b1-b2 üben

تمرین برای افرادی که سطح زبان آنها از B1 تا B2 می باشد

تمرین برای آشنایی بیشتر با Verben mit Dativ در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر Verben mit Dativ oder Akkusativ در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر Präpositionen mit Dativ und Akkusativ در زبان آلمانی 

تمرین برای آشنایی بیشتر با Lokale Präpositionen – Wohin در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با Wechselpräpositionen: Wo?+Dativ, Wohin?+ Akkusativ 

تمرین برای آشنایی بیشتر افعال و حروف اضافه در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال و حروف اضافه Fragen

تمرین برای آشنایی بیشتر با مبحث n-Deklinaton در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال sprechen, reden, sagen… در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر Deshalb – weil, trotzdem – obwohl در زبان آلمانی

تمرین برای درک بهتر افعال انعکاسی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با Nebensätze در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با Infinitiv به همراه حرف اضافه zu در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با مصدر افعال به همراه zu یا بدون zu در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با جملات آرزویی

تمرین برای آشنایی بیشتر با Verben mit festen Präpositionen در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با Relativsätze در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با حروف اضافه Genitiv ساز در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با Passiv Vergangenheit در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با werden als Vermutung در زبان آلمانی 

تمرین برای آشنایی با werden als Passiv oder Futur در زبان آلمانی 

تمرین برای آشنایی با  Wortfeld nehmen در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با Wortfeld hören در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با Wortfeld stellen در زبان آلمانی