درس چهارم از کتاب Schritte Plus 4 که به دلیل وابستگی این کتاب به کتاب قبلی یعنی Schritte Plus 3 در مجموع می شود درس یازدهم.

بخش اول این درس با عنوان :

Er ist gerade aus dem Haus gegangen

او همین چند لحظه پیش از خانه خارج شد.

 

خب همانطور که از عنوان درس مشخص است نگاهی داشته است به زمان گذشته و همچنین حرف اضافه aus, vom, im, beim

 

 

aus به معنی خارج شدن از جا و مکانی است. aus dem Haus خارج شدن از خانه

vom نیز به معنی از جایی آمدن است . از مکانی آمدن است. vom Zahnarzt از داندان پزشک آمدن

im در واقع in dem است که به معنی وارد شدن به جا و مکانی است. im Hause وارد شدن به خانه

beim به معنی نزد ، پیشه beim Zahnarzt نزد دندان پزشک ، پیشه دندان پزشک

 

چند مثال دیگر :

aus der Schule از داخل مدرسه

in der Schule  در داخل مدرسه ( Dativ )

in die Schule به داخل مدرسه ( Akkusativ )

zur Schule به مدرسه

دقت کنید که در حالت Dativ یعنی وقتی پرسیده شود شما کجا هستید ؟ جواب شما می بایستی Dativ باشد چون با واژه پرسشی wo  تونستیم جمله رو سوالی کنیم. که میگیم : in der Schule یعنی در داخل مدرسه.

اما اگر بپرسیم به کجا میروی ؟ جواب شما می بایستی Akkusativ باشد چون با واژه پرسشی wohin تونستیم جمله رو سوالی کنیم. به کجا میروی ؟ به داخل مدرسه in die Schule

البته توضیحات و مثال های بیشتر در جزوات وجود دارد که به طور کامل بحث و گفتگو شده است که می توانید از لینک های زیر به آنها دسترسی داشته باشید.

حروف اضافه Akkusativ ساز ( دانلود کن )

حروف اضافه Dativ ساز ( دانلود کن )

حروف اضافه Akkusativ و Dativ ساز  ( دانلود کن )

تمام حروف اضافه به همراه چند نکته ( دانلود کن )

 

البته ناگفته نماند که برای درک زمان گذشته کامل می توانید این جزوء را نیز مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

بخش دوم این درس نیز باز اشاره ای داشته به حروف اضافه Akkusativ ساز

Wir müssen direkt durch das Zentrum fahren

ما باید مستقیم از وسط مرکز عبور کنیم.

که نیازی به توضیح نیست زیرا در جزواتی که در بالا لینک داده شد ما به تمام این حروف اضافه اشاره کرده ایم.

 

اما بخش بعدی این درس deshalb است ، که به معنی : بدین سبب ، از آن رو ، به این علت ، از این جهت

Deshalb müssen wir ihn ja dauernd in die Werkstatt bringen

به این علت باید ما آنرا دائما به تعمیرگاه ببریم !

نکته در مورد فعل bringen ، می توانید برای درک بهتر این فعل اینجوری در نظر بگیرید که ما چیزی را با خودمان بر میداریم و به جایی دیگری می بریم. یا حمل میکنیم. البته معانی دیگر همچون آوردن ، هدیه کردن ، رساندن ، ارائه کردن و … نیز میدهد. اما در این درس بیشتر منظور ما به این است که ماشین را با خودمان بر میداریم به تعمیرگاه می بریم.

مثال دیگر در ارتباط با deshalb :

Ständig ist er Kaputt همیشه خدا او خراب است.

 

 

 

Deshalb müssen wir weiter mit diesem hier zurechtkommen

از آن رو باید ما با اون در اینجا به موقع و سر وقت برسیم.

 

دقت کنید می توانیم جمله بالا را به این شکل نیز بنویسیم.

Wir müssen deshalb weiter mit diesem hier zurechtkommen

ما باید از آن رو با اون در اینجا به موقع و سر وقت برسیم.

 

همانطور که ما در فارسی می توانیم به شکل و نوع های متفاوت یک جمله را بیان کنیم و منظورمان را به طرف مقابل برسانیم، در زبان آلمانی نیز به همین صورت است. به مثال زیر دقت کنید.

Die Bremsen müssen funktionieren, weil man oft plötzlich bremsen muss

ترمزها باید درست کار کنند ، زیرا آدم اغلب باید ناگهانی ترمز بگیرد.

 

و حالا به جمله بعد توجه کنید که به همین مفهموم می باشد.

 

Oft muss man plötzlich bremsen. Deshalb müssen die Bremsen funktionieren

اغلب آدم باید ناگهانی ترمز بگیرد. از آن رو باید ترمزها درست کار کنند.

 

در ادامه درس اشاره کوچیکی هم به ساخت صفت از اسم داشته

که می توانید این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

نکات گرامری این درس :

۱. کاربرد حروف اضافه Akkusativ و Dativ ساز

۲. تشخیص و استفاده درست از حروف اضافه Akkusativ و Dativ ساز

۳. کاربرد deshalb در جملات

۴. تبدیل فعل به اسم و برعکس

۵. ساخت صفت از اسم.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De