در این درس می خواهیم با زمان ها در دستور زبان آلمان آشنا شویم، می خواهیم با هم نگاهی کوتاه داشته باشیم به زمان ها در زبان آلمانی ، البته در دروس آینده به صورت جداگانه به هریک از این زمان ها خواهیم پرداخت.

 

به طور کلی ما می توانیم در سه زمان اصلی جملات خودمان را بیان کنیم :

 

زمان حال

زمان آینده

زمان گذشته

 

اما هر کدام از اینها زیر مجموعه های دارند ، مثلا در مورد زمان گذشته :

 

زمان گذشته ساده

زمان گذشته کامل

زمان گذشته دور

 

که هر کدام از آنها از نظر ساختار و صرف فعل با هم تفاوت های زیادی دارند

 

اما زیر مجموعه ها زمان آینده :

زمان آینده ساده

زمان آینده کامل

 

زمان آینده ساده مثل این است که ما بخواهیم بگوییم : فردا میخواهم آلمانی بخوانم که در زبان آلمانی به این آینده ساده می گویند اما زمانی هست که می خواهید بگویید : می خواهم فردا زبان آلمانی خوانده باشم ، تا به آموزشگاه بروم – هر دو اتفاق در آینده است اما در زبان آلمانی می بایستی اینگونه جملات را در زبان آینده کامل بیان کنیم.

 

در دروس آینده به تمامی آنها خواهیم پرداخت

 

صرف فعل sein در تمامی زمان ها

 

زمان حال ساده :

 

ich bin من هستم

du bist تو هستی

er/sie/es ist او هست

wir sind ما هستیم

ihr seid شماها هستید

sie/Sie sind آنها هستند

 

 

زمان گذشته ساده :

ich war بودم

du warst بودی

er/sie/es war بود

wir waren بودیم

ihr wart بودید

sie/Sie waren بودند

 

زمان گذشته کامل :

 

ich bin gewesen من بوده ام

du bist gewesen تو بوده ای

er/sie/es ist gewesen او بوده است

wir sind gewesen ما بوده ایم

ihr seid gewesen شماها بوده اید

sie/Sie sind gewesen آنها بوده اند / شما بوده اید ( مودبانه )

 

زمان گذشته دور :

ich war gewesen بوده بودم

du warst gewesen بوده بودید

er war gewesen بوده بوده است

wir waren gewesen بوده بوده ایم

ihr wart gewesen بوده بوده اید

sie waren gewesen بوده بوده اند

 

شاید صرف افعال به این شکل بی معنی باشند و یا خنده دار به نظر برسند ، اما دقت کنید که تنها هدف ما آشنا شدن با نحوه صرف و ساختار افعال در زمان های مختلف است.

 

در درس های جداگانه مربوط به هر زمان ، به طور کامل به همراه مثال های فراوان ، تمامی آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

آینده ساده :

 

ich werde sein می خواهم باشم

du wirst sein می خواهی باشی

er/sie/es wird sein می خواهد باشد

wir werden sein می خواهیم باشیم

ihr werdet sein می خواهید باشید

sie/Sie werden sein می خواهند باشند / می خواهید باشید ( شمای مودبانه )

 

آینده دور :

ich wede gewesen sein می خواهم بوده باشم یا حضور داشته باشم

du wirst gewesen sein می خواهی بوده باشی

er/sie/es wird gewesen sein می خواهد بوده باشد

wir werden gewesen sein می خواهیم بوده باشیم

ihr werdet gewesen sein می خواهید بوده باشید

sie/Sie werden gewesen sein می خواهند بوده باشند

 

اما در پایان فعل پرکاربرد haben را نیز صرف میکنم :

 

زمان حال ساده :

 

ich habe دارم

du hast داری

er hat دارد

wir haben داریم

ihr habt دارید

sie haben دارند

 

گذشته ساده  :

 

ich hatte داشتم

du hattest داشتی

er hatte داشت

wir hatten داشتیم
ihr hattet داشتید
sie hatten داشتند

 

زمان گذشته کامل :

 

نکته : برای ساخت زمان گذشته کامل ما به فعل haben نیاز داریم و در درس های آینده به طور اساسی در اینباره توضیح خواهم داد.

 

ich habe gehabt داشته ام

du hast gehabt داشته ای

er hat gehabt داشته است

wir haben gehabt داشته ایم

ihr habt gehabt داشته اید

sie/Sie haben gehabt داشته اند

 

زمان گذشته دور :

 

ich hatte gehabt داشته بوده ام

du hattest gehabt داشته بوده ای

er hatte gehabt داشته بوده است

wir hatten gehabt داشته بوده ایم

ihr hattet gehabt داشته بوده اید

sie hatten gehabt داشته بوده اند

 

 

زمان آینده ساده ( نزدیک ) :

 

Ich werde haben می خواهم بدارم

du wirst haben می خواهی بداری

er wird haben می خواهد بدارد

wir werden haben می خواهیم بداریم

ihr werdet haben می خواید بدارید

sie/Sie werden haben می خواند بدارند

 

 

زمان آینده دور :

 

ich werde gehabt haben من می خواهم داشته باشم

du wirst gehabt haben تو می خواهی داشته باشی

er/sie/es wird gehabt haben او می خواهد داشته باشد

wir werden gehabt haben ما می خواهیم داشته باشیم

ihr werdet gehabt haben شما ها می خواهید داشته باشید

sie/Sie werden gehabt haben آنها می خواهند داشته باشند

 

 

نکته : توجه داشته باشید که زمان های دیگری نیز در زبان آلمانی وجود دارد ، که در دروس آینده به آنها نیز خواهیم پرداخت.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De