1

اسامی nomen

در این بخش از سایت می توانید با اسمی در زبان آلمانی آشنا شوید.

 

اسامی به طور کلی در زبان آلمانی به پنج بخش تقسیم می شوند

 

مذکر

مونث

خنثی

اسامی جمع

اسامی مرکب

 

و هرکدام از آنها نیز به دو زیر شاخه تقسیم می شوند :

 

اسامی شناخته شده

اسامی ناشناخته

 

شما با مطالعه دروس موجود در این بخش از سایت به طور کامل می توانید مبحث اسامی در زبان آلمانی را درک کنید.

اسامی و آرتیکل

برای مطالعه جزوء اسامی و آرتیکل ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی مذکر

برای مطالعه جزوء سیگنال اسامی مذکر ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی مونث

برای مطالعه جزوء سیگنال های اسامی مونث ( اینجا ) کلیک کنید.

سیگنال های اسامی خنثی

برای مطالعه جزوء سیگنال های اسامی خنثی ( اینجا ‌) کلیک کنید.

اسامی جمع

برای مطالعه جزوء اسامی جمع ( اینجا )‌ کلیک کنید.

اما تمام اسامی در زبان آلمانی خود نیز می توانند به چهار حالت اسمی زیر تقسیم شوند

Nominativ

برای مطالعه جزوء Nominativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Akkusativ

برای مطالعه جزوء Akkusativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Dativ

برای مطالعه جزوء Dativ ( اینجا ) کلیک کنید.

Genitiv

برای مطالعه جزوء Genitiv ( اینجا ) کلیک کنید.
زمان ها در زبان آلمانی

در این بخش از سایت می توانید با تمامی زمان ها در زبان آلمانی آشنا شوید.

زمان ها در زبان آلمانی به طور کلی به شش بخش زیر تقسیم می شوند :

زمان حال ساده

برای مطالعه جزوء زمان حال ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده ساده

برای مطالعه جزوء زمان آینده ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده کامل

برای مطالعه جزوء زمان آینده کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته ساده

برای مطالعه جزوء زمان گذشته ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته کامل

برای مطالعه جزوء زمان گذشته کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته دور

برای مطالعه جزوء زمان گذشته دور ( اینجا ) کلیک کن!

البته ما می توانیم به این زمان ها این سه بخش را نیز اضافه کنیم

زمان Konjunktiv 1

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 1 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Passiv

برای مطالعه جزوء زمان Passiv ( اینجا ) کلیک کنید!

از آنجایی که مبحث Konjunktiv 2 بسیار مهم است ، می توانید برای درک کامل آن ، این درس را نیز مطالعه کنید :

نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کن!
فعل و افعال آلمانی

در این بخش از سایت می توانید به مفهوم فعل در زبان آلمانی آشنا شوید.

افعال یا Verben در زبان آلمانی به طور کلی می توانند به دو دسته تقسیم شوند

۱. افعال با قاعده

۲. افعال بی قاعده

و همین دو بخش نیز هر کدام می توانند به سه زیر شاخه تقسیم شوند

۱. افعال جدا شدنی۲. افعال جدا نشدنی

۳. افعال انعکاسی

شما با خواندن و دنبال کردن این بخش از سایت ، با مفهوم فعل در زبان آلمانی به خوبی آشنا خواهید شد.

اما قبل از شروع می بایستی دروس زیر را مطالعه کرده باشید:

فعل در زبان آلمانی
افعال انعکاسی

افعال به همراه حروف اضافه

 
اکوزاتیو و داتیو

 

در این بخش از سایت می توانید به افعال و همچنین جملاتی آشنا شوید که در حالت های اسمی Akkusativ و Dativ بیان شده اند.

 

اما قبل از شروع به یادگیری این بخش ، نیاز دارید که دروس زیر را نیز مطالعه کرده باشید :

 

Akkusativ چیست؟

Dativ چیست؟

Welche? Welcher? Welches? Welchen 

Diese? Dieser? Dieses? Diesen

 
افعال به همراه حروف اضافه

در این بخش از سایت می خواهیم با هم یاد بگیریم که حروف اضافه در زبان آلمانی چیست؟

چگونه می شود از آنها استفاده کرد؟ و اصلا ساختار حروف اضافه در زبان آلمانی چگونه است؟

در این سری دروس قصد دارم به زبان ساده و قدم به قدم بیان کنم که چگونه می شود Präpositionen یا همان حروف اضافه را ، در جملات زبان آلمانی بکار ببریم

در واقع حروف اضافه به سر روش کلی می توانند در زبان آلمانی مورد استفاده قرار بگیرند :

۱. به تنهایی در جملات بیایند

۲. به همراه صفت در جملات بیایند

۳. به همراه افعال در جملات بیایند

و هر کدام از این سه دسته خود نیز به زیر شاخه دیگر تقسیم می شوند :

حروف اضافه اکوزاتیو ساز

حروف اضافه داتیو ساز

حروف اضافه گنتیو ساز

البته ناگفته نماند که بعضی از حروف اضافه یا Präpositionen بر اساس شرایط جمله می توانند هم Akkusativ و هم اینکه Dativ ساز باشند.

ساختار کلی Präpositionen در زبان آلمانی

اما قبل از شروع این سری دروس ، پیش نیاز شما برای یادگیری این است که با انواع حروف اضافه و نحوه استفاده از آنها به خوبی آشنا باشید.

برای پیشنیاز ، جزوات زیر را به شما پیشنهاد میکنم :

حروف اضافه زمان و مکان 
حروف اضافه Akkusativ ساز
حروف اضافه Dativ ساز
حروف اضافه به همراه چند مثال
حروف اضافه Akkusativ یا Dativ ساز؟
حروف اضافه Genitiv ساز 
نگاهی دیگر به حروف اضافه در زبان آلمانی

اما برای درک کامل حروف اضافه و یادگیری کلی مثال و جملات ، می توانید درس های زیر را دنبال کنید که به سه بخش کلی همانند ابتدای این بخش تقسیم شده اند.

سه بخش اینگونه است :

۱. حروف اضافه

۲. حروف اضافه به همراه افعال

۳. حروف اضافه به همراه صفت