درس سوم – اعداد در زبان فرانسه

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

قبل توضیح در مورد این درس ، لطفاً کلیپ زیر را مشاهده کنید :

 

 

اعداد از ٠ تا ۹

0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf

زِغُ ، اَ ، دُ ، تخوآ ،کَتخ ، سَنک ، سیس ، سِت ، ویت ، نُف

 

و از ١٠ تا ١٩

10 dix
11 onze
12 Douze 
13 treize
14 quatorze 
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf

 

دیس ، اُنز ، دوز ، تخِز ، کَتُغز ، کَنز ، سِز ، دی سِت ، دیز ویت ، دیز نُف

 

از ٢٠ تا ٢٩

20 vingt
21 vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf

 

وَن ، وَن تِ اَ ، وَن دُ ، وَن تخوآ ، وَن کَتخ ، وَن سَنک ، وَن سیس ، وَن سِت ، وَن ویت ، وَن نُف

 

از ٣٠ تا ٣٩

30 trente
31 trente
et un 
32 trente-deux
33 trente-trois
34 trente-quatre
35 trente-cinq
36 trente-six
37 trente-sept
38 trente-huit
39 trente-neu

 

تخانت ، تخانتِ اَ ، تخانت دُ ، تخانت ، تخوآ ، تخانت کَتخ ، تخانت سَنک ، تخانت سیس ، تخانت سِت ، تخانت ویت ،
تخانت نُف
از ۴٠ تا ۴٩

40 quarante
41 quarante
et un
42 quarante-deux
43 quarante-trois
44 quarante-quatre
45 quarante-cinq
46 quarante-six
47 quarante-sept
48 quarante-huit
49 quarante-neuf

 

کَغانت ، کَغانتِ اَ ، کَغانت دُ ، کَغانت تخوآ ، کَغانت کَتخ ، کَغانت سَنک ، کَغانت سیس ، کَغانت سِت ، کَغانت ویت ، کَغانت نُف
از 50 تا 59

50 cinquante
51 cinquante
et un
52 cinquante-deux
53 cinquante-trois
54 cinquante-quatre
55 cinquante-cinq
56 cinquante-six
57 cinquante-sept
58 cinquante-huit
59 cinquante-neuf

 

سَنکانت ، سَنکانتِ اَ ، سَنکانت دُ ، سَنکانت تخوآ ، سَنکانت کَتخ ، سَنکانت سَنک ، سَنکانت سیس ،

سَنکانت سِت ، سَنکانت ویت ، سَنکانت نُف
اما اعداد 60 تا 79

60 soixante 70 soixante-dix
61 soixante
et un
71 soixante
et onze
62 soixante-deux 72 soixante-douze
63 soixante-trois 73 soixante-treize
64 soixante-quatre 74 soixante-quatorze
65 soixante-cinq 75 soixante-quinze
66 soixante-six 76 soixante-seize
67 soixante-sept 77 soixante-dix-sept
68 soixante-huit 78 soixante-dix-huit
69 soixante-neuf 79 soixante-dix-neuf

 

سو اَسانت ، سو اَسانتِ اَ ، سواَسانت دُ ، سو اَسانت تخوآ ، سو اَسانت کَتخ ، سو اَسانت سَنک ، سو اَسانت سیس ، سو اَسانت سِت ، سو اَسانت ویت ، سو اَسانت نُف ، سو اَسانت دیس ، سو اَسانت اُنز ، سو اَسانت دوز ، سو اَسانت تخِز ، سو اَسانت کَتُغز ، سو اَسانت کَنز ، سو اَسانت سِز ، سو اَسانت دی سِت ، سو اَسانت دیز ویت ، سو اَسانت دیز نُف

 

همونطور که در بالا میبینید همه چیز تا عدد 69 طبیعیه ! یعنی عین اعداد تو زبان خودمونه . یعنی دقیقا” میگیم ، شصت ، شصت و یک ، شصت و دو …. شصت و نه .

ولی نکته اینجاست که در زبان فرانسه از اینجا به بعد همه چیز بی قاعده میشه!

یعنی بجای اینکه بگیم “هفتاد” میگیم “شصت ده” ، و بجای “هفتاد و یک” میگیم “شصت یازده” ، شصت دوازده ، شصت سیزده ….. تا شصت نوزده (که همون 79 خودمونه)

 

اما نکته جالبتر اینجاست ، از 80 تا 99

80 quatre-vingts 90 quatre-vingt-dix
81 quatre-vingt-un 91 quatre-vingt-onze
82 quatre-vingt-deux 92 quatre-vingt-douze
83 quatre-vingt-trois 93 quatre-vingt-treize
84 quatre-vingt-quatre 94 quatre-vingt-quatorze
85 quatre-vingt-cinq 95 quatre-vingt-quinze
86 quatre-vingt-six 96 quatre-vingt-seize
87 quatre-vingt-sept 97 quatre-vingt-dix-sept
88 quatre-vingt-huit 98 quatre-vingt-dix-huit
89 quatre-vingt-neuf 99 quatre-vingt-dix-neuf

 

کتخُ وَن ، کَتخُ وَن اَ ، کَتخُ وَن دُ ، کَتخُ وَن تخوآ ، …. کَتخُ وَن نُف ، کَتخُ وَن دیس ، کَتخُ وَن اُنز ، کَتخُ وَن دوز ، … کَتخُ وَن دیز نُف

در زبان فرانسه عدد 80 رو میگن (چهار بیست) ، حالا چرا ؟ باور کنید خودشون هم نمیدونن چرا !

یعنی به جای اینکه بگن هشتاد و یک ، میگن (چهار بیست یک) و به جای اینکه بگن هشتاد و دو ، میگن (چهار بیست دو) ، در مورد 90 تا 99 ، همونطور که میبینید ، باز هم همون قصه تکرار میشه ، یعنی مثل اعداد 70 تا 79 که میخوندیمشون شصت ده ، شصت یازده ، شصت دوازده …. ، اعداد 90 تا 99 رو هم میخونیم  چهار بیست ده ، چهار بیست یازده ، چهار بیست دوازده ….. تا چهار بیست نوزده .

 

اما عدد صد به بالا :

100 cent
101 cent un
102 cent deux
200 deux cents
300 trois cents
400 quatre cents

 

سان ، سان اَ ، سان دُ …… دُ سان ، تخوآ سان ، کَتخ سان و الی آخر . یعنی با فرمول اولیه که در بالا توضیح
دادم فقط یه “سان” (صد) اولش اضافه میکنید .

در مورد 200 و 300 و چهارصد تا 900 هم که مشخصه ،‌ قبل از سان (صد) ، deux , trois , quatre  الی neuf اضافه
میکنیم . اما یادمون نره که از 200 به بالا حتما” cents رو با S آخر (جمع) مینویسیم .

 

در آخر هم جدول اعداد رو داریم

صفر Zéro  /zeʀo/
یک Un /õ/
دو Deux /d/
سه Trois /tʀwɑ/
چهار Quatre /katʀ/
پنج Cinq /sɛ̃k/
شش Six /sis/
هفت Sept /sɛt/
هشت Huit /ʽɥit/
نه Neuf /nof/
ده Dix /dis/
یازده Onze /ɔ̃z/
دوازده Douze /duz/
سیزده Treize /tʀɛz/
چهارده Quatorze /katɔʀz/
پانزده Quinze /kɛ̃z/
شانزده Seize /sɛz/
هفده Dix-sept /disɛt/
هجده Dix-huit /dizɥit/
نوزده Dix-neuf /diznof/
بیست Vingt /vɛ̃/
بیست و یک Vingt et un /vɛ̃t e õ/
بیست و دو Vingt-deux /vɛ̃ d/
بیست و سه Vingt-trois /vɛ̃ tʀwɑ/
سی Trente /tʀɑ̃t/
سی و یک Trente et un /tʀɑ̃t e õ/
سی و دو Trente-deux /tʀɑ̃t d/
چهل Quarante /kaʀɑ̃t/
پنجاه Cinquante /sɛ̃kɑ̃t/
شصت Soixante /swasɑ̃t/
هفتاده Soixante-dix /swasɑ̃tdis/
هفتاده ( بلژیک ) Septante /sɛptɑ̃t/
هفتاده و یک Soixante et onze /swasɑ̃t e ɔ̃z/
هفتاده و دو Soixante-douze /swasɑ̃t duz/
هشتاد Quatre-vingts /katʀəvɛ̃/
هشتاده و یک Quatre-vingt-un /katʀəvɛ̃ tõ/
هشتاد و دو Quatre-vingt-deux /katʀəvɛ̃ d/
نود Quatre-vingt-dix /katʀəvɛ̃ dis/
نود ( بلژیک ) Nonante /nɔnɑ̃t/
نود و یک Quatre-vingt-onze /katʀəvɛ̃ ɔ̃z/
نود و دو Quatre-vingt-douze /katʀəvɛ̃ duz/
صد Cent /sɑ̃/
صد و یک Cent un /sɑ̃ õ/
دویست Deux cents /d sɑ̃/
دویست و یک Deux cents un /d sɑ̃ õ/
هزار Mille /mil/
دو هزار Deux mille /d mil/
یک میلیون Un million /õ miljɔ̃/
یک میلیارد Un milliard /õ miljaʀ/

 

موفق باشید.

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *