در این بخش شما می توانید به دهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich biege vor dem roten Pkw links ab
 • من قبل ازخودرو قرمز به چپ گردش می کنم
 • B. Ich muss den grünen Pkw vorbeilassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • C. Ich lasse den roten Pkw durchfahren
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den gelben Lkw durchfahren lassen
 • من باید به کامیون زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich darf vor dem gelben Lkw fahren
 • من مجازم قبل از کامیون زرد حرکت کنم
 • C. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf als Erster fahren
 • من مجازم اولین نفر حرکت کنم
 • B. Ich muss den gelben Lkw vorlassen
 • من باید به کامیون زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • C. Ich muss die Straßenbahn vorlassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den grünen Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf vor dem grünen Traktor fahren
 • من قبل از تراکتور سبز حرکت میکنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den roten Lieferwagen durchfahren lassen
 • من باید به خودرو باری قرمز اجازه عبور دهم
 • B. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf vor dem roten Lieferwagen fahren
 • من مجازم قبل از خودرو باری قرمز حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren
 • بدون توقف از تقاطع عبور میکنم
 • B. An der Haltlinie anhalten
 • روی خط ایست توقف میکنم
 • C. An der Sichtlinie anhalten
 • توقف در خط دید

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den Motorradfahrer durchfahren
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich biege vor dem Motorradfahrer links ab
 • من قبل از موتورسیکلت به چپ گردش می کنم
 • C. Ich muss den blauen Van vorbeilassen
 • من باید به خودرو ون آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf vor dem blauen Pkw fahren
 • من مجازم قبل از خودرو سواری آبی رنگ حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den gelben Lkw vorbeilassen
 • من باید به کامیون زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren
 • من باید به خودرو سبز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سواری سبز رنگ به چپ گردش میکنم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss dem weißen Lkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو باری سفید اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • C. Ich muss dem gelben Lkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو باری زرد اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf erst als Letzter fahren
 • من مجازم به عنوان آخرین نفر حرکت کنم
 • B. Ich darf vor dem roten Van fahren
 • من مجازم قبل از ون قرمز حرکت کنم
 • C. Ich muss den gelben Traktor abbiegen lassen
 • من باید به تراکتور اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو ون آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf vor dem blauen Pkw fahren
 • من مجازم قبل از خودرو ابی رنگ حرکت کنم
 • B. Ich darf erst als Letzter fahren
 • من مجازم به عنوان آخرین نفر حرکت کنم
 • C. Ich muss das Motorrad abbiegen lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?

کدامیک باید راهنما بزند؟


 • A. Ich selbst
 • خودم
 • B. Der entgegenkommende Pkw
 • خودرو مقابل

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 15

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Verzögern
 • احتیاط می‌کنم
 • B. Beschleunigen
 • شتاب
 • C. Nach links ausscheren
 • انحراف به چپ

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen
 • قطار شهری باید به من اجازه گردش دهد
 • C. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das Motorrad abbiegen lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf vor dem blauen Pkw fahren
 • من مجازم قبل از خودرو سواری ابی رنگ حرکت کنم
 • C. Ich darf erst als Letzter fahren
 • من مجازم به عنوان آخرین نفر حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich darf

چه رفتاری درست است؟ من مجازم


 • A. - vor dem Motorrad abbiegen
 • قبل از موتورسیکلت حرکت میکنم
 • B. - erst nach dem gelben Bus abbiegen
 • من مجازم تنها پس از اتوبوس زرد گردش کنم
 • C. - als Erster abbiegen
 • اولین نفر گردش میکنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 19

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Verzögern
 • احتیاط می‌کنم
 • B. Beschleunigen
 • شتاب
 • C. Nach links ausscheren
 • به چپ منحرف میشوم

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Lkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو باری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den gelben Van durchfahren lassen
 • من باید به خودرو ون زرد اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich fahre vor dem Lkw
 • من قبل از کامیون حرکت می‌کنم(نسبت به کامیون حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen
 • قطار شهری باید به من اجازه گردش دهد

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?

کدامیک باید راهنما بزند؟


 • A. Der entgegenkommende Pkw
 • خودرو مقابل
 • B. Ich selbst
 • خودم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen
 • قطار شهری باید به من اجازه عبور دهد

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss warten?

چه کسی‌ باید منتظر بماند ؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der Traktor, der aus dem Feldweg kommt
 • تراکتوری که از جاده خاکی می آید

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf vor dem roten Lkw fahren
 • من مجازم قبل از کامیون حرکت کنم
 • B. Ich darf erst als Letzter fahren
 • من مجازم به عنوان آخرین نفر حرکت کنم
 • C. Ich muss den grünen Lieferwagen abbiegen lassen
 • من باید به خودرو باری سبز اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den blauen Pkw abbiegen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich fahre als Erster
 • من اولین نفر حرکت میکنم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den roten Lkw durchfahren lassen
 • من باید به کامیون قرمز اجازه عبور دهم
 • B. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?

کدامیک باید راهنما بزند؟


 • A. Der entgegenkommende Bus
 • خودرو مقابل
 • B. Ich selbst
 • خودم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich fahre vor dem blauen Pkw
 • من قبل از خودرو سواری آبی حرکت میکنم
 • C. Ich muss den weißen Van durchfahren lassen
 • من باید به خودرو ون سفید اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 30

Wie verhalten Sie sich?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Abbremsen
 • ترمز میکنم
 • B. Weiterfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss warten?

چه کسی باید منتظر بماند ؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Der Pkw, der aus dem Feldweg kommt
 • خورویی که از جاده خاکی می آید

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich darf

چه رفتاری درست است؟ من مجازم


 • A. - vor dem roten Lieferwagen abbiegen
 • قبل از خودرو باری قرمز گردش میکنم
 • B. - erst nach dem grünen Lkw abbiegen
 • تنها پس از کامیون سبز گردش میکنم
 • C. - als Erster abbiegen
 • اولین نفر گردش میکنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich lasse den roten Bus abbiegen
 • من به اتوبوس قرمز اجازه گردش میدهم
 • C. Ich fahre als Erster
 • من اولین نفر حرکت میکنم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den gelben Lkw abbiegen
 • من به کامیون زرد اجازه گردش میدهم
 • B. Ich fahre als Erster
 • من اولین نفر حرکت میکنم
 • C. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Die Straßenbahn muss mich vorher abbiegen lassen
 • قطار شهری باید ابتدا به من اجازه گردش دهد
 • B. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss das schwarze Fahrzeug durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سیاه رنگ اجازه عبور دهم

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • B. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse das Motorrad vor mir abbiegen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich fahre als Erster
 • من اولین نفر حرکت میکنم
 • C. Ich lasse den blauen Pkw abbiegen
 • من به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?

کدامیک باید راهنما بزند؟


 • A. Der entgegenkommende Lieferwagen
 • خودرو باری مقابل
 • B. Ich selbst
 • خودم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 5 - سوال شماره : 40

Wie verhalten Sie sich?

چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Flüssig abbiegen, um die Nachfolgenden nicht zu behindern
 • در جریان حرکت گردش میکنم تا مزاحمتی برای خودرو های پشت ایجاد نشود
 • B. Zunächst im Bereich der Mittelinsel warten, wo der andere Pkw steht
 • ابتدا در قسمت وسط خیابان جایی که خودرو سواری قراردارد صبر میکنم
 • C. Vor dem Linksabbiegen warten und den Bereich der Mittelinsel frei halten
 • قبل از گردش به چپ صبر میکنم و قسمت وسط خیابان را آزاد میگذارم

امتیاز این سوال : 5


C

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De