image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

حالت اضافه ملکی  زمانی است که ما دو تا اسم پشت سر هم داشته باشیم مانند مطب دکتر ، ماشین آقای ناظم ، کتاب خانم معلم

در فارسی وقتی دو اسم کنار هم قرار میگیرد می گویند این دو اسم مضاف و مضاف الیه هستند و برای درک این دو اسم یک کسره بعد از اسم اول اضافه می شود مطب ٍ دکتر ، ماشین ٍ آقا معلم و …

در زبان آلمانی همین اتفاق نیز برای اسامی می افتد که در صورتی که بخواهیم اسم های اینگونه درست کنیم و استفاده کنیم آنگاه حرف تعریف اسم اول هیچ تغییری نمی کند اما حرف تعریف اسم دوم ما می بایستی تغییر کرده که بر اساس جنسیت آن اسم به روش زیر عمل می کنیم.

حرف تعریف ناشناخته ein برای اسامی مذکر و خنثی حالت Genitiv به eines تبدیل می شود.

نکته : اگر اسم دوم که حرف تعریف آن نیز تغییر می کند یک بخشی باشد به انتهای آن es  افزوده می شود چنانچه دو یا چند بخشی بود  s  اضافه می شود.

Das Buch eines Mannes ist da  کتاب ِ یه یا یک  آقای در اینجاست.

 

ما به Mann یک es اضافه کردیم برای اینکه Mann یک بخش داست. و گفتیم آرتیکل اسم اول تغییر نمی کند و چنانچه اسم دوم حرف تعریف آن مذکر یا خنثی باشد ein به eines  تبدیل می شود.

 

Er ist der Sohn eines Kaufmanns او پسر ِ یک تاجر است.

 

S  اضافه کردیم برای اینکه Kaufmann دو بخشی است.

 

Die Mutter eines Kindes hat das Buch تفکر آلمانی : مادر ِ یک پسر بچه ، آن کتابی را دارد.

مادر ِ یک پسر بچه ای آن کتاب را دارا می باشد ، یعنی آن کتاب را دارد

Es  اضافه کردیم برای اینکه kind یک بخشی است.

 

Die Mutter eines Mädchens geht jetzt nach Hause مادر یک دختره بچه ای اکنون به خانه می رود.

 

 

اگر اسم ما مذکر و خنثی در حالت شناخته شده بود der, das  به des تغییر پیدا می کند. و همانند بالا بر اساس یک بخشی یا چند بخشی بودن اسم دوم s و یا es اضافه می کنیم.

Das Buch des Mannes ist da کتاب اون مرد آنجاست.

Er ist der Sohn des Kaufmanns او پسر آن مرد تاجر است.

Die Mutter des Kindes hat das Buch مادر اون پسر بچه آن کتاب را دارد

Die Mutter des Mädchens geht jetzt nach Hause مادر اون دختر بچه اکنون به خانه میرود.

 

هرگاه دو اسم انسان کنار هم قرار بگیرند مثلا مادر امید ، یا پدر حسن و … تنها کافیست s را بعد از اسم اول بیاوریم.

Das ist Morteza’s Mutter این مادر مرتضی است.

 

و همچنین در ارتباط با چیزی های که به انسان تعلق داشته باشد ، مانند کتاب مرتضی ، خودکار بهنام ، کیف بهاره و …

Das ist Morteza’s Buch  آن کتاب مال مرتضی است.

 

و برای اسامی مونث و جمع در حالت ناشناخته eine به einer و حرف تعریف die به der  تبدیل می شود. و اینبار دیگر بر اساس یک بخشی یا چند بخشی بودن اسم دوم هیچ چیزی را به اسم دوم اضافه نخواهیم کرد.

Das Auto einer Frau ist hier ماشین یک خانمی اینجاست.

Das Auto der Frau ist hier ماشین آن خانم اینجاست.

Die Eltern der Schüler trinken Tee والدین آن دانش آموزان چای می نوشند.

توجه داشته باشید که در مثال بالا Schüler در حالت مفرد و جمع به همین شکل نوشته می شود و ما بر اساس حرف تعریف یا آرتیکل آن است که متوجه می شویم که در کدام حالت بیان شده است

der Schüler دانش آموز

die Schüler دانش آموزان

اما ما die Schülerin را نیز داریم که به دختر دانش آموز گفته می شود ، برای مثال :

Sie ist eine fleißige Schülerin

او ( مونث ) یک دانش آموز زرنگ است.

 

نکته : اسامی که به en,el,er  ختم می شوند نیز در آخر آنها حرف s  می بایستی اضافه شود

Der Wagen -> des Wagens

Das Rauchen -> des Rauchens

Der Computer -> des Computers

Der Reiter -> der Reiters

 

اسامی که به t, d, s, ss, sch, x , z  ختم شوند در آخرشان es  می بایستی اضافه شود.

Der Sitz -> des Sitzes

Der Arzt -> des Arztes

Das Schloß -> des Schlosses

 

در حالت Genitiv حروف ربط زیر هم وجود دارند که بعد از آنها می بایستی اسم به حالت Genitiv برود.

 

  1. während -> Während des Unterrichts war er heute total müde

در مدت آن کلاس درس او کاملاً خسته بود – در هنگام آن کلاس درس او کاملاً خسته بود.


2. Wegen
-> Heute kann sie wegen der Party gestern nicht denken

امروز او نمی تواند به خاطر جشن دیروز فکر کند.


3. Trotz
-> Trotz des Regens blieb er nicht zu Hause

با وجود ِ آن باران او در خانه نماند.

در تفکر فارسی میگیم : با وجود اینکه داشت بارون می آمد ، او در خانه نماند.


4. an-)statt
-> Warum arbeitest du (an-)statt deiner Kollegin? – Sie ist krank)

چرا تو به جای همکارت ( مونث ) کار میکنی ؟ او ( مونث )‌ بیمار است ؟

 

نکته :‌ در مثال بالا ما هم می توانیم از anstatt و هم statt استفاده کنیم ، زیرا خیلی تفاوتی میان این دو لغت از نظر معانی و محل نشستن در جمله وجود ندارد.

statt جای

anstatt به جایی

درست همانند فارسی که خیلی فرقی نمیکند من بگویم : جای اینکه درس اش را بخواند دارد بازی میکند یا اینکه بگویم : به جای اینکه درش اش را بخواند دارد بازی میکند.

 

oberhalb, unterhalb, innerhalb, außerhalb

1.oberhalb: Das Objekt ist oberhalb der Linie  آن چیز در بالای اون خط است.
2. unterhalb: Das Objekt ist unterhalb der Linie آن چیز در زیر اون خط است

Das Objekt شی ء ، جسم ، چیز ،‌موضوع ، قضیه

  1. innerhalb: Sie ist innerhalb des Hauses او ( مونث ) درون آن خانه است.
    4. außerhalb: Er ist außerhalb des Gartens او ( مذکر ) بیرون آن باغ است .

 

diesseits, jenseits, abseits

1.diesseits: Deutschland ist diesseits der Alpen آلمان این سمت کوه آلپ است.
2. jenseits: Italien ist jenseits der Alpen  ایتالیا آن سمت کوه آلپ است.
3. abseits: Das Haus liegt abseits der Straße  آن خانه کمی دور تر از اون خیابان است

 

dank, gemäß, zwecks, mittels

1.dank: Dank seiner Hilfe konnten wir das Problem lösen بر اثر کمک او ، ما توانستیم آن مشکل را حل کنیم.

با توجه به کمک او ،  ما توانستیم آن مشکل را حل کنیم.

 

  1. gemäß: Gemäß der Vereinbarung schicke ich Ihnen den Brief

بر حسب آن موافقت یا توافق برایتان آن نامه را می فرستم.

 

  1. zwecks: Viele Sonderangebote zwecks Geschäftsauflösung

بیشتر اجناس حراجی به خاطر ورشکستگی ست.

بیشتر اجناس حراجی به منظور انحلال ِ مغازه ِ

 

حروف اضافه ی زیر نیز تمامی Genitiv  ساز می باشند و +G به مفهوم این است که بعد از آنها اسامی می بایستی مانند مثال های بالا به حالت Genitiv بروند.

mittels: eines Messers erstochen. به وسیله یک چاقو

ungeachtet + G  ->  بی اعتنا ، بی توجه
anlässlich + G   -> به مناسبت ، به علت ،‌به سبب
unweit + G   ->  در اطراف ، در نزدیکی
zugunsten + G   -> به نفع ، در حمایت ، به سوده
anstelle + G ->  به عوض ، به جای   angesichts + G     ->  نظر به اینکه ، با توجه به
anhand + G  ->  بر اساس ،‌بر مبنای
infolge + G  -> نظر به ، در نتیجه ، به دنبال

 

برای درک بیشتر و نگاهی کلی تر به مبحث مهم Genitiv در زبان آلمانی ؛ می توانید درس زیر را مطالعه کنید:

نگاهی کلی به Genitiv

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De