دقت کرده اید که ما در فارسی می گوییم : امروز هوا گرم است ، اما دیروز هوا گرم تر از امروز بود ولی خب شاید فردا گرم ترین هوای این هفته را داشته باشیم.

 

در زبان آلمانی نیز ما برای مقایسه بین دو چیز از als استفاده میکنیم و از طرفی همانند فارسی می توانیم صفت را صرف کنیم و به ( ترین ) آن برسیم ، برای مثال صفت فعال را در نظر بگیرید :

فعال ، فعال تر ، فعال ترین

در زبان آلمانی ما به مانند زیر می توانیم صفت هایمان را صرف کنیم :

aktiv فعال

aktiver فعال تر

am aktivsten فعال ترین

 

پس اگر بخواهیم بگوییم فعال تر یا هر صفت دیگر را در ( – تر ) آن بخواهیم بیان کنیم ، تنها کافیست به آن صفت ( er ) را اضافه کنیم.

 

و برای صرف آن در ( – ترین ) همواره در پشت آن ( am ) می آید و در آخر آن نیز ( sten ) را اضافه میکنیم.

 

برای مقایسه بین دو چیز همانطور که گفتم از als استفاده میکنیم.

 

Du bist kleiner als ich

تو کوچکتر از من هستی

 

نکته : هرگاه بخواهیم دو چیز را با هم مقایسه کنیم ، صفت ما در حالت ( – تر ) بیان می شود.

 

Ich bin größer als du

من بزرگ تر از تو هستم

 

Deutschland ist kleiner als Iran

آلمان از ایران کوچک تر است

 

Du bist hübscher als ich

تو از من قشنگ تر هستی

 

Mein Vater ist älter als meine Mutter

پدرم از مادرم پیرتر است

 

Meine Mutter ist jünger als mein Vater

مادرم از پدرم جوان تر است

 

 

نکته شماره یک : در بیشتر موارد چنانچه صتف ما دارای یکی از حروف صدا دار a, o, u بود ، در صرف ( برتر و برترین ) به ä, ö, ü تبدیل می شوند. مانند صفت alt که در صفت برتر به älter تبدیل شد و در صفت برترین نیز به am ältesten تبدیل می شود.

 

دقت داشته باشید که در صرف صفت ها همانند صرف افعال که در دروس گذشته داشتیم هرگاه از لحاظ تلفظی به بن بست می خوردیم ، یعنی تلفط آن جمله بین دو حرف قرار بگیرند که نشود به راحتی بیانش کرد ، آنگاه در زبان آلمانی حرف s را در میان آن دو میگذاشتیم ، اما در صرف صفت ها اینبار ما حرف ( e ) را بینشان قرار میدهیم ، همانند صفت alt که در صرف برترین آن حرف آخر alt یعنی t در کنار حرف اول ساخت صفت برترین sten یعنی s قرار میگیرفت ، ( tst ) به وجود می آید و چون تلفظ این سخت است حرف ( e ) را در بین آنها میگذاریم تا به ( test ) برسیم و به راحتی تلفظ اش کنیم.

 

 

نکته شماره دو : بعضی از صفت ها همانند فارسی صرفشان قانونی را دنبال نمیکند و باید به همان شکلی که هستند آنها را یاد بگیریم ، مانند :

 

gut خوب

besser بهتر

am besten بهترین

 

چند مثال و پایان درس :

 

Deutschland ist kälter als Iran

آلمان سرد تر از ایران است

 

Iran ist wärmer als Deutschland

ایران گرم تر از آلمان است

 

 

Ich komme heute später als gestern

من امروز دیرتر از دیروز می آیم

 

Ich gehe heute früher als gestern

من امروز زودتر از دیروز میروم

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De