درس چهارم – اسم و آرتیکل یا حرف تعریف

در زبان آلمانی اسامی و حرف تعریف یا Artikel  نقش مهمی در جملات ایفا می کنند. ما می خواهیم در این جزوء نگاهی کلی داشته باشیم به نام ها در زبان آلمانی