درس چهارم از کتاب Schritte Plus 2 که با توجه به وابستگی این کتاب با کتاب قبلی یعنی Schritte Plus 1 در مجموع میشود ، درس یازدهم.

بخش اول کتاب با عنوان :

Gehen Sie einfach hier geradeaus weiter

در اینجا به همین شکل مسیر مستقیم را ادامه دهید.

خب دوستان در این بخش از درس می خواهد ما را با ، اولین ، دومین ، سومین و … آشنا کند که می تونید لیست تمام آنها را در ادامه داشته باشید.

erste اولین

zweite دومین

dritte سومین

vierte چهارمین

fünfte پنجمین

sechste ششمین

siebte هفتمین

achte هشتمین

neunte نهمین

zehnte دهمین

elfte یازدهمین

zwölfte دوازدهمین

dreizehnte سیزدهمین

vierzehnte چهاردهمین

fünfzehnte پانزدهمین

sechzehnte شانزدهمین

siebzehnte هفدهمین

achtzehnte هجدهمین

neunzehnte نوزدهمین

zwanzigste بیستمین

einundzwanzigste بیست و یکمین

zweiundzwanzigste بیست و دومین

dreiundzwanzigste بیست و سومین

vierundzwanzigste بیست و چهارمین

fünfundzwanzigste بیست و پنجمین

sechsundzwanzigste بیست و ششمین

siebenundzwanzigste بیست و هفتمین

achtundzwanzigste بیست و هشتمین

neunundzwanzigste بیست و نهمین

dreißigste سی امین

و به همین شکل تا آخر …

اما اینها می توانند همانند صفت صرف شوند و بر اساس Nominativ, Akkusativ , Dativ بودن اسم بعدش از خودشون دست خوش تغییراتی نیز شوند.

 

in der ersten Zeile در اولین خط

In der zweiten Zeile در دومین خط

In der dritten Zeile در سومین خط

In der vierten Spalte در ستون چهارم

In der fünften Spalte در ستون پنجم

 

Die erste Straße اولین خیابان

Die zweite Straße آن دومین خیابان

Die dritte Straße آن سومین خیابان

 

Sie gehen geradeaus weiter und dann die dritte Straße rechts

شما همینطور مستقیم به مسیرتان ادامه میدهد و پس از آن ، سومین خیابان سمت راست.

Da sehen Sie die Buchhandlung schon

آنجا شما آن کتاب فروشی را می بینید.

 

در ادامه اشاره ای داشته به حروف اضافه Dativ ساز مانند mit

Der bus -> mit dem Bus با اتوبوس رفتن

Das Taxi -> mit dem Taxi با تاکسی رفتن

Die U-Bahn -> mit der U-Bahn با مترو رفتن

Zu Fuß پای پیاده رفتن

 

همانطور که دیدید در حالت Dativ آرتیکل های ما اینگونه تغییر میکند.

Der –> dem

Das –> dem

Die –> der

 

Wo? Dativ

Der Buchladen –> vor dem Buchladen کتاب فروشی –> قبل از آن کتاب فروشی

Das Kino –> vor dem Kino سینما –> قبل از آن سینما

Die Bäckerei –> vor der Bäckerei  نانوایی –> قبل از آن نانوایی

همانطور که در بالا می بینید vor نیز حرف اضافه Dativ ساز می باشد.

 

برای درک بهتر حروف اضافه Dativ ساز این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

برای درک بهتر حروف اضافه Akkusativ ساز این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

برای درک بهتر حروف اضافه Akkusativ و Dativ ساز این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

جزوء تمام حروف اضافه به همراه چند نکته ( دانلود کن )

 

نکات گرامری این درس :

۱. آشنایی با حروف اضافه داتیو ساز

۲. wo? oder wohin کجا و به کجا ( افعال Akkusativ ساز یا Dativ ساز !؟ )

 

اصطلاحات مهم این درس :

 

Tut mir leid, ich bin auch fremd hier

متاسفم، من هم اینجا غریبه هستم.

 

Gehen Sie geradeaus / nach link / nach rechts

مستقیم بروید ، به سمت چپ ، به سمت راست

 

? Wo ist der Kiosk آن کیوسک کجاست ؟

 

Da drüben در آن طرف ، در آن سو

Da vorne اون جلو

Da hinten اون پشت

Da oben اون بالا

Da unten اون پایین

 

?Wo gibt es hier Brot اینجا نان کجا پیدا می شود ؟  ( وجود دارد )

In der Bäckerei Schmidt در نانوایی اشمیت

 

موفق باشد.
آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De