A1-A2 üben

تمرین برای افرادی که سطح زبان آنها از A1 تا A2 می باشد

تمرین برای آشنایی بیشتر با صرف افعال در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با حرف تعریف یا آرتیکل اسامی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با ضمایر ملکی در زبان آلمانی ( بخش یک )

تمرین برای آشنایی بیشتر با ضمایر ملکی در زبان آلمانی ( بخش دو )

تمرین برای آشنایی بیشتر با فعل پر کاربرد sein در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با فعل پر کاربرد haben در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال جدا شدنی در زبان آلمانی ( یک روز با مرتضی )

این انیمیشن را نیز از دست ندهید ( کیک کنید )

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال جداشدنی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با اسامی جمع در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با حالت اسمی Akkusativ در زبان آلمانی

تمرین برای درک بهتر حالت اسمی Akkusativ در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال کمکی müssen, können در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال کمکی müssen, dürfen, können در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال مهم در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با امری کردن ( ضمیر دوم شخص مفرد ، دو ) 

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال Akkusativ ساز در زبان آلمانی

?Wo bist du

?Wohin gehst du

تمرین برای آشنایی بیشتر با حروف اضافه zu, zum, zur در زبان آلمانی ( یک روز با مرتضی )

تمرین برای آشنایی بیشتر با منفی کردن در زبان آلمانی nicht – kein

تمرین برای آشنایی با زمان گذشته کامل در زبان آلمانی ( یک روز دیگر با مرتضی )

تمرین برای آشنایی با افعال sein و haben در گذشته کامل

تمرین برای بردن افعال ساده و افعال جداشدنی در زمان گذشته کامل

تمرین برای آشنایی با افعال جدانشدنی در زمان گذشته کامل

تمرین برای آشنایی با ضمایر مفعولی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با ضمایر متممی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با ضمایر مفعولی و متممی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با افعال انعکاسی در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با ضمایر ملکی در حالت اسمی Dativ

تمرین برای آشنایی هر چه بیشتر با حروف اضافه در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی بیشتر با افعال Dativ ساز در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با ضمایر ملکی به همراه حالت اسمی Dativ در زبان آلمانی

تمرین برای آشنایی با حروف اضافه ناشناخته در حالت اسمی Dativ 

تمرین برای آشنایی هر چه بیشتر با ضمایر ملکی در حالت Dativ

تمرین برای درک افعال Akkusativ یا Dativ ساز در زبان آلمانی ( بخش یک )

تمرین برای درک افعال Akkusativ یا Dativ ساز در زبان آلمانی ( بخش دو )