در این بخش شما می توانید به هشتمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
 • من مجازم قبل از دوچرخه سوار گردش کنم
 • C. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen
 • من باید به موتورسوار اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ohne zu halten abbiegen
 • بدون توقف گردش کردن
 • B. Vor der Kreuzung warten
 • قبل از چهارراه صبر میکنم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 3

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeuten diese Dauerlichtzeichen?

این چراغ های روشن مفهومی دارند؟


 • A. Beim Wechsel von Fahrstreifen 2 auf 1 ist der nachfolgende Verkehr in jedem Fall wartepflichtig
 • هنگام تغییر لاین از مسیر ۲ به ۱ خودروهای پشت موظف به صبر کردن هستند
 • B. Ich muss von Fahrstreifen 2 auf 1 wechseln
 • من باید خط خود را از ۲ به ۱ تغییر دهم
 • C. Die Fahrstreifen 3 und 4 darf ich nicht benutzen
 • من مجاز به استفاده از لاین های ۳ و ۴ نیستم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild vor dem Abbiegen nach rechts anzuhalten?

با وجود چراغ سبز قبل از گردش به راست کجا باید توقف کنید؟ علامت فلش سبز


 • A. Wenn keine Haltlinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder Einmündung
 • اگر خط توقف ترسیم نشده باشد, قبل از چهار راه یا منطقه اتصال
 • B. Es muss nicht angehalten werden
 • نیازی به توقف نیست
 • C. An der Haltlinie
 • قبل از خط توقف

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 5

Welche Mängel an einem Fahrzeug können zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen?

چه نواقصی در خودرو می توانند موجب خطر در ترافیک جاده ای شوند؟


 • A. Unzureichende Bremswirkung
 • تاثیر ناکافی ترمز ها
 • B. Abgefahrene Reifen
 • لاستیک فرسوده
 • C. Defekte Schlussleuchten
 • چراغ های شکسته عقب

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 6

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist bei dieser Ampel mit Grünpfeilschild erlaubt?

هنگام وجود فلش سبز مجاز به کدام موارد هستید؟


 • A. Rechtsabbiegen, nur wenn die Ampel "Grün" zeigt
 • گردش به راست تنها زمانی که چراغ راهنما سبز باشد
 • B. Rechtsabbiegen aus dem rechten Fahrstreifen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird
 • گردش به راست از لاین سمت راست و قبل از گردش در صورت خطر برای کسی باید توقف شود
 • C. Rechtsabbiegen ohne anzuhalten
 • گردش به راست بدون توقف

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 7

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf schon jetzt abbiegen
 • من مجازم هم اکنون گردش کنم
 • B. Ich muss mich auf die Weiterfahrt vorbereiten
 • باید خود را برای ادامه حرکت آماده کنم
 • C. Der gelbe Pkw muss die Kreuzung räumen
 • خودرو سواری زرد رنگ باید چهار راه را آزاد کند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 8

Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies?

هنگام ترافیک مکان هایی باید آزاد بمانند, آنها کدامند؟


 • A. Bushaltestellen mit "Zick-Zack-Linien"
 • ایستگاه های اتوبوس با خط کشی زیگزاگ
 • B. Fußgängerüberwege
 • گذرگاه های عابر پیاده
 • C. Einmündungen
 • اتصالات جاده ای

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 9

Welche Bedeutung haben Weisungen von Polizeibeamten?

دستورات مامورین پلیس چه معنای دارند؟


 • A. Sie entbinden von der eigenen Sorgfaltspflicht
 • با توجه به نظر خود میتوانید از آن چشم پوشی کنید
 • B. Ihnen ist nur Folge zu leisten, wenn sie mit den aufgestellten Verkehrszeichen übereinstimmen
 • شما باید از از آنها اطاعت کنید تنها در صورتی که مطابق با علائم راهنمایی و رانندگی باشند
 • C. Ihnen ist Folge zu leisten
 • باید از آنها اطاعت کنید

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 10

An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel "rechts vor links"?

در چه مکان های بدون علائم راهنمایی و رانندگی حق تقدم از راست به چپ صدق میکند


 • A. An Straßenkreuzungen und -einmündungen
 • در چهار راه ها و اتصالات و تقاطعات جاده ای
 • B. An Einmündungen mit abgesenktem Bordstein
 • در اتصالات و تقاطعات جاده ای که پیاده رو کوتاه شده
 • C. Wo Feld- oder Waldwege in eine andere Straße münden
 • در تقاطع های جاده ایی زمین های کشاورزی یا جنگلی

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 11

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Was bedeutet das für Sie? Sie müssen

رانندگی مستلزم احتیاط و توجه و درک متقابل می باشد. این جمله برای شما به چه معناست؟ شما باید


 • A. - in jedem Fall auf Ihrem Vorfahrtrecht bestehen
 • تحت هر شرایطی بر حق تقدم خود پافشاری کنید
 • B. - mit Fehlverhalten anderer rechnen
 • آمادگی بروز اشتباه از جانب دیگر رانندگان را داشته باشید
 • C. - vorausschauend fahren
 • با آینده نگری رانندگی کنید

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 12

Ein Polizeibeamter regelt auf einer Kreuzung den Verkehr, obwohl die Ampeln in Betrieb sind. Was gilt?

مامور پلیس در چهارراه با وجود چراغ راهنما ترافیک را مدیریت می کند. باید از دستورات کدام یک پیروی کنید؟


 • A. Die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen
 • تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 • B. Die Lichtzeichen der Ampeln
 • چراغ راهنما
 • C. Die Zeichen des Polizeibeamten
 • دستورات پلیس

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 13

Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies?

هنگام ترافیک مکان های باید آزاد بمانند, آنها کدامند؟


 • A. Grundstückseinfahrten
 • ورودی ملک شخصی
 • B. Bahnübergänge
 • روی ریل
 • C. Kreuzungen
 • وسط چهارراه

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 14

Sie wollen bei "Grün" nach links abbiegen; links neben Ihnen will eine Straßenbahn geradeaus weiterfahren. Was ist richtig?

هنگامی که چراغ سبز است شما میخواهید به چپ گردش کنید, از سمت چپ کنار شما یک قطار شهری میخواهد مستقیم به مسیر خود ادامه دهد. کدام گزینه درست است؟


 • A. Gegenseitige Verständigung, weil keine Regel besteht
 • توافق دو طرفه زیرا که قانونی در این مورد وجود ندارد
 • B. Die Straßenbahn muss warten
 • قطار شهری باید صبر کند
 • C. Sie müssen warten
 • شما باید صبر کنید

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 15

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Vor der Kreuzung auf weitere Weisungen des Polizeibeamten warten
 • قبل از چهارراه منتظر دستورات پلیس بمانید
 • B. Kreuzung zügig überqueren
 • از چهار راه با سرعت عبور کنید

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 16

Was versteht man unter defensivem Fahren?

منظور از رانندگی دفاعی(به احتیاط)چیست؟


 • A. Mit Fehlern anderer rechnen
 • انتظار اشتباه از دیگران را داشته باشید
 • B. Vorsorglich an jeder Kreuzung anhalten
 • با احتیاط سر تمامی چهار راه ها توقف کنید
 • C. Nicht auf dem eigenen Recht bestehen
 • بر سر حق خود پافشاری نکنید

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 17

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen
 • من باید به دوچرخه اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen
 • من باید به موتور سیکلت اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen
 • من مجازم قبل از دوچرخه سوار گردش کنم

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 18

Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?

چه عواملی ممکن است موجب بروز خطر شوند؟


 • A. Durch abgefahrene Reifen
 • لاستیک های ساییده شده
 • B. Durch zu hoch eingestellte Scheinwerfer
 • چراغ های که بیش از حد به سمت بالا تنظیم شده باشند
 • C. Durch auffällige Lackierung des Fahrzeugs
 • هنگامی که خودرو رنگ شده باشد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 19

Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich?

شما به یک تقاطع نزدیک شده و نمی توانید حق تقدم را تشخیص دهید,چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Warten, beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen
 • صبر کرده دقت میکنید و با دیگر رانندگان به تفاهم متقابل میرسید
 • B. Als Geradeausfahrer immer durchfahren
 • در صورتی که مستقیم حرکت میکنید به مسیر خود ادامه دهید
 • C. Nach der Regel "rechts vor links" fahren
 • با توجه به قانون : تقدم از راست به چپ رانندگی کنید

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Was gilt hier?

کدام گزینه صحیح است؟


 • A. Die Kreuzung darf überquert werden
 • میتوان از تقاطع عبور کرد
 • B. Vor dem Einfahren in die Kreuzung muss auf weitere Zeichen des Polizeibeamten gewartet werden
 • قبل از ورود به تقاطع باید منتظر دستورات پلیس ماند
 • C. Abbiegen ist nicht zulässig
 • گردش ممنوع است

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Die Ampel zeigt gelbes Blinklicht. Welches Verhalten ist richtig?

چراغ راهنما رنگ زرد را نشان می دهد, چه واکنشی درست است؟


 • A. Warten bis zum Lichtzeichenwechsel
 • تا تغییر رنگ چراغ صبر میکنیم
 • B. Mit erhöhter Vorsicht heranfahren, gegebenenfalls Vorfahrt gewähren
 • با احتیاط بالا حرکت کرده و در صورت نیاز حق تقدم دهید

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Beschleunigt weiterfahren, weil der Gegenverkehr warten muss
 • شتاب گرفته و به حرکت خود ادامه دهید زیرا خودرو مقابل موظف است صبر کند
 • B. Geschwindigkeit vermindern und nötigenfalls anhalten
 • سرعت خود را کاهش داده و در صورت نیاز توقف کنید
 • C. Weiterfahren und auf den Gehweg ausweichen
 • به حرکت خود ادامه داده و روی پیاده رو روید

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 23

Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr?

کدام مورد قابل پیشگیری می توانند موجب ایجاد ترافیک جاده ایی شوند؟


 • A. Abwürgen des Motors
 • خاموش شدن موتور
 • B. Liegenbleiben wegen Kraftstoffmangels
 • تمام شدن بنزین
 • C. Langsamfahren ohne triftigen Grund
 • بی دلیل اهسته رانندگی کردن

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 24

An welchen Stellen ohne vorfahrtregelnde Verkehrszeichen gilt die Regel "rechts vor links"?

در چه مکانهای بدون وجود علائم راهنمایی و رانندگی قانون تقدم از راست به چپ صدق میکند؟


 • A. An Grundstücksausfahrten
 • در خروجی ملک شخصی
 • B. An Straßenkreuzungen und -einmündungen
 • در اتصالات جاده ای و تقاطع ها
 • C. Am Ende eines verkehrsberuhigten Bereiches
 • در پایان منطقه مسکونی مکانی که در ان ترافیک کم است

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss die Fahrtrichtungsänderung anzeigen?

چه کسی باید رهنما بزند؟


 • A. Keiner
 • هیچکدام
 • B. Ich selbst
 • خودم
 • C. Das Motorrad
 • موتورسیکلت

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren
 • من مجازم اولین نفر از چهارراه عبور کنم
 • B. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich muss den roten Lkw abbiegen lassen
 • من باید به کامیون قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 27

Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremdem Kennzeichen. Was könnte geschehen? Der Vorausfahrende

شما درون منطقه شهری پشت خودرویی که که پلاک آن محلی نمیباشد حرکت میکنید,چه شرایطی ممکن است در انتظار شما باشند؟


 • A. - hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen
 • ناگهان متوقف خواهد شد تا آدرسی را بپرسد
 • B. - bremst unerwartet
 • ناگهان ترمز خواهد کرد
 • C. - betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät
 • قبل از گردش بسیار دیر راهنما خواهد زد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 28

Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten?

باید به چه مواردی در تقاطع ها و اتصالات داخل شهر توجه ویژه داشته باشید؟


 • A. An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahmslos die Regel "rechts vor links"
 • در تمامی تقاطع ها و اتصالات بدون استثناء قانون:تقدم از راست به چپ صدق میکند
 • B. Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind
 • حتی چهارراه ها و اتصالاتی که باریک یا بدون کیفیت باشند میتوانند خیابان اصلی با قوانین از پیش تعیین شده باشند
 • C. Die breitere Straße ist immer bevorrechtigt
 • خیابان های پهن همیشه خیابان اصلی هستند

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den roten Lkw abbiegen lassen
 • من باید به کامیون قرمز اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich darf als Erster die Kreuzung überqueren
 • من مجازم اولین نفر از چهارراه عبور کنم
 • C. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen
 • من باید به دوچرخه سوار اجازه گردش دهم(حق تقدم دهم)

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 30

Ein Polizeibeamter regelt den Verkehr auf einer Kreuzung, an der vorfahrtregelnde Verkehrszeichen aufgestellt sind. Was gilt?

مامور پلیس در چهارراه با وجود چراغ راهنما ترافیک را مدیریت می کند. باید از دستورات کدام یک پیروی کنید؟


 • A. Die vorfahrtregelnden Verkehrszeichen
 • تابلوهای راهنمایی و رانندگی
 • B. Die Regel "rechts vor links"
 • قانون:حق تقدم از راست به چپ
 • C. Die Zeichen des Polizeibeamten
 • دستورات پلیس

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 31

Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 10 m vor Ihnen wechselt die Ampel von "Grün" auf "Gelb". Wie verhalten Sie sich?

شما با سرعت حدودا ۴۰ کیلومتردر ساعت حرکت میکنید, ۱۰ متر جولتر از شما چراغ راهنما از سبز به زرد تغییر رنگ میدهد٬ چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Anhalten
 • توقف میکنم
 • B. Weiterfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 32

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم
 • B. Das Motorrad muss warten
 • موتور سیکلت باید منتظر بماند

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 33

Wodurch kann eine Gefährdung entstehen?

به چه دلیل ممکن است خطری ایجاد شود؟


 • A. Durch zu spätes Abblenden
 • به دلیل تاخیر در تعویض نور بالا به نور پایین
 • B. Durch zu großen Abstand nach vorn
 • به دلیل فاصله زیاد با خودرو جلو
 • C. Durch Kurvenschneiden
 • به علت برش(خارج شدن از خط خود)در پیچ ها

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 34

متاسفانه عکس یافت نشد

Wer muss warten?

کدام یک باید منتظر بماند؟


 • A. Der Pkw, der aus dem Feldweg kommt
 • خودرو که از جاده خاکی می آید
 • B. Ich muss warten
 • من باید منتظر بمانم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt?

کدام تابلو نشانگر حق تقدم در چهارراه بعدی می باشد؟


 • A. Verkehrszeichen 2
 • تابلو ۲
 • B. Verkehrszeichen 1
 • تابلو ۱
 • C. Verkehrszeichen 3
 • تابلو ۳

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich fahre vor dem Bus
 • من قبل از اتوبوس حرکت می‌کنم(نسبت به اتوبوس حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 37

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss den Traktor abbiegen lassen
 • من باید به تراکتور اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den blauen Lkw durchfahren lassen
 • من باید به کامیون آبی اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Der blaue Lkw muss mich durchfahren lassen
 • کامیون آبی باید به من اجازه عبور دهد(من نسبت به او حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


A,B

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 38

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig? Ich darf

چه رفتاری درست است؟ من میتوانم


 • A. - erst nach dem Motorrad abbiegen
 • تنها پس از موتورسیکلت گردش کنم
 • B. - als Erster abbiegen
 • اولین نفر گردش کنم
 • C. - vor dem gelben Pkw abbiegen
 • قبل از خودرو سواری زرد رنگ گردش کنم

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 39

Sie fahren mit ungefähr 40 km/h. Etwa 40 m vor Ihnen wechselt die Ampel von "Grün" auf "Gelb". Wie verhalten Sie sich?

شما با سرعت حدودا ۴۰ کیلومتردر ساعت حرکت میکنید, ۴۰ متر جولتر از شما چراغ راهنما از سبز به زرد تغییر رنگ میدهد٬ چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Anhalten
 • توقف میکنم
 • B. Weiterfahren
 • به حرکت خود ادامه می دهم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 8 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen
 • من باید به موتورسیکلت اجازه حرکت دهم(حق تقدم دهم)
 • B. Ich muss den Bus durchfahren lassen
 • من باید به اتوبوس اجازه عبور دهم(حق تقدم دهم)
 • C. Ich fahre vor dem Bus
 • من قبل از اتوبوس حرکت می‌کنم(نسبت به اتوبوس حق تقدم دارم)

امتیاز این سوال : 5


A,Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De