حروف زبان آلمانی در شکل کلی به دو دسته تقسیم می شوند. – حروف صدا دار – حروف بی صدا

حروف بی صدا : حروفی که خودشان به تنهایی تلفظ نمی شوند بلکه برای تلفظ آنها نیاز به یک حرف دیگر می باشد که آن حرف صدا دار است ٬ در زبان فارسی ما به آنها حروف صامت می گوییم.

لیست و ترتیب تمام حروف بی صدا :

B  مثل حرف ( ب ) در زبان فارسی تلفظ می شود مثل کلمه Bank به معنی بانک یا مثل کلمه Baby به معنی نوزاد یا بچه ی کوچک.

C    تلفظی بین ت و س اما سریع و نوک زبانی  ( تس )

دقت کنید که قبل از حروف صدار a,u,e و همچنین پیش از تمام حروف بی صدا به صورت ( ک ) تلفظ می شود و معمولاً به جای حرف K از حرف C استفاده می شود. مثل Clown ) کلُن ) به معنی دلقک.

D  وقتی در ابتدا یا میان لغت باشند صدای حرف ( د ) فارسی را می دهد مثل Dame به معنی خانم اما در انتهای لغت باشد دیگر صدای حرف ( ت ) را می دهد. مثل Kleid به معنی لباس که ( کلاید ) تلفظ می شود.

F مثل حرف (‌ ف ) در فارسی می باشد مانند Farbe به معنی رنگ.

G مثل حرف ( گ ) اما در آخر یا انتهایی واژه ها ( ک ) تلفظ می شود ٫ مثل Gast  ) گاست ) به معنی مهمان و برای شکل آخر جمله ای می توان Tag )تاک ) را اشاره کرد که به معنی روز می باشد.

H  تلفظ آن ( ها ) می باشد. در اول کلمه صدای ( هه ) فارسی را میدهد. مثل فعل haben  هابِن ) به معنی داشتن ٫ دارا بودن و …

اما کاربرد دیگر حرف H اگر بعد از حروف صدادار باشد باعث می شود که آن حرف کشیده شده مثل Zahn ) تسان ) به معنی دندان

J  با تلفظ ( یوت ) که ( ی ) هم گفته می شود. مانند Ja ) یا ) به معنی بله می باشد.

K با تلفظ ( ک ) مثل Kanne ( کانه ) به معنی قوری

L – M – N – P با تلفظ های مشابه به زبان فارسی.

Land  لند ) به معنی کشور ٫ سرزمین

Mutter موتا ) به معنی مادر

نکته : دقت کنید که حرف های ( er ) در آخر جمله همانند ( آ ) تلفظ می شود.

Name  نامه ) به معنی نام ٬ اسم

Paket پاکت ) به معنی جیب

Q هميشه بعد از حرف Q بدون استنثناء حرف U قرار ميگيرد  و با هم صدای همانند ( کو ) می سازد مثل Quelle کوئله ) به معنی چشمه

R  تلفظی بین ( ق و خ ) همانند Radio  قادیو ) به معنی رادیو

دقت کنید حتماً نمی بایستی ق یا چیزی بین ق و خ باشه می تونید خیلی راحت مانند فارسی ر تلفظ کنید هیچ اشکالی ندارد.

S  قبل از حروف صدا دار a-e-o-u-i صدای ( ز ) می دهد مانند sagen زاگن ) به معنی گفتن

اما اگر بعد از حروف صدا دار a-e-o-u-i بیایید صدای ( س )‌ میده و در غیر این صورت صدای ش

میده مانند مثال های زیر :

sagen زاگن چون بعد از آن حرف صدا دار اومده پس صدای ز میده

sind زیند چون بعد از آن حرف صدار دار اومده پس صدای ز میده

ist  ایست چون قبل از آن حرف صدا دار اومده پس صدای س میده

fast فست چون قبل از آن حرف صدا دار اومده پس صدای س میده

stelle اشتله چون قبل و بعد از آن حرف صدا دار نیست پس صدای ش میده

Stunde اشتونده چون قبل و بعد از آن حرف صدا دار نیست پس صدای ش میده

T  همانند ( ت ) فارسی مثل Tante  تانت ِ ) به معنی عمه و خاله

V صدای مانند ( ف ) و گاهی هم ( و(

Vater فاتا ) به معنی پدر

Verb ورب ) به معنی فعل

نکته : هر واژه ی که از زبان دیگری وارد آلمانی شده باشد و در آن ( V ) به کار رفته باشد صدای ( و ) میدهد مثل مثال ( Verb ) که ریشه ی بیگانه در زبان آلمانی دارد.

W با تلفظ (  و )  مثل Winter  وین تا ) به معنی زمستان

Xبا تلفظ بین ک و س مانند Alexander  الکساندا ) به معنی اسکندر

Z  تلفظی بین ( ت ٫ س ) که با هم می شود ( تس ) اما باید سریع و نوک زبانی گفته شود.

مثل Zimmer  تیسیما ) به معنی اتاق

 

و اما بخش دوم حروف صدا دار در زبان آلمانی.

حروف صدا دار

Die Vokale

تمام حروف های که به تنهایی و مستقل نیز تلفظ می شوند و برای بیان آنها دیگر نیاز به حروف دیگر نیست مانند A, E, I, O, U

نکته : حرف Y هم با صداست و هم بی صدا به این منظور که در آغاز واژه بیایید بی صداست و در غیر این صورت صدا دار می باشد.

A  با تلفظ ( آ ) مانند Mann  مان ) به معنی مرد

O , U  مثل همان حروف فارسی بیان می شوند

Obst  اُبست ) به معنی میوه ٫ ثمر

um  اُوم ) به معنی در اطراف ٬ گرداگرد ٫ پیرامون

ä , ü , ö , ß

ä : با تلفظ ( اِ ) آن را می توان به این شکل نیز نوشت ae  مثل Väter یا Vaeter که جمع پدر می باشد به معنی پدران. و با تلفظ ( فِتا

ü  با تلفظ ( اُو ) اما لب ها را غنچه کرده  مثل über  اُوبا ) به معنی درباره ueber

ö با تلفظ ( اُ ) اما لب ها غنچه شود. مثل böse  بُزِ ) به معنی شیطون ٬ بدجنس می توان آنرا همانند مثال های قبلی به این شکل نیز نوشت boese

ß  با تلفظ ( س ) اما کشیده همانند Straße  اشتقاسه ) به معنی خیابان.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De