در این بخش از سایت می خواهیم با هم به قید در زبان آلمانی بپردازیم

 

قید یا Adverb در زبان آلمانی به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند

 

۱. قید زمان

۲. قید مکان

۳. قید تاکیدی

 

شما برای دانستن و آشنا شدن با قید در زبان آلمانی و همچنین نحوه استفاده و کاربرد آنها در زبان آلمانی ، تنها کافیست این دروس را دنبال کنید.

 

نگاهی به قیدهای زمان در زبان آلمانی

نگاهی کلی به حروف ربط و قیدها در زبان آلمانی 

نگاهی به واژگان تاکیدی در زبان آلمانی

 

 

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De