نتایج جستجوی «wort des tages»

Wort des Tages لغت ِ روز Das Waschbecken

  Das Waschbecken یک اسم خنثی می باشد Ding im Bad oder in der Küche: Dort wäscht man sich die Hände اون چیزی که در حمام یا آشپزخانه وجود دارد ، آنجا آدم دستش را می شوید.   رو شویی ( دستشویی ) یا ظرف شویی   Stell das Geschirr einfach ins Waschbecken. Ich stelle …

Wort des Tages لغت ِ روز Das Waschbecken ادامه »

Wort des Tages لغت ِ روز Die Abschiedsfeier

  Die Abschiedsfeier, -n یک اسم مونث می باشد Fest, um auf wiedersehen zu sagen, weil jemand weggeht جشن ، تا به امید دیدار بگویند ، برای اینکه یک کسی به جای دوری میرود.   در فرهنگ فارسی مثلا اگر کسی به خدمت سربازی بخواهد برود ، بعد از ۳ روز که از رفتن آن …

Wort des Tages لغت ِ روز Die Abschiedsfeier ادامه »

Wort des Tages لغت ِ روز meistverkauft

  Wort des Tages لغت ِ روز   meistverkauft یک صفت می باشد   in größter Menge verkauft در بیشترین تعداد یا مقدار به فروش رفته   در واقع این صفت از ترکیب meist و verkauft ساخته شده است.   لغت meist دو مفهوم به همراه دارد چنانچه در قالب قید زمان بخواهیم بکار ببریم …

Wort des Tages لغت ِ روز meistverkauft ادامه »

Wort des Tages لغت ِ روز fehlschlagen, der Fehlschlag

  fehlschlagen یک فعل جدا شدنی می باشد به شکست انجامیدن ، موفق نگشتن ، خطا کردن ، به هدف نزدن   گذشته ساده : schlugen fehl گذشته کامل : sein fehlgeschlagen   که از همین فعل می توانیم به اسم زیر نیز برسیم   Der Fehlschlag عمل ناموفق ، کوتاهی ، غفلت ، شکست …

Wort des Tages لغت ِ روز fehlschlagen, der Fehlschlag ادامه »