درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم ، افعال و برعکس

نسخه PDF این درس را دانلود کن!این درس را چاپ کن! می خواهیم با هم در این درس با نحوه ساخت صفت از یک فعل را بیاموزیم ، وقتی در زبان فارسی فعل خندیدن را بخواهیم به شکل صفت در بیاوریم ، می شود خندان یا فعل گریکه کردن می شود گریان و … در … ادامه خواندن درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم ، افعال و برعکس