حروف مرکب بی صدا

Ch با تلفظ ( خ ) اما به شرطی قبل از آن یکی از سه حروف صدا دار o,a,u آمده باشد ولی اگر هر حرف دیگری بیایید این حرف
دیگر صدای ( خ ) نمیدهد و ( ش ) تلفظ می شود. که برای تلفظ این نوع ( ش )‌ باید با هوا از میان دندان های پایین بگوییم.

ig در آخر واژه بیایید باز هم مثل ( ش )‌ بالا با همان روش بیان می شود.

sch با تلفظ ( ش ) اما این بار به صورت راحت و مثل فارسی گفته شود.

er همانطور که گفته شد در انتهایی واژه صدای ( آ ) می دهد.

pf پ) و (ف) را بهم چسبانده و سریع گفته شود.

tsch با تلفظ ( چ ) می باشد.

 

حروف مرکب صدا دار

 

ie با تلفظ ( ای ) مانند واژه سینی فارسی به آن صورت

ei با صدای ( ع )‌ همانند حرف عیان به آن صورت

eu با تلفظی همانند oy همانند Leute ) لوئی ت ِ ) به مفهوم مردم

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De