سلام دوستان در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به مبحث Partizip I و همچنین Partizip II در زبان آلمانی

 

اصلا Partizip چیست ؟

به زبان ساده به صفت مفعولی گفته می شود ، یعنی ما از یک فعل  یک صفت بسازیم ، برای مثال ما در فارسی می توانیم از افعال ، خندیدن ، دویدن ، رقصیدن صفاتی همچون ، خندان ، دوان ، رقصان را بسیازیم ، در زبان آلمانی نیز به همین شکل است. یعنی می شود از افعال

lachen

laufen

tanzen

به صفت های زیر رسید

lachend

laufend

tanzend

 

ساختار صفت مفعولی در زبان آلمانی چگونه است؟

 

این کار بسیار ساده است تنها به انتهای هر فعل حرف d را اضافه میکنیم برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید‌:

 

schlafen + d = schlafend

خوابیدن + حرف d = خواب آلو

 

weinen + d = weinend

گریه کردن + حرف d = گریان

 

lachen + d = lachend

خندیدن + حرف d = خندان

 

پس ما توانستیم با اضافه کردن حرف d به افعال آنها را به صفت تبدیل کنیم

 

چند مثال در جمله به همراه توضیحات و نکات مهم :

 

Die laufende Frau hört Musik

آن خانم دونده موزیک گوش میکند

 

همانطور که میدانیم صفت ها بر اساس اسم بعد از خودشان و همچنین شناخته بودن یا ناشناخته بودن ، می بایستی صرف شوند، اگر دروس گذشته را خوانده باشید به این نکات اشاره شده است

 

جزوء صفت و صرف آنها 

 

پس تا اینجایی درس یاد گرفتیم با اضافه کردن d به یک فعل می توانیم از آن صفت نیز بسازیم و اگر جزوء بالا نیز مطالعه کنید ، خواهید دانست که چرا صفت laufend در مثال بالا laufende شده است.

 

توضیح کوتاه اینکه Die Frau یک اسم مونث شناخته شده است و زمانی که ما بخواهیم صفت به این اسم اضافه کنیم ، چون در حالت شناخته شده است آنگاه کافیه که به صفت فقط حرف e را اضافه کنیم

 

مثال :

 

Die gute Frau آن خانم خوب

Die schöne Frau آن خانم زیبا

Die laufende Frau آن خانم دونده

 

Der vor der Tür stehende Mann, ruft nach dir

آن مردی که در جلوی درب ایستاده ، تو را صدا میزند

 

فعل stehen به معنی ایستادن ، واقع بودن ، قرار داشتن

وقتی بخواهیم آنرا به صفت تبدیل کنیم حرف d را به انتهایش اضافه می کنیم و می شود

stehend ایستاده

و با توجه به جزوء صرف صفت میدانیم که در حالت مذکر شناخته شده نیز تنها به صفت حرف e را اضافه میکنیم.

 

Der stehende Mann آن مرد ایستاده

 

Der telefonierende Mann trinkt einen Kaffee

آن مرد تلفن کننده قهوه ی می نوشد

 

فعل telefonieren تلفن کردن پس از اضافه شدن حرف d به آن تبدیل به صفت تلفن کننده شد telefonierend و پس از آن با توجه به صرف صفت در حالت مذکر شناخته شده حرف e به صفت اضافه شد و در نهایت به این شکل تبدیل شد

 

Der telefonierende Mann مرد تلفن کننده یا آن مرد تلفن کننده

 

نکته : حال اگر بخواهیم این اسم را به شکل دیگری بگوییم یعنی بدون استفاده از صفت مفعولی ، می شود :

 

Der Mann, der telefoniert, trinkt einen Kaffee

آن مرد ، که او تلفن می کند ، یک قهوه ی را می نوشد

 

یعنی به جای اینکه ما بیاییم از صفت مفعولی استفاده کنیم ، می توانیم از مبحث رجوع به ضمیر در دستور زبان آلمانی استفاده کنیم که تمام این جزوات در دروس Schritte Plus و همچنین جزوات گرامری سایت به طور کامل با مثال های فراوان گفته شده است. تنها کافیست یک جستجوی ساده در سایت انجام دهید تا به تمام این مطالب دسترسی پیدا کنید.

 

تنها نکته مهمی که در مورد Printzip I باقی می ماند فعل sein است که این فعل به شکل زیر به عنوان استثناء تبدیل می شود

 

sei + e + n + d = seiend

 

پس توجه داشته باشید که فعل sein به عنوان یک استثناء در نقش صفت مفعولی به seiend تبدیل می شود

 

 

و حالا Partizip II چیست ؟

دقیقا همان حالت مفعولی در زمان گذشته کامل هستش به زبان ساده تر فرض کنید در فارسی می گوییم :

آن انگشت جدا شده ، یعنی آمده ایم از فعل جدا شدن صفت جدا شده را ساختیم

abtrennen سوا کردن ، جدا نمودن ، جدا شدن  ( فعل )

abtrennend سوا شده ، جدا شده ( پس از تبدیل شدن به صفت )

 

یعنی تا اینجا ما جمله در Partizip I بیان کردیم ، حال اگر این صفت مفعولی را در حالت گذشته کامل بیان کنیم آنگاه کل جمله ما در Partizip II میرود ، یعنی بگوییم : آن انگشتی که جدا شده بود

 

Der abgetrennte Finger

انگشتی که قطع شده بود

انگشتی که جدا شده بود

 

کاربرد در جمله :

 

Der abgetrennte Finger konnte wieder angenäht werden

آن انگشتی که جدا شده بود ، می توانست دوباره بخیه بشود

 

نکته : ما می توانیم در ابتدا صفت مفعولی را به زمان گذشته ببریم یعنی به Partizip II ببریم و در پس از آن جمله ای بسیازیم در حالت Passiv

 

چنانچه اطلاعاتی درباره Passiv ندارید می توانید دروس زیر را مطالعه کنید :

 

درس یک در مورد Passiv

درس دو در مورد Passiv

درس سه در مورد Passiv

 

اما ساختار صفت مفعولی در گذشته چگونه است ؟ یا به زبان ساده تر ساختار Partizip II چگونه است؟

 

باید بگوییم که ساختار آنها دقیقا همانند گذشته کاملشان می باشد. یعنی فعل gehen که به معنی رفتن است وقتی بخواهیم به Partizip II ببریمش ، می شود gegangen و همین gegangen دقیقا شکل این فعل در زمان گذشته کامل نیز است که اینبار به عنوان یک صفت مفعولی در جمله ایفای نقش میکند. تنها با این توضیح حال که به یک صفت تبدیل شده است آنگاه می بایستی طبق قاعده صرف صفت ها که جزوء آنرا در ابتدای درس گذاشتم ، صرف شوند.

 

Die gehende Person آن شخص رفته ( Partizip I )

Die gegangene Person آن شخصی که رفته بود ( Partizip II )

 

چند مثال و پایان این درس :

 

Das weinende Kind ist in der Küche

 

اون بچه گریان در آشپزخانه است

 

جمله در Partizip I است ، یعنی فعل weinen پس از اضافه شدن d به انتهای آن تبدیل به صفت weinend که به معنی گریان است شده ، و پس از صرف در نهایت weinende شده

 

و این جمله در حالت Partizip II می شود :

 

Das geweinte Kind war in der Küche

آن بچه ای که گریه میکرد در آشپزخانه بود

 

و اگر این جمله را اصلا نخواهیم در Partizip بگوییم :

 

Das Kind, das geweint hat, war in der Küche

آن بچه که او گریه میکرد ، در آشپزخانه بود.

 

 

Das gestohlene Auto ist hier

آن اتومبیل دزدیده شده در اینجاست ( Partizip II )

 

فعل stehlen که به معانی : دزدیدن ، به سرقت بردن ، ربودن است وقتی بخواهیم صفت دزیده شده ، به سرقت رفته یا ربوده شده را از آن بسازیم آنگاه کافیست که در ابتدا آنرا به زمان گذشته کامل ببریم یعنی gestohlen و پس از آن با توجه به اسم جمله ، صفت به دست آمده را صرف کنیم.

 

Das lachende Kind spielt im Garten

آن بچه خندان در باغ بازی میکند ( Partizip I )

 

Ein lachender Mann trinkt im Garten ein Bier

یک مرد خندان در باغ یک آبجوی را مینوشد ( Partizip I )

 

دو مثال در زمان ها و حالت های مختلف :

 

Der Hund steht vor der Tür und bellt

آن سگ در جلوی درب ایستاده و پارس میکند ( زمان حال ساده )

 

Der bellende Hund steht vor der Tür

آن سگ ِ پارس کننده در جلوی درب ایستاده است ( Partizip I )

 

که معمولا این جمله را در فارسی اینگونه می گویند :

 

Der Hund, der bellt, steht vor der Tür

آن سگ که در حال پارس کردنه، در جلوی درب ایستاده است ( رجوع به ضمیر و آرتیکل جمله )

 

 

Die Frau schreit und rennt aus dem Haus

آن خانم جیغ میزند و از خانه به بیرون میدود یا فرار میکند ( زمان حال ساده )

 

Die schreiende Frau rennt aus dem Haus

آن خانمی که جیغ میزند از خانه به بیرون میدود ( Partizip I )

 

نکته : در تفکر فارسی جمله بالا را اگر بخواهیم بگوییم ، به آرتیکل و ضمیر جمله رجوع میکنیم و می گوییم :

 

Die Frau, die schreit, rennt aus dem Haus

آن خانم که او جیغ میزند ، از خانه به بیرون میدود

 

یعنی لزوما آنرا در فارسی به حالت Partizip نبرده ایم و تنها با توجه به ضمیر به آرتیکل آن در بخش دوم جمله رجوع کرده ایم

 

اما در تفکر آلمانی ما می توانیم این جملات را در Partizip نیز بگوییم با این توضیح که ترجمه و برداشت ما مانند زمانی است که به ضمیر و آرتیکل جمله رجوع میکنیم.

 

به زبان آلمانی به اینگونه جملات Relativsätze گفته می شود و ترجمه فارسی آن جملات نسبی و موکولی است

که برای درک کامل این مبحث گرامری نیز می توانید درس زیر را مطالعه کنید

 

درس جملات نسبی و موکولی Relativsätze

 

برای مثال ها و توضیحات بیشتر این درس را نیز دنبال کنید :

 

نگاهی دوباره به Partizip

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، مثال یا نظر یا سوالی دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De