درس صد و سیزدهم – تاکید در جملات

در این درس گرامریمی خواهیم با هم یاد بگیریم که چگونه و توسط کدام واژگان ما می توانیم در زبان آلمانی تاکیدی در جملاتمان کرده باشیم