سلام دوستان در این درس می خواهیم باهم پنج فعل مهم و پرکاربرد زبان آلمانی را مورد بررسی قرار بدهیم که با پیشوند ab شروع می شوند

 

این افعال عبارتند از :

 

ablehnen, abmachen, abmelden, abnehmen, abschließen

 

همانطور که میدانید تمامی افعال بالا ، افعال جدا شدنی هستند.

 

 

اولین فعل ما در این درس فعل ablehnen است

 

ablehnen

قبول نکردن ، رد کردن ، نپذیرفتن ، امتناع کردن

 

گذشته ساده : lehnten ab

گذشته کامل : haben abgelehnt

 

 

Er hat unsere Einladung abgelehnt

او دعوت ما را نپذیرفت

 

 

Es tut mir leid, Ihr Antrag ist abgelehnt

متاسفم ، درخواستتان رد شده است

 

Ich lehne es ab, darüber zu diskutieren

من آنرا نمی پذیرم ، در موردش بحث بکنیم

 

 

فعل دوم ما ، فعل abmachen است

 

abmachen

چیزی را از جایی جدا کردن ، دور ساختن ، قرار گذاشتن ، توافق کردن

 

گذشته ساده : machten ab

گذشته کامل : haben abgemacht

 

 

Machen Sie bitte das Preisschild ab

برچسب قیمت را لطفا بکنید

 

Wir hatten doch abgemacht, daß du die Theaterkarten besorgst

ما توافق کرده بودیم که تو بلیط های تئاتر را تهیه کنی

 

 

 

فعل سوم ما فعل انعکاسی abmelden است

 

sich abmelden

کسی را از لیست اسامی خط زدن ، قراری را لغو کردن ، از حمایت کسی محروم شدن، خود را از لیستی خارج کردن

 

در مورد استفاده از این فعل می بایستی بدانیم که اینگونه است مثلا ثبت نام کردن

anmelden

است و اگر حالا بخواهیم ثبت نام خودمان را لغو کنیم ، آنگاه می شود

abmelden

 

گذشته ساده : meldeten ab

گذشته کامل : haben abgemeldet

 

در مورد anmelden نیز به طور کامل در درس مربوط به خودش خواهیم پرداخت

 

 

Sie hat ihre Tochter vom Kurs abgemeldet

او ( مونث ) دخترش را از کلاس خط زد

 

یعنی قبلا ثبت نام کرده بود و حالا انصراف داد و اسم بچه اش را خواست از لیست کلاس نیز خارج کنند

 

Wenn Sie umziehen, müssen Sie sich abmelden

اگر شما اسباب کشی کنید ، باید خودتان را از لیست خط بزنید

 

 

فعل چهارم ما در این درس فعل جدا شدنی abnehmen است

 

abnehmen

لاغر شدن ، وزن کم کردن ، کاستن ، از تن در آوردن لباس ، برداشتن

 

 

گذشته ساده : nahmen ab

گذشته کامل : haben abgenommen

 

Morgen können wir den Verband abnehmen

فردا می توانیم ما آن چسب زخم را برداریم

 

Ich habe zehn Kilo abgenommen

من ۱۰ کیلو لاغر کرده ام

 

Die Zahl der Kursteilnehmer hat stark abgenommen

میزان شرکتت کننده ها در آن کلاس شدیدا کاهش پیدا کرد

 

 

و پنجمین و آخرین فعل ما در این درس فعل جداشدنی abschließen است

 

abschließen

قفل کردن ، کسی را از دیگران جدا کردن ، قطع ارتباط کردن ، به پایان رساندن

 

گذشته ساده : schloßen ab

گذشته کامل :  haben abgeschlossen

 

Ich glaube, ich habe vergessen, die Tür abzuschließen

من باور دارم ، فراموش کردم ، آن درب را قفل کنم

فکر میکنم یادم رفته آن درب را قفل کنم

 

Er hat keine abgeschlossene Berufsausbildung

او هیچ دوره کاری تمام شده ای ندارد

 

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De