اولین حالت اسمی ما یعنی حالت فاعلی یا Nominativ

قبل توضیحات بیشتر با  مفهوم فاعل در ابتدا آشنا شویم.

 

فاعل چیست ؟

فاعل به کننده کار گفته می شه کسی که کاری را انجام میدهد. مثلا مرتضی به مدرسه میرود. و حال اگر بپرسیم چه کسی به مدرسه میرود ؟ مرتضی به دست می آید که می شود فاعل جمله کسی که کننده کار است در جمله.

 

توجه کنید که Nominativ   پاسخ به دو سوال چه کسی ؟ یا چه چیزی ؟ می باشد.

?Was  چه چیزی؟

?Wer  چه کسی ؟

که در زبان آلمانی برای سوال پرسیدن در مورد انسان ها از wer?  به معنی چه کسی ؟ استفاده می کنیم و برای هر چیز به غیر انسان از ?was  به معنی چه چیزی؟

Das ist ein Ball  آن یک توپ است

?Was ist das چه چیزی آن است ؟

Ein Ball – > Nominativ   یک یا یه توپ

 

Das ist der Ball آن ، اون توپ است.

?Was ist das آن چه چیزی است ؟

Der Ball اون توپ

 

Das ist ein Auto آن یک یا یه ماشینی است.

?Was ist das آن چه چیزی است ؟

Ein Auto یک یا یه ماشینی

 

Das ist das Auto آن اون ماشین است .

?Was ist das آن چه چیزی است ؟

Das Auto اون ماشین.

 

Das ist eine Frau آن یک یا یه خانمی است.

?Wer ist das  آن چه کسی است ؟

Eine Frau یک یا یه خانمی

 

Das ist die Frau آن ، اون خانم است.

?Wer ist das آن چه کسی است ؟

Die Frau اون یا آن خانم

نکته : پشت افعال مانند sein, werden, bleiben   همیشه فاعل می آید یعنی وقتی این افعال رو داشته باشیم باید از حالت Nominativ  استفاده کنیم.

sein بودن ، وجود داشتن و …

werden شدن ، به وجود آمدن و …

bleiben ماندن ، ماندگار بودن و …

 

Ich bin Morteza من مرتضی هستم

?Wer bin ich من چه کسی هستم ؟

Morteza  مرتضی

حال که با حالت Nominativ  آشنا شدیم می خواهیم با هم نحوه صرف افعال رو هم بیاموزیم که بتوانیم در ادامه مفاهیم همچون Akkusativ  و Dativ  و Genitiv  را درک کنیم.

فعل چیست ؟

به بخشی از جمله گفته می شود که نماینگر کار انجام شده یا یک رویداد  باشد. مانند : خواندن ، بردن ، زیستن ، بودن و …

 

اما افعال در زبان آلمانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند

  • افعال با قاعده
  • افعال بی قاعده

 

که ما در جزوء تنها نحوه صرف افعال با قاعده را می آموزیم و در جزوات آینده به افعال بی قاعده خواهیم پرداخت.

افعال با قاعده : افعالی که برای صرف آنها باید قاعده یا روش خاصی را دنبال کرد.

 

مثلا فعل kommen  یک فعل با قاعده است که ما روش صرف آن را باهم در ادامه یاد می گیریم.

دقت کنید که تمام افعال با قاعده به همین شکل دیگر صرف می شوند.

 

برای صرف افعال با قاعده در زبان آلمانی مصدر فعل ها را همیشه می آموزیم یعنی kommen  را به همین شکل که هست حفظ می کنیم و دیگر افعال را نیز.

برای رسیدن به ریشه فعل en  را از مصدر فعل حذف می کنیم یعنی می شود komm

Kommen – en = komm

حال که ریشه فعل را داریم برای صرفش اینگونه عمل می کنیم.

Ich + komm + e =  ich komme.  من می آییم

Du + komm + st = du kommst  تو می آیی

Er/sie/es + komm + t = er/sie/es kommt.او می آید.

Wir + komm + en = wir kommen.ما می آییم

Ihr + komm + t = ihr kommt.شماها می آیید.

Sie + komm + en = Sie kommen.آنها یا شما مودبانه می آیید.

 

نکته : هرگاه پس از حذف en  به یکی از حروف chn, ffn, t, d  رسیدیم به دلیل اینکه در دوم شخص مفرد یعنی ( تو ) و سوم شخص مفرد یعنی ( او ) و همچنین دوم شخص جمع یعنی ( شماها) دو تا t  کنار هم قرار میگیرد و تلفظ و خواندن فعل سخت می شود باید e بین دو حرف t  قرار بگیرد مانند فعال arbeiten  به معنی کار کردن.

arbeiten – en = arbeit

 

Ich + arbeit + e = Ich arbeite.  من کار میکنم

 

Du + arbeit + st = Du arbeitst  به دلیل سخت شدن تلفظ باید e اضافه شود.

Du + arbeit + e + st = Du arbeitest

 

Er/sie/es + arbeit + t = Er/sie/es arbeitt  به دلیل سخت شدن تلفظ باید  e اضافه شود

Er/sie/es + arbeit + e + t = Er/sie/es arbeitet.   او کار میکند.

 

Wir + arbeit + en = Wir arbeiten. ما کار می کنیم.

 

Ihr + arbeit + e + t = Ihr arbeitet.  شما ها کار می کنید.

Sie + arbeit + en = Sie arbeiten.  آنها کار می کنند یا شما مودبانه کار می کنید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De