درس شانزدهم – ضمایر ملکی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

 

برای اشاره به ضمایر ملکی می توان از  این جمله شروع کرد ، این کتاب مال من است. پس مال من ضمیر ملکی من است.

 

Das ist ein Buch این یک کتاب است.

Das ist mein Buch اون کتاب مال من است.

 

دقت داشته باشید که mein جایگزین آرتیکل جمله شد و کتاب را به مالکیت من در آورد.

 

پس در اینجا باید توجه کنیم که ضمیرهای ملکی نیز مانند آرتیکل ها بستگی دارد که اسم بعد از آنها مونث باشد یا خنثی یا مذکر و یا اصلا در چه حالت اسمی بخواهیم از آنها استفاده کنیم. مثلا در Nominativ یا Akkusativ  و ..

در این درس میخواهیم با هم روش استفاده از ضمایرملکی به همراه صرف آنها با توجه به حالت اسمی را نیز بیاموزیم.

 

ضمایر فاعلی ما در درس های گذشته ich, du, er/sie/es, wir, ihr, Sie  بودند حال ضمایر ملکی ما در حالت Nominativ به این صورت می شود.

 

Ich من     ->  mein مال من

 

Du تو     -> dein مال تو

 

Er او      -> sein مال او ( مذکر )

 

Es او     -> sein مال او ( خنثی )

 

Sie او     -> ihr  مال او ( مونث )

 

Wir ما    -> unser مال ما

 

Ihr شماها  -> euer مال شما ها

 

Sie آنها   -> ihr مال آنها

 

Sie شما موبانه -> Ihr مال شما

 

همانطور که در درس های گذشته برای اسامی ناشناخته از آرتیکل های ein,eine استفاده میکردیم. در اینجا برای استفاده از اسامی بر اساس جنسیتشون از mein,meine در حالت Nominativ استفاده می کنیم.

 

Das ist mein Vater

آن پدر مال من است یا اینکه آن پدر من است.   برای اسامی مذکر

 

Das ist mein Kind

آن پسر مال من است یا آن پسر من است.  برای اسامی خنثی

 

Das ist meine Frau

آن خانم مال من است یا آن خانم من است. برای اسامی مونث

 

پس فهمیدیم که در حالت Nominativ برای اسامی مذکر و خنثی از mein و برای اسامی مونث و جمع از meine استفاده می کنیم.

 

Das ist dein Bruder

آن برادر مال توست یا آن برادر تو است.

 

Das ist seine Schwester

آن خواهر مال او ( مذکر ) است یا آن خواهر او ( مذکر ) است.

 

حال که با ضمایر ملکی در حالت Nominativ  آشنا شدیم با هم نحوه صرف آنها در حالت Akkusativ را نیز یاد می گیریم.

 

Ich من     ->  Akkusativ

برای اسامی مذکر در حالت  -> meinen  مال من  را

 

Ich من     -> Akkusativ

برای اسامی خنثی در حالت ->  mein مال من را

 

Ich من     ->  Akkusativ

برای اسامی مونث در حالت -> meine مال من را

 

در پایان این درس تمامی ضامیر را در یک جدول می آوریم.

 

همانطور که در حالت Akkusativ  برای اسامی که شناخته شده مذکر بودن der را به den  تبدیل می کیردیم و برای اسامی ناشناخته مذکر ein را به einen در اینجا mein هم می شود meinen  و دیگر ضمایرملکی هم به همین گونه en می گیرند.

 

Ich sehe meinen Bruder

من برادرم را می بینم.

 

Ich sehe ihren Bruder

من برادرش ( او مونث ) را می بینم.  یا من برادر او را می بینم.

 

Ich sehe seinen Bruder

من برادرش ( او مذکر )‌را می بینم یا من برادر او ( مذکر )‌را می بینم.

 

Ich sehe dein Auto

من ماشینت رو می بینم یا من ماشینت را می بینم.

 

Ich sehe deine Mutter

من مادرت رو می بینم.

یا من مادرت را می بینم.

 

پس تا اینجا ما با شکل ضمایر ملکی در حالت های Akkusativ و Nominativ آشنا شدیم و در آخر می خواهیم با نحوه ضمایر ملکی در حالت Dativ نیز آشنا شویم.

 

همانطور که گفتیم در حالت Dativ اسامی مذکر ناشناخته ein به einem تبدیل می شود و اسامی ناشناخته خنثی نیز ein آنها هم به einem اما اسامی مونث eine  آنها می شد einer و اسامی جمع die  آنها می شد den

 

ّIch من  -> Dativ

برای اسامی مذکر  -> meinem

به مال من ، برای مال من ، از مال من و ..

 

 

Ich  من   -> Dativ

برای اسامی خنثی   -> meinem

به مال من ، برای مال من ، از مال من و ..

 

Ich من   -> Dativ

برای اسامی مونث -> meiner

به مال من ، برای مال من ، از مال من و …

 

در پایان این درس جدول صرف تمامی ضمایر ملکی را خواهیم داشت.

 

Geben Sie bitte meinem Bruder eine Schokolade

لطفاً به برادرم یک شکلاتی را بدهید. یا لطفاً به برادر من یک شکلات بدهید

 

در جمله بالا meinem Bruder  ضمیرملکی در حالت Dativ بوده و eine Schokolade یک اسم ناشناخته مونث در حالت Akkusativ

 

?Ich helfe seinem Bruder, kannst du meinem Vater helfen

من به برادر او کمک می کنم ، تو می توانی به پدر من کمک کنی ؟

 

حال که با ضمایر ملکی در حالت های مختلف اسمی آشنا شدیم و یاد گرفتیم که آنها را چگونه صرف کنیم قصد دارم در نهایت این درس جدول کامل ضمایر ملکی در حالت های اسمی رو بکشم و در نهایت چند مثال برای ضامیر ملکی و کار در خانه برای شما.

 

جدول ضمایر ملکی در تمامی حالت های اسمی

ضمیر ich Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

mein Vater

mein Kind

meine Mutter

پدرم

بچه ام

مادرم

meinen Vater

mein Kind

meine Mutter

پدرم را

بچه ام را

مادرم را

meinem Vater

meinem Kind

meiner Mutter

به پدرم

به بچه ام

به مادرم

جمع meine Eltern پدر و مادرم meine Eltern پدر و مادرم را meinen Eltern به پدر و مادرم

 

دقت کنید در حالت Dativ می تواند به ، از ، برای و … نیز معنی بدهند  حروف اضافه قبل از ضامیر ملکی مان.

ضمیر du Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

dein Vater

dein Kind

deine Mutter

پدرت

بچه ات

مادرت

deinen Vater

dein Kind

deine Mutter

پدرت را

بچه ات را

مادرت را

deinem Vater

deinem Kind

deiner Mutter

به پدرت

به بچه ات

به مادرت

جمع deine Eltern پدر و مادرت deine Eltern پدر و مادرت را deinen Eltern به پدر و مادرت

 

ضمیر er Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

sein Vater

sein Kind

seine Mutter

پدرش

بچه اش

مادرش

seinen Vater

sein Kind

seine Mutter

پدرش را

بچه اش را

مادرش را

seinem Vater

seinem Kind

seiner Mutter

به پدرش

به بچه اش

به مادرش

جمع seine Eltern پدر و مادرش seine Eltern پدر و مادرش را seinen Eltern به پدر و مادرش

 

ضمیر es Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

sein Vater

sein Kind

seine Mutter

پدرش

بچه اش

مادرش

seinen Vater

sein Kind

seine Mutter

پدرش را

بچه اش را

مادرش را

seinem Vater

seinem Kind

seiner Mutter

به پدرش

به بچه اش

به مادرش

جمع seine Eltern پدر و مادرش seine Eltern پدر و مادرش را seinen Eltern به پدر و مادرش

 

ضمیر sie Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

ihr Vater

ihr Kind

ihre Mutter

پدرش

بچه اش

مادرش

ihren Vater

ihr Kind

ihre Mutter

پدرش را

بچه اش را

مادرش را

ihrem Vater

ihrem Kind

ihrer Mutter

به پدرش

به بچه اش

به مادرش

جمع ihre Eltern پدر و مادرش ihre Eltern پدر و مادرش را ihren Eltern به پدر و مادرش

 

ضمیر wir Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

unser Vater

unser Kind

unsere Mutter

پدرمان

بچه مان

مادرمان

unseren Vater

unser Kind

unsere Mutter

پدرمان را

بچه مان را

مادرمان را

unserem Vater

unserem Kind

unserer Mutter

به پدرمان

به بچه مان

به مادرمان

جمع unsere Eltern پدر و مادرمان unsere Eltern پدر و مادرمان را unseren Eltern به پدر و مادرمان

 

ضمیر ihr Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

euer Vater

euer Kind

eure Mutter

پدرتون

بچه تون

مادرتون

euren Vater

euer Kind

eure Mutter

پدرتون را

بچه تون را

مادرتون را

eurem Vater

eurem Kind

eurer Mutter

به پدرتون

به بچه تون

به مادرتون

جمع eure Eltern پدر و مادرتون eure Eltern پدر و مادرتون را euren Eltern به پدر و مادرتون

 

ضمیر Sie Nominativ معنی Akkusativ معنی Dativ معنی
مفرد مذکر

خنثی

مونث

ihr Vater

ihr Kind

ihre Mutter

پدرشان

بچه شان

مادرشان

ihren Vater

ihr Kind

ihre Mutter

پدرشان را

بچه اشان را

مادرشان را

ihrem Vater

ihrem Kind

ihrer Mutter

به پدرشان

به بچه اشان

به مادرشان

جمع ihre Eltern پدر و مادرشان ihre Eltern پدر و مادرشان را ihren Eltern به پدر و مادرشان

 

 

چند مثال برای ضمایر ملکی

 

Mein Vater ist nicht hier پدرم اینجا نیست

 

Dein Buch ist sehr alt  کتابت خیلی قدیمی است.

 

Seine Schwester kommt heute nicht خواهر او امروز نمی آید.

 

Unsere Freunde kommen alle aus Deutschland  تمام دوستان ما اهل آلمان هستند.

 

Ich liebe meinen Vater  من پدرم را دوست دارم

 

Die Mutter liebt ihr Kind آن مادر بچه اش را دوست دارد.

 

Wir lieben unsere Mutter ما مادرمان را دوست داریم.

 

Er schreibt seine Aufgaben او ( مذکر ) تکالیفش را انجام میدهد

 

Sie hilft ihrem Vater او ( مونث ) به پدرش کمک می کند.

 

Sie gibt ihrem Kind eine Schukolade او به بچه اش یک شکلاتی را می دهد.

 

Zigarrette schadet deiner Gesundheit سیگار به سلامتیت آسیب میرساند.

 

Ihr müsst euren Freunden helfen  شماها باید به دوستانتان کمک کنید.

 

 

و در نهایت چند مثال برای حالت Genitiv

 

Der Lehrer meines Freundes ist jung  معلم دوستم جوان است .

 

Die karte deines Kindes ist verloren کارت بچه تو گم شده است .

 

Der Mann Ihrer Schwester kann nicht hier arbeiten شوهر خواهر جنابعالی اینجا نمی تواند کار کند .

 

Die Freunde Ihrer Kinder sind auch ledig دوستان بچه های جنابعالی نیز مجرد هستند.

 

 

ضمایر ملکی برای حالت Genitiv

مونث و جمع مذکر و خنثی ضمیر
meiner meines ich
deiner deines du
seiner seines er
seiner seines es
ihrer ihres sie
unserer unseres wir
eurer eures ihr
ihrer ihres sie

 

برای تمرین می توانید از این بخش از سایت استفاده کنید ( کلیک کنید‌ )

 

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

22 دیدگاه دربارهٔ «درس شانزدهم – ضمایر ملکی»

 1. سلام
  در مورد مثال
  Sie hilft ihrem Vater او ( مونث ) به پدرش کمک می کند.
  فکر میکنم این درسته:
  Sie hilft ihrer Vater.

 2. با سلام
  من در حال آموزش هستم میخاستم بدونم آیا این درس مربوط به صفات ملکی نیست ؟؟ در حالیکه شما تیتر رو ضمیر ملکی نوشته اید چون صفات ملکی هستند که همیشه با اسم میایند وضمایر ملکی به تنهایی در جمله میایند ایندو کاملا”نحوه ترکیباتشون در حالتهای مختلف فرق میکنه . لطفا” اگر پاسخ را میدانید بفرمایید ممنون میشم با سپاس

 3. با سلام
  ممنون بابت زحمات شما
  من سوالی که داشتم اینه که الان اخر درس این جدول گنتیو رو که گذاشتین با جدول های دیگه که بالا هستش فرقش چیه مگه همه گنتیو نیستن؟و همه در حالت ملکی نیست؟

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز
   جدولی که در انتهای این درس موجود است در واقع خلاصه ای از تمامی مطالب گفته شده در همین درس است
   موفق باشید

 4. با سلام و تشکر مجدد
  در خصوص ضمایر ملکی دوم شخص جمع، به نظرم جدول ارایه شده اشکالاتی دارد
  اگر اشتباه میکنم لطفا راهنمایی فرمایید
  در حالت داتیو
  euerem Vater—-> eurem
  euerem Kind—->eurem
  euerer Mutter—-> eurer
  euren Eltern—–>euren
  در حالت آکوزاتیو
  eueren Vater—>euren
  euer Kind—>eure
  euere Mutter—->eure
  euere Eltern—->eure

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز،
   ممنون از اطلاع رسانی
   اشتباه های تایپی اصلاح شد
   موفق باشید

 5. با درود و تشکر فراوان
  در جمله ی تمام دوستان ما اهل آلمان هستند چرا unser eگرفته و هچنین چرا n freunde گرفته؟ مگه نقشش nominativ نمیباشد.
  ممنونم از لطف تون

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز

   از آنجایی unsere شده ، چون اسم جمع می باشد یعنی die Freunde و همانطور که خودتون گفتید در حالت Nominativ نیز می باشد.

   n اشتباه تایپی بود که اصلاح شد.

   موفق باشید

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز
   ممنون از توجه تان
   اشتباه تایپی اصلاح شد.
   موفق باشید.

 6. با سلام و تشکر از زحماتتون استاد در هفتمین جدول ضمایر ملکی،در قسمت ضمیر داتیو دوم شخص جمع نوشته اید(به پدر و مادرتون=eueren Eltern).
  اما در آخرین مثال از جمله های مربوط به ضمایر ملکی،ضمیر ملکی دوم شخص جمع را بصورت euren نوشتید.محبت میکنید بگید کدام درسته؟ و اگر دومی درسته آیا این یک حالت استثناست که به این شکل نوشته شده؟
  بازم تشکر از لطف و زحماتتون.

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز
   ممنون از توجه تان
   eueren اشتباه تایپی است و صحیح آن euren می باشد
   موفق باشید.

 7. استاد تو بخش آخر تو مثالها یه اشتباهی پیش اومده. باید Ich liebe meineN Vater باشه.
  تشکر فراوان. عالی هستی.

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز
   ممنون از توجه تان
   اشتباه تایپی اصلاح شد
   موفق باشید.

 8. سلام جناب غلام نژاد

  اول تشکر میکنم از زحماتی که میکشید.مطالب شما بسیار مفید و قابل فهم است.واقعا به وجود شما افتخار میکنم.یه انتقاد کوچیک از شما داشتم.امیدوارم جسارت مرا ببخشید.متاسفانه در جزوات یا درسهایت در سر فصل ها واژه آلمانی آنرا ذکر نمیکنید.مثلا بنظرم وقتی نوشتید گذشته دور در پرانتز هم کلمه آلمانیش رو هم بنویسید.من خصوصا در قسمت ضمایر و صفات ملکی اسامی را قاطی میکنم.
  با تشکر

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز

   چشم ، در اولین فرصت عناوین آلمانی دروس را نیز به آنها اضافه میکنم

   موفق باشید.

 9. درود فراوان بر شما
  ممنون بابت مطالب مفیدی که در سایت قرار دادین، هزاران هزار سپاس.استاد ارجمند چند مورد اشکال تایپی در درس مشاهده کردم که لازم بود به عرضتان برسانم(مثال:ضمایر ملکی داتیو، اکوزاتیو تایپ شده)

  1. مرتضی غلام نژاد

   درود دوست عزیز

   اشکالات تایپی اصلاح شد
   ممنون از اطلاع رسانی تون

   موفق باشید.

 10. با درود فراوان
  هر دفعه که دروس را مطالعه میکنم وبه فهم جدیدی از گرامر میرسم هزاران بار برایتان خیرو برکت از خداوند میطلبم
  لحظه های زندگیتان پر بار و سبز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *