در این بخش شما می توانید به ششمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 1

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum müssen Sie hier besonders aufmerksam sein?

چرا اینجا باید توجه ویژه ای داشته باشید؟


 • A. Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte
 • زیرا خودرو روبرو ممکن است هنگام پیچ از لاین خود خارج شود و وارد لاین شما گردد
 • B. Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
 • زیرا جاده ناهموار است
 • C. Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
 • زیرا شرایط جاده طوری می باشد که دید شما محدود است

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Was ist hier zu beachten?

در اینجا به کدام موارد باید توجه کنید؟


 • A. Die Fahrbahnbegrenzung darf in keinem Fall überfahren werden
 • از خط مرزی خیابان به هیچ عنوان نباید عبور کنید
 • B. Langsame Fahrzeuge müssen möglichst auf dem Seitenstreifen fahren
 • خودرو های اهسته باید از مسیر کنار جاده حرکت کنند
 • C. Links von der Fahrbahnbegrenzung darf nicht gehalten werden
 • در سمت چپ خط مرزی خیابان توقف ممنوع است

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 3

Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren?

شما در حال حرکت در یک بزرگراه با سه‌ لاین در هر طرف جاده می‌باشید، در لاین سمت راست خودرو‌های آهسته با فاصله زیاد از یک دیگر در حال حرکت میباشند، شما از کدام لاین می‌توانید استفاده کنید؟


 • A. Den linken
 • لاین سمت چپ
 • B. Den mittleren
 • لاین وسط

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 4

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf das Ende der Autobahn
 • پایان بزرگراه
 • B. Auf ein Verbot für Kraftwagen
 • ورود خودرو ممنوع
 • C. Auf das Ende der Kraftfahrstraße
 • پایان خیابان پر سرعت

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 5

Wo ist das Wenden verboten?

کجا گردش کردن ممنوع است ؟


 • A. Auf Autobahnen
 • در بزرگراه
 • B. Auf Kraftfahrstraßen
 • در خیابان های که جهت سرعت بالا است
 • C. Auf Feld- oder Waldwegen
 • در جاده های کشاورزی و جنگلی

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 6

Welche Besonderheiten ergeben sich beim Befahren von Alleen?

استفاده از خیابان های باریک و جنگلی چه ویژگیهای دارد؟


 • A. Geringe Breite der Fahrbahn und ihre oft gewölbte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht
 • به دلیل باریک و پر پیچ و خم بودن باید بسیار مراقب خودرو های روبرو بود
 • B. Die Bäume verschaffen seitlichen Schutz
 • درختان کنار جاده به عنوان محافظ میباشند
 • C. Kurven sind oft besonders eng und unübersichtlich
 • پیچ ها به خصوص باریک و گیج کننده می باشند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 7

Auf einer Autobahn mit 3 Fahrstreifen hat sich ein Stau gebildet. Wo ist die Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden?

در یک بزرگراه با سه لاین ترافیکی به وجود آمده است. چگونه و کجا باید مسیری برای حرکت اورژانس تدارک دید؟


 • A. Zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen
 • مابین لاین چپ و وسط
 • B. Zwischen dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen
 • مابین لاین راست و وسط
 • C. Auf dem Seitenstreifen
 • در لبه کناری جاده

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 8

Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز در یک خیابان یک لاینه برای هرجهت بیرون از منطقه شهری برای خودرو های سواری چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


100

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 9

Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit einem Fahrstreifen für jede Richtung höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز در یک خیابان یک لاینه برای هر جهت بیرون از منطقه شهری برای کامیون با وزن مجاز ۳ تن چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


100

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 10

Welche Höchstgeschwindigkeit muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein, um Autobahnen benutzen zu dürfen?

چه سرعتی باید در کارت خودرو جهت اجازه استفاده در بزرگراه به عنوان سرعت حداکثری ثبت شده باشد؟ کمترین سرعت جهت حرکت در بزرگراه باید چقدر باشد)امتیاز این سوال : 3


60

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf eine U-Bahnstation
 • ایستگاه قطار شهری
 • B. Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr
 • تابلو که نشان دهنده لزوم تغییر مسیر از بزرگراه است مسیری که برای تردد در هنگام بازسازی مسیر اصلی‌ در نظر گرفته شده است
 • C. Auf die Bundesstraße 22
 • خیابان ایالتی شماره ۲۲

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 12

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf das Ende der Autobahn
 • پایان بزرگراه
 • B. Auf eine vorübergehende Sperrung der Autobahn
 • مسدود بودن موقت بزرگراه
 • C. Auf das Ende der Kraftfahrstraße
 • پایان خیابان پر سرعت

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 13

متاسفانه عکس یافت نشد

Womit müssen Sie rechnen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Der Pkw wird auf dem rechten Fahrstreifen bleiben
 • خودروسواری در لاین سمت راست باقی خواهد ماند
 • B. Der Pkw wird auf den mittleren Fahrstreifen wechseln
 • خودرو سواری به لاین میانی تغییر مسیر خواهد داد
 • C. Der Lkw vor mir wird zum Überholen ausscheren
 • کامیون جلو من جهت سبقت تغییر مسیر خواهد داد

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei dieser Verkehrszeichenkombination beachten?

با دیدن این تابلو ترکیبی به چه چیزی باید توجه کنید؟


 • A. Kraftfahrzeuge dürfen nicht überholt werden
 • سبقت از خودرو ها ممنوع
 • B. Einen Bahnübergang in 120 m Entfernung
 • تقاطع ریلی بعد از صد و بیست متر
 • C. Einen Bahnübergang in 240 m Entfernung
 • تقاطع ریلی بعد از دویست و چهل متر

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 15

Wie verhalten Sie sich?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Beschleunigen und Überholvorgang zügig fortsetzen
 • شتاب گرفته و با سرعت سبقت میگیرم
 • B. Geschwindigkeit allmählich verringern, aber den Überholvorgang fortsetzen
 • از سرعت خود کاسته ولی به سبقت ادامه
 • C. Überholvorgang abbrechen und wieder nach rechts einscheren
 • از سبقت صرف نظر کرده و مجددا به راست بر میگردم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 16

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

جهت گردش به چپ از کدام لاین باید استفاده کنید ؟


 • A. Die linke
 • چپی
 • B. Die rechte
 • راستی

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 17

Wie verhalten Sie sich?

چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Fahrstreifen beibehalten und an der Kreuzung links abbiegen
 • در مسیر خود باقی مانده و در تقاطع به چپ گردش می کنم
 • B. Deutlich nach rechts lenken, um eine Lücke im rechten Fahrstreifen zu schaffen
 • به طور قابل ملاحظه به راست منحرف شده تا در شکاف موجود بتوانم به لاین راست رسم
 • C. Den Fahrstreifen nach rechts wechseln, nachdem alle Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen vorbeigefahren sind
 • هنگامی که تمامی خودروهای سمت راست عبور کردند به لاین راست تغییر مسیر می دهم

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 18

Sie wollen die Autobahn verlassen, worauf müssen Sie besonders achten?

شما میخواهید بزرگراه را ترک کنید. به چه مواردی باید توجه ویژه داشته باشید ؟


 • A. Auf den weißen Transporter
 • خودرو باری سفید
 • B. Auf das rote Motorrad
 • موتورسیکلت قرمز
 • C. Auf den gelben Lkw
 • کامیون زرد

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 19

Wie verhalten Sie sich?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Weiterfahren, Lichtzeichen geben
 • به مسیر خود ادامه داده و چراغ میزنم
 • B. Geschwindigkeit verringern, bremsbereit sein
 • سرعت خود را کاهش داده و آماده ترمز زدن می باشم
 • C. Auf den linken Fahrstreifen wechseln
 • به لاین چپ تغییر مسیر میدهم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 20

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

جهت گردش به چپ از کدام لاین باید استفاده کنید ؟


 • A. Die linke
 • چپی
 • B. Die rechte
 • راستی

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 21

Wie verhalten Sie sich?

چگونه رفتار خواهید کرد؟


 • A. Ich wechsle den Fahrstreifen umgehend nach links, um Platz zum Einfädeln zu machen
 • مسیر خودرو را بلافاصله به چپ تغییر میدهم تا فضا برای ورود خودرو باز شود
 • B. Ich verzögere, damit das andere Fahrzeug vor mir einfädeln kann
 • من احتیاط میکنم چون ممکن است خودرو جلو من بپیچد
 • C. Ich fahre unverändert weiter, da ich auf der durchgehenden Fahrbahn Vorfahrt habe
 • من بدون تغییری به مسیر خود ادامه می دهم زیرا در این لاین حق تقدم با من است

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

از کدام لاین جهت گردش به چپ باید استفاده کنید؟


 • A. Die rechte
 • راستی
 • B. Die linke
 • چپی

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 23

Wie verhalten Sie sich in dieser Situation?

در این موقعیت چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich fahre gleichmäßig weiter, weil der Fahrer des Transporters abbremsen muss
 • همانطور به مسیر خود ادامه میدهم زیرا راننده خودرو باری باید ترمز کند
 • B. Ich beschleunige, damit der Transporter hinter mir einscheren kann
 • شتاب میگیرم تا خودرو باری بتواند به پشت من تغییر مسیر دهد
 • C. Ich verzögere, damit der Transporter vor mir einscheren kann
 • من احتیاط میکنم چون ممکن است خود رو باری جلو من بپیچد

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 24

Für welche Fälle ist das Reißverschlussverfahren vorgesehen?

در چه مواقعی از روش زیپی استفاده میشود؟


 • A. Wenn Fahrstreifen wegen eines Hindernisses nicht durchgehend befahrbar sind
 • هنگامی که مسیر به دلیل موانعی مسدود باشد
 • B. Wenn Einfädelungsstreifen einmünden
 • هنگام اتصال لاین ورودی به بزرگراه
 • C. Wenn Fahrstreifen enden
 • هنگام پایان مسیر

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 25

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

از کدام لاین جهت گردش به چپ باید استفاده کنید؟


 • A. Die rechte
 • راستی
 • B. Die linke
 • چپی

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 26

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum müssen Sie hier besonders aufmerksam sein?

چرا باید در اینجا به ویژه دقت کنید؟


 • A. Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
 • زیرا سطح جاده ناهموار است
 • B. Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte
 • زیرا خودرو روبرو ممکن است هنگام پیچ از لاین خود خارج شود و وارد لاین شما گردد
 • C. Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
 • زیرا شرایط جاده طوری می باشد که دید شما محدود است

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 27

Wie müssen Sie sich verhalten?

چگونه باید رفتار کنید؟


 • A. Auf den linken Fahrstreifen wechseln
 • به لاین چپ تغییر مسیر دهم
 • B. Geschwindigkeit und Fahrstreifen beibehalten
 • سرعت و لاین خود را حفظ کنم
 • C. Verzögern und Fahrstreifen beibehalten
 • احتیاط کرده و مسیر خود راحفظ کنم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 28

Wodurch könnte eine gefährliche Situation entstehen? Durch ein Ausscheren des

به چه دلایلی ممکن است خطری به وجود آید؟ به دلیل تغییر مسیر


 • A. - blauen Lkws
 • کامیون ابی
 • B. - gelben Lkws
 • کامیون زرد
 • C. - Pkws
 • خودرو سواری

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 29

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf eine Bahnunterführung
 • زیرگذر از لاین قطار
 • B. Auf einen Bahnübergang
 • تقاطع ریلی
 • C. Auf einen Bahnhof
 • ایستگاه قطار

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 30

Worauf müssen Sie sich jetzt einstellen?

در این موقعیت باید انتظار چه چیزی را داشته باشید؟


 • A. Dass der blaue Pkw zum Überholen ansetzt
 • اینکه خودرو آبی سبقت خواهد گرفت
 • B. Dass der weiße Lkw beschleunigt
 • اینکه کامیون آبی شتاب خواهد گرفت
 • C. Dass der grüne Lkw höchstens 80 km/h fährt
 • اینکه حد اکثر سرعت کامیون سبز ۸۰ کیلومتر خواهد بود

امتیاز این سوال : 5


A,C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 31

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

جهت گردش به چپ باید از کدام لاین استفاده کنید؟


 • A. Die rechte
 • راستی
 • B. Die linke
 • چپی

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 32

Wie sollten Sie sich verhalten?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich wechsle auf den rechten Fahrstreifen und verzögere
 • به لاین سمت راست تغییر مسیر داده و احتیاط میکنم
 • B. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen und überhole den Pkw vor mir
 • به لاین سمت هپ تغییر مسیر داده و از خودرو سوری جلو من سبقت میگیرم
 • C. Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und verzögere
 • در لاین میانی باقی مانده و احتیاط میکنم

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 33

Welche Kraftfahrzeuge müssen auf einer Landstraße möglichst den befestigten Seitenstreifen benutzen?

چه خودرو های باید تا حد امکان از لبه محکم کناری جاده استفاده کنند؟


 • A. Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen
 • خودروهای کشاورزی که اهسته حرکت میکنند
 • B. Mofas
 • موتورهای گازی
 • C. Kleinkrafträder
 • موتورسیکلت های سبک

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 34

Welches Verhalten ist richtig?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Ich reduziere meine Geschwindigkeit
 • سرعت خود را کاهش می دهم
 • B. Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter
 • بدون تغییر سرعت به مسیر خود ادامه میدهم
 • C. Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein
 • خود را در لاین سمت راست قرار میدهم

امتیاز این سوال : 5


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 35

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

جهت گردش به چپ باید از کدام لاین استفاده کنید؟


 • A. Die linke
 • چپی
 • B. Die rechte
 • راستی

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 36

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

جهت گردش به چپ باید از کدام لاین استفاده کنید؟


 • A. Die rechte
 • راستی
 • B. Die linke
 • چپی

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 37

Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben Sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich?

شما در یک خیابان پر تردد با چند لاین خود را در لاین جهت گردش به چپ قرار داده ید. شما اما میخواهید به جای چپ به راست گردش کنید. چگونه رفار خواهید کرد؟


 • A. Ich biege nach links ab
 • من به چپ گردش می کنم
 • B. Ich biege im großen Bogen nach rechts ab
 • با گردشی بزرگ به راست می پیچم
 • C. Ich fahre mit eingeschaltetem Warnblinklicht rückwärts
 • با روشن کردن چراغ های خطر دنده عقب میگیرم

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 38

Wie verhalten Sie sich?

چه رفتاری درست است؟


 • A. Überholvorgang abbrechen und wieder nach rechts einscheren
 • از ادامه سبقت صرف نظر کرده و دوباره به لاین راست تغییر مسیر میدهم
 • B. Beschleunigen und Überholvorgang zügig fortsetzen
 • شتاب گرفته و سریع سبقت میگیرم
 • C. Geschwindigkeit allmählich verringern, aber den Überholvorgang fortsetzen
 • سرعت خود را به تدریج کاهش داده ولی به سبقت ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 5


B

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 39

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Fahrlinie müssen Sie zum Linksabbiegen einhalten?

جهت گردش به چپ باید از کدام لاین استفاده کنید؟


 • A. Die linke
 • چپی
 • B. Die rechte
 • راستی

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 6 - سوال شماره : 40

متاسفانه عکس یافت نشد

Warum müssen Sie hier besonders aufmerksam sein?

چرا اینجا باید توجه ویژه ای داشته باشید؟


 • A. Weil die Fahrbahnoberfläche ungleichmäßig ist
 • زیرا جاده ناهموار است
 • B. Weil der Gegenverkehr die Kurve schneiden könnte
 • زیرا خودرو روبرو ممکن است هنگام پیچ از لاین خود خارج شود و وارد لاین شما گردد
 • C. Weil der Straßenverlauf unübersichtlich ist
 • زیرا شرایط جاده طوری می باشد که دید شما محدود است

امتیاز این سوال : 4


A,B,Cآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De