درس چهاردهم – چگونه در زبان آلمانی به یک دعوتنامه عکس العمل نشان بدهیم!

در این بخش از سایت به نامه نگاری در زبان آلمانی پرداختم ؛ دروسی که در این بخش از سایت وجود دارند شامل سطح های A1, A2, B1, B2, C1, C2 هستند