بعضی از افعال در زبان آلمانی هستند که می توان با آنها ، جملاتی ساخت که معنی و مفهوم یکسانی داشته باشند.

اما قبل از هر چیز به جمله زیر توجه کنید :

Worauf es also ankommt, ist nicht, Probleme zu priorisieren, sondern es kommt darauf an, Lösungen für Probleme zu priorisieren

بنابراین به چه چیزی بستگی دارد ، این نیست ، مشکلات را اولویت بندی بکنیم ، بلکه به آن بستگی دارد ،

راه حل ها را برای مشکلات اولویت بندی بکنیم.

 

فعل ankommen به معانی : رسیدن ، وارد شدن ، بستگی داشتن

 

برای مثال :

Bist du gut angekommen خوب رسیدی ؟ راحت رسیدی ؟

 

اما با هم میخواهیم نگاهی داشته باشیم به معنی دیگر آن که به چیزی بستگی داشتن است
مانند جمله اول درس ، به چه چیزی بستگی دارد؟

باید توجه کنید که برای ساختن اینگونه جملات می بایستی از darauf و worauf نیز استفاده کنیم.

چنانچه بخواهیم جمله را سوالی کنیم یا به اون چیزی که بستگی دارد رجوع بکنیم.

برای مثال در فارسی من میگم ، به چه چیزی بستگی دارد ؟ worauf در زبان آلمانی همین معنی ، به چه چیزی را میدهد. و یا گاهی می خواهم بگم ، این به آن بستگی دارد که … darauf در زبان آلمانی نیز ، معنی به آن را میدهد.

شکل ساده تر این است که ankommen همیشه با auf ترکیب می شود

به روی چیزی بستگی داشتن

اینگونه طرز فکر آلمانی است اما شاید در فارسی ما همیشه بگیم به چیزی بستگی داشتن

 

اما darauf و worauf از کجا آمده اند ؟

da + auf = darauf

حرف r اضافه می شود ، برای اینکه دو تا حرف صدا دار کنار هم قرار نگیرند تا بشود به خوبی تلفظ کرد.

wo + auf = worauf

حرف r اضافه می شود ، برای اینکه دو تا حرف صدا دار کنار هم قرار نگیرند تا بشود به خوبی تلفظ کرد.

 

برای سوالی کردن جمله از worauf استفاده میکنیم که معنی به چه چیزی رو میده. ( روی چه چیزی )

Worauf kommt es an
اون به چه چیزی بستگی دارد ؟

 

و برای پاسخ دادن از darauf استفاده میکنیم.

Es kommt darauf an, ob du mitmachst
این به آن بستگی دارد ، که آیا تو شرکت میکنی ؟ ( همکاری میکنی )

 

اما یک فعل دیگر در زبان آلمانی وجود دارد که می تواند معنی بستگی داشتن را نیز بدهد و آن فعل abhängen است.

abhängen وابسته بودن ، تحت تسلط کسی قرار داشتن ، جلو افتادن و …

 

اما توجه داشته باشید که این فعل با von ترکیب می شود.

در طرز فکر آلمانی یعنی از چیزی وابسته بودن !

 

پس همیشه abhängen با von می آید که برای استفاده از این فعل در جملات می بایستی از wovon و davon استفاده کنیم.

 

wovon و davon از کجا آمدند؟

wo + von = wovon به چه چیزی

da + von = davon به آن ، به اون ، به این

 

Wovon hängt es ab
اون به چه چیزی بستگی دارد ؟ یا به چه چیزی وابسته است
طرز فکر آلمانی ، از چه چیزی وابسته است.

 

Es hängt davon ab, ob du mitmachst
آن به این بستگی دارد ، که آیا تو شرکت میکنی ؟

 

پس اینها هر دو به یک معنی هستند.

Es kommt auf das Wetter an
اون به آب و هوا بستگی دارد.

Es hängt vom Wetter ab
اون به آب و هوا بستگی دارد.

von + Dativ

Das Wetter + Dativ = von dem Wetter

و خلاصه شده آن
vom Wetter

 

چنانچه شما هم در این زمینه ، سوال ، توضیحات یا مثالی دارید می توانید در بخش نظرات این جزوء اضافه کنید.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De