image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

سلام دوستان ، در این درس می خواهیم با هم افعالی را بیاموزیم که به همراه حروف اضافه می آیند.

به مثال زیر در فارسی دقت کنید :

 

لطفا از مانتوی نو مواظبت کن.

در مثال بالا ، فعل جمله ما ( مواظبت کردن ) است و حرف اضافه جمله نیز ( از ) می باشد.

ما در فارسی وقتی از مواظب کردن استفاده می کنیم ، بعد از آن حرف اضافه ( از ) را میاوریم و به زبان ساده تر اینکه ما همیشه ( از چیزی مواظبت می کنیم ).

اما در زبان آلمانی فعل achten به جز مواظبت کردن ، معانی زیر را نیز دارد :

احترام گذاشتن ، ارزش قائل شدن ، محترم دانستن
توجه به خرج دادن ، مراعات كردن ، رعايت كردن
تحت نظر داشتن ، مراقبت كردن ، توجه كردن

در زبان فارسی ما برای هر کدام از اینها یک حرف اضافه مختص به خودش را داریم مانند :

لطفا برای مانتوی جدید ارزش قائل شو.

لطفا به آن مانتوی جدید توجه به خرج بده

لطفا از مانتوی جدید مراقبت کن

 

همانطور که می بینید ما در مثال های بالا از حروف های اضافه ( برای ، به ، از ) استفاده کردیم. اما در زبان آلمانی و طرز فکر آلمانی زبان ها اگر چه فعل achten معانی که در بالا گفتیم را دارد اما حرف اضافه آن همیشه در آلمانی auf می باشد.

 

مثال :

Bitte achte auf den neuen Mantel

لطفا از آن مانتو یا پالتوی جدید مراقبت یا مواظبت کن.

.

همانطور که می بینید فعل achten به همراه حرف اضافه auf آمده که این حرف اضافه Akkusativ ساز می باشد.
 .
اگر یادتون باشد در جزوء ساخت واژگان پرسشی و حروف اضافه که در درس چهلم بود ، گفتیم که ما می توانیم با wo و da واژگان پرسشی جدید بسازیم و به آنها پاسخ بدهیم مانند:
.
Wovon = wo + von
Davon = da + von
.
 .
Worauf = wo + r + auf که برای خواندن بهتر حرف r بین wo و auf قرار میگیرد.
Darauf = da + r + auf که برای خواندن بهتر حرف r بین da و auf قرار میگیرد.
.
..
Woran = wo + r + an که برای خواندن بهتر حرف r بین wo و an قرار میگیرد.
Daran = da + r + an که برای خواندن بهتر حرف r بین da و an قرار میگیرد.
.
.
و دیگر واژگان پرسشی نیز به همین صورت است که می توانید درس کامل آنرا در جزوء واژگان پرسشی و حروف اضافه مطالعه کنید.
چنانچه جزوء درس چهلم که در بالا لینک شده بود را مطالعه کرده باشید آنگاه خواهید درک کرد که worauf و darauf از کجا آمده است.
.
.
به این مثال در فارسی توجه کنید :
.
از چی مراقبت میکنی ؟
 .
از چی ( واژه پرسشی ) جمله است و مراقبت کردن ( فعل ) جمله
.
من از اون مراقبت میکنم.
.
من ( ضمیر ) جمله است و از اون ( در جواب واژه پرسشی است ) و مراقبت کردن (‌ فعل ) جمله
.
و اگر بخواهیم به یک اسم اشاره مستقیم داشته باشیم ، اینگونه می گوییم.
.
من از آن پالتوی جدید مراقبت میکنم.
.
من ( ضمیر ) جمله است و از ( حرف اضافه ) که به همراه فعل ( مراقبت کردن ) آمده است.
.
همین مثال ها در زبان آلمانی :
.
?Worauf achten Sie از چی مراقبت میکنید ؟
Darauf achte ich از آن مراقبت میکنم.
 .
Ich achte auf den neuen Mantel من از آن پالتوی جدید مراقبت میکنم.
.
چرا از worauf و darauf استفاده کردیم ؟
.
برای اینکه فعل جمله ما achten همیشه با auf می آید. و هرگاه auf داشته باشیم برای اینکه واژه پرسشی جدیدی بسازیم باید آنرا با wo ترکیب کنیم تا به worauf برسیم. و همیشه darauf نیز در پاسخ worauf می آید.
.
از چه چیزی ؟ –> از اون یا از آن
.
دیگر حروف اضافه که با واژگان پرسشی ترکیب می شوند نیز به همین صورت است.
.
به چی یا به چه چیزی ؟ —> به او یا به آن
برای چی یا برای چه چیزی ؟ —> برای اون یا برای آن
 
پس در این درس درک کردیم که بعضی از فعل ها ، حرف اضافه و واژگان پرسشی مختص به خودشان را دارند و برای استفاده از آن افعال می بایستی همیشه واژه پرسشی خودش را بکار ببریم. در ادامه لیست افعال مهم به همراه حروف اضافه آنها را خواهیم آموخت که با توجه به مثال های بالا قادر خواهیم بود که آن افعال را در جملاتمان استفاده کنیم یا آنها را سوالی کنیم و یا اینکه به آنها پاسخ بدهیم.
.
فعل abhängen که به همراه حرف اضافه von می آید.
برای توضیحات و مثال های بیشتر این درس را مطالعه کنید.
.
.
فعل anfangen که به همراه حرف اضافه mit می آید
.
معانی : شروع به كارى كردن ، كارى را آغاز نمودن , شروع كردن ، آغاز كردن
.

Ich fange mit der Übung an

من با آن تمرین شروع می کنم.

 

?Womit fangen Sie an با چی یا با چه چیزی شما شروع میکنید؟

Damit fange ich an من با اون شروع میکنم.

 

در اینجا فعل جمله anfangen با حروف اضافه mit آمد که خود این حرف اضافه Dativ ساز است.

حال اگر بخواهیم اشاره مستقیم به چیزی داشته باشیم :

 

Ich fange mit der Übung an

من با اون تمرین شروع میکنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، مثال یا سوالی دارید ، می توانید در بخش نظرات درج کنید.

موفق باشید.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De