نگاهی به nuscheln , tuscheln و rascheln در زبان آلمانی

در این درس نگاهی داشته ایم به افعال nuscheln, tuscheln, rascheln در زبان آلمانی