وسایل ممکن است به وسط جاده گرایش پیدا کنند (جاده را قیچی کنند)
 • B. Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden
 • تراکتور ها به دلیل سرعت کم هیچ وقت خطری هنگام سبقت بوجود نمی‌ آورند
 • C. Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, so dass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind
 • چراغ های عقب ممکن است کثیف یا کاملا پوشیده باشند در نتیجه به سختی یا کاملا غیر قابل رویت میباشند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 28

Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Dass Kinder

شما به یک مدرسه نزدیک میشوید، کودکان در حال ترک محیط مدرسه میباشند، چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟ اینکه کودکان


 • A. - sich immer verkehrsgerecht verhalten
 • همیشه قوانین را رعایت میکنند
 • B. - mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren
 • همراه با دوچرخه هایشان بدون احتیاط به وسط خیابان می‌ آیند
 • C. - ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen
 • با شیطنت به وسط خیابان هجوم می‌ آورند

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 29

Mit welchen Gefahren müssen Sie vor allem in ländlichen Gebieten rechnen?

هنگام رانندگی در مناطق روستایی پیش از هر چیزباید انتظار چه خطراتی را داشته باشید؟


 • A. Mit langsamen landwirtschaftlichen Fahrzeugen
 • خودرو های کشاورزی که آهسته حرکت می‌کنند
 • B. Mit überbreiten landwirtschaftlichen Fahrzeugen
 • خودرو های کشاورزی بسیارعریض هستند
 • C. Mit Fahrbahnverschmutzungen
 • خیابان های کثیف

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

چه واکنش باید نشان دهید؟


 • A. Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, weil die Kinder bestimmt stehen bleiben
 • با همان سرعت به مسیر خود ادمه میدهم زیرا که کودکان حتما در جای خود باقی‌ خواهند ماند
 • B. Mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahren, um einen Nachfolgenden nicht zu behindern
 • با همان سرعت به مسیر خود ادمه میدهم تا به پشت سری ها آسیبی وارد نشود
 • C. Sofort stark bremsen und bremsbereit bleiben
 • بلافاصله با شدت ترمز می‌کنم و آماده ترمز باقی‌ خواهم ماند

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich verhalten?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen
 • بلافاصله ترمز میکنم تا سرعت خود را به سرعت پیاده تبدیل کنم
 • B. Mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Bremsbereit bleiben
 • آمده ترمز زدن خواهم بود

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen? Die Radfahrerin vor mir wird

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟ دوچرخه سوار جلو من


 • A. - mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen
 • مزاحمتی برای ادامه حرکت من ایجاد نخواهد کرد
 • B. - auf die andere Straßenseite fahren
 • به طرف دیگر خیابان حرکت خواهد کرد
 • C. - nach links abbiegen
 • به چپ خواهد پیچید

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟


 • A. Personen rennen von links über die Straße, um den Bus zu erreichen
 • افرادی ازسمت چپ به طرف خیابان خواهند دوید تا به اتوبوس برسند
 • B. Der Bus fährt plötzlich rückwärts
 • اتوبوس ناگهان به عقب حرکت خواهد کرد
 • C. Personen überqueren vor dem Bus die Straße
 • افرادی ازجلو اتوبوس ازخیابان عبورخواهند کرد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 34

Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen Sie sich verhalten?

شما به کودکانی که در پیاده رو در حال بازی هستند نزدیک میشوید، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern
 • بدون تغییری در سرعت به مسیر خود ادامه میدهم تا مزاحمتی برای ترافیک پشت ایجاد نشود
 • B. Hupen und weiterfahren
 • بوق میزنم و به مسیر ادامه میدهم
 • C. Langsamer fahren und bremsbereit sein
 • آهسته حرکت خواهم کرد و آماده ترمز زدن میباشم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Das Kind auf dem Fahrrad wird

چه خطرتی را باید پیش بینی‌ کنید؟ اینکه کودک دوچرخه سوار


 • A. - auf die Fahrbahn fahren.
 • به طرف خیابان خواهد آمد
 • B. - stehen bleiben.
 • توقف خواهد کرد
 • C. - auf dem Radweg weiterfahren.
 • در راه دوچرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 36

Was gilt unmittelbar vor und auf Zebrastreifen? Es darf nicht

بلافاصله قبل و روی خط عابر پیاده چه قوانینی صدق می‌کند؟


 • A. - überholt werden
 • سبقت ممنوع
 • B. - gehalten werden
 • توقف ممنوع
 • C. - geparkt werden
 • پارک ممنوع

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 37

In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren?

در یک منطقه مسکونی توپی‌جلو خودرو شما میاید، چه واکنشی باید نشان دهید؟


 • A. Bremsen
 • ترمز می‌کنم
 • B. Ausweichen
 • گریز(عبور)می‌کنم
 • C. Weiterfahren
 • به مسیر خود ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen? Die Radfahrerin vor mir wird

چه شرایطی را باید پیش بینی‌ کنید؟ دوچرخه سوار جلو من


 • A. - nach links abbiegen
 • به چپ خواهد پیچید
 • B. - mich beim Weiterfahren nicht beeinträchtigen
 • مزاحمتی برای ادامه حرکت من ایجاد نخواهد کرد
 • C. - auf die andere Straßenseite fahren
 • به طرف دیگر خیابان حرکت خواهد کرد

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Die Frau auf dem Fahrrad wird

چه خطراتی را باید پیش بینی‌ کنید؟ خانم دوچرخه سوار


 • A. - stehen bleiben.
 • متوقف خواهد ماند
 • B. - auf dem Radweg weiterfahren.
 • در راه دوچرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد
 • C. - auf die Fahrbahn fahren.
 • به طرف خیابان خواهد آمد

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 7 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Der Mann auf dem Fahrrad wird

چه خطراتی را باید پیش بینی‌ کنید؟ مرد دوچرخه سوار


 • A. - stehen bleiben.
 • متوقف خواهد ماند
 • B. - auf dem Radweg weiterfahren.
 • در راه دوچرخه به مسیر خود ادامه خواهد داد
 • C. - auf die Fahrbahn fahren.
 • به طرف خیابان خواهد آمد

امتیاز این سوال : 4


C
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De