درس پنجم از کتاب Schritte Plus 3

اولین بخش از این درس با عنوان :

Du isst zu viel und du bewegst dich zu wenig

تو خیلی میخوری و تحرکت کم است.

bewegen (sich) reflexive Verben

در این بخش ما را با افعال Reflexiv آشنا میکند که برای درک بهتر این بخش این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

فعل انعکاسی (bewegen (sich در واقع به معنی حرکت کردن ، از جای خود تکان خوردن ، محل خود را تغییر دادن ، عوض شدن ، تغییر کردن

 

که اینجا شروع به صرف این فعل انعکاسی کرده است که می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید :

 

توضیحات و لیست تمامی افعال انعکاسی در جزوء ای که در بالا لینک شده است موجود است و امیدوارم که با مطالعه آن افعال انعکاسی را نیز درک کنید.

 

بخش بعدی درس با عنوان :

Wir Männer interessieren uns nicht für Gymnastik

ما مردها خودمان علاقه مند به ژیملاستیک نیستیم.

استفاده از حروف اضافه Akkusativ و Dativ ساز در جملاتی که فعل جمله آن  انعکاسی می باشد.

به تصویر زیر توجه کنید‌:

 

که برای اینکه علاقمند به چیزی یا برای چیزی باشیم می توانیم از für استفاده کنیم و اسم رو به حالت Akkusativ نیز ببریم مانند مثال های تصویر بالا.

خودتان علاقمند به آن باغ یا برای آن باغ

برای آن تئاتر ، به آن تئاتر

برای آن پیشگویی آب و هوا ، به آن پیشگویی آب و هوا

برای آن خبرهای ورزشی ، به آن خبرهای ورزشی

 

که می توانید برای بیان علاقه تان از فعل interessieren که یک فعل reflexiv هم می تواند باشد استفاده کنید.

 

Er interessiert sich nicht für das Theater

او علاقه مند به آن تئاتر نیست. ( او خودش علاقه ی برای آن تئاتر ندارد )

 

به تصویر بعدی توجه کنید :

 

برای کسی منتظر بودن ، به خاطر کسی انتظار کشیدن ، که اینجا از auf می توانیم استفاده کنیم.

منتظر آن مرد بودن warten auf den Mann

منتظر آن بچه بودن warten auf das Kind

منتظر تو بودن warten auf dich

 

 

دقت داشته باشید که در اینجا warten یک فعل reflexiv نمی باشد بلکه فقط با حروف اضافه auf ترکیب شده است.

چند مثال :

Ich warte auf dich من منتظر تو بودم.

Ich warte auf den Mann من منتظر اون مرده هستم.

Ich warte auf das Kind من منتظر آن بچه هستم.

 

به تصویر بعدی توجه کنید :

 

با توجه به von به این معنی است که چیزی را از کسی خواستار شدن

چیزی را از آن مرد خواستن träumen von dem Mann

 

بخش انتهایی این درس با عنوان :

!Gymnastik! Darauf habe ich keine Lust

ژیملاستیک ! به آن میلی ندارم.

 

دقت کردید که توی فارسی مثلا از شما می پرسم شما به فوتبال علاقه دارید ؟ و شما میگید : به آن علاقه ندارم یا از آن خوش نمیاد دقیقا darauf نیز همین کاربرد رو در زبان آلمانی دارد

 

Ich habe keine Lust auf Gymnastik

من به ژیملاستیک هیچ میلی ندارم.

Ich habe keine Lust darauf

من به اون هیچ میلی ندارم.

?Worauf hast du dann Lust

برای همین پس تو حوصله نداری ؟

 

?worauf روی چی ، برای چه ، روی همین ، برای همین

darauf به آن ، روی آن ، از آن ، بعد از آن

 

دقت داشته باشید در زبان آلمانی اگر بخواهیم برای انسان یا شخص سوال بپرسیم که مثلا تو منتظر چه کسی هستی ؟ می بایستی اینگونه سوال شود :

?Auf wen wartest du منتظر چه کسی هستی ؟

Ich warte auf ihn منتظر اون ( مذکر ) هستم.

Ich warte auf den Freund منتظر اون دوست هستم.

 

اما اگر بخواهیم در مورد اشیاء یا موضوعی صحبت کنیم که ما منتظر آن هستیم آنگاه با worauf سوال می پرسیم و با darauf نیز جواب میدهیم. مثال :

?Worauf wartest du برای چی انتظار میکشی ؟

Ich warte darauf  برای آن انتظار میکشم

 

که اگر بخواهیم بدون worauf و darauf همین مثال را بزنیم می شود این :

?Auf was wartest du

منتظر چه چیزی هستی ؟

Ich warte auf den Bus

منتظر آن اتوبوس هستم.

 

به این تصویر توجه کنید :‌

 

برای درک بیشتر به همراه مثال و توضیحات این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

 

و اما نکات گرامری این درس :

۱. استفاده از افعال انعکاسی

۲. افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه

۳.استفاده از daran, darauf, dafür, damit, darüber, darum, davon

۴.استفاده از Woran?, Worauf?, wofür? , womit?, worüber?, worum?, wovon


موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De