image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به دو فعل مهم و پر کاربرد fragen و antworten به همراه حروف اضافه ای که همراه این دو فعل می آیند.

اگر توجه کرده باشید ، ما در زبان فارسی می توانیم به همراه دو فعل ( سوال پرسیدن و پاسخ دادن ) از حروف اضافه نیز استفاده کنیم ، برای مثال :

من یک سوالی از تو دارم
من به سوال تو پاسخ می دهم

که در دو جمله بالا ( از ، به ) حروف اضافه ما هستند ، اما آیا در زبان آلمانی نیز به همین صورت است ؟
بله ، با این تفاوت که ما از an برای سوال پرسیدن و از auf برای پاسخ دادن استفاده می کنیم.
یعنی an نقش ( از ) را ایفا میکند و auf نقش ( به ) را

 

اما اجازه بدید قبل از توضیحات بیشتر در مورد این دو فعل به صرف آنها نیز توجه ای داشته باشیم.

 

fragen

سؤال كردن ، پرسيدن

 

گذشته ساده : fragten

گذشته کامل : haben gefragt

 

antworten

پاسخ دادن ، جواب دادن

 

گذشته ساده : antworteten

گذشته کامل : haben geantwortet

 

 

ادامه درس به همراه مثال در آلمانی :

 

Ich habe eine Frage an dich
من یک سوالی از تو دارم

 

نکته : حرف اضافه an اکوزاتیو ساز است!

 

Ich antworte auf deine Frage
من به سوال تو پاسخ می دهم

 

نکته : حرف اضافه auf اکوزاتیو ساز است!

.
توجه داشته باشید که در تفکر آلمانی ما می توانیم کسی را سوال بپرسیم اما در تفکر فارسی ما از کسی سوال می پرسیم.

 

پس فعل fragen می تواند Akkusativ نیز باشد، مانند :

 

?Darf ich dich etwas fragen
فارسی : اجازه دارم چیزی ازت بپرسم ؟
آلمانی : اجازه دارم تو را چیزی بپرسم ؟

بنابراین ما در زبان آلمانی jemanden سوال می پرسیم

Jemanden etwas fragen
کسی را چیزی پرسیدن

توجه داشته باشید که ما می توانیم از فعل fragen نیز در حالت Dativ نیز استفاده کنیم.

فعل fragen هرگاه به همراه حرف اضافه nach که یک حرف اضافه Dativ ساز است بیاید آنگاه جمله به صورت اتوماتیک به حالت داتیو رفته است. مانند:

Nach dem Weg fragen
برای آن مسیر سوال پرسیدن

Ich habe sie nach ihren Eltern gefragt
من از او ( مونث ) درباره والدینش سوال پرسیده ام

نکته : حرف اضافه nach را می توان به صورت های مختلف در فارسی ترجمه کرد ، اما در زبان آلمانی یا تفکر آلمانی زبان ها ، ما به سوی چیزی یا به سمت چیزی سوال می پرسیم ، یا اینکه به سوی چیزی یا به سمت چیزی برای جستجو میرویم. ولی در فارسی ما معمولا برای چیزی ، درباره چیزی یا پیرامون چیزی سوال می پرسیم.

Danach wollte ich schon immer fragen
من همیشه درباره ی آن می خواستم سوال بپرسم

ترکیب da با حرف اضافه nach که می تواند ترکیب wo با حرف اضافه nach را نیز بهمراه داشته باشد.

 

?Wonach wolltest du immer fragen
درباره ای چه چیزی تو می خواستی همیشه سوال بپرسی؟

.
توضیحات کلی در مورد فعل fragen :

همانطور که گفتم در زبان آلمانی ما می توانیم فعل fragen را به همراه حروف اضافه an و nach مورد استفاده قرار دهیم و همچنین می توانیم بدون حروف اضافه نیز از آن استفاده کنیم.

Ich frage mich, ob ich das tun kann
از خودم می پرسم ، که آیا من می توانم آنرا انجام بدهم

تفکر آلمانی : خودم را می پرسم ، که آیا من می توانم آنرا انجام دهم؟

 

Das habe ich mich auch schon gefragt
همین را از خودم هم پرسیدم

 

در دو مثال بالا دیدید که از حروف اضافه استفاده نشده بود و گفتیم که فعل fragen در واقع ذات Akkusativ نیز دارد ، یعنی ما کسی را سوال می پرسیم ، اما در تفکر فارسی از کسی سوال می پرسیم!

.
Der Vater fragte nicht nach den Kindern
آن پدر درباره ای بچه ها سوال نپرسید.

 

Wir mussten nach der Adresse fragen
ما می بایستی در مورد آن آدرس سوال می پرسیدیم

Ich habe eine Frage an dich
من یک سوالی از تو دارم

.
در سه مثال بالا استفاده از فعل fragen به همراه حروف اضافه بود.

.

البته ما گاهی می توانیم از حرف اضافه um نیز به همراه fragen استفاده کنیم.

 

?Kann ich dich um Rat fragen
فارسی : می توانم برای مشورت ازت سوال بپرسم؟
آلمانی : می توانم تو را برای مشورت سوال بپرسم؟

.
ما می توانیم از fragen نیز بدون هیچ حروف اضافه ای نیز استفاده کنیم

 

Frag nicht so viel
انقدر سوال نپرس!

?Wie alt sind sie, wenn ich fragen darf
شما چند سالتان است، ( البته ) اگر اجازه دارم بپرسم؟

.

.
و اما فعل antworten که به معنی پاسخ دادن می باشد، در زبان آلمانی ما همیشه روی چیزی پاسخ می دهیم اما در فارسی ( به چیزی ) پاسخ می دهیم.

 

!Antworte bitte auf meine Frage
فارسی : به سوال من پاسخ بده لطفا!
آلمانی : روی سوال من پاسخ بده لطفا!

 

Auf eine Frage antworten
به یک سوال پاسخ دادن

نکته : حرف اضافه auf اکوزاتیو ساز می باشد!

 

Er hat mir noch nicht auf meinen Brief geantwortet

تفکر آلمانی : او هنوز به نامه ای من به من پاسخ نداده است

تفکر فارسی : او برای نامه ام هنوز به من پاسخی نداده است

 

نکته : توجه کنید که فعل antworten ذات Dativ دارد. همانطور که ما در فارسی به کسی پاسخ می دهیم یا تو به من پاسخ میدهی ، در زبان آلمانی نیز به همین صورت است و اگر توجه کرده باشید ضمیر ما نیز در حالت Dativ مورد استفاده قرار گرفته است.

.

.
توضیحات کلی در مورد antworten :

.
گفتیم که می تواند به همراه حرف اضافه auf بیاید و هرگاه هر فعلی در زبان آلمانی بتواند با حروف اضافه بیاید ، بنابراین پای wo و da نیز به میان می آید ، برای مثال همین فعل antworten که به همراه حرف اضافه auf می آید را در نظر بگیرید ، حال ما میتوانیم با ترکیب کردن wo با auf یک واژه پرسشی بسازیم و از طرفی نیز با ترکیب کردن da و auf یک حروف اضافه

?Worauf
darauf

?Worauf Sie bei Antworten achten sollten
درباره ی چه چیزی شما هنگام پاسخ دادن می بایستی توجه میکردید؟

که در فارسی معمولا گفته می شود ، شما به چه چیزهای هنگام پاسخ دادن می بایستی توجه میکردید؟

 

Darauf sollten Sie bei Antworten achten
درباره ی آنها یا درمورد آن می بایستی شما هنگام پاسخ دادن توجه میکردید.

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، مثال ، سوال یا نظری دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De