دستور زبان پیچیده آلمانی را به زبان ساده بیاموز!​

در این بخش از سایت شما می توانید تمام جزوات دستور زبان آلمانی را در اختیار داشته باشید.

سطح جزوات از A1 شروع می شود تا سطح C2

از A1 ( مبتدی ) تا C2 ( حرفه ای )

چگونه زبان آلمانی را بهتر بیاموزیم؟

درس یک – الفبای زبان آلمانی

درس دو – حروف صدا دار و بی صدا

درس سوم – حروف مرکب صدا دار و حروف مرکب بی صدا 

درس چهارم – اسامی و آرتیکل ها

درس پنجم – سیگنال های اسامی مذکر

درس ششم –  سیگنال های اسامی مونث

درس هفتم –  سیگنال های اسامی خنثی 

درس هشتم – اسامی جمع 

 درس نهم – Nominativ

درس دهم – Akkusativ

درس یازدهم – Dativ

درس دوازدهم – Genitiv

درس سیزدهم – منفی کردن جملات

درس  چهاردهم  –  سوالی کردن جملات

درس  پانزدهم – امری کردن جملات

درس شانزدهم – ضمایر ملکی

درس هفدهم – ضمایر مفعولی و ضمایر متممی 

درس هجدهم – کلمات مرکب

درس نوزدهم Welche? Welcher? Welches? Welchen

درس بیستم – Diese? Dieser? Dieses? Diesen

درس بیست و یکم – اعداد 

درس بیست و دوم – ساعت  و زمان 

و همچنین درس ( روزهای هفته و اوقات روز ) را نیز بخوانید

درس بیست و سوم – افعال

درس بیست و چهارم –  مقایسه صفت ها ( خوب ، بهتر ، بهترین )

درس بیست و پنجم – صفت و صرف آن 

درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم و فعل 

درس بیست و هفتم – حروف اضافه زمان و مکان

درس بیست و هشتم –حروف اضافه اکوزاتیو ساز 

درس بیست و نهم – حروف اضافه داتیو ساز 

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته

درس سی و یکم – حروف اضافه اکوزاتیو یا داتیو !؟ 

درس سی و دوم – زمان ها  و صرف سه فعل مهم در تمامی زمان ها

درس سی و سوم – زمان آینده ساده

درسی سی و چهارم – زمان آینده کامل

درس سی و پنجم – زمان گذشته ساده

درس سی و ششم – زمان گذشته کامل

درس سی و هفتم –  جملات نقل قولی Konjunktiv 1

درس سی و هشتم – جملات آرزویی ( Konjunktiv 2 )

درس سی و نهم – افعال انعکاسی ( Reflexive Verben )

درس چهلم – ساخت واژگان پرسشی و حروف اضافه

درس چهل و یکم – نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

درس چهل و دوم – je…desto

درس چهل و سوم – جملات نسبی یا موکولی Relativsätze

درس چهل و چهارم – زمان گذشته دور ( Plusquamperfekt )

درس چهل و پنجم – بررسی فعل bringen

درس چهل و ششم – تفاوت wenn و als

درس چهل و هفتم – بررسی فعل ankommen و abhängen

درس چهل و هشتم – مقایسه بین صفت ها

درس چهل و نهم – کاربرد solange در جملات آلمانی

درس پنجاهم – کاربرد während در جملات آلمانی

درس پنجاه و یکم – کاربرد bisher در جملات آلمانی

درس پنجاه و دوم – استفاده از چند فعل به همراه dass و lassen

درس پنجاه و سوم – نگاهی به n-Deklination

درس پنجاه و چهارم – نگاهی کلی بر حروف ربط

درس پنجاه و پنجم – نگاهی بر danach و daneben

درس پنجاه و ششم – نگاهی به فعل erinnern

درس پنجاه و هفتم – نگاهی به es sei denn, dass

درس پنجاه و هشتم – نگاهی به irgend در زبان آلمانی

درس پنجاه و نهم – افعال به همراه حروف اضافه ( Verben mit Präpositonen )

درس شصتم – کاربرد anstatt در جملات آلمانی

درس شصت و یکم – تفاوت میان sonst, weiter, ander در زبان آلمانی

درس شصت و دوم – نگاهی به solch در زبان آلمانی

درس شصت و سوم – نگاهی به allerdings در زبان آلمانی

درس شصت و چهارم – تفاوت entweder و oder

درس شصت و پنجم – استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها

درس شصت و ششم – نگاهی به  geschweige denn در زبان آلمانی

درس شصت و هفتم – نگاهی دیگر به حروف اضافه در زبان آلمانی

درس شصت و هشتم – نگاهی به فعل ziehen به همراه پیشوندهای آن

درس شصت و نهم – مفهوم ( تا ) در زبان آلمانی

درس هفتادم – کاربرد es و gibt در جملات آلمانی

درس هفتاد و یکم – نگاهی به کاربرد zu در جملات آلمانی

درس هفتاد و دوم – نگاهی به افعال wachen و wecken 

درس هفتاد و سوم – نگاهی به افعال sprechen, reden, sagen, erklären, erzählen

درس هفتاد و چهارم – selbst oder selber ؟

درس هفتاد و پنجم – نگاهی به فعل freuen به همراه حرف اضافه آن

درس هفتاد و ششم – نگاهی به قید های زمان در زبان آلمانی

درس هفتاد و هفتم – نگاهی کلی به حروف ربط و قیدها در زبان آلمانی

درس هفتاد و هشتم – نگاهی به فعل vermeiden و benutzen در زبان آلمانی

درس هفتاد و نهم – نگاهی به فعل rufen به همراه پیشوندهای آن در زبان آلمانی

درس هشتادم – نگاهی به فعل steigen به همراه پیشوندهای آن در زبان آلمانی

درس هشتاد و یکم – نگاهی به gegenüber در زبان آلمانی

درس هشتاد و دوم – نگاهی به gegen, dagegen , wogegen در زبان آلمانی

درس هشتاد و سوم – ارتباط اسامی و افعال

درس هشتاد و چهارم – نگاهی به صفت ها به همراه حروف اضافه آنها

درس هشتاد و پنجم – نگاهی به فعل lesen به همراه پیشوندهای آن

درس هشتاد و ششم – نگاهی به فعل antworten و fragen به همراه حروف اضافه آنها

درس هشتاد و هفتم – نگاهی به پیشوند be به افعال و خداحافظی با حروف اضافه

درس هشتاد و هشتم – با جا به جای اشکال در یک جمله ، منظور خودمان را نیز تغییر دهیم

درس هشتاد و نهم – دانلود لیست افعال مهم زبان آلمانی به همراه حروف اضافه آنها

درس نودهم – منفی کردن صفت در زبان آلمانی

درس نود و یکم – نگاهی به پیشوند um در افعال

درس نود و دوم – نگاهی به deshalb و weshalb در زبان آلمانی

درس نود و سوم – نگاهی به فعل vorstellen در زبان آلمانی

درس نود و چهارم – نگاهی به دو فعل پر کاربرد ausgehen و weggehen

درس نود و پنجم – نگاهی به es liegt vor در زبان آلمانی

درس نود و ششم – نگاهی به پسوندهای weg, los, vorbei در زبان آلمانی

درس نود و هفتم – نگاهی به deshalb, obwohl, trotzdem و دیگر حروف ربط

درس نود و هشتم – نگاهی به sofern و insofern در زبان آلمانی

درس نود و نهم – نگاهی به Kaum dass در زبان آلمانی

درس صدم – نگاهی به مبحث Partizip در زبان آلمانی

درس صد و یکم – نگاهی به beinahe در زبان آلمانی

درس صد و دوم – نگاهی کلی به افعال verstehen, kapieren, begreifen در زبان آلمانی

درس صدو سوم – نگاهی به حرف اضافه bezüglich و همچنین بررسی صفت diesbezüglich در زبان آلمانی

درس صد و چهارم – نگاهی به واژگان تاکیدی در جملات 

درس صد و پنجم – نگاهی به اصطلاح در اینباره و در این رابطه 

درس صد و ششم – نگاهی به falls در زبان آلمانی

درس صد و هفتم – چگونه اصطلاحاتی همانند از دست کسی عصبانی ، ناراحت ، شاکی بودن و … را در زبان آلمانی بیان کنیم؟

درس صد و هشتم – نگاهی به wie oft , sooft, sooft wie در زبان آلمانی

درس صد و نهم – نگاهی به فعل wünschen و entscheiden در زبان آلمانی

درس صد و دهم – نگاهی کلی به حالت اسمی Genitiv در زبان آلمانی

درس صد و یازدهم – نگاهی به حداقل و حداکثر در زبان آلمانی

درس صد و دوازدهم – نگاهی به مبحث Nominal و Verbal در زبان آلمانی

نگاهی به damit در زبان آلمانی

نگاهی به تفاوت و کاربردهای von, aus در زبان آلمانی

نگاهی به sowohl…als auch و همچنین sowohl…als wie در زبان آلمانی

نگاهی به jemals و irgendwann در زبان آلمانی

نگاهی به irgend و nirgend در زبان آلمانی

نگاهی به in diesem Zusammenhang در زبان آلمانی

نگاهی به zwischen, die Zwischenzeit, zwischenzeitlich در زبان آلمانی

نگاهی به derselbe, dieselbe, dasselbe در زبان آلمانی

کالبدشکافی افعال و جملات در زبان آلمانی 

نگاهی به wären, hätten, würden در زبان آلمانی

نگاهی به beziehungsweise در زبان آلمانی

نگاهی به wenn bloß در زبان آلمانی

نگاهی به افعال setzen,sitzen – legen,liegen – stellen,stehen در زبان آلمانی

نگاهی جامع و کلی تر به زمان آینده و جملات آن در زبان آلمانی

نگاهی به Passiv و کاربردهای فعل werden در زبان آلمانی

نگاهی به حروف اضافه von, zu, bei در زبان آلمانی

نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی

نگاهی به فعل fahren به همراه پیشوندهای آن

تفاوت میان viel و sehr در زبان آلمانی

نگاهی به zwar, und zwar و nämlich در زبان آلمانی

نگاهی به klären- و پیشوندهای آن در زبان آلمانی

نگاهی به bloß در زبان آلمانی

نگاهی به hoch و ارتباط آن با صفات در زبان آلمانی

نگاهی به پیشوندهای hin, her در زبان آلمانی

نگاهی به مبحث  Doppelkonjugationen در زبان آلمانی

نگاهی به مبحث eingeleitet و uneingeleitet در زبان آلمانی

نگاهی به فعل tauschen و پیشوندهای آن در زبان آلمانی

نگاهی به فعل ändern و پیشوندهای آن در زبان آلمانی

نگاهی به فعل klettern در زبان آلمانی

تفاوت و کاربرد per و pro در زبان آلمانی

نگاهی به اصطلاح خدا خیرت بده و فعل vergelten

تفاوت viel و sehr و همچنین نگاهی به zu viel و viel zu

پیشوندهای دو بخشی به همراه افعال آلمانی

انواع قرار دادن در زبان آلمانی

نگاهی به dasselbe, derselbe, dieselbe و مقایسه آن با das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche و همچنین آشنا شدن با کاربردهای dasjenige, derjenige, diejenige در زبان آلمانی

نگاهی به im Prinzip و aus Prinzip به همراه فعل enthalten در زبان آلمانی

تفاوت میان wenn و falls در زبان آلمانی

نگاهی به angeblich در زبان آلمانی

نگاهی به eher و کاربرد های آن در زبان آلمانی

نگاهی به raus و draußen در زبان آلمانی

نگاهی به افعال nuscheln, tuscheln, rascheln در زبان آلمانی