آموزش زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی و دروس Schritte Plus

Grammatik

دستور زبان پیچیده آلمانی را به زبان ساده بیاموز!​

در این بخش از سایت شما می توانید تمام جزوات دستور زبان آلمانی را در اختیار داشته باشید.

سطح جزوات از A1 شروع می شود تا سطح C2

از A1 ( مبتدی ) تا C2 ( حرفه ای )


چگونه زبان آلمانی را بهتر بیاموزیم؟

 

درس یک – الفبای زبان آلمانی
درس دو – حروف صدا دار و بی صدا
درس سوم – حروف مرکب صدا دار و حروف مرکب بی صدا 
درس چهارم – اسامی و آرتیکل ها
درس پنجم – سیگنال های اسامی مذکر
درس ششم –  سیگنال های اسامی مونث
درس هفتم –  سیگنال های اسامی خنثی 
درس هشتم – اسامی جمع 
 درس نهم – Nominativ
درس دهم – Akkusativ
درس یازدهم – Dativ
درس دوازدهم – Genitiv
درس سیزدهم – منفی کردن جملات
درس  چهاردهم  –  سوالی کردن جملات
درس  پانزدهم – امری کردن جملات
درس شانزدهم – ضمایر ملکی
درس هفدهم – ضمایر مفعولی و ضمایر متممی 
درس هجدهم – کلمات مرکب
درس نوزدهم Welche? Welcher? Welches? Welchen
درس بیستم – Diese? Dieser? Dieses? Diesen
درس بیست و یکم – اعداد 
درس بیست و دوم – ساعت  و زمان 
و همچنین درس ( روزهای هفته و اوقات روز ) را نیز بخوانید
درس بیست و سوم – افعال
درس بیست و چهارم –  مقایسه صفت ها ( خوب ، بهتر ، بهترین )
درس بیست و پنجم – صفت و صرف آن 
درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم و فعل 
درس بیست و هفتم – حروف اضافه زمان و مکان
درس بیست و هشتم –حروف اضافه اکوزاتیو ساز 
درس بیست و نهم – حروف اضافه داتیو ساز 
درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته
درس سی و یکم – حروف اضافه اکوزاتیو یا داتیو !؟ 
درس سی و دوم – زمان ها  و صرف سه فعل مهم در تمامی زمان ها
درس سی و سوم – زمان آینده ساده
درسی سی و چهارم – زمان آینده کامل
درس سی و پنجم – زمان گذشته ساده
درس سی و ششم – زمان گذشته کامل
درس سی و هفتم –  جملات نقل قولی Konjunktiv 1
درس سی و هشتم – جملات آرزویی ( Konjunktiv 2 )
درس سی و نهم – افعال انعکاسی ( Reflexive Verben )
درس چهلم – ساخت واژگان پرسشی و حروف اضافه
درس چهل و یکم – نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2
درس چهل و دوم – je…desto
درس چهل و سوم – جملات نسبی یا موکولی Relativsätze 
درس چهل و چهارم – زمان گذشته دور ( Plusquamperfekt )
درس چهل و پنجم – بررسی فعل bringen 
درس چهل و ششم – تفاوت wenn و als 
درس چهل و هفتم – بررسی فعل ankommen و abhängen 
درس چهل و هشتم – مقایسه بین صفت ها 
درس چهل و نهم – کاربرد solange در جملات آلمانی
درس پنجاهم – کاربرد während در جملات آلمانی
درس پنجاه و یکم – کاربرد bisher در جملات آلمانی
درس پنجاه و دوم – استفاده از چند فعل به همراه dass و lassen
درس پنجاه و سوم – نگاهی به n-Deklination
درس پنجاه و چهارم – نگاهی کلی بر حروف ربط
درس پنجاه و پنجم – نگاهی بر danach و daneben
درس پنجاه و ششم – نگاهی به فعل erinnern
درس پنجاه و هفتم – نگاهی به es sei denn, dass
درس پنجاه و هشتم – نگاهی به irgend در زبان آلمانی
درس پنجاه و نهم – افعال به همراه حروف اضافه ( Verben mit Präpositonen )
درس شصتم – کاربرد anstatt در جملات آلمانی
درس شصت و یکم – تفاوت میان sonst, weiter, ander در زبان آلمانی
درس شصت و دوم – نگاهی به solch در زبان آلمانی
درس شصت و سوم – نگاهی به allerdings در زبان آلمانی
درس شصت و چهارم – تفاوت entweder و oder
درس شصت و پنجم – استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها
درس شصت و ششم – نگاهی به  geschweige denn در زبان آلمانی
درس شصت و هفتم – نگاهی دیگر به حروف اضافه در زبان آلمانی
درس شصت و هشتم – نگاهی به فعل ziehen به همراه پیشوندهای آن
درس شصت و نهم – مفهوم ( تا ) در زبان آلمانی
درس هفتادم – کاربرد es و gibt در جملات آلمانی
درس هفتاد و یکم – نگاهی به کاربرد zu در جملات آلمانی
درس هفتاد و دوم – نگاهی به افعال wachen و wecken 
درس هفتاد و سوم – نگاهی به افعال sprechen, reden, sagen, erklären, erzählen
درس هفتاد و چهارم – selbst oder selber ؟
درس هفتاد و پنجم – نگاهی به فعل freuen به همراه حرف اضافه آن
درس هفتاد و ششم – نگاهی به قید های زمان در زبان آلمانی
درس هفتاد و هفتم – نگاهی کلی به حروف ربط و قیدها در زبان آلمانی
درس هفتاد و هشتم – نگاهی به فعل vermeiden و benutzen در زبان آلمانی
درس هفتاد و نهم – نگاهی به فعل rufen به همراه پیشوندهای آن در زبان آلمانی
درس هشتادم – نگاهی به فعل steigen به همراه پیشوندهای آن در زبان آلمانی
درس هشتاد و یکم – نگاهی به gegenüber در زبان آلمانی
درس هشتاد و دوم – نگاهی به gegen, dagegen , wogegen در زبان آلمانی
درس هشتاد و سوم – ارتباط اسامی و افعال
درس هشتاد و چهارم – نگاهی به صفت ها به همراه حروف اضافه آنها
درس هشتاد و پنجم – نگاهی به فعل lesen به همراه پیشوندهای آن
درس هشتاد و ششم – نگاهی به فعل antworten و fragen به همراه حروف اضافه آنها
درس هشتاد و هفتم – نگاهی به پیشوند be به افعال و خداحافظی با حروف اضافه
درس هشتاد و هشتم – با جا به جای اشکال در یک جمله ، منظور خودمان را نیز تغییر دهیم
درس هشتاد و نهم – دانلود لیست افعال مهم زبان آلمانی به همراه حروف اضافه آنها
درس نودهم – منفی کردن صفت در زبان آلمانی
درس نود و یکم – نگاهی به پیشوند um در افعال
درس نود و دوم – نگاهی به deshalb و weshalb در زبان آلمانی
درس نود و سوم – نگاهی به فعل vorstellen در زبان آلمانی
درس نود و چهارم – نگاهی به دو فعل پر کاربرد ausgehen و weggehen
درس نود و پنجم – نگاهی به es liegt vor در زبان آلمانی
درس نود و ششم – نگاهی به پسوندهای weg, los, vorbei در زبان آلمانی
درس نود و هفتم – نگاهی به deshalb, obwohl, trotzdem و دیگر حروف ربط
درس نود و هشتم – نگاهی به sofern و insofern در زبان آلمانی
درس نود و نهم – نگاهی به Kaum dass در زبان آلمانی
درس صدم – نگاهی به مبحث Partizip در زبان آلمانی
درس صد و یکم – نگاهی به beinahe در زبان آلمانی
درس صد و دوم – نگاهی کلی به افعال verstehen, kapieren, begreifen در زبان آلمانی
درس صدو سوم – نگاهی به حرف اضافه bezüglich و همچنین بررسی صفت diesbezüglich در زبان آلمانی
درس صد و چهارم – نگاهی به واژگان تاکیدی در جملات 
درس صد و پنجم – نگاهی به اصطلاح در اینباره و در این رابطه 
درس صد و ششم – نگاهی به falls در زبان آلمانی
درس صد و هفتم – چگونه اصطلاحاتی همانند از دست کسی عصبانی ، ناراحت ، شاکی بودن و … را در زبان آلمانی بیان کنیم؟
درس صد و هشتم – نگاهی به wie oft , sooft, sooft wie در زبان آلمانی
درس صد و نهم – نگاهی به فعل wünschen و entscheiden در زبان آلمانی
درس صد و دهم – نگاهی کلی به حالت اسمی Genitiv در زبان آلمانی
درس صد و یازدهم – نگاهی به حداقل و حداکثر در زبان آلمانی
درس صد و دوازدهم – نگاهی به مبحث Nominal و Verbal در زبان آلمانی
نگاهی به damit در زبان آلمانی
نگاهی به تفاوت و کاربردهای von, aus در زبان آلمانی
نگاهی به sowohl…als auch و همچنین sowohl…als wie در زبان آلمانی
نگاهی به jemals و irgendwann در زبان آلمانی
نگاهی به irgend و nirgend در زبان آلمانی
نگاهی به in diesem Zusammenhang در زبان آلمانی
نگاهی به zwischen, die Zwischenzeit, zwischenzeitlich در زبان آلمانی
نگاهی به derselbe, dieselbe, dasselbe در زبان آلمانی
کالبدشکافی افعال و جملات در زبان آلمانی 
نگاهی به wären, hätten, würden در زبان آلمانی
نگاهی به beziehungsweise در زبان آلمانی
نگاهی به wenn bloß در زبان آلمانی
نگاهی به افعال setzen,sitzen – legen,liegen – stellen,stehen در زبان آلمانی
نگاهی جامع و کلی تر به زمان آینده و جملات آن در زبان آلمانی
نگاهی به Passiv و کاربردهای فعل werden در زبان آلمانی
نگاهی به حروف اضافه von, zu, bei در زبان آلمانی
نگاهی به quasi, fast, beinahe در زبان آلمانی
نگاهی به فعل fahren به همراه پیشوندهای آن
تفاوت میان viel و sehr در زبان آلمانی
نگاهی به zwar, und zwar و nämlich در زبان آلمانی
نگاهی به klären- و پیشوندهای آن در زبان آلمانی
نگاهی به bloß در زبان آلمانی
نگاهی به hoch و ارتباط آن با صفات در زبان آلمانی
نگاهی به پیشوندهای hin, her در زبان آلمانی
نگاهی به مبحث  Doppelkonjugationen در زبان آلمانی
نگاهی به مبحث eingeleitet و uneingeleitet در زبان آلمانی
نگاهی به فعل tauschen و پیشوندهای آن در زبان آلمانی
نگاهی به فعل ändern و پیشوندهای آن در زبان آلمانی
نگاهی به فعل klettern در زبان آلمانی
تفاوت و کاربرد per و pro در زبان آلمانی
نگاهی به اصطلاح خدا خیرت بده و فعل vergelten
تفاوت viel و sehr و همچنین نگاهی به zu viel و viel zu
پیشوندهای دو بخشی به همراه افعال آلمانی
انواع قرار دادن در زبان آلمانی
نگاهی به dasselbe, derselbe, dieselbe و مقایسه آن با das Gleiche, der Gleiche, die Gleiche و همچنین آشنا شدن با کاربردهای dasjenige, derjenige, diejenige در زبان آلمانی
نگاهی به im Prinzip و aus Prinzip به همراه فعل enthalten در زبان آلمانی
تفاوت میان wenn و falls در زبان آلمانی
نگاهی به angeblich در زبان آلمانی
نگاهی به eher و کاربرد های آن در زبان آلمانی

252 دیدگاه برای “Grammatik

 1. با سلام وعرض خسته نباشید حضور شما استاد گرامی
  بینهایت ممنونم برای آموزش فوق العاده عالی ومفیدتون اما من در درس بیست وپنجم دچار دوگانگی شدم در مورد صرف صفت در حالت akkusativفرمودید اگر اسم شناخته شده باشد حرف e به صفت اضافه میکنیم مثلا der gute Mann آن مرد خوب و در مورد mein و dein وdiesو…..به همین ترتیب عمل میکنیم dieser gute Mann این مرد خوب .اما در ادامه مطلب نوشتید در مورد mein و dein و….شبیه اسامی نا شناخته عمل میکنیم مثالMein guter Mann مرد خوب من
  لطفا این مبحث را برای من روشن کنید وهمچنین در مورد kein ,welch چه باید کرد؟!
  با تشکر فراوان

 2. باسلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
  ممنون بخاطر وقتی که میگذارید و زبان المانی را برای ما به زبان ساده تدریس میکنید
  ببخشید درس “تفاوت میان viel و sehr در زبان آلمانی” لینکش باز نمیشه و مشکل داره.
  لطفا بررسی کنید
  باتشکر

 3. سلام استاد
  دیگر در دروس گرامری از لحاظ سلسه مراتب در کدام رده هستند ؟ مثلا من که زبان آموز سطح ب دو هستم این دورس و می تونم مطالعه کنم یا بعد از س دو باید مطالعه کنم ؟

 4. با سلام و تشکر
  درس های 1 و 19 و 20 باز نمی شوند. راه دیگری برای دانلود وجود داره؟

 5. خیلی خیلی ممنونم از این همه مطلب مفید و کامل و منظم!واقعن لطف بزرگی به ما میکنید.توی دنیایی که همه نوع آموزشی وجود داره ولی رایگاناش به درد نمیخوره این وبسایت نشون میده هنوزم کسایی هستن که کارشون رو فقط بخاطر پولش نمیخوان و دوست دارن اطلاعاتشون رو با بقیه انسان ها هم به اشتراک بذارن.

 6. سلام من هیچ گرامری ذر مورد جملات موصولی پیدا نکردم . ایا بعدا قصد دارید توضیح دهید ؟

 7. Hallo lieber Dozent,
  .ich danke Ihnen für alle Ihre Bemühung
  Von Gott möchte ich, dass Sie immer gesund und lebendig sind.

 8. سلام من داشتم مطالبتون رو میخوندم یه دفعه ته دلم از اینکه اینهارو رایگان و به این مرتبی و با این کیفیت بدون هیچ چشم داشتی قراردادین افتخار میکردم ، داشتم به خودم میگفتم که در زمینه خودم هم مثل شما باشم و الگو گرفتم و واقعا ممنونم و افتخار میکنم به این حجم از انسانیت

 9. سلام ممنون از زحماتتون
  میشه یه توضیحی در مورد تلفظ el,ol,al,ulبدید و اینکه بعداز اینا حروف صدا دار بیاد چه طور تلفظ میشن؟
  ممنون از زحماتتون

 10. سلام استاد …یه تعدادی از مباحث بخش دیگر دروس گرامری باز نمی شوند
  از درس نگاهی به فعل kommenتا درس نگاهی به فعل hören
  ممیخواستم ببینم مشکلومنهدفقط یا واسه بقیه هم باز نمی شه؟

 11. با سپاس فراوان.لطفا یک توضیح کامل از Zweiteilige Konnektoren و Es و Negation mit Wortbildung و Wortstellung im Satz و Vergleichssätze mit als und wie و Konnektoren um zu,ohne zu,statt zu اموزش دهید.سایت شما قوی هست بدلیل وجود خود شخص شما و خیلی حیفه که این مباحث داخلش نباشه.مشتاقانه منتظر اموزش شما در رابطه با این مباحث هستم.سال جدید را هم به شما دوست وفادار تبریک عرض میکنم.بدرود.

 12. باسلام.بابت تمام زحمات سپاس گزارم.خیلی خیلی ممنونم .بعلت اینکه بنده شاغل هستم و نمیتونم تو کلاس حضور کافی داشته باشم سایت شما خیلی خیلی به من کمک کرد.متشکرم.همیشه سلامت و موفق و شاد باشید.

 13. فقط میتونم بابت تمام زحماتت ازت تشکر کنم. تو این اوضاع بد مالی و گرونی اساتید واقعا شما
  کمک کردید به ما و من کاملا درس هارو متوجه می شم. خدا حفظ کن خودتون و خانوادتون.

 14. سلام استاد.واقعا خسته نباشید.
  دوتا موضوع داشتم.تلفظ بعضی از حروف رو نذاشتید و هم چنین اگر ممکنه استثناءهای تلفظ رو هم درس بدهید
  دوم اینکه اگر برایتان مقدور هست لیستی از تمام کلماتی مورد نیاز و لازم برای تسلط کافی برای صحبت کردن به زبان آلمانی رو هم در سایت قرار دهید.

 15. سلام وقتتون بخير، ميخواستم بابت همه ي زحمات شبانه روزي شما تشكر كنم. اميدوارم خدا براتئن نو مراحل بعدي زندگيتوم جبران كنه. ميخواستم بگم 3 درس موجود نبود اگر لطف كنين اونا رو روي سايت بزارين. درس تفاوت viel و sehr درس نگاهي به فعل kommen ودرس فعل horen و پيشوندهاي آن. با تشكر

 16. خیلیییییییییی کارت درسته دمت گرم انصافا
  یه خواهش دارم اگر امکانش هست افعال مهم رو همراه با تمام پیشوندهایی که میگیرن بصورت مرتب و پشت سرهم قرار بدین خیلی عالی میشه

 17. سلام ممنون از وقتی که گذاشتین وه اطلاعات را در اختیار ما قرار دادید.
  خواهشمندم فایل های هر سطحی را زیپ و قابلیت تبدیل به وردش بزارید. چون من برای خودم میخوام مرتبشون متاسفانه چون اون فرمت نداره امکان پذیر نیست .
  ممنون میشم رسیدگی کنید.

 18. سلام میشه لطفا بفرمائید
  کدام گنتیو صحیح است؟
  Die Ankunft des millionsten Gastarbeiters
  Oder
  Die Ankunft der millionsten Gastarbeiter

  ممنون میشم

 19. درود بر شما استاد و سپاس فراوان…خواهشمندم هرکجا که در گرامرتون اشتباه تایپی وجود داره اصلاح بفرمایید چون بنده خودم دارم با گپرامر شما زبان یاد میگیرم و اگه اشتباه تایپی به اشتباه بره تو مغز دیگه اصلاحش سخته! مثلا در مورد آرتیکل های مذکر که فرمودین هر اسمسیکه دارای پسوند us در انتها باشه حتما مذکر خواهد بود درمورد maus اینچنین نیست و در حالی که پسوند us داره در انتهاش آرتیکل مونث میگیره…متشکرم

 20. با سلام و احترام

  ازینهمه حضور در راستای فراگیری دانش آنهم بی دریغ، بی نهایت سپاسگزارم.
  چه زمانی که در آلمان بودم و چه الان که در ایرانم.

  با سپاس فراوان

 21. سلام جناب غلام نژاد. سطح زبان بنده B2 هستش و همچنین mündliche teil برای سطح c1 رو هم دارم و مشغول دوره Ausbildung هستم ولی باز هم از سایت شما بسیار کمک میگیرم و از زحمات شما سپاسگذارم

 22. درود بیکران استاد عزیز.
  فقط میتونم سپاسگذاری کنم و بگم کلیه دروس و مطالب شما بی نهایت مفید و عالی هستند.. سپاس بی پایان

 23. سلام استاد، میشه لطف کنید کمی هم در مورد تبدیل جملات Nominal به Verbal و بر عکس توضیح بدید، جایی نتونستم این مبحث مشکل رو پیدا کنم.

 24. سلام جناب غلام نژاد، دستتون درد نکنه سایتتون عالیه، من همیشه از مطالب سایتتون استفاده میکنم،

 25. بسیار بسیار عالی
  خوشحالم هنوز انسان هایی مثل شما “بی دریغ بخشنده “در این دنیا زیست می کنند
  درس بزرگی فراتر از زبان المانی از شما گرفتم
  متشکرم

 26. شما انسان نیستید قطعا فرشته اید .
  از شمار دو چشم یک تن کم
  وز شمار خرد هزاران بیش
  پایدار باشید

 27. با سلام اقای غلام نژاد
  بی نهایت سپاسگذارم از این که وقت میگذارید و این دروس مفید را در اختیار ما قرار میدهید

 28. سلام خسته نباشید خیلی ممنون میشم اگه توضیح بدین که با اینکه در جمله (es gibt einen fitnessraum ) که یک جمله اکوزاتیوی هستش ولی با چه چیزی را ؟ و چه کسی را ؟ را نمی تونیم سوال کنیم. ممنون میشم توضیح مختصری بدین

 29. سلام استاد گرامی
  برای مطالب روان و آنالیز شده شما که باعث رشد و ارتقاء سطح معلومات بنده و امثال من شده بی نهایت متشکرم

 30. همه چی روان و کامل به بهترین شکل ممکن توضیح داده شده و در دسترس. آدم های مثل شما قابل ستایش هستند. درود فراوان برشما

 31. سلام استاد عزیز
  من شخصا بابت این همه زحمت شما و محبتی که به ما داشتید بی نهایت سپاسگزارم .

 32. سلام استاد
  قبل از هرچیزبابت سایت خوب و مطالب روان دسته بندی شدتون که قطعا مستلزم تلاش و وقت گذاشتن هستش صمیمانه متشکرم، امیدوارم کائنات به این انرژی مثبت شما پاسخی در خور زحمات و تلاشتون بده
  بعد از آن یک سوال داشتم از حضورتون و اینکه دروس آلمانی رو باید چطور خوند؟ یعنی پس از پایان کلاس که باید تمرین کنیم اول لغت های اون درس رو بخونیم یا اینکه اول تمارین مربوط به گرامر رو حل کنیم. من در این مورد واقعا کمک لازم دارم و می خوام یک سیستم منظم در ذهنم اجرا کنم تا بدونم دقیق تر و ماندگار تر مطالب رو یاد بگیرم.
  ممنون می شم پاسخم رو بدید

 33. سلام استاد عزیز و گرامی
  واقعا از صمیم قلب از شما تشکر می کنم و برای شما آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارم… سایت شما به جرات جامع ترین و قوی ترین سایت آموزش زبان هست… واقعا بابت زحمات بی نظیری که برای راه اندازی این سایت متحمل شدید سپاسگزارم و از درگاه خدا برای شما آرزوی بهترین هارو دارم

 34. فقط می تونم بگم دمت گرم. کار آموزشی سخته
  شما هم خیلی زمان گذاشتی و حرفه ای کار کردی
  درود بر تو

 35. باسلام و وقت بخیر
  استاد گرامی از زحمات بسیار سپاسگزارم.
  انشاا… عمر طولانی و پر روزی و با سلامتی و پر برکتی داشته باشد.

 36. سلام و روز بخیر خدمت شما استاد گرامی
  سپاس بیکران بابت زحمتی که میکشید.

 37. با سلام خدمت استاد بزرگوار
  خیلی ممنون از زحمات و تلاش های شما که بسیار عالی و تمام و کمال توضیحات کاربردی رو ارائه فرمودید انشاالله همیشه سلامت و تندرست باشید.سپاس فراوان

 38. سلام استاد.واقعا دمت گررررم بابت این سایت جامع و کاملی ک در اختیار ما گذاشتی.در پناه حق

 39. سلام اگه گرامر رو کتاب بزنید خیلی عالی میشه الان خیلی ها به کتاب خوب نیاز دارن که جاش خالیه واقعا. اگر کتاب شما در بازار هست لطفا یک ایمیل بزندی تا تهیه کنم. ممن.ن از سایت خوبتون

 40. سلام استاد .خواستم بگم که چرا این فایل های پی دی اف جدا گانه هستن و هم اینکه بعضی فایل ها دانلود نمیشن با وجود اینکه سرعت اینترنتم خوبه و حتی از فیلتر شکن هم استفاده کردم اگه ممکن هست لطفا بصورت یکجا فایل ها رو بزارین

 41. سلام وقتتون بخیر…من همش ترس اینو داشتم این همه گرامر المانی رو چطوری بنویسم و یادبگیرم تا اینکه با شما اشنا شدم…واقعااااا ممنون بابت این همه زحمتی ک کشیدین و خدا خیرتون بده

 42. درود بر شما استاد عزیز من سرفصل هایی که تا سطح ب۱ رو‌باید یاد بگیرم‌به زبان المانی میخوام ممنون میشم کمک کنید

 43. سلام استاد من ساکن آلمان هستم اما پس از دوبار مبتلا شدن به سرطان مغز قدرت و انگیزه یادگیری قبل از ابتلا به این بیماری را از دست دادم ، تا دو روز پیش که خیلی اتفاقی پیک شما را پیدا کردم. ، و این باعث شد امید و انگیزه جدیدی در من به وجود بیاد ،
  از خداوند برایتان تن سالم و دل خوش خواستارم
  پیروز و برقرار باشید
  خداوند خیرتان بدهد

 44. سلام دوست عزیز
  متاسفانه خیر ، تنها سایت آموزش زبان آلمانی دارم
  موفق باشید

 45. سلام استاد خیلی درس هاتون جالب هست ولی سوالی داشتم که ایا شما سایتی هم برای اموزش بقیه زبان ها مثل انگلیسی و فرانسه دارین؟
  ممنون میشم اگر جواب بدین
  موفق باشین

 46. سلام
  نمیدونم چی بگم…فقط واقعا خدا هرچی میخاید بهتون بده.توی آلمان تنها چیزی که کمک میکرد که بتونم کلاسامو بهتر پیش ببرم همین بود.من آلمان زندگی میکنم. در پاسخ به لطفتون اگه آلمان کاری داشتید بهم ایمیل بزنید در خدمتم.
  خییییییلی ممنونم خیییلی

 47. استاد غلام نژاد عزیز،
  ممنون از راهنمایی شما ولی درس بیست و شش تبدیل اسم و فعل به صفت و بالعکس هست.من در مورد تبدیل اسم به فعل و بالعکس احتیاج به راهنمایی شما دارم.

 48. سلام دوست عزیز

  این مبحث بسیار ساده است بیشتر افعال می توانند به اسم تبدیل شوند و هرگاه به اسم تبدیل شدند حرف تعریف آنها das می شود و همچنین حرف اول آنها بزرگ نوشته می شوند زیرا که یک اسم می باشد.

  das Essen <------ essen غذا خوردن ----> غذا

  موفق باشید

 49. با سلام و تشکر بابت زحمات شما،

  لطفا در مورد تبدیل اسم به فعل و برعکس (Nominalisierung و Verbalisierung) هم توضیحاتی بدهید.

 50. سلام استاد. واقعا خدا قوت بهتون بده و امیدوارم هر چی از خدا میخاید بهتون بده که انقدر بی چشم داشت زحمت میکشید برای زبان آموزان. کاش انسانهای زیادتری مثل شما داشتیم. من که واقعا لذت بردم از سایتتون بخصوص بخش گرامر. عالی بود. دستتون درد نکنه. پاینده باشید

 51. درود بر استاد عزیز

  من از سال 95 زبانو شروع کردم . تا اسفند 95 تا اواسط سطح ب1 رفتع بودم ، که خدمت سربازی باعث شد نصف کاره ولش کنم . تو خدمت که فرصتی پیش نمیومد برا مطالعه به جز چنتا کتاب داستان آلمانی که همینا باعث شد اون شور و شوق و علاقم از دست نره .
  از خدمت برگشتم با کلی مباحث فراموش شده .
  خداروشکر با سایت شما آشنا شدم درسهای شما کمک کرد که مباحث فراموش شده و مباحثی که قبلا هم توشون مشکل داشتمو به خوبی یادبگیرم .

  بابت زحماتتون سپاس گذارم

 52. سلام استاد
  شما مارو نصف جون کردین قربان تروخدا قبلش یه خبری بدین
  مشکل چی بود ؟ واقعا اگه لازمه ما عضو بشیم بفرمایین
  بهر حال ما همیشه ممنونتون هستیم و خواهیم بود
  خسته نباشین …

 53. سلام استاد
  خیلی دمت گرم
  من بدون سایت شما در این جا هیچی یاد نمیگرم

  دوست داریم

 54. سلام استاد تشک فراوان که دوبار سایت مفیدتون رو در دسترس قرار دادین، امید بهترین ها برای شما

 55. با سلام و عرض ادب
  در مورد حرف اضافه seit توضيح ميخواستم و فرقش با wenn در چيست
  با تشكر

 56. با سلام و عرض ادب
  eine aufgabe ablehnen ,eine aufgabe annehmen در كدام قسمت سايت درس 9, schritte plus6 ولي متاسفانه توضيحي داده نشده است
  با سپاس

 57. سلام .خیلی ممنون از سایت ارزشمندتون.
  میشه درخواست کنم ازتون یه قسمتی هم برای یادگیری لغت اضافه کنین.یا یه برنامه ای معرفی کنین.
  سپاس

 58. با سلام
  ich mache mir Sorgen um seine Gesundheit
  ich sorge mich um geld
  چرا در جمله اول mir و در دومي mich
  با سپاس

 59. با سلام و عرض ادب
  يك سوالم در مورد گرامر و معني falls كه در جزوه پيدا نكردم درس 8 كتاب schritte plus neu كه توضيحي راجعبش داده نشده است
  سوال بعدي در مورد sich sorgen و sich Sorgen machen
  ich sorge mich um geld و ich mache mir SORGEN um seine Gesundheit
  چرا در اولي michشده و در دومي mir
  با تشكر

 60. سلام دوست عزیز ،
  چند تا برنامه در گوگل پلی برای گوشی های اندروید طراحی شده است که می توانید از آدرس زیر به آنها دسترسی داشته باشید

  https://play.google.com/store/search?q=gholamnezhad

  اما یک پکیچ کامل آموزش زبان آلمانی به عنوان Web Application در حال طراحی است و به زودی به اتمام میرسد.

  موفق باشید.

 61. بهترین سایت وبهترین توضیح رو در مورد گرامر دادین به من از شما تشکر میکنم استاد

 62. سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت استاد گرامی وتشکر میکنم از محبت شما نسبت به خودم سایر زبان آموزان می خواستم سوال کنم آیا سایتی مشابه با این سایت برای آموزش زبان انگلیسی وجود داره؟( ممنون میشم اگر زود پاسخ بدید)

 63. سلام و خسته نباشید
  میتونم خواهش کنم که همه درسها رو بصورت یک فایل یکجا واسه دانلود بگذارید
  خیلی ممنون از وقتی که میگذارید

 64. سلام، روزتون بخیر. ممنون از اینکه این اطلاعات را به اشتراک میزارین.
  چند روز پیش یه pdf از سایت شما دانلود کردم ک لیست افعال پرکاربرد آلمانی بود. متاسفانه الان هر چی می گردم این فایل رو پیدا نمیکنم. لطف میکنین برام به ایمیلم بفرستین.

 65. خداوند به شما برکت و سلامتی عطا کنه. بینهایت ممنونیم از زحماتتون که بدون چشمداشت، اطلاعات و دانسته هاتوت رو در اختیار همگان قرار میدین.

 66. با سلام.واقعا باید بهتون خدا قوت گفت بابت این همه انرژی و زحمتتون.لطفا اگه براتون مقدور هست ویدیو هایی کوتاه با زیر نویس آلمانی و فارسی رو در سایتتون آپلود کنید چون همانطور که مستحضر هستید بچه های کشور ما در دو بخش شنیداری و مکالمه ضعیف هستند پس می طلبد که به این موضوعات پرداخته شود.ضمنا پخش ویدئویی سایت بالا نی یاب و پیغام میده جنین آدرسی وجود ندارد.

 67. سلام آقای غلام نژاد میخواستم فقط ازتون تشکر کنم به خاطر این همه مطالب مفید و صرف وقت ! امیدوارم همیشه تو کارتون موفق باشید و برکت روزافزون با شما

 68. با سلام
  ein Spatz kam geflogen
  kam گذشتس و geflogen صفت مفعولي درك گرامر اين جمله برام نامفهوم با سپاس از توضيحتون

 69. سلام دوست عزیز،
  لینک تمامی دروس کار میکند و هیچ مشکلی ندارند
  شما برای دسترسی به هر درس یا دانلود PDF آن تنها باید یکبار کلیک کنید.
  و اگر همچنان مشکلی وجود دارد از مرورگر شماست.
  موفق باشید

 70. درود و سپاس از زحمات شما
  من نمیتوانم گرامر دروس بالاتر رو دانلود کنم آیا باید از جای دیگری در سایت دانلود کنم؟ در لیست دروس گرامر امکان دانلود مباحث A2 به بالا نیست !!!
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 71. سلام

  geschlossen در اینجا در واقع فعلی است که با حالت Partizip رفته است و به صفت تبدیل شده است

  و halten هم در اینجا فعل جمله ماست که به معنی نگهداشتن می باشد.

  Bitte die Tür geschlossen halten

  لطفاً یا خواهشاً آن درب را بسته نگهدارید

  یعنی بازش نکنید اگر هم کردید مجدداً باز آنرا ببندید تا همیشه بسته باشد!

  برای درک بیشتر در مورد Partizip می توانید درس زیر را مطالعه کنید.

  http://de.alemani.de/درس-صدم-نگاهی-به-مبحث-partizip-در-زبان-آلمانی/

  موفق باشید.

 72. با سلام و عرض ادب
  die ture geschlossen halten
  اين جمله چه گرامري .ممنون ميشم از توضيحتون چون فاعل die tur چرا halt نيمده halten اومده
  با سپاس

 73. با سلام و تشکر
  من در مورد plusquamperfekt در حالت های مختلف چیزی بین سرفصل های دروس پیدا نکردم,امکانش هست من رو راهنمايى کنید.

 74. Hallo
  Zuerst ich muss sagen vielen dank für eure guten Website
  Das ist ungefähr 6 oder 7 Monate dass ich deutsch studiere und ich möchte mich auf die Prüfung vorbereiten , natürlich zur zeit ich weiß nicht ob ich Erfolg haben werde oder nicht aber ich möchte für meine Prüfung versuchen
  Ich wünsche mir dass ich das B1 Zertifikat schaffen werde

 75. سلام استاد ببخشید توضیح passiv پیشرفته ک در بی 2 هست رو پیدا نکردم.مثلا نحوه ی ساخت passiv präsens/präteritum
  یا مثلا passiv perfekt/plusquamperfekt.میشه لطفا راهنماییم کنید؟

 76. سلام
  ممنون برای سایت عالی شما، یک سوال داشتم
  Du hast ein Wort aus dem deutschen gesagt
  آرتیکل dem مربوط به کدام اسم است با اینکه اسمی وجود ندارد؟
  سوال دوم
  کدام جمله زیر صحیح است و چرا؟
  Du hast ein Wort auf deutsch gesagt
  Du hast ein Wort auf Deutsch gesagt

 77. سلام دوست عزیز ،
  نه متاسفانه دروس به صورت نوشتاری هستند و هیچ فایل صوتی یا ویدویی در این رابطه وجود ندارد
  موفق باشید.

 78. سلام و ممنون بابت آموزش های خوبتون
  فقط یه مسئله اینکه ایا درساتون کلیپ هم داره.؟آخه من با تلفظ لغات و کلمات مشکل دارم

 79. سلام دوست عزیز،

  به زودی در این رابطه یک درس آماده میکنم.

  موفق باشید.

 80. با سلام و تشکر بابت مطالب مفید و آموزنده شما.
  ممنون میشم اگر تفاوت innerhalb و während رو هم توضیح بدین.
  باز هم ممنون

 81. ممنون و تشکر از زحمات شما استاد گرامی، گنجینه ای از گرامر زبان آلمانی ایجاد کردین.

 82. سلام دوست عزیز ،

  اجازه بدید اول نگاهی به معنی جمله داشته باشیم :

  Die Kinder und ihre Begleiter fahren mit dem Bus
  بچه ها و همراهانشان با اتوبوس میروند ( حرکت میکنند )

  نکته یک : der Begleiter در حالت جمع نیز die Begleiter می باشد ، یعنی در حالت مفرد و جمع یک شکل را دارد و تنها حرف تعریف آن تغییر میکند
  نکته دو : از آنجایی که بچه ها نیز یک اسم جمع است از ihre استفاده میکنیم.
  نکته سه : چون ضمایر جمله ما جمع هستند پس فعل حرکت کردن یا رفتن نیز به صورت fahren نوشته می شود.

  موفق باشید.

 83. من این جمله رو‌ تو کتاب خوندم:
  Die Kinder und ihre Begleiter fahren mit dem Bus#
  آرتیکل Begleiter هستش der
  و قسمت اول جمله به خاطر فعل fahren آکوزاتیو هستش، پس چرا ihre شده؟؟؟ مگه نباید ihern باشه؟

 84. واقعا نمیدونم چطوری از شما استاد عزیز تشکر بکنم ،بهترین و کاملترین توضیحات رو در مورد این گرامر سخت آلمانی ارائه میدید.فقط با خوندن مطالب شما تونستم همه چی رو یاد بگیرم.
  یک دنیا تشکر ?

 85. واقلا عالی توضیح میدید..خیلی ممنون از شما مدرس عزیز???
  من یکسال تو آلمانم و تا الان که درس شما رو خوندم فرق یه سری کلمات رو نمیدونستم??????

 86. از شما که علم رو رایگان و بازحمتتون در اختیار مردم قرار میدین خیلی زیاد ممنونم.
  مطالبتون واقعا عالی و تقریبا بدون مشکل هست.امیدوارم در برابر مشکلات زندگی هم موفق باشید

 87. استاد عزیز و مهربان .فقط می تونم بگم دستتون درد نکنه خیلی خیلی زحمت می کشین. خدا خیرتون بده .

 88. سلام دوست عزیز ،
  شما دقیقاً روی کدوم بخش و درس کلیک میکنید که بالا نمیاد!!؟
  دروس و لینک دروس کاملاً سالم هستند.
  موفق باشید.

 89. دس خوش آقا کارتون واقعا درسته … حسابی زحمت کشیدید و قدرت انتقال مطالبتان هم عالیه … دروود

 90. استاد نهایت محترم از خدمت بزرګ که در پیشبرد سویه علمی مان نموده اید جهان سپاس مینمایم.استعداد وشیوه نګارش شما قابل تقدیر میباشد.

 91. سلام استاد
  یه سوال
  شما در قسمت سیگنال های اسمی مذکر فرمودید هر اسمی که پسوند us داشته باشد مذکر است و در قسمت اسامی جمع فرمودید که اسامی خنثی که به us ختم شده باشند en میگیرند
  چطور ممکن است که اسمی با پسوند us وجود داشته باشد که خنثی باشد؟

 92. سلام با تشکر از زحمات شما
  ببخشید یه سوال داشتم
  Der Geldschein در جمع به چه قانونی میشود Die Geldscheine

 93. واییییییییی خیییییللللللیییییییییی ممممنننننووووونننننن .نمیدونم با چه واژه ای ازتون تشکر کنم.

 94. استاد محترم:
  سلام،
  اخیرا با سایت و کانالتون آشنا شدم
  کارتون عالیه
  متشکرم

 95. سلام استاد سلامت باشید.ببخشید من اخر درس 38 رو متوجه نشدم.مثلا چه زمانی از würde استفاده میکنیم توkonjunktiv2?
  مگه اولش نگفتیم از wäre و hätte استفاده میکنیم؟

 96. وای استاد خدا خیرتون بده.نمیدونید چقدر ثواب میکنید مخصوصا برای کسایی مثل من ک بدون کلاس رفتن زبان یاد گرفتن.واقعا ممنونم واااقعا

 97. سلام دوست عزیز

  از آنجایی که ما برای فعل gefallen می بایستی همواره Nominativ استفاده کنیم ، برای همین در تفکر آلمانی آن نیز می شود Dieser Mantel اما در تفکر فارسی آن چون ما همیشه چیزی را می پسندیم ، بنابراین در ترجمه آن Akkusativ استفاده کرده ایم :

  یک مثال ساده برای درک بیشتر :

  فعل mögen که به معنی دوست داشتن یا میل داشتن است ، اسم جمله را به حالت Akkusativ می برد ، درست همانند تفکر فارسی :

  Ich mag jemanden من کسی را دوست دارم
  Du magst diesen Mann تو آن مرد را دوست داری

  اما در مورد فعل gefallen اینگونه نیست، همانطور که گفتم اسم در حالت Nominativ بیان می شود

  Der Mantel و از آنجایی که می خواهم به جای اون پالتو بگم این پالتو پس می شود Dieser Mantel

  Dieser Mantel gefällt mir nicht

  این پالتو را نمی پسندم

  یا اینکه از این پالتو خوشم نمیاد

  و اگر توجه کنید در ترجمه فارسی آن هم می توانیم از حالت اسمی Akkusativ و هم Dativ استفاده کنیم ، اما توجه داشته باشید که این تنها در تفکر فارسی اینگونه است و در تفکر آلمانی می بایستی از Nominativ استفاده کنیم.

  موفق باشید.

 98. سلام استاد خسته نباشید.ببخشید تو درس بیستم برای جمله ی:”اون پالتو آنجا را میپسندم” گفتید:dieser mantel dort gefällt mir
  نمیشه diesen باشه؟مگه پالتو مفعول نیست؟(پالتو را میپسندم)

 99. با تشکر از زحمات شما که در این راه هموطنان را یاری میدهید با توفیق روز افزون برای جنابعالی وگروه فعال شما

 100. سلام دوست عزیز

  اگر توجه کرده باشد گفته ام :

  Ich ziehe mir die Jacke an

  من آن ژاکت را به تن خودم میکنم

  و در ادامه گفته ام اگر نخواهیم به عنوان یک فعل انعکاسی یا Reflexiv از anziehen استفاده کنیم ، آنگاه می شود

  Ich ziehe die Jacke an

  من آن ژاکت را تن میکنم

  موفق باشید.

 101. سلام.ببخشید تو درس 39 ک ضمایر انعکاسی هست گفتیدich ziehe die jacke an.
  مگه فعلش انعکاسی نیست؟نباید بشه:ich ziehe mich die jacke an?

 102. سلام دوست عزیز

  متاسفانه هنوز از مطالب سایت کتابی تهیه نشده و تنها امکان دانلود PDF هر درس در نظر گرفته شده است.
  در صورت تهیه و چاپ کتابی از مطالب سایت ، حتما در کانال تلگرام و همین سایت اطلاع رسانی می شود

 103. سلام عليكم،
  آرزوي صحتمند بودن تان را دارم
  خيلي خوش شدم از ديدن اين گرامر
  ولي من ميخواهم اين كتاب را داشته باشم يا pdf باشد يا اينكه بصورت فزيكي به دستم باشد
  آرزومند هستم كه من را ياري كنيد چون برايم مشكل است و بسيار پيچيده كه هر درس را دانلود كنم و مشكل ميشود برايم.
  فعلا b1 را ميخوانم اگر بهر صورت باشد ميخواهم اين كتاب را تشكر

 104. سلام و سپاس از توجه و پاسختون
  خدمتتون عرض کردم. اون مطلب رو دیدم. من مشکلم بیشتر در مورد زمانهای مختلف مجهول و افعالی هست که مجهول نمیشن، و همچنین موارد استفاده مجهول مثل
  Anleitng und gebrachtsanweisungen
  Appell
  Anweisung
  Bitte
  Ratschläge
  Verbot
  Warnung
  Und..,.
  یا مبحث Ersatzformen در مجهول هست
  اما بازهم بسیار سپاسگزارم از وقتی که می گذارید برای کمک.

 105. سلام استاد خسته نباشید
  یک سوال داشتم، شما به مبحث مجهول نپرداختید؟ فقط یه توضیح کوتاه در یکی از درسهاتون دیدم و در لیست گرامر پیداش نکردم
  ممنون میشم در مورد مجهول هم زحمت بکشید و توضیح بدید، ممنون از زحمات بی دریغتون

 106. سلام. خیلی ممنونم بابت سایت خوب شما . من دنبال دروس انواع Konjunktiv میگردم ولی متاسفانه نتونستم پیدا کنم . اگر مقدور هست ، راهنماییم کنید .

 107. سلام خیلی ممنون از مطالب واقع مفیدتون.
  همون طور که یکی از دوستان گفتن راجب konjunktiv I مطلبی در لیست دروس نیست .اگه امکانش هست لطفا آموزشش رو قرار بدین ممنون

 108. سلام دوست عزیز
  در ابتدای هر درس ، امکان دانلود PDF آن درس وجود دارد
  موفق باشید.

 109. سلام واقعاً ممنونم از زحماتتون خسته نباشيد ? ، در يكي از كامنت ها يكي از دوستان فرمودند كه مطالب رو به صورت يك فايل پي دي اف درآوردن ، ميشه اگه براتون مقدوره لطف كنيد و براي من هم ايميل كنيد
  پيشاپيش از لطفتون ممنونم

 110. سلام، بسیار بسیار مفید بود درسنامه ها
  فقط اگه میشه لطف کنید از درس 40 به بعد رو هم پی دی اف رو در داخل سایت بذارید. با اینکه بقیه درس ها نوشته شده “این درس را چاپ کن” اما خیلی درهم برهم میشه… خواهشن مانند روال قبل به صورت پی دی اف درس های چهل به بعد را قرار دهید
  ممنون

 111. سلام دوست عزیز،
  به صورت پراکنده مطالبی در این رابطه در سایت وجود دارد ، اما به زودی در یک درس کامل به آن خواهم پرداخت.

  موفق باشید.

 112. خیلی عالی واقعا دستتون درد نکنه
  یه موردی من دنبالش بودم پیدا نکردم نمیدونم داخل سایت مطلبی راجع بهش هست یا نه اونم در رابطه با Modalpartikel هست
  اگر توضیحی راجع بهشون بدین بدین واقعا ممنون میشم

 113. سلام و خسته نباشید بر برادر عزیز.

  این سوال مطرح هستش که niemand چطور em گرفته و در اینجا چه نقشی داره؟؟؟؟؟؟
  Er hängt von niemandem ab.
  و اینکه

  لطفا درست یا نادرست بودن این جملات رو بیان کنید:

  abgeben an + A تحویل دادن(به) / پس دادن
  für + A
  über + A

  Sich abgeben mit + D
  چطور معنی میشه؟

  این سوال برای من یا شاید خیلی ها مطرح بشه که چطور و با چه تکنیکی این حرف اضافه مخصوص به فعل رو از بر شد و اینکه میشه در جمله اصلا به کار نبرد؟؟؟؟؟
  Am Banhof habe ich mein Gepäck abgegeben.

  Ich habe mein Auto an seinen Bruder abgegeben.

  Meine Tasche habe ich für seine Schwester abgegeben.

  Sie hat ihre Einstellung über ihre Klausur abgegeben.

 114. با عرض سلام خدمت جناب مهندس
  اول از اینکه تشکر بابت زحمات شما
  ثانیاً من می خواهم امتحان C1 بودم. گرامر شما رو کاملاً یاد گرفتم و همچنین لغات زیادی رو.
  یهو سوال داشتم اونم اینکه دیگه چی باید یاد گرفت.
  در ضمن امتحان توسط شرکت گوته راحت تره یا تلک.
  ممنون میشم از جوابتون.

  با تشکر

 115. سلام دوست عزیز،
  ممنون از اطلاع رسانی
  لینک درس تصحیح شد
  موفق باشید.

 116. در یک جمله واقعا دستتون درد نکنه خیلی زحمت می کشین و وقت میذارین دمتون گرم و تنتون سالم باشه همیشه

 117. سلام دوست عزیز
  می تواند از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید.
  به راحتی به تمام مطالب دسترسی پیدا میکنید.
  موفق باشید.

 118. سلام .ممنون از سایت خوبتون.میشه لطفا گرامر جملات شرطی را هم بذارین_در کل یه کم پیدا کردن عناوین گرامر سخته.مرسی

 119. باورم نمیشه که اینقدر روون و راحت و همه حانبه بااین دقت گرامر آلمانی رو آموزش دادین.فوق العاده س این سایت!کلی از گره های ذهنیم واشد .هنوز تو بهتم!ممنون از زحماتتون.بی نهایت ممنون!

 120. جناب مهندس غلام نژاد عزیز
  به نوبه خودم از زحمات و تلاشهای شما سپاسگذارم. امیدوارم در هر جای این گیتی پهناور که هستید شادو سلامتو سرزنده باشد… سایتتون بسیار مفید و کاربردیه … موفق باشید

 121. درود فراوان. متاسفانه مشكل در باز شدن خيلي از لينكها وجود داره. ازتون خواهش مي كنم مارو بي نصيب از اين اطلاعات مفيد نكنيد بيصبرانه منتظريم

 122. سلام دوست عزيز بينهايت سپاسگذارم بابت اي اطلاعات جامعي كه اختيار ما گذاشتيد خيلي از مشكلات من حل شد. ولي متاسفانه از انتهاي سطح B1 خيلي از لينكها براي من باز نميشه خواهشا كمك كنيد

 123. چه خوب بود اگه کل مباحث گرامر این قسمت در یک اپ یا حداقل یک فایل پی دی اف در دسترس بود. خیلی عالی میشد.

 124. سلام دوست عزیز ، وقت شما هم بخیر
  لینک دروس مجددا بررسی شد.
  مشکلی در باز شدن و لینک هاشون وجود نداره
  موفق باشید.

 125. سلام و وقت بخیر استاد من تقریبا تازه کارم نصف مشکلاتم با گرامر ضمن تشکر بابت بیان شیوا و رساتون
  سطح A2متاسفانه برای من باز نمیکنه چندین بارم امتحان کردم فقط دو سه درس اولش میشه لطفا کمکم کنید
  باتشکر بی پایان و خداقوت

 126. سلام دوست عزیز،

  اگر با دقت لیست دروس را مطالعه کنید خواهید پی برد که در مورد Konjunktiv 2 دو درس و در مورد Konjunktiv 1 یک درس در لیست دروس گرامری وجود دارد.

  موفق باشید.

 127. سلام سایتتون عالی فقط اینکه
  دربارهی konyuktive 1 و ۲ توی درس هاتون نزاشتین
  اگ میشه این هارو هم بزارید چون خیلی دنبالشم
  ممنون می شم

 128. سلام روزبخير

  ممكنه كه واژگان مربوط به هر سطح آموزشى رو به سايت اضافه كنيد تا بتوانيم همزمان با يادگيرى گرامر ،دايره لغت خودمون رو هم افزايش بدهيم.

  بسيار سپاسگذارم از سايت اموزشى خوبى كه براى ما دانش اموزان فراهم كرديد

 129. سلام، من چند روز پیش در سایتتون یه مطلبی در مورد ترجمه این حالت و از این قبیل دیده بودم،
  ein Tag
  einen Tag
  einem Tag
  ……
  متاسفانه اون روز فرصت نکردم مطلب رو یادداشت کنم، میتونید لینکشو برام ارسال کنید، با تشکر

 130. سلام دوست عزیز

  متاسفانه به دلیل کمبود زمان ، پاسخ تمرینات هر درس به آن اضافه نشده است که این کار در صورت داشتن زمان کافی به مرور زمان اضافه خواهد شد.

 131. سلام روز بخیر .یک سوال دارم و اینکه جواب تمرینات رو من از کجا میتونم تهیه کنم میشه راهنمایی کنید

 132. سلام. شما واقعا دارید خدمت بزرگی میکنید به مردم واقعا ممنونم از شما.❤❤❤

 133. سلام دوست عزیز

  دروس موجود در بخش گرامر زبان آلمانی سطح بندی شد.

  موفق باشید.

 134. با سلام خدمت شما بزگوار و ابراز قدردانی و تشکر بپاس زحمات جنابعالی
  بنده از این لیست گرامر دروس یک تا صد مشخصه تفکیکی ندیدم اما چنانچه هست لطفا اعلام کنید و اگر نه بعنوان یک پیشنهاد بفرمایید که از درس چندم تا چندم مربوط به دوره های A1 و A2 و… میباشند.
  ممنون

 135. دورد بر شما. بسیار مطالبتون مفید هست ازین بابت بسیار ممنونم. آیا برای بقیه کتابهای شقیته هم لغتنامه هاش رو مانند کتاب اولی توی سایت گذاشتید؟ من هرجی گشتم نتونستم پیداکنم

 136. سلام بر برادر عزیزم،خسته نباشی
  لطفا در مورد مبحث partizip و اینکه در چه حالت هایی استفاده میشه یه توضیحی بده.
  Allein Allein:
  Nachweis der Heimatuniversität über alle bisher abgelgten Prüfungen.

  در این جمله abgelegten چرا به کار رفته؟

  ما اصلا گذشته ای به نام abgelegten نداریم

  فعلمون Prügung ablegen هستش,که متوجه شدم abgelegt به خاطر اینکه Prüfungen جمع هستش en گرفته.ممنون میشم توضیح بدی.
  انشاالله همیشه سلامت و شاد و موفق باشی داداش.

 137. وقت بخیر دوست عزیز ،

  خواهش میکنم ، نه ایرادی نداره

  ممنون میشم در صورتی که جزوء ای از دروس سایت تهیه کردید ،
  آنرا در قالب فایل PDF یا Word برای خودم هم ارسال کنید
  تا برای استفاده دیگران ، آنرا به روی سایت قرار بدم.

  موفق باشید.

 138. وقت بخیر استاد
  ممنون از وقتی که برای همه ی ما میزارین, خصوصا کساییکه تو شهرستانن و معلم المانی نیست تو شهرشون خیلی کاربردیه این دست جزوات
  ایرادی نداره اگه من از تمام دروس یه حزوه درست کنم منظورم حتی دروسی هست که امکان دانلودش نیست چون با نرم افزار قابل دانلود شدنه, چون واقعا به یه جزوه نیاز دارم که دم دستم باشه چون خودخوان تا سطح b1 رو خوندم و الان میخوام از اونجا به بعد رو بخونم و اگه مشکلی ندارین، ایرادی نداره به دوستام که دارم المانی رو بشون یاد میدم از جزوه شما کپی بکنن؟

  ممنون از لطف شما

 139. سلام دوست عزیز
  به امید خدا در آینده نزدیک ، کتابی جامع و کامل مربوط به گرامر زبان آلمانی می نویسم.
  و از کانال تلگرام و همین سایت اطلاع رسانی خواهم کرد.

  موفق باشید.

 140. سلام اقای غلام نژاد. ممنون بابت زحماتتون.
  امکانش هست که این درس هارو بصورت یک کتاب یا جزوه در بیارین و برامون ارسال کنید به خارج از کشور ؟
  هزینشم هرچی باشه پرداخت میشه

 141. سلام دوست عزیز ، در سایت شما فقط به تدریس دروس دسترسی دارید ، زیرا پاسخ تمرینات هر درس ، در کتابی جداگانه ( کتاب کار ) وجود دارد.

  تمامی کتاب های کار را می توانید از روی کانال تلگرام به صورت رایگان دانلود کنید.

  موفق باشید

 142. سلام ممنون از مطالب خوبتون یه سوال داشتم
  جواب تمرین های آخر کتاب هم دارید یا فقط تدریس درس هست ؟

 143. درود بر شما.ضمن تشكر فراوان، لطفا اگر امكان پذير است كل مطالب اين قسمت رو توي فايل pdf ,zip كنيد و براي دانلود بذاريد.

 144. درود به شما هموطن عزيز.
  من ٣ماه كه شوله ميرم اما متاسفانه چون معلممون ألماني صحبت ميكنه كمي برام مشكل بود فهميدن گراماتيك.
  اما با وجود شما هيچ غمي ندارم.خدا بركتت بده و برات ارزويه موفقيت تو تمام كارات دارم.
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 145. سلام و خسته نباشيد خدمت آقاي غلام نژاد !
  خواستم يه تشكري خاص به شما بكنم بابت زحمات زياد و پر تلاش تان و اميدوارم در تمام عرصه هاي زندگي موفق و كامياب باشيد .
  خيلي ممنون واقعا چيز هاي زيادي ياد گرفتم .

 146. سلام دوست عزیز
  جزوات بخش گرامری سایت به تمام نکات گرامری زبان آلمانی پرداخته است
  و شما اگر تمامی جزوات را مطالعه کرده باشید برای آزمون TestDaF مشکلی نخواهید داشت

  اما برای اطلاعات بیشتر و نمونه سوالات و کتاب های در ارتباط با TestDaF
  می توانید از این بخش از سایت که در آدرس زیر است ، استفاده کنید

  http://de.alemani.de/?page_id=871

  موفق باشید.

 147. درود بر شما
  تمام گرامری که برای تست داف لازمه همین ها هستن یا ادامه دار هستن؟

 148. سلام ممنون ازلطف شما
  دوست خوبم ميتراجون اين سايت رابه من معرفي كرد والان دركلاس درس آلماني ازخوشحالي درپوست خود نميگنجم
  براتون آرزوي موفقيت دارم

 149. درود فراوان برشما شاید بعدها بتوانم کلماتی پیدا کنم که تا حدی درخور شماوکارتان باشد ولی الان حال کسی را دارم که بعداز دوسال درالمان وتلاش برای یادگیری به گنج بزرگی رسیده ام استاد فقط میتوانم بگویم ممنونم واینکه این اموزش تداوم داشته باشد من خیلی خوشحالم مرسییییییییی برم تا ازخوشحالی نمردم به بقیه هم بگم

 150. سلام ، در هیچ سایتی نظری نمیزارم چون خیلی سخت مطلالبی به نظرم خوب میرسه ، اما باید بگم زحمت زیادی کشیدید و مطالب ارزشمندی قرار دادید.
  ممنون بابت زحماتتان ، پاینده باشید

 151. سلام دوست عزیز
  به امید خدا به زودی از درس چهل به بعد نیز در قالب فایل پی دی اف برای دانلود آماده خواهند شد.
  موفق باشید

 152. سلام استاد عزیز من تشکر میکنم از بابت درس هاتون واقعا بی‌نظیره و الحق که تو کار خودتون شاهکار هستید انشاءالله که در تمام عرصه های زندگی مثل آموزش تان موفق و پاینده باشید.
  فقط از درس چهل به بعد نمیشه دانلودش کرد اگه لطف کنید تو یه فایل پی دی اف قرار بدید که قابل دانلود باشه ممنون میشم.

 153. سلام دوست عزیز

  لینک کانال صحیح می باشد.
  فکر میکنم مشکل از آپدیت نبودن تلگرام شماست.
  امیدوارم که با آپدیت کردن تلگرامتون مشکل حل شود

  موفق باشید.

 154. با سلام.
  فکر کنم آدرس تلگرامتون که لینکش رو تو صفحه اصلی سایت گذاشتین مشکل داره. میشه لینک کانال آموزشی تلگرامتون رو همینجا بگذارید؟
  ممنون

 155. سلام استاد خسته نباشید استاد من درسهای گرامر را تا درس چهل تونستم دانلود کنم بقیش رو نمیشه ، اگه میشه ادامه درسها را مثل درسهای قبلی داخل پی دی اف قرار بدید خیلی مفید هستند بابت درسها تون تشکر فراوان دارم خدا اجرتان دهد .

 156. واقعا دنبال یک منبع کامل و با آموزش شفاف و واضح بودم ک پیدا کردم …بسیار عالی هست

 157. Ich bedanke mich bei Ihnen fuer ihre Aufmerksamkeit . koennen wir uns mit ein ander vielleicht kontaktieren ? sagen sie mir bescheid . Ich warte auf deine Antwort . Herzlichen Gruessen . Pedram Moradi 09019557206-09215900493

 158. سلام استاد.واقعا نمیدونم چطور باید از شما تشکر کرد.جزواتتون خیلی ارزشمنده .از اینکه سایت شمارا پیدا کردم خدارو شکر میکنم.موفق باشید انشاله

 159. سلام به شما استاد ارجمند بسیار سپاسگزارم بی نهایت عالی کاینات خداوند به شما عزیز برکت بده من واقعان نیاز دارم به یادگیری این زبان امین که با زحمتها شما وتلاشهایی فراوان موفق بشم بینهایت تشکر .

 160. سلام یک دنیا ممنون برای این همه لطف
  واقعا مطالب و درس هاتون خیلی خیلی آموزنده هستند
  مرسیییییییییییییییی

 161. یک دنیا ممنون آقای غلام نژاد.خیلی کمک بزرگی بود برام.توضیحات عالی بود..لطفا تو کانال تلگرام پستهای بیشتری بزارید .موفق باشید و ادامه بدید.

 162. خواهش میکنم دوست عزیز
  کتاب ها تنها به زبان المانی هستند که می توانید از روی سایت دانلود کنید و ترجمه ای از کتاب ها وجود ندارد . اما اینکار رو من در هر درس قرار انجام بدم که اگر درس اول رو دنبال کنید wir lernen Deutsch می بینید که مکالمات ترجمه شده اند.
  موفق باشید.

 163. منظورم تمام کتاب است.و همچنین باید سطح A2الی اخر همراه معنی این کتابهارو از کجا گیر بیارم ممنونم.من در المان هستم ودسترسی به ایران ندارم لطفا با پاسختان کمکم کنید تشکر

 164. ممنون از زحماتتون فقط این درسی که در مورد پختن غذا در درس اول است من المانیشو دارم چطوری باید معنی کامل فارسیشو گیر بیارم ممنونم

 165. سلام
  من تازه دانلود کردم فقط در حین دانلود خوندم، خیلی عالی بود.
  دوستان فکر نکن ک من تو چند ثانیه درحین دانلود چطورفهمیدم ک عالی هست،چون قبلا خوندم.
  واقعا عالی هست.
  تشکر فراوان..

 166. سلام . من واقعا از خوندن گرامری که شما گفته اید لذت میبرم تمام اشکالاتم رفع میشه. واقعا ممنونم. امیدوارم تا آخرین مبحث گرامر آلمانی همینطور پیش برید. خدا قوت.

 167. به زودی درس گذشته دور و ساختار جملات در این زمان نیز به جزوات اضافه می شود.

 168. سلام ، خواهش میکنم ، بله به زودی تمام جزوات در یک فایل کلی برای دانلود آماده می شود ، اما قبل از آن می بایستی دروس تمام شوند.
  موفق باشید.

 169. سلام استاد
  عذر میخوام میشه خواهش کنم همه این جزوه ها رو توی یک فایل فشرده برای دانلود قرار بدید؟ البته اگر زحمتی نیست براتون
  متشکرم از شما و زحماتی که برای تهیه این جزوه های گران بها متحمل شدید

 170. عالی بود ممنونم ازتون.فقط زمان گذشته دور هم قواعدش را بگذارید.سپاسگزارم

 171. خیلی خیلی عالی و مفید. واقعا ممنون ام از این همه لطف و زحمتی که میکشید. سپاس بیکران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *