درس چهل و یکم – نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

در این درس می خواهیم با هم نگاهی دقیق تر به زمان Konjunktiv 2 داشته باشیم. با هم خواهیم درک کرد کی و کجا و در چه موقعیتی می بایستی فعل جمله ما به Konjunktiv 2 برود.