نگاهی به jedoch در زبان آلمانی

در این درس نگاهی داشته ایم به jedoch و کاربردهای آن در زبان آلمانی ؛ jedoch معانی همانند: منتها ، اما ، با وجود ِ این و … را بهمراه دارد