درس یک – حرف تعریف شناخته شده

در اولین درس و اولین قدم قصد دارم در مورد حرف تعریف شناخته شده در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

اصلا حرف تعریف چیست و چند نوع حرف تعریف داریم ؟

در زبان فارسی گاهی گفته میشه من می خواهم به آن مدرسه بروم ، گاهی هم گفته میشه من می خواهم به یه مدرسه ای بروم ، که در اینجا آن مدرسه ، چون شناخته شده است هم برای من و هم برای شما پس آن میشه حرف تعریف مدرسه که شناخته شده هم است ، اما وقتی گفته میشه یه مدرسه ای یا یک مدرسه ای در اینجا یک حرف تعریف مدرسه است اما اینبار ناشناخته است ، می تونه هر مدرسه باشه و به طور ساده تر دست کم برای یک طرف گفتگو اون اسم ناشناخته است.

 

مثال :

My sister is in the garten

خواهر من در آن باغ است.

 

The elephant is so big

آن فیل خیلی بزرگ است.

 

the dog آن یا اون سگ

the cat آن یا اون گربه

the pig آن یا اون خوک

the children آن یا اون بچه ها

the apple آن یا اون سیب

der hour آن ساعت یا اون وقت

the eagle آن عقاب یا اون عقاب

 

  • حرف تعریف شناخته شده the هم برای اسامی مفرد و هم اسامی جمع می باشد.
  • برای چیزهای مشخص هم از the استفاده میکنیم مانند ، آسمان ، دریا the sky , the sea
  • برای کشور یا چیزهایی که تنها یکی از آنها وجود دارد ، مانند کشور ایران ، مانند کشور انگلیس یا کشور هلند پس می شوند به این صورت ، The Iran , the United States , the Netherland
  • برای خانواده یا یک گروه و انجمن نیز از the استفاده می کنیم ماننده گروه موزیک The Smiths یا The Beatles

 

موفق باشید.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.