در این بخش شما می توانید به نهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich fahre vor dem Bus
 • من قبل از اتوبوس حرکت می‌کنم(نسبت به اتوبوس حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 2

Wodurch kann eine gefährliche Situation entstehen?

به چه دلیل ممکن است خطری ایجاد شود؟


 • A. Durch eingeschaltete Beleuchtung am Tage
 • به دلیل روشن بودن چراغ ها در روز
 • B. Durch liegen gebliebene Fahrzeuge
 • به دلیل خودروهای که متوقف شده اند
 • C. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit
 • به دلیل سرعت نا مناسب

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 3

Sie fahren aus unbefestigtem Gelände (z. B. Acker, Baustelle) auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich?

شما از یک جاده ناهموار به عنوان مثال جاده خاکی یا محل ساخت و ساز وارد خیابانی باز شده و آنرا کثیف کرده اید.چه کسی مسول نظافت آنجا می باشد؟


 • A. Sie als Verursacher
 • شما به عنوان شخص آلوده کننده
 • B. Die Anlieger dieses Straßenabschnitts
 • ساکنین این منطقه از خیابان
 • C. Das zuständige Straßenbauamt
 • مسئولین جاده ای

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf Vorfahrt

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟ حق تقدم


 • A. - bis zum Ortsende
 • تا پایان روستا
 • B. - nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung
 • تنها در تقاطع یا اتصالات بعدی
 • C. - an allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße
 • درتمامی تقاطع ها یا اتصالات این خیابان

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 5

متاسفانه عکس یافت نشد

Was endet hier?

چه چیزی اینجا پایان می یابد؟


 • A. Ein Zonenhaltverbot
 • منطقه توقف ممنوع
 • B. Eine Vorfahrtstraße
 • جاده اصلی
 • C. Vorausgegangene Streckenverbote
 • رفع محدودیت های قبلی

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سبز رنگ به چپ می پیچم
 • B. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen
 • من باید به خودروی قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren
 • من باید به خودروی سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 7

Sie kommen unerwartet auf einem Fußgängerüberweg zum Stehen. Wie verhalten Sie sich?

شما مجبورید به طور غیرمنتظره روی خط عابر پیاده توقف کنید, چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Halbseitig auf den Gehweg fahren, um damit den Überweg frei zu machen
 • نیمه ماشین را روی پیاده رو برده تا محل عبور باز بماند
 • B. Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den Überweg so weit wie möglich frei zu machen
 • کمی به جلو یا عقب رفته تا محل عبور تا حد امکان باز شود
 • C. Keinesfalls rückwärts fahren, auch wenn hinten frei ist
 • به هیچ عنوان عقب بر نگردید حتا اگر پشت خالی باشد

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 8

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich darf

چه رفتاری درست است؟ من مجازم


 • A. - erst nach dem Motorrad abbiegen
 • تنها پس از موتورسیکلت گردش کنم
 • B. - vor dem gelben Pkw abbiegen
 • قبل از خودرو سواری‌ زرد بپیچم
 • C. - als Erster abbiegen
 • اولین نفر گردش کنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 9

Sie nähern sich einer Ampel, die schon länger "Grün" zeigt. Wie verhalten Sie sich?

شما به چراغ راهنمایی که مدت طولانی سبز را نشان میدهد نزدیک میشوید,چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren
 • با آمادگی بالا جهت توقف به مسیر خود ادامه میدهید
 • B. Die Ampel aufmerksam beobachten
 • با دقت به چراغ راهنما توجه کنید
 • C. Beschleunigen, auch wenn dabei ein Tempolimit überschritten wird
 • شتاب بگیرید حتی اگر از سرعت مجاز فراتر روید

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 10

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Das Motorrad muss warten
 • موتور سیکلت باید منتظر بماند
 • B. Ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich fahre zuerst
 • من مجازم اولین نفر عبور کنم
 • B. Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Bremsbereit sein
 • آماده ترمز میباشم
 • B. Geschwindigkeit vermindern
 • از سرعت خود می کاهم
 • C. Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten
 • تنها به خودرو های که از راست میایند توجه میکنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Bedeutung haben diese Zeichen für Sie?

این تابلو راهنمایی و رانندگی برای شما چه مفهومی دارد؟


 • A. Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist freigegeben
 • جریان ترافیک در دو مسیر سمت راست آزاد می باشد؟
 • B. Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nur zum Überholen benutzen
 • دو مسیر سمت چپ را تنها جهت سبقت گرفتن میتوانم استفاده کنم
 • C. Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen
 • استفاده از دو مسیر چپی برای من ممنوع می باشد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 14

Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?

به چه دلیل ممکن است خطری ایجاد شود؟


 • A. Durch gestörten Empfang des Verkehrsfunks
 • به دلیل خرابی ضبط خودرو
 • B. Durch zu großes Spiel in der Lenkung
 • بازی بیش از حد با فرمان
 • C. Durch eine stark einseitig wirkende Fußbremse
 • به دلیل فشار زیاد و یکنواخت روی ترمز

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss warten?

کدام یک باید منتظر بماند؟


 • A. Der Pkw, der aus dem Feldweg kommt
 • خودرویی که از جاده خاکی می آید
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Traktor abbiegen lassen
 • من باید به تراکتور اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den blauen Lkw durchfahren lassen
 • من باید به کامیون آبی اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Der blaue Lkw muss mich durchfahren lassen
 • کامیون آبی باید به من اجازه عبور دهد(من نسبت به او حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren
 • از تقاطع بدون توقف عبور کنید
 • B. An der Haltlinie anhalten
 • قبل از خط توقف ایست کنید
 • C. An der Sichtlinie anhalten
 • توقف در خط دید

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich fahre vor dem Bus
 • من قبل از اتوبوس حرکت می‌کنم(نسبت به اتوبوس حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss dem roten Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen Pkw
 • خودرو سواری آبی باید به من اجازه عبور دهد(من نسبت به او حق تقدم دارم)
 • C. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verkehrszeichen gibt Vorfahrt?

کدام یک از علائم راهنمایی و رانندگی نشانگر حق تقدم است؟


 • A. Verkehrszeichen 3
 • تابلو شماره ۳
 • B. Verkehrszeichen 1
 • تابلو شماره ۱
 • C. Verkehrszeichen 2
 • تابلو شماره ۲

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • B. Ich muss dem grünen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری سبز اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den roten Pkw vorlassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss die Straßenbahn vorlassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf als Erster fahren
 • من مجازم اولین نفر حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • B. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss dem gelben Bus Vorfahrt gewähren
 • من باید به اتوبوس اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 24

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. An der Haltlinie anhalten
 • قبل از خط توقف ایست کنید
 • B. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren
 • از تقاطع بدون توقف عبور کنید
 • C. An der Sichtlinie anhalten
 • توقف در خط دید

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss die Straßenbahn vorlassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den roten Pkw vorlassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf als Erster fahren
 • من مجازم اولین نفر حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

چه رفتاری صحیح است ؟


 • A. An der Sichtlinie anhalten
 • توقف در خط دید
 • B. An der Haltlinie anhalten
 • قبل از خط توقف ایست کنید
 • C. Die Kreuzung ohne anzuhalten überqueren
 • از تقاطع بدون توقف عبور کنید

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 27

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Traktor durchfahren lassen
 • من باید به تراکتور اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den grünen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • C. Ich fahre vor dem Traktor
 • من قبل از تراکتور حرکت می‌کنم(نسبت به تراکتور حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss dem roten Lieferwagen Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو باری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • C. Ich muss dem Motorrad Vorfahrt gewähren
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich fahre vor dem Motorrad
 • قبل از موتورسیکلت حرکت میکنم
 • B. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss den Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 30

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf vor dem blauen Pkw fahren
 • خودرو سواری آبی باید به من اجازه عبور دهد(من نسبت به او حق تقدم دارم)
 • B. Ich muss den blauen Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich lasse den weißen Lieferwagen durchfahren
 • من باید به خودرو باری سفید اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den orangen Traktor vorbeilassen
 • من باید به تراکتور اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich biege vor dem weißen Lieferwagen links ab
 • من قبل از خودروی باری سفید رنگ به چپ گردش میکنم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss dem gelben Van Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو ون زرد حق تقدم بدهم
 • B. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • C. Ich muss dem orangen Traktor Vorfahrt gewähren
 • من باید به تراکتور نارنجی حق تقدم بدهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf als Erster fahren
 • من مجازم اولین نفر حرکت کنم
 • B. Ich muss die Straßenbahn vorlassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss den weißen Lieferwagen vorlassen
 • من باید به خودرو باری سفید اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Der rote Pkw muss mich durchfahren lassen
 • خودرو سواری قرمز رنگ باید به من اجازه عبور دهد
 • B. Ich muss den roten Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss den weißen Lieferwagen abbiegen lassen
 • من باید به خودرو باری سفید اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf als Erster fahren
 • من مجازم اولین نفر حرکت کنم
 • B. Ich muss den grünen Pkw vorlassen
 • من باید به خودرو سبز رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • C. Ich muss die Straßenbahn vorlassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss die Straßenbahn vorlassen
 • من باید به قطار شهری اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den Motorradfahrer vorlassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf als Erster fahren
 • من مجازم اولین نفر حرکت کنم

امتیاز این سوال : 5


C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf durchfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم
 • B. Ich muss dem grünen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری سبز اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss dem blauen Pkw Vorfahrt gewähren
 • من باید به خودرو سواری آبی اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen
 • من باید به خودرو سواری زرد رنگ اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم
 • B. Ich darf vor dem gelben Pkw fahren
 • من مجازم قبل از خودرو زرد حرکت کنم
 • C. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den roten Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس قرمز اجازه حرکت دهم
 • B. Der rote Bus muss mich durchfahren lassen
 • اتوبوس قرمز باید به من اجازه حرکت دهد
 • C. Ich muss den gelben Pkw abbiegen lassen
 • من باید به خودرو زرد اجازه گردش دهم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 9 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den roten Pkw vorbeilassen
 • من باید به خودرو سواری قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich lasse den grünen Pkw durchfahren
 • من باید به خودرو سبز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich biege vor dem grünen Pkw links ab
 • من قبل از خودروی سواری سبز رنگ به چپ گردش میکنم

امتیاز این سوال : 5


Bآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De