دنبال بهانه گشتن

چیزی را بهانه کردن به آلمانی – به دنبال بهانه گشتن در آلمانی – و اصطلاحات مهمی دیگر در این زمینه به زبان آلمانی