چیستان شماره یک

 

 

Ich habe einen Ozean aber kein Wasser
?Wer bin ich ?

من یک اقیانوس دارم اما بدون هیچ آبی ، من چیستم؟

.

 

..

:Antwort
Die Weltkarte
پاسخ : نقشه جهان