چیستان شماره سه

?Was sagt ein Hammer zu einem Daumen

چه چیزی یک چکش به یک انگشت شست می گوید؟ ??

.

.

.

:Antwort

Schön dich mal wieder zu treffen

پاسخ : چه خوب که دوباره تو را ملاقات کردم. ??