برای یادگیری بهتر زبان آلمانی ما نیاز داریم که در ابتدا با دستور زبان آن آشنا شویم ؛ چرا که زبان آلمانی سرشار از نکات گرامری است که در صورت رعایت نکردن آنها ؛ متاسفانه توسط دیگران فهمیده نخواهیم شدآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De