image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به فعل rufen به همراه پسوندهای آن

 

rufen

صدا زدن ، صدا کردن ، خواندن ، بانگ زدن ، فراخواندن ، خواستار چیزی شدن ، طلب کردن

 

زمان گذشته ساده : riefen

زمان گذشته کامل : haben gerufen

 

در زبان آلمانی فعل rufen می تواند به همراه حرف اضافه  nach و zu بیاید و هرگاه همراه حرف اضافه nach یا zu بود آنگاه فقط معنی خواستار چیزی شدن ، طلب کردن را میدهد، به مثال زیر دقت کنید :

 

Das Kind rief nach seiner Mutter

آن بچه مادرش را طلب میکرد

 

 

در مثال بالا آن nach این سیگنال را به ما میدهد که آن بچه با صدا زدن ، مادرش را طلب میکرده ، در زبان آلمانی هر فعل تصویر و معانی خودش را دارد و برای همین است خیلی از افعال پسوندهای زیادی نیز دارند ، زیرا برای هر کاری در زبان آلمانی فعل مربوط به خودش باید استفاده شود تا  تصویری درست از گفته شما در ذهن شنونده نقش ببندد

 

Der Gast rief nach der Bedienung

آن مسافر خدمات یا خدمتکار را طلب میکرد

 

دیدید که باز از nach استفاده کردم ، زیرا مسافر ما نه تنها خدمت کار را صدا میزد او را نیز طلب میکرد.

 

پس هرگاه nach یا zu که حروف اضافه ما هستند و همراه با rufen  در جمله بودند دیگر فعل rufen معنی صدا زدن را فقط نمیدهد ، بلکه معنی طلب کردن را میدهد که ما کسی را یا چیزی را برای خواستن طلب کرده ایم.

 

Jemanden zu Hilfe rufen

کسی را برای کمک طلب کردن

 

دیدید که در اینجا از zu استفاده کردیم , البته به گفته هایم اضافه کنم ما می توانیم از um هم استفاده کنیم در مواردی ، همانند مثال زیر :

 

Jemanden um Hilfe rufen

کسی را برای کمک طلب کردن

 

و همین جمله با حرف اضافه nach نیز معنی مشابه دارد.

 

Jemanden nach Hilfe rufen

کسی را برای کمک طلب کردن

 

نتیجه کلی : هرگاه فعل rufen با حروف اضافه um, zu , nach مورد استفاده قرار گرفت ، آنگاه معنی طلب کردن و خواستار چیزی کردن را میدهد.

 

Der Vater ruft zum Essen

پدر طلب غذا میکند

 

 

Der Vater ruft nach dem Essen

پدر طلب غذا میکند

 

اما چند مثال برای rufen بدون حروف اضافه :

 

Er rief mich, ich muss gehen

او مرا صدا میزد ، من باید بروم

 

?Hast du mich gerufen

تو منرا صدا میزدی ؟

 

 

 

در بخش بعدی از این درس می خواهیم به پسوندهای که با rufen ترکیب می شوند و یک فعل جدید را می سازند ، بپردازیم ، اولین فعل anrufen است

 

anrufen یک فعل جدا شدنی

مکالمه ی تلفنی داشتن ، خدا را به یاری طلب نمودن ، به کسی زنگ زدن ، با کسی تماس تلفنی برقرار کردن

 

گذشته ساده : anriefen

گذشته کامل : haben angerufen

 

فعل anrufen نیز هرگاه با حروف اضافه بیاید ، مفهوم دیگری نیز به همراه دارد به مثال زیر توجه کنید :

 

Jemanden um Hilfe anrufen

به کسی برای طلب کمک تماس گرفتن

که این تماس گرفتن همراه بود با طلب کمک کردن از آن شخص!

 

Gott um Gnade anrufen

از خدا طلب رحمت و بخشش کردن

 

در اینجا نیز برای وجود um در جمله ، این تصویر در ذهن شنونده نقش می بندد ، که ما خدا را برای طلب برکت و بخشش و لطف و عنایت او صدا زده ایم

 

اما چند مثال برای فعل anrufen بدون حروف اضافه :

 

Bei der Bank, in München anrufen

به آن بانک در شهر مونیخ تماس گرفتن

 

Jeden Tag anrufen

هر روز زنگ زدن ، هر روز تماس گرفتن ( تلفنی )

 

Er hat schon dreimal angerufen

او سه بار تماس گرفت

 

 

نکته : در تفکر آلمانی ما کسی را زنگ میزنیم ، کسی را تماس تلفنی میکنیم یعنی Akkusativ است! اما در تفکر فارسی ما معمولا به کسی زنگ میزنیم ، یا با کسی تماس تلفنی بر قرار میکنیم یعنی Dativ است !

 

پس یادمان باشد در زبان آلمانی ما همیشه کسی را تماس میگیریم! Akkusativ

 

Einen Bekannten anrufen

تفکر آلمانی : یک آشنا را تماس گرفتن

تفکر فارسی : با یک آشنا تماس گرفتن یا به یک آشنا زنگ زدن

 

Die Auskunft anrufen

تفکر آلمانی :‌ آن آگهی را تماس گرفتن

تفکر فارسی :‌ با آن آگهی تماس گرفتن ، به آن آگهی زنگ زدن

 

Die Polizei anrufen

تفکر آلمانی : پلیس را تماس گرفتن

تفکر فارسی : به پلیس زنگ زدن ، با پلیس تماس گرفتن

 

 

 

پسوند بعدی ما auf است که می تواند با فعل rufen ترکیب شود تا فعل aufrufen رو بسازد

 

aufrufen یک فعل جدا شدنی

فراخوان ، دعوت عمومی کردن ، احضار کردن ، خبر دادن مبنی بر خاتمه ی اعتبار یک پول

 

گذشته ساده : aufriefen

گذشته کامل : haben aufgerufen

 

Einen Schüler aufrufen

یک دانش آموز را احضار کردن

 

Einen Patienten aufrufen

یک بیما را احضار کردن

 

Jemandes Namen aufrufen

نام کسی را در ملع عام فراخوادن

 

 

Ein Programm aufrufen

یک برنامه را فراخواندن

 

همانطور که دید فعل aufrufen نیز Akkusativ است و خوشبختانه در زبان فارسی نیز به همین شکل است.

 

 

پسوند بعدی aus است که می تواند با rufen ترکیب شود و فعل ausrufen را بسازد

 

ausrufen یک فعل جداشدنی می باشد.

چیری را به طور رسمی اعلام کردن ، از روی شادی یا خوشحالی یا ترس و … فریادی کوتاه کشیدن و همه را خبر کردن ، کسی را به سمتی برگزیدن ، خبری را با صدای بلند برای اطلاع عموم اعلام کردن

 

گذشته ساده : ausriefen

گذشته کامل : haben ausgerufen

 

Wie schön! , rief sie begeistert aus

چقدر عالی ! ، او هیجان زده فریاد کوتاهی زد

.
Sie hat ihn auf dem Bahnsteig ausgerufen

او از روی سکوی راه آهن آنرا با ( خوشحالی ) صدا زد

.
Die Abendzeitung ausrufen

روزنامه عصر را برای اطلاع عموم با صدای بلند خواندن

 

Die Stationen ausrufen

ایستگاه ها یا توقف گاه ها را به اطلاع عموم رساندن

 

Die Schlagzeilen ausrufen

عنوان های داغ خبری را به اطلاع عموم رساندن

 

پس فعل ausrufen هم همانند افعال قبلی Akkusativ است و خوشبختانه در فارسی نیز به همین شکل است.

 

پسوند بعدی be است که می تواند با rufen ترکیب شود تا فعل berufen را بسازد

 

berufen این فعل جداشدنی نیست!

به شغلی منصوب گشتن ، فراخواندن ، کسی را لعنت و نفرین کردن ، احضار روح کردن ، برای شهادت فراخواندن ، استناد کردن

گذشته ساده : beriefen

گذشته کامل : haben berufen

 

Jemanden auf einen Lehrstuhl, zum Vorsitzenden berufen

کسی را از روی کرسی استادی به رییس کل منصوب کردن

 

Sie wurde als ordentliche Professorin für Alte Geschichte an die Universität Bonn berufen

او به عنوان یک استاد خانم درست و حسابی برای داستان های قدیمی در دانشگاه شهر بن منصوب شده

 

Ich berufe mich auf dich als Zeugen

من برای تو به عنوان شاهد شهادت میدهم

 

 

 

همانطور که دیدید فعل berufen نیز Akkusativ است و خوشبختانه در فارسی نیز به همین شکل است.

 

 

پسوند بعدی ab است که می تواند با rufen ترکیب شود تا فعل abrufen را بسازد

 

abrufen یک فعل جداشدنی می باشد

برای ارسال جنسی دستور دادن ، اعلان حرکت کردن ، اعلام ساعت کردن ، کسی را از کاری عزل کردن ، احضار کردن ، از حافظه ی یک ماشین ارقامی را دریافت کردن

 

گذشته ساده : abriefen

گذشته کامل : haben abgerufen

 

Jemanden aus einer Sitzung abrufen

کسی را از یک جلسه احضار کردن

کسی را از یک جلسه عزل کردن

 

Informationen, Daten abrufen

اطلاعات ، داده ها را از حافظه یک ماشین دریافت کردن

 

Den Rest einer Ware abrufen

دستور ارسال باقی مانده از یک جنس را دادن

 

Eine bestimmte Summe vom Konto abrufen

حاصل جمع صحیح را از یک حساب بانکی دریافت کردن ( به دست آوردن )

 

Im richtigen Moment die bestmögliche Leistung abrufen können

در زمان مناسب بهترین کارایی ممکن را بتوان دریافت کرد

 

فعل abrufen نیز همانند افعال قبلی Akkusativ است و در زبان فارسی نیز به همین شکل است.

 

 

پسوند بعدی zu می باشد که می تواند با rufen ترکیب شود و فعل zurufen را بسازد

 

zurufen یک فعل جدا شدنی می باشد

با صدای بلند مطلبی را از دور به کسی گفتن

 

گذشته ساده : zuriefen

گذشته کامل : haben zugerufen

 

Ich habe ihm zugerufen, er soll nicht weitergehen
من او را بلند و از دور صدا کردم که او جلوتر نرود.
.
.
Jemandem einen Befehl auf Französisch zurufen
برای کسی یک دستور را به فرانسوی و با صدای بلند گفتن
.
.
Jemandem etwas auf Französisch zurufen
برای کسی چیزی را به فرانسوی و با صدای بلند گفتن
.
.

Ich rief ihm zu, er solle auf mich warten

من او را بلند و از دور صدا کردم که او می بایستی منتظر من باشد.

.

 

توجه داشته باشید که  فعل zurufen برعکس فعل های گفته شده این درس Dativ می باشد اما در زبان فارسی ما در حالت Akkusativ استفاده میکنیم ، در واقع همان بحث متفاوت بودن تفکر آلمانی زبان ها با فارسی زبان هاست

 

همانطور که دید در زبان آلمانی هر کاری فعل مخصوص به خودش را دارد ، مثلا اگر کسی را به حالت عادی صدا میزنیم از rufen استفاده میکنیم اما اگر کسی را با صدای بلند یا با فریاد صداش کنیم آنگاه باید از zurufen استفاده کنیم.

 

اما ما می توانیم با rufen افعالی اینگونه نیز داشته باشیم

 

vorrufen یک فعل جدا شدنی می شود

کسی را صدا بزنیم بیاد جلو

 

برای مثال :

Der Lehrer rief sie vor

آن معلم او را صدا زد بیاید جلو

 

یا herbeirufen یک فعل جدا شدنی می شود.

کسی را صدا بزنیم تا به اینجا بیاید ، صدا بزنیم تا به سمت ما بیاید.

 

برای مثال :

 

Er ruft seinen Hund mit einem Pfiff herbei

او سگ را توسط یک سوت به سمت خودش صدا زد

 

 

 

 

نکته کلی : تمام افعال گفته شده در این درس Akkusativ می باشند به غیر از zurufen که Dativ بود

 

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، سوال ، مثال یا پیشنهادی دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De