شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید با کسی در آلمان آشنا شوید ولی متاسفانه نمیدانید از کجا و از چه طریقی با او ارتباط بگیرید.

این بخش از سایت هدفش این است که با 111 سوال مهم در همین زمینه ؛ کمکی به شما برای برقراری ارتباط و شناخت بهتر افراد در کشور آلمان کرده باشد.

از طرفی شما با این سوالات میتوانید با تفکر آلمانی بهتر آشنا شوید.