درس دوم – حروف صدا دار و بی صدا

حروف بی صدا : حروفی که خودشان به تنهایی تلفظ نمی شوند بلکه برای تلفظ آنها نیاز به یک حرف دیگر می باشد که آن حرف صدا دار است