درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

در زبان آلمانی صفت ها نیز چنانچه بخواهند به همراه اسمی بیایند ، همانند آرتیکل ها یا حروف تعریف می بایستی صرف شوند.

 

یعنی صفت ها نیز در حالت های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv نیز همانند آرتیکل ها دست خوش تغییراتی می شوند.

 

ما در این درس می خواهیم با هم یادبگیریم که صفت ها را چگونه همراه با آرتیکل ها صرف کنیم

 

 

صرف صفت در حالت اسمی Nominativ :

در حالت اسمی Nominativ اگر حرف تعریف اسم ما شناخته شده بود یعنی der,die, das بود ، آنگاه می بایستی به شکل زیر صرف شوند :

 

der gute Mann

آن مرد ِ خوب

 

در واقع صفت gut چون به همراه اسم der Mann آمده است ، رفته میان حرف تعریف و اسم نشسته است و به آن اسم صفتی بخشیده است.

 

das gute Kind

آن بچه خوب

 

die gute Frau

آن خانم خوب

 

die gute Kinder

آن بچه های خوب

 

برای تمامی اسمی به همین شکل است ، یعنی ما در حالت اسمی Nominativ برای صفت بخشیدن به اسامی شناخته شده ، تنها حرف e را به صفت اضافه میکنیم و آنرا بین آرتیکل و اسم قرار میدهیم.

 

نکته : همچنین برای dies, welch, mein, dein, sein و … نیز در حالت اسمی Nominativ همانند بالا عمل میکنیم.

 

dieser gute Mann

این مرد ِ خوب

 

اما اگر اسامی ما شناخته شده نبود ، می بایستی اینگونه عمل کنیم

 

ein guter Mann

یک مرد خوب ، یک مرد خوبی

 

ein gutes kind

یک بچه خوب ، یک بچه خوبی

 

eine gute Frau

یک خانم خوب ، یک خانم خوبی

 

در واقع ما برای صرف صفت ها در حالت Nominativ چنانچه حرف تعریف اسامی ما ناشناخته بودند ، آنگاه بر اساس حرف تعریف یا آرتیکل آن می بایستی صفت را صرف کنیم

 

برای اسامی مذکر :

der — e آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

ein — er آرتیکل ناشناخته و اضافه کردن er به صفت

 

برای اسامی خنثی :

das — e آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

ein — es آرتیکل ناشناخته و اضافه کردن es به صفت

 

برای اسامی مونث :

die — e آرتیکل شناخته شده و اضافه کردن e به صفت

eine — e آرتیکل نا شناخته و اضافه کردن e به صفت

 

همچنین برای mein,dein, sein, ihr, uns, euer, ihr, kein نیز درست همانند بالا عمل میکنیم

 

mein guter Mann

مرد خوب ِ من یا شوهر خوب من

 

dein gutes Kind

بچه خوب تو

 

seine gute Mutter

مادر خوب او

 

kein gutes Haus

هیچ خانه خوبی

 

Ich sehe hier keine hübsche Frau

من در اینجا هیچ خانم قشنگی را نمی بینم

 

بنابراین ما برای صرف صفت ها در حالت اسمی Nominativ همانند تصویر زیر عمل میکنیم :

 

 • توجه داشته باشید که در تصویر بالا eine gute Frau صحیح می باشد ، اما به اشتباه ein gute Frau نوشته شده است!!!!!

 

صرف صفت در حالت اسمی Akkusativ

 

چنانچه اسامی ما مذکر و شناخته شده بودند به روش زیر عمل میکنیم :

 

den guten Mann

آن مرد خوب را ، اون مرد خوب را

 

و اگر اسامی ما خنثی و مونث بودند درست همانند حالت Nominativ عمل میکنیم ، زیرا تنها در حالت اسمی Akkusativ این اسامی مذکر هستند که دست خوش تغییر می شوند و اسامی مونث و خنثی دقیقا همانند حالت اسمی Nominativ هستند.

 

das gute Kind

آن بچه خوب را ، اون بچه خوب را

 

das gute Frau

آن خانم خوب را ، اون خانم خوب را

 

 

و اما اگر اسامی ما ناشناخته بودند ، در حالت Akkusativ می بایستی اینگونه عمل کنیم :

 

einen guten Mann

یک مرد خوبی را ، یه مرد خوب را

 

و اسامی مونث و خنثی که حرف تعریف آنها ناشناخته است ، برای صرف صفت های آنها در حالت Akkusativ دقیقا همانند حالت اسمی Nominativ عمل میکنیم

 

ein gutes Kind

یک پسر خوبی را ، یک پسر خوب را

 

eine gute Frau

یک خانم خوبی را ، یه خانم خوب را

 

در نهایت به تصویر زیر توجه کنید :

 

 

 

صرف صفت در حالت اسمی Dativ

 

برای صرف صفت در حالت Dativ چنانچه اسامی ما مذکر ، خنثی ِ شناخته شده باشند ، می بایستی اینگونه عمل کنیم :

 

dem guten Mann

به اون مرد خوب ، از اون مرد خوب ، برای اون مرد خوب

 

dem guten Kind

به او بچه خوب ، از اون بچه خوب ، برای اون بچه خوب

 

Ich gebe eine Schokolade dem guten Kind

من به آن بچه خوب یک شکلات را میدهم

 

?Kann ich meinem Hund Schokolade geben

من می توانم به سگم شکلات بدهم؟

 

اگر اسم ما مونث شناخته شده بود ، در حالت Dativ صفت را اینگونه صرف میکنیم

 

der guten Frau

به آن خانم زیبا ، از اون خانم خوب ، برای اون خانم خوب

 

 

و اگر اسامی ما نشاخته بودند ، در حالت Dativ می بایستی صفت آنها را اینگونه صرف کنیم :

 

einem guten Mann

به یک مرد خوب ، از یک مرد خوب ، برای یک مرد خوب

 

einem guten Kind

به یک بچه خوب ، از یک بچه خوب ، برای یک بچه خوب

 

einer guten Frau

به یک خانم خوب ، از یک خانم خوب ، برای یک خانم خوب

 

نکته : اگر توجه کرده باشید برای اسامی مذکر ، مونث ، خنثی چه شناخته شده و چه ناشناخته در حالت اسمی Dativ فقط و فقط به صفت آن en اضافه میکنیم.

 

به تصویر زیر توجه کنید :

 

حال به آخرین حالت اسمی یعنی Genitiv میرسیم

چنانچه اسامی ما مذکر یا خنثی بودند در حالت Genitiv صفت آنها را اینگونه صرف میکنیم :

 

des netten Vaters

des netten Kindes

آن پدر ِ مهربان

آن بچه ِ مهربان

 

و برای اسامی مونث شناخته شده اینگونه :

 

der guten Frau

آن خانم ِ خوب

 

همانطور که می بینید صفت ها در حالت Genitiv مانند حالت قبلی یعنی Dativ به آنها فقط en اضافه می شود.

 

و اگر اسامی ما ناشناخته بودند ، صفت های آنها را در حالت اسمی Genitiv اینگونه صرف میکنیم :

 

eines guten Mannes

یک مرد ِ خوب ِ

 

eines guten Kindes

یک بچه ِ خوب ِ

 

eines guten Frau

یک خانم ِ خوب ِ

 

 

گاهی می بایستی ما بعضی اسامی را بدون حرف تعریف آنها به همراه صفت بیان کنیم ، یعنی نه شناخته شده و ناشناخته ، بلکه شکل کلی آن ، برای درک بیشتر به ادامه درس توجه کنید.

 

استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها در حالت Nominativ و صرف صفت ها

 

guter Käse

پنیر ِ خوب

 

gutes Kind

بچه خوب ِ

 

gute Marmelade

مرباء خوب

 

 

استفاده از اسامی بودن آرتیکل آنها در حالت Akkusativ و صرف صفت ها

 

guten Käse

پنیر خوب را

 

gutes Kind

بچه خوب را

 

guten Marmelade

مرباء خوب را

 

 

استفاده از اسامی بدون آرتیکل آنها در حالت Dativ و صرف صفت ها

 

gutem Käse

به پنیر خوب ، از پنیر خوب ، برای پنیر خوب

 

gutem Kind

به بچه خوب ، از بچه خوب ، برای بچه خوب

 

guter Marmelade

به مربای خوب ، از مربای خوب ، برای مربای خوب

 

 

استفاده از اسامی بدون آرتیکل در حالت Genitiv و صرف صفت ها

 

guten Käses

پنیر ِ خوب ِ

 

guten Kindes

بچه ِ خوب ِ

 

guter Marmelade

مربای خوب ِ

 

 

و اما شکل صرف تمامی صفت ها به همراه اسامی به صورت زیر است :

 

 

نکته پایانی : در مبحث صرف صفت ها ما n-Deklanation را نیز داریم که بسیار مهم می باشد و برای سطح B1 به بالاست ، شما می توانید این درس مهم را نیز در لینک زیر مطالعه کنید.

 

مبحث n-Deklanation در زبان آلمانی ( کلیک کن )

 

 

آموزش زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

 

13 دیدگاه دربارهٔ «درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها»

 1. ببخشید در حالت شناخته شده ی نومیناتیف که نوشته اید برای dies, welch, mein, dein, sein همانند die das der عمل میکنیم یعنی das gute Kind اگه mein رو جانشین das کنیم پس با این شرایط باید بشه meines gute Kind بچه ی خوب ِ من درسته

 2. سلام و خسته نباشید
  در بخش صرف صفت در حالت akk.
  شناخته شده das gute Frau درسته یا die gute Frau؟
  چون جدول با نوشته بالاش فرق داره

 3. با سلام وتشکر از زحماتتان فوق العاده درس ها را خوب وساده آموزش میدهید فقط به قول دوستان ظاهرا اشتباهات تایپی که وجود دارد مرا دچار گمراهی میکند سوالی که دارم دقیقا در درس بیست وپنجم شبیه سوال دوست عزیز نریمان است ممنون میشوم برایم این مطلب را روشن کنید
  با تشکر فراوان

 4. خسته نباشید استاد..ممنون از زحماتتون ولی یه خواهشی دارم..لطفا املای نوشته هاتون رو چک کنین اشتباهات بسیار زیاده و بعصی وقتا به جای کمک کردن باعث گیجی و ناامیدی میشه

 5. سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز
  من یه اشتباه تایپی رو دیدم،البته اگه درست باشه،
  در قسمت صرف صفت برای G مونث نامعین،نباید einer باشه؟ eines نوشته شده.

 6. سلام وقت بخیر. شما در درسهای گذشته گفتید وقتی صفت در جمله داریم برای منفی کردن از nicht باید استفاده کنیم. اما در اینجا شما از kein استفاده کردید. ممکنه بفرمایید چرا؟

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز
   در اینجا ما اسم در جمله داریم و kein به جای صفت صرف میشود. همانطور که در درس های گذشته گفته شد هرگاه در جمله اسم داشته باشیم آنکاه با kein یا keine اونرو منفی میکنیم

 7. سلام و خسته نباشيد خدمت شما كه با جان و دل زبان آلماني رو رايگان در سايت قرار داديد، شما جز بهترين ها هستين كه بدون هزينه اين مطالب را كامل و مفيد و خيلي مفصل شرح داده و قابل دسترس همگان هست، خيلي ها هزينه هاي هنگفتي ميگيرن بابت ارائه مطالبشون، خاستم بگم خيلي ممنون و خدا قوت

 8. سلام و خسته نباشید به خاطر مطالب عالیتون
  به نظرم یه اشتباه تایپی توی این درس هست. اگه درست میگم اصلاح بفرمایید
  ein gute Frau در مثالهای اول صفحه دیده میشه

  1. مرتضی غلام نژاد

   سلام دوست عزیز،

   ممنون از توجه تان ، بله درست فرمودید.

   اشتباه تایپی اصلاح شد.

   موفق باشید.

 9. سلام استاد محترم
  ضمن تشکر از مطالب ارایه شده و همچنین پاسخهای مفیدتان به پرسشهای مطرح شده، در این درس به دوگانگی رسیدم لطفا راهنمایی فرمایید

  برای تمامی اسم ها به همین شکل است ، یعنی ما در حالت اسمی Nominativ برای صفت بخشیدن به اسامی شناخته شده ،
  تنها حرف e را به صفت اضافه می کنیم و آنرا بین آرتیکل و اسم قرار میدهیم.
  نکته : همچنین برای dies, welch, mein, dein, sein و … نیز در حالت اسمی Nominativ همانند بالا عمل می کنیم.
  dieser gute Mann
  این مرد خوب

  و در جایی دیگر و برای آرتیکل ناشناخته فرمودید

  همچنین برای mein,dein, sein, ihr, uns, euer, ihr, kein نیز درست همانند بالا عمل می کنیم
  mein guter Mann
  مرد خوب من یا شوهر خوب من

  سوال: برای ضمایرملکی(mein,dein , …. ) مشابه آرتیکل مشخص عمل کنیم یا آرتیکل نا مشخص؟
  برای Welch , dies,kein چطور؟

  این مبحث خیلی مفصل است، و به نظر میرسد در متن نیز اشتباهات تایپی وجود دارد. خواهشمند است راهنمایی فرمایید و در صورت امکان بصورت صوتی یا ویدئو یی نیز این مبحث را ارایه فرمایید
  با تشکر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *