image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به 300 سوال آزمون زندگی در کشور آلمان به همراه ترجمه و تلفظ و پاسخ صحیح به هر پرسش را در اختیار داشته باشید.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 300 سوال

سوال شماره : 1

In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil ...

در آلمان مردم مجازند بدون واهمه نظرات خود را بر علیه دولت این کشور ابراز کنند، زیرا که


 • A hier Religionsfreiheit gilt.
 • در اینجا آزادی مذهب حکمفرماست
 • B die Menschen Steuern zahlen.
 • مردم مالیات پرداخت میکنند
 • C die Menschen das Wahlrecht haben.
 • مردم از حق شرکت در انتخابات برخوردارند
 • D hier Meinungsfreiheit gilt.
 • در اینجا آزادی بیان حکمفرماست


D

سوال شماره : 2

In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahr ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule am ...

در کشور آلمان والدین می توانند تا 14 سالگی بچه شان تصمیم بگیرند ؛ که آیا او در مدرسه در کلاس ... شرکت کند یا نه


 • A Geschichtsunterricht teilnimmt.
 • تاریخ
 • B Religionsunterricht teilnimmt.
 • تعلیمات دینی
 • C Politikunterricht teilnimmt.
 • سیاست
 • D Sprachunterricht teilnimmt.
 • زبان


B

سوال شماره : 3

Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?

آلمان کشوری است قانونمند. منظور از این جمله چیست؟


 • A Alle Einwohner / Einwohnerinnen und der Staat müssen sich an die Gesetze halten.
 • همه ساکنین این کشور و دولت موظف به رعایت قانون میباشند
 • B Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten.
 • دولت ملزم به رعایت قانون نمیباشند
 • C Nur Deutsche müssen die Gesetze befolgen.
 • صرفاً آلمانیها ملزم به رعایت قانون میباشند
 • D Die Gerichte machen die Gesetze.
 • دادگاهها قوانین کشور را وضع میکنند


A

سوال شماره : 4

Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?

کدامیک از حقوق زیر در آلمان جزو حقوق بنیادی افراد به شمار میاید؟


 • A Waffenbesitz
 • مالکیت اسلحه
 • B Faustrecht
 • حق زورگویی
 • C Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان
 • D Selbstjustiz
 • مجازات خودسرانه دیگران


C

سوال شماره : 5

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?

انتخابات عمومی در آلمان آزاد میباشد. مفهوم آن چیست؟


 • A Man darf Geld annehmen, wenn man dafür einen bestimmten Kandidaten / eine bestimmte Kandidatin wählt.
 • انتخاب شخص خاصی به ازای اخذ پول مجاز است
 • B Nur Personen, die noch nie im Gefängnis waren, dürfen wählen.
 • صرفا افرادی که تاکنون به زندان نرفته اند، از حق رای برخوردارند
 • C Der Wähler darf bei der Wahl weder beeinflusst noch zu einer bestimmten Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben.
 • رای دهنده نباید تحت تاثیر قرار داده، و یا به دادن رای خاصی مجبور، و نتیجتاً متحمل ضررهایی به جهت رای خود بشود
 • D Alle wahlberechtigten Personen müssen wählen.
 • کلیه افرادی که از حق رای برخوردار میباشند، باید در انتخابات شرکت کنن


C

سوال شماره : 6

Wie heißt die deutsche Verfassung?

نام قانون اساسی آلمان چیست؟


 • A Volksgesetz
 • قانون مردم
 • B Bundesgesetz
 • قانون سراسری
 • C Deutsches Gesetz
 • قانون آلمان
 • D Grundgesetz
 • قانون اساسی


D

سوال شماره : 7

Welches Recht gehört zu den Grundrechten, die nach der deutschen Verfassung garantiert werden? Das Recht auf ...

کدام یک از حقوق زیر ، که توسط قانون اساسی آلمان ضمانت شده، به حقوق بنیادی افراد متعلق است؟


 • A Glaubens- und Gewissensfreiheit
 • آزادی مرام و عقیده
 • B Unterhaltung
 • آزادی تفریحات
 • C Arbeit
 • آزادی کار و اشتغال
 • D Wohnung
 • آزادی انتخاب مسکن


A

سوال شماره : 8

Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?

کدامیک از موارد زیر در قانون اساسی آلمان درج نشده است ؟


 • A Die Würde des Menschen ist unantastbar.
 • حرمت انسان قابل تعرض نیست
 • B Alle sollen gleich viel Geld haben.
 • همه باید به طور مساوی پول داشته باشند
 • C Jeder Mensch darf seine Meinung sagen.
 • همه از آزادی بیان برخوردارند
 • D Alle sind vor dem Gesetz gleich.
 • همه در مقابل قانون برابرهستند


B

سوال شماره : 9

Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer / Ausländerinnen? Das Grundrecht auf ...

کدامیک از حقوق بنیادی زیر صرفا برای خارجیان است؟


 • A Schutz der Familie
 • حمایت از خانواده
 • B Menschenwürde
 • حرمت انسانی
 • C Asyl
 • پناهندگی
 • D Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان


C

سوال شماره : 10

Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar?

کدامیک از مجازاتهای زیر با قانون اساسی آلمان مطابقت دارد؟


 • A die Prügelstrafe
 • تنبیه بدنی
 • B die Folter
 • شکنجه
 • C die Todesstrafe
 • مجازات مرگ
 • D die Geldstrafe
 • مجازات نقدی


D

سوال شماره : 11

Wie wird die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland genannt?

قانون اساسی آلمان چه نامیده می شود؟


 • A Grundgesetz
 • Grundgesetz
 • B Bundesverfassung
 • Bundesverfassung
 • C Gesetzbuch
 • Gesetzbuch
 • D Verfassungsvertrag
 • Verfassungsvertrag


A

سوال شماره : 12

Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich?

یکی از احزاب مجلس شورای آلمان خواستار لغو آزادی مطبوعات میباشد. آیا این امر امکان پذیر است؟


 • A Ja, wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind.
 • بله، چنانچه بیش از نیمی از نمایندگان مجلس شورای آلمان به آن رأی موافق بدهند
 • B Ja, aber dazu müssen zwei Drittel der Abgeordneten im Bundestag dafür sein.
 • بله، اما ۷/۰ نمایندگان مجلس شورای آلمان باید به آن رأی موافق بدهند
 • C Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht. Sie kann nicht abgeschafft werden.
 • خیر، زیرا آزادی مطبوعات جزو حقوق بنیادی بشمار رفته و غیر قابل لغو است
 • D Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen.
 • خیر، چونکه فقط مجلس سنا قادر به لغو آزادی مطبوعات میباشد


C

سوال شماره : 13

Im Parlament steht der Begriff "Opposition" für ...

در پارلمان عبارت اپوزیسیون یا جناح مخالف به چه گروهی گفته میشود؟


 • A die regierenden Parteien.
 • به احزابی که حکومت را در دست دارند
 • B die Fraktion mit den meisten Abgeordneten.
 • به جناحی که دربرگیرنده بیشترین تعداد نمایندگان مجلس است
 • C alle Parteien, die bei der letzten Wahl die 5%- Hürde erreichen konnten.
 • کلیه احزابی که در آخرین انتخابات حداقل ۱۵ رای آوردهاند.
 • D alle Abgeordneten, die nicht zu der Regierungspartei/den Regierungsparteien gehören.
 • کلیه نمایندگانی که به احزاب حاکم تعلق ندارند.


D

سوال شماره : 14

Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich ...

آزادی بیان در آلمان بدین مفهوم است که ...


 • A auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf.
 • من مجازم بر روی اعلامیهها اطلاعات نادرست بنویسم
 • B meine Meinung in Leserbriefen äußern kann.
 • من مجازم که نظراتم را در انتشارات عمومی بیان کنم
 • C Nazi-Symbole tragen darf.
 • من مجازم نماد و سمبلهای نازیها را با خود و یا بر لباس خود حمل کنم
 • D Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche.
 • تا زمانی که بر خلاف دولت حرف نزنم، میتوانم نظراتم را بیان کنم.


B

سوال شماره : 15

Was verbietet das deutsche Grundgesetz?

در قانون اساسی آلمان کدامیک از موارد زیر ممنوع است؟


 • A Militärdienst
 • خدمت سربازی
 • B Zwangsarbeit
 • کار اجباری
 • C freie Berufswahl
 • آزادی انتخاب کار و شغل
 • D Arbeit im Ausland
 • کار در خارج از کشور


B

سوال شماره : 16

Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt?

در کدامیک از موارد زیر آزادی بیان در قانون با محدودیت مواجه میشود؟


 • A bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen
 • پخش اطلاعات نادرست در مورد افراد در صحنه اجتماع
 • B bei Meinungsäußerungen über die Bundesregierung
 • ابراز عقیده در مورد دولت آلمان
 • C bei Diskussionen über Religionen
 • مباحثه در مورد مذاهب
 • D bei Kritik am Staat
 • انتقاد از دولت


A

سوال شماره : 17

Die deutschen Gesetze verbieten ...

کدامیک از موارد زیر ممنوع است؟


 • A Meinungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen.
 • آزادی بیان برای همگان
 • B Petitionen der Bürger und Bürgerinnen.
 • دادن دادخواست به مقامات یا نمایندگان دولت
 • C Versammlungsfreiheit der Einwohner und Einwohnerinnen.
 • حق تجمع عمومی
 • D Ungleichbehandlung der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat.
 • رفتار نابرابر دولت نسبت به مردم


D

سوال شماره : 18

Welches Grundrecht ist in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert?

کدامیک از موارد زیر طبق ماده یک قانون اساسی آلمان ضمانت شده است؟


 • A die Unantastbarkeit der Menschenwürde
 • مصونیت حرمت انسانی
 • B das Recht auf Leben
 • حق حیات
 • C Religionsfreiheit
 • آزادی مذهب
 • D Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان


A

سوال شماره : 19

Was versteht man unter dem Recht der "Freizügigkeit" in Deutschland?

"حق انتخاب محل زندگی" چگونه استنباط میشود؟


 • A Man darf sich seinen Wohnort selbst aussuchen.
 • مردم میتوانند محل زندگی خود را خودشان انتخاب کنند
 • B Man kann seinen Beruf wechseln.
 • افراد مجازند شغل خود را تغییر دهند
 • C Man darf sich für eine andere Religion entscheiden.
 • افراد در انتخاب مذهب خود مختارند
 • D Man darf sich in der Öffentlichkeit nur leicht bekleidet bewegen.
 • میتوان در ملأ عام با لباس کم ظاهر شد


A

سوال شماره : 20

Eine Partei in Deutschland verfolgt das Ziel, eine Diktatur zu errichten. Sie ist dann ...

هدف یکی از احزاب در آلمان ایجاد سیستمی دیکتاتوریست. بدین ترتیب این حزب ...


 • A tolerant
 • مداراگر یا متسامح است (نسبت به مخالفانش سختگیری نمیکند)
 • B rechtsstaatlich orientiert.
 • در جهت تابعیت از قانون حرکت میکند
 • C gesetzestreu.
 • به قانون وفادار است
 • D verfassungswidrig.
 • بر ضد قانون اساسی عمل میکند


D

سوال شماره : 21

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches ist das Wappen der Bundesrepublik Deutschland? (Bild 21)

کدامیک از تصاویر زیر علامت پرچم کشور آلمان است؟


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


A

سوال شماره : 22

Was für eine Staatsform hat Deutschland?

نوع حکومت کشور آلمان چیست؟


 • A Monarchie
 • سلطنتی
 • B Diktatur
 • دیکتاتوری
 • C Republik
 • جمهوری
 • D Fürstentum
 • شاهزاده نشینی


C

سوال شماره : 23

In Deutschland sind die meisten Erwerbstätigen ...

در کشور آلمان اکثریت شاغلین ...


 • A in kleinen Familienunternehmen beschäftigt.
 • در شرکتها و موسسات خانوادگی مشغول بکارند
 • B ehrenamtlich für ein Bundesland tätig.
 • در ایالات آلمان به صورت غیر انتفاعی کار میکنند
 • C selbständig mit einer eigenen Firma tätig.
 • به شکل آزاد در شرکت خصوصی خود به کار مشغولند
 • D bei einer Firma oder Behörde beschäftigt.
 • نزد شرکتی یا به عنوان کارمند دولت به کار مشغولند


D

سوال شماره : 24

Wie viele Bundesländer hat die Bundesrepublik Deutschland?

کشور آلمان از چند ایالت تشکیل شده است؟


 • A 17
 • ۱۷
 • B 16
 • ۱۶
 • C 14
 • ۱۴
 • D 15
 • ۱۵


B

سوال شماره : 25

Was ist kein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland?

کدامیک از اسامی زیر نام یکی از ایالات آلمان "نیست"؟


 • A Elsass-Lothringen
 • Elsass-Lothringen
 • B Nordrhein-Westfalen
 • Nordrhein-Westfalen
 • C Mecklenburg-Vorpommern
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • D Sachsen-Anhalt
 • Sachsen-Anhalt


A

سوال شماره : 26

Deutschland ist...

کدامیک از جملات زیر صحیح است؟


 • A eine kommunistische Republik.
 • آلمان یک جمهوری کمونیستی است
 • B ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
 • آلمان کشوریست دمکراتیک، که دولتی فدرال، سوسیال و مردمی دارد
 • C eine kapitalistische und soziale Monarchie.
 • آلمان کشوریست با سیستم سرمایه داری و سلطنتی، که دولتی فدرال، سوسیال و مردمی دارد
 • D ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat.
 • آلمان کشوریست با سیستم سوسیالیستی،که دولتی فدرال، سوسیال و مردمی دارد


B

سوال شماره : 27

Deutschland ist...

سیستم دولت آلمان چیست؟


 • A ein sozialistischer Staat.
 • سوسیالیستی
 • B ein Bundesstaat.
 • فدرالی
 • C eine Diktatur.
 • دیکتاتوری
 • D eine Monarchie.
 • سلطنتی


B

سوال شماره : 28

Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag?

چه کسی نمایندگان مجلس آلمان را انتخاب میکند؟


 • A das Militär
 • ارتش
 • B die Wirtschaft
 • بخش تجارت و اقتصادی
 • C das wahlberechtigte Volk
 • دارندگان حق رأی
 • D die Verwaltung
 • بخش اداری


C

سوال شماره : 29

Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland?

کدام حیوان علامت پرچم آلمان میباشد؟


 • A Löwe
 • شیر
 • B Adler
 • عقاب
 • C Bär
 • خرس
 • D Pferd
 • اسب


B

سوال شماره : 30

Was ist kein Merkmal unserer Demokratie?

کدامیک از موارد زیر ویژه گی دموکراسی ما نیست؟


 • A regelmäßige Wahlen
 • انتخابات دورهای
 • B Pressezensur
 • سانسور مطبوعات
 • C Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان
 • D verschiedene Parteien
 • سیستم چند حزبی


B

سوال شماره : 31

Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland...

همکاری احزاب برای ایجاد دولتی جدید در آلمان چه نام دارد


 • A Einheit
 • اتحاد
 • B Koalition
 • ائتلاف
 • C Ministerium
 • وزارت
 • D Fraktion.
 • جناح حزبی


B

سوال شماره : 32

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?

در آلمان کدامیک از موارد زیر در حیطه اقتدار دولت نیست؟


 • A Gesetzgebung
 • قانونگذاری
 • B Regierung
 • حکومت
 • C Presse
 • مطبوعات
 • D Rechtsprechung
 • قوه قضائیه


C

سوال شماره : 33

Welche Aussage ist richtig? In Deutschland ...

کدام جمله صحیح است؟ در آلمان


 • A sind Staat und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt.
 • دولت و ارگانهای مذهبی از یکدیگر جداهستند
 • B bilden die Religionsgemeinschaften den Staat.
 • ارگانهای مذهبی دولت را تشکیل میدهند
 • C ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften.
 • دولت به ارگانهای مذهبی وابسته میباشد
 • D bilden Staat und Religionsgemeinschaften eine Einheit.
 • ارگانهای مذهبی و کشور با هم یک واحد را تشکیل میدهند


A

سوال شماره : 34

Was ist Deutschland nicht?

کدامیک از موارد زیر صدق نمیکند؟ آلمان کشوریست


 • A eine Demokratie
 • دمکراتیک
 • B ein Rechtsstaat
 • تحت حاکمیت قانون
 • C eine Monarchie
 • سلطنتی
 • D ein Sozialstaat
 • با حکومتی بر مبنی کوشش در جهت برقراری عدالت اجتماعی


C

سوال شماره : 35

Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung?

دولت آلمان از چه طریقی هزینه بیمه های اجتماعی مردم را تامین میکند؟


 • A Kirchensteuern
 • از مالیات کلیساها
 • B Sozialabgaben
 • از مالیات بر درامد مردم
 • C Spendengeldern
 • از پولهای اهدایی مردم
 • D Vereinsbeiträgen
 • از حق عضویت انجمنها و سازمانها


B

سوال شماره : 36

Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit?

چه ضابطهای در آلمان امنیت اجتماعی را تامین میکند؟


 • A die Krankenversicherung
 • بیمه درمانی
 • B die Autoversicherung
 • بیمه اتومبیل
 • C die Gebäudeversicherung
 • بیمه اماکن
 • D die Haftpflichtversicherung
 • بیمه شخص ثالث


A

سوال شماره : 37

Wie werden die Regierungschefs / Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt?

رؤسای ایالات آلمان غالبا چگونه نامیده میشوند؟


 • A Erster Minister / Erste Ministerin
 • وزیر اول
 • B Premierminister / Premierministerin
 • وزیر الوزرا
 • C Senator / Senatorin
 • سناتور
 • D Ministerpräsident / Ministerpräsidentin
 • نخست وزیر


D

سوال شماره : 38

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer ...

کدامیک از موارد زیر در مورد آلمان، به عنوان کشوری دمکراتیک و سوسیال صحیح است؟


 • A Staatenverbund
 • آلمان اتحادیست از چند کشور
 • B Bundesstaat
 • آلمان یک دولت فدرال است
 • C Staatenbund
 • آلمان یک فدراسیون متشکل از چند کشور است
 • D Zentralstaat
 • آلمان کشوریست با یک دولت مرکزی


B

سوال شماره : 39

Was hat jedes deutsche Bundesland?

هر یک از ایالات آلمان دارای کدامیک از موارد زیر میباشند؟


 • A einen eigenen Außenminister / eine eigene Außenministerin
 • وزیر امور خارجه مخصوص به خود
 • B eine eigene Währung
 • واحد پولی مخصوص به خود
 • C eine eigene Armee
 • ارتش مخصوص به خود
 • D eine eigene Regierung
 • دولت مخصوص به خود


D

سوال شماره : 40

Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?

سرود ملی آلمان چگونه شروع میشود؟


 • A Völker, hört die Signale ...
 • ملتها، به علامات گوش کنید ...
 • B Einigkeit und Recht und Freiheit ...
 • اتحاد، حق و آزادی ...
 • C Freude schöner Götterfunken ...
 • شادی جرقههای زیبای الهی
 • D Deutschland einig Vaterland ...
 • آلمان، وطن متحد


B

سوال شماره : 41

Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei?

چرا در دموکراسی بیش از یک حزب وجود دارد؟


 • A weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden
 • زیرا از این طریق عقاید مختلف مردم نمایندگی میشوند
 • B damit Bestechung in der Politik begrenzt wird
 • زیرا از این طریق رشوه در عرصه سیاست محدود میشود
 • C um politische Demonstrationen zu verhindern
 • تا از تظاهرات سیاسی جلوگیری شود
 • D um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen
 • تا رقابت اقتصادی رونق گیرد


A

سوال شماره : 42

Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz?

احکام جدید در آلمان توسط چه کسی وضع میشوند؟


 • A die Regierung
 • دولت
 • B das Parlament
 • مجلس
 • C die Gerichte
 • دادگاه ها
 • D die Polizei
 • پلیس


B

سوال شماره : 43

Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden?

چه موقع میتوان حزبی را در آلمان ممنوع کرد؟


 • A wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist
 • وقتی که هزینه مبارزه انتخابتی آن حزب بیش از حد گران باشد.
 • B wenn sie gegen die Verfassung kämpft
 • وقتی که آن حزب بر علیه قانون اساسی مبارزه کند
 • C wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt äußert
 • زمانی که رئیس دولت از جانب آن حزب مورد انتقاد قرار گیرد
 • D wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt
 • زمانی که برنامه آن حزب جهت دیگری را در پیش گیرد


B

سوال شماره : 44

Wen kann man als Bürger / Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen?

یک شهروند آلمانی چه کسی را نمیتواند مستقیمأ انتخاب کند ؟


 • A Abgeordnete des EU-Parlaments
 • نماینده پارلمان اتحادیه اروپا
 • B den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin
 • رئیس جمهور آلمان
 • C Landtagsabgeordnete
 • نماینده پارلمان ایالتی
 • D Bundestagsabgeordnete
 • نماینده مجلس شورای آلمان


B

سوال شماره : 45

Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung?

بیمه مراقبت و پرستاری شاخه کدامیک از بیمه های زیر است؟


 • A Sozialversicherung
 • بیمه اجتماعی
 • B Unfallversicherung
 • بیمه حوادث
 • C Hausratversicherung
 • بیمه لوازم خانگی
 • D Haftpflicht- und Feuerversicherung
 • بیمه شخص ثالث و آتشسوزی


A

سوال شماره : 46

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu?

دولت آلمان عهده دار وظایف زیادی است. کدامیک از موارد زیر به این وظایف تعلق دارد؟


 • A Er baut Straßen und Schulen.
 • ساختن خیابانها و مدارس
 • B Er verkauft Lebensmittel und Kleidung.
 • فروش مواد غذایی و البسه
 • C Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen.
 • تامین روزنامه برای کلیه مردم
 • D Er produziert Autos und Busse.
 • تولید اتومبیل سواری و اتوبوس


A

سوال شماره : 47

Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu?

دولت آلمان عهده دار وظایف زیادی است. کدامیک از موارد زیر به این وظایف تعلق "ندارد"؟


 • A Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen.
 • تامین هزینه مسافرتهای تفریحی برای ّکل اتباع آلمان
 • B Er zahlt Kindergeld.
 • پرداخت حق اولاد
 • C Er unterstützt Museen.
 • حمایت از موزه ها
 • D Er fördert Sportler und Sportlerinnen.
 • تشویق و حمایت از ورزشکاران


A

سوال شماره : 48

Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands?

کدام نهاد متعلق به نهادهای قانون اساسی آلمان نیست؟


 • A der Bundesrat
 • مجلس سنا
 • B der Bundespräsident / die Bundespräsidentin
 • رئیس جمهور آلمان
 • C die Bürgerversammlung
 • شورای مردمی
 • D die Regierung
 • دولت


C

سوال شماره : 49

Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik?

چه مرجعی در آلمان سیاست مدارس را تعیین میکند؟


 • A die Lehrer und Lehrerinnen
 • معلمین
 • B die Bundesländer
 • ایالات آلمان
 • C das Familienministerium
 • وزارت امور خانواده
 • D die Universitäten
 • دانشگاه ها


B

سوال شماره : 50

Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man ...

نام سیستم اقتصادی آلمان چیست؟


 • A freie Zentralwirtschaft.
 • اقتصاد آزاد مرکزی
 • B soziale Marktwirtschaft.
 • اقتصاد اجتماعی بازار آزاد
 • C gelenkte Zentralwirtschaft.
 • اقتصاد مرکزی تحت کنترل
 • D Planwirtschaft.
 • اقتصاد پیشاپیش برنامه ریزی شده


B

سوال شماره : 51

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass ...

کدامیک از موارد زیر در چهارچوب یک دولت دمکراتیک نمیگنجد؟


 • A Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können.
 • مردم بتوانند عقاید انتقاد آمیز خود را بر علیه دولت ابراز کنند
 • B Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen.
 • مردم بتوانند در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کنند
 • C Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden.
 • مردم توسط "پلیس لباس شخصی" بیدلیل دستگیر بشوند
 • D jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird.
 • شخصی مرتکب جرمی شده و به این خاطر دستگیر بشود


C

سوال شماره : 52

Was bedeutet "Volkssouveränität"? Alle Staatsgewalt geht vom ...

"حاکمیت مردم" به چه معنی است؟ منشأ اقتدار دولت از کجاست؟


 • A Volke aus.
 • از مردم
 • B Bundestag aus.
 • از مجلس فدرال
 • C preußischen König aus.
 • از پادشاه پروس
 • D Bundesverfassungsgericht aus.
 • از دیوان عالی کشور


A

سوال شماره : 53

Was bedeutet "Rechtsstaat" in Deutschland?

در آلمان مفهوم "دولت قانونمند" چیست؟


 • A Der Staat hat Recht.
 • همیشه حق با دولت است
 • B Es gibt nur rechte Parteien.
 • احزاب موجود صرفاً راستگرا میباشند
 • C Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze.
 • مردم در مورد قوانین تصمیم میگیرند
 • D Der Staat muss die Gesetze einhalten.
 • دولت باید طبق قوانین عمل کند


D

سوال شماره : 54

Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland?

کدامیک از بخشهای زیر جزو قوای سه گانه در آلمان نمیباشد؟


 • A Legislative
 • قوه مق ّننه
 • B Judikative
 • قوه قضائیه
 • C Exekutive
 • قوه قوه مجریه
 • D Direktive
 • دستور از مقام بالا


D

سوال شماره : 55

متاسفانه عکس یافت نشد

Was zeigt dieses Bild? (Bild 55)

این تصویر چه ساختمانی است


 • A den Bundestagssitz in Berlin
 • مجلس شورای آلمان در برلین
 • B das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
 • دیوان عالی کشور در شهر Karlsruhe
 • C das Bundesratsgebäude in Berlin
 • مجلس سنا در برلین
 • D das Bundeskanzleramt in Berlin
 • دفتر صدراعظم در برلین


A

سوال شماره : 56

Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung?

کدام اداره در آلمان به بخشداری متعلق میباشد؟


 • A Pfarramt
 • اداره کلیساها
 • B Ordnungsamt
 • اداره امور انتظامی شهرها
 • C Finanzamt
 • اداره دارایی
 • D Auswärtiges Amt
 • اداره امور خارجه


B

سوال شماره : 57

Wer wird meistens zum Präsidenten / zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt

چه کسی اغلب به عنوان رئیس مجلس شورای آلمان انتخاب میشود؟


 • A der / die älteste Abgeordnete im Parlament
 • مسن ترین نماینده در پارلمان
 • B der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes
 • نخست وزیر بزرگترین ایالت آلمان
 • C ein ehemaliger Bundeskanzler / eine ehemalige Bundeskanzlerin
 • یکی از صدراعظمهای اسبق
 • D ein Abgeordneter / eine Abgeordnete der stärksten Fraktion
 • نمایندهای از قویترین جناح حزبی مجلس شورای آلمان


D

سوال شماره : 58

Wer ernennt in Deutschland die Minister / die Ministerinnen der Bundesregierung?

چه کسی وزرای دولت آلمان را تعیین میکند؟


 • A der Präsident / die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes
 • رئیس دیوان عالی کشور
 • B der Bundespräsident / die Bundespräsidentin
 • رئیس جمهور
 • C der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin
 • رئیس مجلس سنا
 • D der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin
 • رئیس مجلس شورا


B

سوال شماره : 59

Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei "Die Linke"?

کدام احزاب آلمان در سال 2007 با یکدیگر حزب چپ را تشکیل دادند؟


 • A CDU und SSW
 • CDU und SSW
 • B PDS und WASG
 • PDS und WASG
 • C CSU und FDP
 • CSU und FDP
 • D Bündnis 90/Die Grünen und SPD
 • Bündnis 90/Die Grünen und SPD


B

سوال شماره : 60

In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur ...

مجلس شورا و مجلس سنا در آلمان به کدامیک از موارد زیر تعلق دارد؟


 • A Exekutive
 • قوه اجرائیه
 • B Legislative
 • قوه مقننه
 • C Direktive
 • دستور از مقام بالا
 • D Judikative
 • قوه قضائیه


B

سوال شماره : 61

Was bedeutet "Volkssouveränität"?

مفهوم" حاکمیت ملت" چیست؟


 • A Der König / die Königin herrscht über das Volk.
 • شاه بر مردم حکومت میکند
 • B Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung.
 • دیوان عالی کشور برتر از قانون اساسی است
 • C Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus.
 • اتحادیههای تجاری و اصناف به همراه دولت حکومت میکنند
 • D Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.
 • اقتدار دولت ناشی از ملت است


D

سوال شماره : 62

Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das ...

نام "انتخابات مجلس ایالتی" در آلمان چیست؟


 • A Kommunalwahl
 • انتخابات حوزه ای
 • B Landtagswahl
 • انتخابات ایالتی
 • C Europawahl
 • انتخابات اروپا
 • D Bundestagswahl
 • انتخابات مجلس شورا


B

سوال شماره : 63

Was gehört in Deutschland nicht zur Exekutive?

کدامیک از موارد زیر در آلمان به قوه مجریه تعلق ندارد؟


 • A die Polizei
 • پلیس
 • B die Gerichte
 • دادگاه ها
 • C das Finanzamt
 • اداره دارائی
 • D die Ministerien
 • وزارتخانه ها


B

سوال شماره : 64

Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in ...

امروزه جمهوری فدرال آلمان تقسیم شده است به


 • A vier Besatzungszonen.
 • ۴ منطقه اشغالی
 • B einen Oststaat und einen Weststaat.
 • یک دولت شرقی و یک دولت غربی
 • C 16 Kantone.
 • ۱۶ کانتون (تقسیمات کشوری)
 • D Bund, Länder und Kommunen.
 • دولت فدرال، ایالات و شهرها و شهرک ها


D

سوال شماره : 65

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, ...

کدامیک از موارد زیر جزو وظایف مجلس شورای آلمان نیست ؟


 • A Gesetze zu entwerfen.
 • تدوین قوانین
 • B die Bundesregierung zu kontrollieren.
 • کنترل دولت
 • C den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin zu wählen.
 • انتخاب صدراعظم آلمان
 • D das Bundeskabinett zu bilden.
 • تشکیل کابینه وزرای دولت


D

سوال شماره : 66

Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne?

متن سرود ملی آلمان را چه کسی نوشته است؟


 • A Friedrich von Schiller
 • Friedrich von Schiller
 • B Clemens Brentano
 • Clemens Brentano
 • C Johann Wolfgang von Goethe
 • Johann Wolfgang von Goethe
 • D Heinrich Hoffmann von Fallersleben
 • Heinrich Hoffmann von Fallersleben


D

سوال شماره : 67

Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer?

کدامیک از موارد زیر عمدتاً وظیفه ایالات آلمان است؟


 • A Verteidigungspolitik
 • سیاست دفاعی
 • B Außenpolitik
 • سیاست خارجه
 • C Wirtschaftspolitik
 • سیاست اقتصادی
 • D Schulpolitik
 • آموزش و پرورش در مدارس


D

سوال شماره : 68

Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen?

چرا دولت آلمان امور آموزش و پرورش را کنترل میکند؟ زیرا ...


 • A weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt
 • در آلمان مدارس صرفاً دولتی میباشند
 • B weil alle Schüler und Schülerinnen einen Schulabschluss haben müssen
 • تمامی محصلین میبایستی دارای یک مدرک درسی باشند
 • C weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt
 • مدارس ایالات آلمان با هم متفاوتند
 • D weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist
 • در قانون اساسی این امر حکم شده است


D

سوال شماره : 69

Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe?

جمهوری آلمان از یک ساختار سلسله مراتبی سه مرحلهای تشکیل شده است. کدامیک از موارد زیر از نظر قدرت سیاسی در پایینترین رده قرار میگیرد؟


 • A Stadträte
 • شوراهای شهری
 • B Landräte
 • شوراهای ایالتی
 • C Gemeinden
 • بخشهای شهری
 • D Bezirksämter
 • ادارات حوزهها


C

سوال شماره : 70

متاسفانه عکس یافت نشد

Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. Was gehört zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten / der deutschen Bundespräsidentin? (Bild 70)

تصویر زیر عکسی است که در آن رئیس جمهور وقت آلمان، Gustav Heinemann, در سال ۱۹۷۴ سند انتصاب صدر اعظمی آلمان غربی را به Helmut Schmidt اعطا میکند: کدامیک از موارد زیر جزو وظایف رئیس جمهور آلمان میباشد؟) (


 • A Er / Sie führt die Regierungsgeschäfte.
 • رسیدگی به امور معاملاتی دولت
 • B Er / Sie kontrolliert die Regierungspartei.
 • کنترل حزب دولتی
 • C Er / Sie wählt die Minister / Ministerinnen aus.
 • انتصاب وزرا
 • D Er / Sie schlägt den Kanzler / die Kanzlerin zur Wahl vor.
 • پیشنهاد انتخاب نمایندهای برای سمت صدراعظم


D

سوال شماره : 71

Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler/die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist er/sie ...

صدر اعظم آلمان اغلب اوقات در کجا مشغول به کار است؟


 • A in Bonn, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.
 • در شهر بن، زیرا که آنجا م ّقر صدر اعظم و محل مجلس شورای آلمان میباشد
 • B auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregieung, um Staatsgäste zu empfangen.
 • در قصر Meseberg محل پذیرایی دولت آلمان از میهمانان دولتی
 • C auf Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin, um Staatsgäste zu empfangen.
 • در قصر بلوو، زیرا که آنجا م ّقر رئیس جمهور آلمان و اقامتگاه میهمانان دولتی میباشد
 • D in Berlin, weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden.
 • در برلین ،جایی که مقر صدر اعظم آلمان و محل مجلس شورای آلمان میباشد


D

سوال شماره : 72

Wie heißt der jetzige Bundeskanzler / die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland?

نام صدر اعظم فعلی آلمان چیست؟


 • A Gerhard Schröder
 • Gerhard Schröder
 • B Jürgen Rüttgers
 • Jürgen Rüttgers
 • C Klaus Wowereit
 • Klaus Wowereit
 • D Angela Merkel
 • Angela Merkel


D

سوال شماره : 73

Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit ...

در حال حاضر بزرگترین دو جناح مجلس شورای آلمان کدامیک از موارد زیر میباشد؟


 • A CDU/CSU und SPD.
 • CDU/CSU und SPD.
 • B Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen.
 • Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen.
 • C FDP und SPD.
 • FDP und SPD.
 • D Die Linke und FDP.
 • Die Linke und FDP.


A

سوال شماره : 74

Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland?

نام پارلمان ّکل آلمان چیست؟


 • A Bundesversammlung
 • Bundesversammlung
 • B Volkskammer
 • Volkskammer
 • C Bundestag
 • Bundestag
 • D Bundesgerichtshof
 • Bundesgerichtshof


C

سوال شماره : 75

Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt?

نام رئیس جمهور فعلی آلمان چیست؟


 • A Joachim Gauck
 • Joachim Gauck
 • B Frank-Walter Steinmeier
 • Frank-Walter Steinmeier
 • C Wolfgang Thierse
 • Wolfgang Thierse
 • D Edmund Stoiber
 • Edmund Stoiber


B

سوال شماره : 76

Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland?

CDU در آلمان مخفف چیست؟


 • A Christliche Deutsche Union
 • Christliche Deutsche Union
 • B Club Deutscher Unternehmer
 • Club Deutscher Unternehmer
 • C Christlicher Deutscher Umweltschutz
 • Christlicher Deutscher Umweltschutz
 • D Christlich Demokratische Union
 • Christlich Demokratische Union


D

سوال شماره : 77

Was ist die Bundeswehr?

Bundeswehr به چه ارگانی گفته میشود؟


 • A die deutsche Polizei
 • پلیس آلمان
 • B ein deutscher Hafen
 • یک بندر در آلمان
 • C eine deutsche Bürgerinitiative
 • تشکّلی مدنی در آلمان
 • D die deutsche Armee
 • ارتش آلمان


D

سوال شماره : 78

Was bedeutet die Abkürzung SPD?

SPD در آلمان مخفف چیست؟


 • A Sozialistische Partei Deutschlands
 • حزب سوسیالیستی آلمان
 • B Sozialpolitische Partei Deutschlands
 • حزب سوسیال سیاسی آلمان
 • C Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 • حزب سوسیال دموکرات آلمان
 • D Sozialgerechte Partei Deutschlands
 • حزب عدالت خواه آلمان


C

سوال شماره : 79

Was bedeutet die Abkürzung FDP in Deutschland?

در آلمان FDP مخفف چیست؟


 • A Friedliche Demonstrative Partei
 • حزب صلح طلب در صحنه
 • B Freie Deutschland Partei
 • حزب آزاد آلمان
 • C Führende Demokratische Partei
 • حزب دموکرات پیشرو
 • D Freie Demokratische Partei
 • حزب دموکرات آزاد


D

سوال شماره : 80

Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes?

کدام دادگاه در آلمان مسئول تفسیر قانون اساسی میباشد؟


 • A Oberlandesgericht
 • دادگاه پژوهشی ایالتی
 • B Amtsgericht
 • دادگاه مدنی
 • C Bundesverfassungsgericht
 • دیوان عالی کشور
 • D Verwaltungsgericht
 • دادگاه اداری


C

سوال شماره : 81

Wer wählt den Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin in Deutschland?

صدر اعظم آلمان توسط چه نهادی انتخاب میشود؟


 • A der Bundesrat
 • مجلس سنا
 • B die Bundesversammlung
 • مجمع دولت
 • C das Volk
 • ملت
 • D der Bundestag
 • مجلس شورا


D

سوال شماره : 82

Wer leitet das deutsche Bundeskabinett?

کابینه وزرای آلمان را چه کسی اداره میکند؟


 • A der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin
 • رئیس مجلس شورای آلمان
 • B der Bundespräsident / die Bundespräsidentin
 • رئیس جمهور آلمان
 • C der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin
 • رئیس مجلس سنای آلمان
 • D der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin
 • صدر اعظم آلمان


D

سوال شماره : 83

Wer wählt den deutschen Bundeskanzler / die deutsche Bundeskanzlerin?

کدامیک از موارد زیر صدرالعظم آلمان را انتخاب میکند؟


 • A das Volk
 • مردم
 • B die Bundesversammlung
 • مجمع دولت
 • C der Bundestag
 • مجلس شورای آلمان
 • D die Bundesregierung
 • دولت آلمان


C

سوال شماره : 84

Welche Hauptaufgabe hat der deutsche Bundespräsident / die deutsche Bundespräsidentin? Er / Sie ...

وظیفه اصلی رئیس جمهور آلمان چیست؟


 • A regiert das Land.
 • اداره کشور
 • B entwirft die Gesetze.
 • طرح قوانین
 • C repräsentiert das Land.
 • نمایندگی کشور
 • D überwacht die Einhaltung der Gesetze.
 • نظارت بر رعایت قوانین


C

سوال شماره : 85

Wer bildet den deutschen Bundesrat?

مجلس سنای آلمان را چه کسانی تشکیل میدهند؟


 • A die Abgeordneten des Bundestages
 • نمایندگان مجلس شورای آلمان
 • B die Minister und Ministerinnen der Bundesregierung
 • وزرای دولت آلمان
 • C die Regierungsvertreter der Bundesländer
 • نمایندگان دولتی ایالات آلمان
 • D die Parteimitglieder
 • اعضای احزاب


C

سوال شماره : 86

Wer wählt in Deutschland den Bundespräsidenten / die Bundespräsidentin?

رئیس جمهور آلمان را چه کسی انتخاب میکند؟


 • A die Bundesversammlung
 • مجمع دولت
 • B der Bundesrat
 • مجلس سنا
 • C das Bundesparlament
 • پارلمان دولت
 • D das Bundesverfassungsgericht
 • دیوان عالی کشور


A

سوال شماره : 87

Wer ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland?

بالاترین مقام دولتی درآلمان کیست؟


 • A der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin
 • صدر اعظم
 • B der Bundespräsident / die Bundespräsidentin
 • رئیس جمهور
 • C der Bundesratspräsident / die Bundesratspräsidentin
 • رئیس مجلس سنا
 • D der Bundestagspräsident / die Bundestagspräsidentin
 • رئیس مجلس شورا


B

سوال شماره : 88

Die parlamentarische Opposition im Deutschen Bundestag ...

کدامیک از موارد زیر در مورد اپوزیسیون (جناح مخالف) در مجلس شورای آلمان صدق میکند؟


 • A kontrolliert die Regierung.
 • دولت را تحت نظر دارد
 • B entscheidet, wer Bundesminister / Bundesministerin wird.
 • تصمیم میگیرد، که چه کسی وزیر شود
 • C bestimmt, wer im Bundesrat sitzt.
 • اعضا مجلس سنا را تعیین میکند
 • D schlägt die Regierungschefs / Regierungschefinnen der Länder vor.
 • رؤسای ایالات آلمان را پیشنهاد میکند


A

سوال شماره : 89

Wie nennt man in Deutschland die Vereinigung von Abgeordneten einer Partei im Parlament?

مجموعه نمایندگان یک حزب در پارلمان چه نامیده میشوند؟


 • A Verband
 • کانون یا انجمن
 • B Ältestenrat
 • شورای سالمندان
 • C Fraktion
 • جناح
 • D Opposition
 • اوپوزیسیون یا "جناح مخالف"


C

سوال شماره : 90

Die deutschen Bundesländer wirken an der Gesetzgebung des Bundes mit durch ...

ایالات آلمان از چه طریقی در تدوین قوانین کشوری مشارکت میکنند؟


 • A den Bundesrat.
 • مجلس سنا
 • B die Bundesversammlung.
 • مجمع عمومی کشور
 • C den Bundestag.
 • مجلس شورای آلمان
 • D die Bundesregierung.
 • دولت


A

سوال شماره : 91

In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Das Regieren wird ...

تعویض دولت در یکی از ایالت آلمان میتواند تاثیری در سیاست داشته باشد. بدین طریق امر حاکمیت ...


 • A schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert.
 • مشگل تر میشود، چنانچه در اثر این تعویض،اکثریت مجلس شورای آلمان تغییر یابد
 • B leichter, wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen.
 • سهل تر میگردد، چنانچه در اثر این تعویض، احزاب جدیدی به مجلس شورا وارد شوند
 • C schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird.
 • مشگل تر میشود، چنانچه در اثر این تعویض، اکثریت مجلس سنای آلمان تغییر یابد
 • D leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt.
 • سادهتر میشود، چنانچه ایالت مربوطه ثروتمند باشد


C

سوال شماره : 92

Was bedeutet die Abkürzung CSU in Deutschland?

در زبان آلمانی CSU مخفف کدامیک از موارد زیر است؟


 • A Christlich Sichere Union
 • اتحادیه مسیحی امن
 • B Christlich Süddeutsche Union
 • اتحادیه مسیحی جنوب آلمان
 • C Christlich Sozialer Unternehmerverband
 • اتحادیه مسیحی و اجتماعی(-مردمی) مٔوسسات
 • D Christlich Soziale Union
 • اتحادیه مسیحی و اجتماعی(-مردمی)


D

سوال شماره : 93

Je mehr "Zweitstimmen" eine Partei bei einer Bundestagswahl bekommt, desto ...

هر قدر تعداد "آراء ثانوی" یک حزب در انتخابات مجلس شورا افزایش یابد، در نتیجه به همان میزان هم ...


 • A weniger Erststimmen kann sie haben.
 • تعداد "آراء نخستین" آن حزب تقلیل مییابد
 • B mehr Direktkandidaten der Partei ziehen ins Parlament ein.
 • به تعداد نمایندهگان مستقیم آن حزب در مجلس افزوده خواهد شد
 • C größer ist das Risiko, eine Koalition bilden zu müssen.
 • خطر آنکه حزب مربوطه اجبارا ائتلافی تشکیل دهد، بیشتر خواهد شد
 • D mehr Sitze erhält die Partei im Parlament.
 • حزب مربوطه کرسیهای بیشتری در پارلمان به دست خواهد آورد


D

سوال شماره : 94

Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen?

حداقل سن برای شرکت در انتخابات مجلس شورای آلمان چقدر است؟


 • A 16
 • 16
 • B 18
 • 18
 • C 21
 • 21
 • D 23
 • 23


B

سوال شماره : 95

Was gilt für die meisten Kinder in Deutschland?

کدامیک از موارد زیر را اغلب کودکان در آلمان باید انجام بدهند؟


 • A Wahlpflicht
 • شرکت در انتخابات
 • B Schulpflicht
 • رفتن به مدرسه
 • C Schweigepflicht
 • حفظ اسرار
 • D Religionspflicht
 • پیروی از یک مذهب


B

سوال شماره : 96

Was muss jeder deutsche Staatsbürger / jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen?

اتباع آلمان از سن شانزده سالگی موظف به داشتن کدامیک از مدارک زیر هستند؟


 • A einen Reisepass
 • گذرنامه
 • B einen Personalausweis
 • شناسنامه
 • C einen Sozialversicherungsausweis
 • کارت بیمه های تامین اجتماعی
 • D einen Führerschein
 • گواهینامه رانندگی


B

سوال شماره : 97

Was bezahlt man in Deutschland automatisch, wenn man fest angestellt ist?

کارمندان دایمی در آلمان چه وجهی را الزامأ به طور معمول میپردازند؟


 • A Sozialversicherung
 • بیمه های تامین اجتماعی
 • B Sozialhilfe
 • کمکهای اجتماعی
 • C Kindergeld
 • حق اولاد
 • D Wohngeld
 • کمک هزینه مسکن


A

سوال شماره : 98

Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag ihre Fraktion wechseln, ...

چنانچه نمایندگان مجلس شورای آلمان جناح خود را عوض کنند، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟


 • A dürfen sie nicht mehr an den Sitzungen des Parlaments teilnehmen.
 • آنها دیگر اجازه شرکت در اجلاس پارلمان را ندارند
 • B kann die Regierung ihre Mehrheit verlieren.
 • ممکن است که دولت اکثریت خود را از دست بدهد
 • C muss der Bundespräsident / die Bundespräsidentin zuvor sein / ihr Einverständnis geben.
 • رئیس جمهور باید قبلاً موافقت خود را اعلام کرده باشد
 • D dürfen die Wähler / Wählerinnen dieser Abgeordneten noch einmal wählen.
 • رای دهندگانی که آنان را برگزیده اند، میتوانند مجدداً انتخاب نمایند


B

سوال شماره : 99

Wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherungen?

در آلمان هزینه بیمه های اجتماعی توسط چه کسانی پرداخت میشود؟


 • A Arbeitgeber / Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen
 • کارفرمایان و کارمندان
 • B nur Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen
 • صرفاً کارمندان
 • C alle Staatsangehörigen
 • کلیه اتباع کشور
 • D nur Arbeitgeber / Arbeitgeberinnen
 • صرفاً کارفرمایان


A

سوال شماره : 100

Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung?

کدامیک از بیمه های زیر به بیمه های اجتماعی قانونی تعلق ندارد؟


 • A die Lebensversicherung
 • بیمه عمر
 • B die gesetzliche Rentenversicherung
 • بیمه بازنشستگی قانونی
 • C die Arbeitslosenversicherung
 • بیمه بیکاری
 • D die Pflegeversicherung
 • بیمه مراقبت و پرستاری


A

سوال شماره : 101

Gewerkschaften sind Interessenverbände der ...

سندیکاها واتحادیه ها حافظ منافع کدامیک از گروهای زیر میباشند؟


 • A Jugendlichen
 • نوجوانان
 • B Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
 • کارمندان
 • C Rentner und Renterinnen
 • بازنشستگان
 • D Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
 • کارفرمایان


B

سوال شماره : 102

Womit kann man in der Bundesrepublik Deutschland geehrt werden, wenn man auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder sozialem Gebiet eine besondere Leistung erbracht hat? Mit dem ...

به چه صورت میتوان در آلمان از کسانی که در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ذهنی و اجتماعی نقش برجستهای را ایفا نموده اند، قدردانی نمود؟ به وسیله اعطا ...


 • A Bundesverdienstkreuz
 • نشان افتخار ملی
 • B Bundesadler
 • نشان عقاب ملی
 • C Vaterländischen Verdienstorden
 • مدال افتخار شایستگی ملی
 • D Ehrentitel "Held der Deutschen Demokratischen Republik"
 • لقب افتخاری "قهرمان جمهوری دمکراتیک آلمان"


A

سوال شماره : 103

Was wird in Deutschland als "Ampelkoalition" bezeichnet? Die Zusammenarbeit ...

مفهوم ائتلاف چراغ راهنمایی Ampelkoalition در آلمان چیست؟ همکاری


 • A der Bundestagsfraktionen von CDU und CSU
 • دو جناح مجلس شورا CDU و CSU
 • B von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen in einer Regierung
 • احزاب FDP, SPD و Bündnis Neunzig/Die Grünen در یک دولت
 • C von CSU, Die LINKE und Bündnis 90/Die Grünen in einer Regierung
 • احزاب CSU و Die Linke و Bündnis Neunzig/Die Grünen در یک دولت
 • D der Bundestagsfraktionen von CDU und SPD
 • دو جناح مجلس شورا CDU و SPD


B

سوال شماره : 104

Eine Frau in Deutschland verliert ihre Arbeit. Was darf nicht der Grund für diese Entlassung sein?

خانمی در آلمان کارش را از دست میدهد. کدامیک از دلایل زیر نباید دلیل اخراج او باشد؟


 • A Die Frau ist lange krank und arbeitsunfähig.
 • او مدتها مریض بوده و قادر به کارکردن نمیباشد
 • B Die Frau kam oft zu spät zur Arbeit.
 • او اغلب با تاخیر در محل کارش حاضر میشده است
 • C Die Frau erledigt private Sachen während der Arbeitszeit.
 • او در حین ساعات کاری خود به انجام امور شخصی خود میپردازد
 • D Die Frau bekommt ein Kind und ihr Chef weiß das.
 • او باردار است و رئیس مربوطه از این امر اطلاع دارد


D

سوال شماره : 105

Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern / Wahlhelferinnen in Deutschland?

کدامیک از موارد زیر جزو وظایف مددکاران انتخابات میباشد؟


 • A Sie helfen alten Menschen bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine.
 • آنها در کابینهای رای گیری به سالمندان کمک میکنند، تا آنها بتواند رای خود را به درستی تحویل دهند
 • B Sie schreiben die Wahlbenachrichtigungen vor der Wahl.
 • آنها قبل از شروع انتخابات، اطلاعیههای انتخاباتی را مینویسند
 • C Sie geben Zwischenergebnisse an die Medien weiter.
 • آنها نتایج مقطعی انتخابات را به رسانههای عمومی اعلام میکنند
 • D Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl.
 • آنها پس از اتمام انتخابات به شمارش آراء میپردازند


D

سوال شماره : 106

In Deutschland helfen ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei den Wahlen. Was ist eine Aufgabe von Wahlhelfern / Wahlhelferinnen?

در آلمان مدد کاران انتخاباتی در طی انتخابات به صورت افتخاری کمک میکنند. کدامیک از موارد زیر جزو وظایف آنهاست؟


 • A Sie helfen Kindern und alten Menschen beim Wählen.
 • آنها به هنگام برگزاری انتخابات به کودکان و سالمندان کمک میکنند
 • B Sie schreiben Karten und Briefe mit der Angabe des Wahllokals.
 • آنها کارت و نامه مینویسند و همچنین حوزه رای گیری را در آن درج میکنند
 • C Sie geben Zwischenergebnisse an Journalisten weiter.
 • آنها نتایج مقطعی انتخابات را به روزنامه نگاران اعلام میکنند
 • D Sie zählen die Stimmen nach dem Ende der Wahl.
 • آنها پس از اتمام انتخابات به شمارش آراء میپردازند


D

سوال شماره : 107

Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt?

مجلس شورای آلمان برای چند سال انتخاب میشود؟


 • A 2 Jahre
 • دو سال
 • B 4 Jahre
 • چهار سال
 • C 6 Jahre
 • شش سال
 • D 8 Jahre
 • هشت سال


B

سوال شماره : 108

Bei einer Bundestagswahl in Deutschland darf jeder wählen, der ...

افرادی مجاز به شرکت در انتخابات مجلس شورای آلمان میباشند که ...


 • A in der Bundesrepublik Deutschland wohnt und wählen möchte.
 • در آلمان فدرال سکونت کنند و خواهان شرکت در انتخابات باشند
 • B Bürger / Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 18 Jahre alt ist.
 • تابع جمهوری فدرال آلمان باشند و حداقل ۰۸ سال داشته باشند
 • C seit mindestens 3 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland lebt.
 • حداقل از ۰ سال پیش در جمهوری فدرال آلمان زندگی کرده باشند
 • D Bürger / Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland ist und mindestens 21 Jahre alt ist
 • تابع جمهوری فدرال آلمان باشند و حداقل ۷۰ سال داشته باشند


B

سوال شماره : 109

Wie oft gibt es normalerweise Bundestagswahlen in Deutschland?

انتخابات مجلس شورای آلمان معمولاً چند وقت یکبار انجام میشود؟


 • A alle drei Jahre
 • هر سه سال یک بار
 • B alle vier Jahre
 • هر چهار سال یک بار
 • C alle fünf Jahre
 • هر پنج سال یک بار
 • D alle sechs Jahre
 • هر شش سال یک بار


B

سوال شماره : 110

Für wie viele Jahre wird der Bundestag in Deutschland gewählt?

مجلس شورای آلمان برای چند سال انتخاب میشود؟


 • A 2 Jahre
 • دو سال
 • B 3 Jahre
 • سه سال
 • C 4 Jahre
 • چهار سال
 • D 5 Jahre
 • پنج سال


C

سوال شماره : 111

In Deutschland darf man wählen. Was bedeutet das?

در آلمان میتوان در انتخابات شرکت کرد. این به چه مفهوم است؟


 • A Alle deutschen Staatsangehörigen dürfen wählen, wenn sie das Mindestalter erreicht haben.
 • کلیه اتباع آلمان پس از رسیدن به سن قانونی میتوانند رای بدهند
 • B Nur verheiratete Personen dürfen wählen.
 • فقط افراد متأهل میتوانند رای بدهند
 • C Nur Personen mit einem festen Arbeitsplatz dürfen wählen.
 • تنها افرادی که شغل دائمی دارند، میتوانند رای بدهند
 • D Alle Einwohner und Einwohnerinnen in Deutschland müssen wählen.
 • کلیه ساکنین آلمان باید رای بدهند


A

سوال شماره : 112

Die Wahlen in Deutschland sind ...

کدامیک از موارد زیر در مورد انتخابات در آلمان صدق میکند؟


 • A speziell
 • انتخابات ویژه است
 • B geheim
 • رأی گیری به شکل مخفی انجام میشود
 • C berufsbezogen
 • انتخابات مرتبط به نوع کار افراد است
 • D geschlechtsabhängig
 • انتخابات مرتبط به جنیسیت افراد است


B

سوال شماره : 113

Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die ...

در آلمان آن حزبی برنده انتخابت میشود که ...


 • A die meisten Stimmen bekommt.
 • اکثریت آراء را بدست آورد
 • B die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben.
 • از طرف اکثر مردان به صورت اکثریت انتخاب شود
 • C die meisten Stimmen bei den Arbeitern / Arbeiterinnen bekommen hat.
 • اکثریت آراء را کارگران بدست آورد
 • D die meisten Erststimmen für ihren Kanzlerkandidaten / ihre Kanzlerkandidatin erhalten hat.
 • اکثریت "آراء نخستین" را برای نامزد صدراعظم را بدست آورد


A

سوال شماره : 114

An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen ist ...

شرکت در انتخابات دمکراتیک در کشور آلمان


 • A eine Pflicht.
 • وظیفه هر فرد میباشد
 • B ein Recht.
 • جزو حقوق هر فرد میباشد
 • C ein Zwang.
 • برای هر فرد واجب و الزامی است
 • D eine Last.
 • باری بر دوش هر فرد میباشد


B

سوال شماره : 115

Was bedeutet "aktives Wahlrecht" in Deutschland?

مفهوم "حق انتخاب فعال" در آلمان چیست؟


 • A Man kann gewählt werden.
 • همه میتوانند انتخاب بشنوند
 • B Man muss wählen gehen.
 • همه باید رأی بدهند
 • C Man kann wählen.
 • همه میتوانند رأی بدهند
 • D Man muss zur Auszählung der Stimmen gehen.
 • افراد باید در شمارش آراء شرکت کنند


C

سوال شماره : 116

Wenn Sie bei einer Bundestagswahl in Deutschland wählen dürfen, heißt das ...

"مجاز بودن شما به شرکت در انتخابات مجلس شورای آلمان" یعنی:


 • A aktive Wahlkampagne.
 • شرکت فعال در مبارزات انتخاباتی
 • B aktives Wahlverfahren.
 • روند انتخاباتی فعال
 • C aktiver Wahlkampf.
 • مبارزه انتخاباتی فعال
 • D aktives Wahlrecht.
 • حق انتخاب فعال


D

سوال شماره : 117

Wie viel Prozent der Zweitstimmen müssen Parteien mindestens bekommen, um in den Deutschen Bundestag gewählt zu werden?

حداقل میزان درصد "آراء ثانوی" حزبی که، به مجلس فدرال آلمان راه مییابد، چقدر میباشد؟


 • A 3%
 • 3%
 • B 4%
 • 4%
 • C 5%
 • 5%
 • D 6%
 • 6%


C

سوال شماره : 118

Was regelt das Wahlrecht in Deutschland?

قاعده "حق رأی" در آلمان چگونه است؟


 • A Wer wählen darf, muss wählen.
 • افرادی که حق رأی دارند، باید رأی بدهند
 • B Alle die wollen, können wählen.
 • کسانی که بخواهند، میتوانند رأی بدهند
 • C Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen.
 • کسانی که رأی نمیدهند، حق رأی دادن را از دست میدهند
 • D Wer wählen darf, kann wählen.
 • کسانی که حق رأی دارند، میتوانند رأی بدهند


D

سوال شماره : 119

Wahlen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das?

" انتخابات در آلمان آزاد است." این جمله به چه مفهومیست؟


 • A Alle verurteilten Straftäter / Straftäterinnen dürfen nicht wählen.
 • کلیه محکومین به جرائم از شرکت در انتخابات محرومند
 • B Wenn ich wählen gehen möchte, muss mein Arbeitgeber / meine Arbeitgeberin mir frei geben.
 • چنانچه بخواهم برای دادن رأی بروم، کارفرما موظف است به من مرخصی بدهد
 • C Jede Person kann ohne Zwang entscheiden, ob sie wählen möchte und wen sie wählen möchte.
 • همه میتوانند آزادانه تصمیم بگیرند، که آیا میخواهند رأی بدهند و یا به چه کسی رأی بدهند
 • D Ich kann frei entscheiden, wo ich wählen gehen möchte.
 • من میتوانم آزادانه تصمیم بگیرم، که در کدام حوزه انتخاباتی رأی بدهم


C

سوال شماره : 120

Das Wahlsystem in Deutschland ist ein...

کدامیک از موارد زیر سیستم انتخاباتی آلمان میباشد؟


 • A Zensuswahlrecht
 • حق انتخاب قابل سانسور
 • B Dreiklassenwahlrecht
 • حق انتخاب بر مبنای سه طبقه اجتماعی
 • C Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.
 • حق انتخاب بر مبنای اکثریت و تناسب آراء
 • D allgemeines Männerwahlrecht.
 • حق انتخاب عمومی مردان


C

سوال شماره : 121

Eine Partei möchte in den Deutschen Bundestag. Sie muss aber einen Mindestanteil an Wählerstimmen haben. Das heißt ...

حزبی مایل است به مجلس شورای آلمان وارد شود. برای رسیدن به این هدف میبایستی یک حداقل میزان آراء انتخاباتی را بدست آورد. نام این "حد نصاب رأی" چیست؟


 • A 5 %-Hürde.
 • حداقل پنج درصد آراء
 • B Zulassungsgrenze.
 • مرز مجاز آراء
 • C Basiswert
 • میزان پایهای آراء
 • D Richtlinie
 • میزان قاعده آراء


A

سوال شماره : 122

Welchem Grundsatz unterliegen Wahlen in Deutschland? Wahlen in Deutschland sind ...

ویژگیهای پایهای انتخابات آلمان چیست؟


 • A frei, gleich, geheim.
 • آزاد، برابر، مخفی
 • B offen, sicher, frei.
 • آشکار، مطمئن، آزاد
 • C geschlossen, gleich, sicher.
 • بسته، برابر، مطمئن
 • D sicher, offen, freiwillig.
 • مطمئن، آشکار، داوطلبانه


A

سوال شماره : 123

Was ist in Deutschland die "5 % Hürde"?

میزان ۵ درصد مانع در آلمان به چه معنیست؟


 • A Abstimmungsregelung im Bundestag für kleine Parteien
 • قاعده رای گیری در مجلس شورای آلمان در مورد احزاب کوچک
 • B Anwesenheitskontrolle im Bundestag für Abstimmungen
 • کنترل حضور و غیاب درمجلس شورا برای رأی گیری
 • C Mindestanteil an Wählerstimmen, um ins Parlament zu kommen
 • حداقل میزان آراء رأی دهندگان برای ورود به پارلمان
 • D Anwesenheitskontrolle im Bundesrat für Abstimmungen
 • کنترل حضور و غیاب درمجلس سنا برای رأی گیری


C

سوال شماره : 124

Die Bundestagswahl in Deutschland ist die Wahl ...

انتخابات مجلس شورای آلمان برای چه انتخابی است؟


 • A des Bundeskanzlers / der Bundeskanzlerin.
 • صدر اعظم
 • B der Parlamente der Länder.
 • پارلمانهای ایالات
 • C des Parlaments für Deutschland.
 • پارلمان آلمان
 • D des Bundespräsidenten / der Bundespräsidentin.
 • رئیس جمهور


C

سوال شماره : 125

In einer Demokratie ist eine Funktion von regelmäßigen Wahlen, ...

یکی از عملکردهای انتخابات دورهای در یک سیستم دمکراتیک اینست که...


 • A die Bürger und Bürgerinnen zu zwingen, ihre Stimme abzugeben.
 • شهروندان اجباراً در رأی گیری شرکت کنند
 • B nach dem Willen der Wählermehrheit den Wechsel der Regierung zu ermöglichen.
 • تغییر دولت بنا بر خواست اکثریت رأی دهندگان امکان پذیر باشد
 • C im Land bestehende Gesetze beizubehalten.
 • قوانین موجود در کشور حفظ شود
 • D den Armen mehr Macht zu geben.
 • به مستمندان قدرت بیشتری داده شود


B

سوال شماره : 126

Was bekommen wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen in Deutschland vor einer Wahl?

قبل از موعد انجام انتخابات در آلمان، مشمولین حق رأی چه برگهای را دریافت میکنند؟


 • A eine Wahlbenachrichtigung von der Gemeinde
 • اجازه شرکت در انتخابات صادره از شهرداری
 • B eine Wahlerlaubnis vom Bundespräsidenten / von der Bundespräsidentin
 • اجازه شرکت در انتخابات صادره از رئیس جمهور
 • C eine Benachrichtigung von der Bundesversammlung
 • اطلاعیهای از جانب هیأت دولت
 • D eine Benachrichtigung vom Pfarramt
 • اطلاعیهای از جانب اداره کلیسا


A

سوال شماره : 127

Warum gibt es die 5 %-Hürde im Wahlgesetz der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt sie, weil ...

چرا قاعده "میزان ۵ درصد" در قانون انتخابات آلمان وجود دارد؟ این بدان جهت است که


 • A die Programme von vielen kleinen Parteien viele Gemeinsamkeiten haben.
 • برنامه های بسیاری از احزاب کوچک نکات مشترک زیادی با هم دارند
 • B die Bürger und Bürgerinnen bei vielen kleinen Parteien die Orientierung verlieren können.
 • ممکن است مردم در صورت کثرت احزاب کوچک، حس جهت یابی خود را از دست بدهند
 • C viele kleine Parteien die Regierungsbildung erschweren.
 • کثرت احزاب کوچک تشکیل دولت را مشکل میسازد
 • D die kleinen Parteien nicht so viel Geld haben, um die Politiker und Politikerinnen zu bezahlen.
 • توان مالی احزاب کوچک برای تق ّبل هزینه سیاست مداران کافی نیست


C

سوال شماره : 128

Parlamentsmitglieder, die von den Bürgern und Bürgerinnen gewählt werden, nennt man ...

اعضای پارلمان منتخب مردم چه نامیده میشوند؟


 • A Abgeordnete.
 • نماینده مجلس
 • B Kanzler / Kanzlerinnen.
 • صدر اعظم
 • C Botschafter / Botschafterinnen.
 • سفیر
 • D Ministerpräsidenten / Ministerpräsidentinnen.
 • نخست وزیر


A

سوال شماره : 129

Vom Volk gewählt wird in Deutschland...

کدامیک از ارکان زیر از جانب مردم انتخاب میشود؟


 • A der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin.
 • صدر اعظم
 • B der Ministerpräsident / die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes.
 • نخست وزیر یک ایالت
 • C der Bundestag.
 • مجلس شورا
 • D der Bundespräsident / die Bundespräsidentin.
 • رئیس جمهور


C

سوال شماره : 130

متاسفانه عکس یافت نشد

Welcher Stimmzettel wäre bei einer Bundestagswahl gültig? (Bild 130)

کدامیک از اوراق رأی گیری زیر برای شرکت در انتخابات مجلس شورا معتبر است؟) تصویر 130(


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


A

سوال شماره : 131

In Deutschland ist ein Bürgermeister / eine Bürgermeisterin ...

در کشور آلمان شهردار چه سمتی دارد؟


 • A der Leiter / die Leiterin einer Schule.
 • مدیر مدرسه
 • B der Chef / die Chefin einer Bank.
 • رئیس بانک
 • C das Oberhaupt einer Gemeinde.
 • بخشدار ناحیه
 • D der / die Vorsitzende einer Partei.
 • رئیس حزب


C

سوال شماره : 132

Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das?

بسیاری از مردم در آلمان در اوقات بیکاری خود به کارهای خیریه میپردازند. این به چه مفهوم است؟


 • A Sie arbeiten als Soldaten / Soldatinnen.
 • آنها به عنوان "سرباز" کار میکنند.
 • B Sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden.
 • آنها داوطلبانه و بدون دریافت پول با انجمنها و تشکیلات مردمی کار میکنند
 • C Sie arbeiten in der Bundesregierung.
 • آنها در بخشهای دولتی کار میکنند
 • D Sie arbeiten in einem Krankenhaus und verdienen dabei Geld.
 • آنها در بیمارستانها کار میکنند و در ازای کارشان پول دریافت میکنند


B

سوال شماره : 133

Was ist bei Bundestags- und Landtagswahlen in Deutschland erlaubt?

کدامیک از موارد زیر در انتخابات مجلس شورای ملی و یا ایالتی مجاز است؟


 • A Der Ehemann wählt für seine Frau mit.
 • شوهر میتواند به جای همسر خود نیز رأی بدهد
 • B Man kann durch Briefwahl seine Stimme abgeben.
 • ارسال رأی به وسیله نامه مجاز است
 • C Man kann am Wahltag telefonisch seine Stimme abgeben.
 • روز انتخابات میتوان تلفنی رأی داد
 • D Kinder ab dem Alter von 14 Jahren dürfen wählen.
 • بچهها از ۰۴ سالگی میتوانند رأی بدهند


B

سوال شماره : 134

Man will die Buslinie abschaffen, mit der Sie immer zur Arbeit fahren. Was können Sie machen, um die Buslinie zu erhalten?

قرار است که خط اتوبوسرانی را، که شما هر روز با آن به محل کارتان میروید، حذف نمایند. در جهت جلوگیری از این اقدام چه میتوانید بکنید؟


 • A Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder gründe selber eine Initiative.
 • یا به یک تشکل موجود، که هدفش حفظ خط اتوبوسرانی میباشد، میپیوندم، و یا اینکه خود اقدام به پایهگذاری چنین نهادی میکنم
 • B Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Rad fahren.
 • به عضویت یک باشگاه ورزشی درمی آیم و تمرین دوچرخه سواری میکنم
 • C Ich wende mich an das Finanzamt, weil ich als Steuerzahler / Steuerzahlerin ein Recht auf die Buslinie habe.
 • به اداره دارائی مراجعه میکنم، چونکه به عنوان مالیات دهنده، حق دارم از خط اتوبوسرانی استفاده کنم
 • D Ich schreibe einen Brief an das Forstamt der Gemeinde.
 • نامهای به اداره جنگلبانی ناحیه مینویسم


A

سوال شماره : 135

Wen vertreten die Gewerkschaften in Deutschland?

سندیکاها در آلمان نماینده چه کسی هستند؟


 • A große Unternehmen
 • شرکتهای بزرگ
 • B kleine Unternehmen
 • شرکتهای کوچک
 • C Selbstständige
 • صاحبان شغل آزاد
 • D Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
 • کارمندان


D

سوال شماره : 136

Sie gehen in Deutschland zum Arbeitsgericht bei ...

در کدامیک از موارد زیر به اداره کار رجوع میکنید؟


 • A falscher Nebenkostenabrechnung.
 • صورت حساب اشتباه در ارتباط با هزینههای جانبی
 • B ungerechtfertigter Kündigung durch Ihren Chef / Ihre Chefin.
 • اخراج غیر قانونی توسط رئیس تان
 • C Problemen mit den Nachbarn / Nachbarinnen.
 • بروز مشکلات با همسایگان
 • D Schwierigkeiten nach einem Verkehrsunfall.
 • بروز مشکلات پس از یک حادثه رانندگی


B

سوال شماره : 137

Welches Gericht ist in Deutschland bei Konflikten in der Arbeitswelt zuständig?

در آلمان کدام دادگاه مسئول رسیدگی به اختلافات ناشی از کار است؟


 • A das Familiengericht
 • دادگاه خانواده
 • B das Strafgericht
 • دادگاه کیفری
 • C das Arbeitsgericht
 • دادگاه کار
 • D das Amtsgericht
 • دادگاه مدنی


C

سوال شماره : 138

Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber / meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat?

اگر رئیس ام در آلمان مرا غیر قانونی اخراج کند، چه میتوانم بکنم؟


 • A weiter arbeiten und freundlich zum Chef / zur Chefin sein
 • به کار خود ادامه خواهم داد با او خوش رفتاری خواهم کرد
 • B ein Mahnverfahren gegen den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin führen
 • به وسیله یک اخطاریه رسمی بر علیه او اقدام خواهم کرد
 • C Kündigungsschutzklage erheben
 • با استناد به قانون "جلوگیری از اخراج غیر قانونی" از او شکایت میکنم
 • D den Arbeitgeber / die Arbeitgeberin bei der Polizei anzeigen
 • از رئیسام نزد پلیس شکایت میکنم


C

سوال شماره : 139

Wann kommt es in Deutschland zu einem Prozess vor Gericht? Wenn jemand ...

در کدامیک از موارد زیر در آلمان دادگاه رسیدگی میکند؟ هنگامی که فردی


 • A zu einer anderen Religion übertritt.
 • مذهب خود را تغییر دهد
 • B eine Straftat begangen hat und angeklagt wird.
 • مرتکب جرم شده و از او شکایت شده باشد
 • C eine andere Meinung als die der Regierung vertritt.
 • نظراتی متفاوت با دولت داشته باشد
 • D sein Auto falsch geparkt hat und es abgeschleppt wird.
 • اتومبیل خود را بطور غیر مجاز پارک کرده و آن را بکسل کرده باشند


B

سوال شماره : 140

Was macht ein Schöffe / eine Schöffin in Deutschland? Er / Sie ...

وظیفه قاضی افتخاری در دادگاه آلمان چیست؟


 • A entscheidet mit Richtern / Richterinnen über Schuld und Strafe.
 • به همراه قضات دادگاه در مورد جرم و مجازات آن تصمیم میگیرد
 • B gibt Bürgern / Bürgerinnen rechtlichen Rat.
 • به مردم مشاوره قضایی میدهد
 • C stellt Urkunden aus.
 • اسناد صادر میکند
 • D verteidigt den Angeklagten / die Angeklagte.
 • از متهم دفاع میکند


A

سوال شماره : 141

Wer berät in Deutschland Personen bei RechtsFragen und vertritt sie vor Gericht?

در آلمان چه کسی با مردم در امور قضایی مشاوره و یا از آنان در مقابل دادگاه دفاع میکند؟


 • A ein Rechtsanwalt / eine Rechtsanwältin
 • وکیل
 • B ein Richter / eine Richterin
 • قاضی
 • C ein Schöffe / eine Schöffin
 • قاضی افتخاری
 • D ein Staatsanwalt / eine Staatsanwältin
 • دادستان


A

سوال شماره : 142

Was ist die Hauptaufgabe eines Richters / einer Richterin in Deutschland? Ein Richter / eine Richterin ...

وظیفه اصلی قاضی دادگاه در آلمان چیست؟


 • A vertritt Bürger und Bürgerinnen vor einem Gericht.
 • وکالت مردم در مقابل دادگاه
 • B arbeitet an einem Gericht und spricht Urteile.
 • کار در دادگاه و صدور احکام
 • C ändert Gesetze.
 • تغییر قوانین
 • D betreut Jugendliche vor Gericht.
 • کمک به نوجوانان و جوانانی که، دادگاه به کارشان رسیدگی میکند


B

سوال شماره : 143

Ein Richter / eine Richterin in Deutschland gehört zur ...

قاضی در آلمان به کدامیک از قوای زیر تعلق دارد؟


 • A Judikative
 • قوه قضائیه
 • B Exekutive
 • قوه مجریه
 • C Operative
 • قوه عملیاتی
 • D Legislative
 • قوه مقننه


A

سوال شماره : 144

Ein Richter / eine Richterin gehört in Deutschland zur ...

قاضی در آلمان به کدامیک از قوای زیر تعلق دارد؟


 • A vollziehenden Gewalt.
 • قوه اجرائیه
 • B rechtsprechenden Gewalt.
 • قوه قضائیه
 • C planenden Gewalt.
 • قوه برنامه ریزی
 • D gesetzgebenden Gewalt.
 • قوه مقننه یا قانون گذاری


B

سوال شماره : 145

In Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter / eine Richterin? Für die ...

در آلمان قوای کشوری تقسیم میشود. قاضی برای کدامیک از موارد زیر کار میکند؟


 • A Judikative
 • قوه قضائیه
 • B Exekutive
 • قوه مجریه
 • C Presse
 • مطبوعات
 • D Legislative
 • قوه مقننه


A

سوال شماره : 146

Wie nennt man in Deutschland ein Verfahren vor einem Gericht?

در آلمان کدامیک از موارد زیر بعنوان محاکمه دادگاهی نامیده میشود؟


 • A Programm
 • برنامه
 • B Prozedur
 • جریان محاکمه
 • C Protokoll
 • پروتکل یا صورت جلسه
 • D Prozess
 • دادرسی حقوقی


D

سوال شماره : 147

Was ist die Arbeit eines Richters / einer Richterin in Deutschland?

کار قاضی در آلمان چیست؟


 • A Deutschland regieren
 • حکومت در آلمان
 • B Recht sprechen
 • صدور احکام حقوقی
 • C Pläne erstellen
 • طرح برنامه ها
 • D Gesetze erlassen
 • وضع قوانین


B

سوال شماره : 148

Was ist eine Aufgabe der Polizei in Deutschland?

کدامیک از موارد زیر وظیفه پلیس آلمان است؟


 • A das Land zu verteidigen
 • دفاع از کشور
 • B die Bürgerinnen und Bürger abzuhören
 • استراق سمع (شنود گفتگو) مردم
 • C die Gesetze zu beschließen
 • وضع قوانین
 • D die Einhaltung von Gesetzen zu überwachen
 • نظارت بر اجرای قوانین


D

سوال شماره : 149

Wer kann Gerichtsschöffe / Gerichtsschöffin in Deutschland werden?

در آلمان چه کسی میتواند قاضی افتخاری شود؟


 • A alle in Deutschland geborenen Einwohner / Einwohnerinnen über 18 Jahre
 • عموم افراد بالای۱۸ سال، متولد و ساکن آلمان
 • B alle deutschen Staatsangehörigen älter als 24 und jünger als 70 Jahre
 • عموم اتباع آلمان بین ۲۴ الی۷۰ سال
 • C alle Personen, die seit mindestens 5 Jahren in Deutschland leben
 • کسانی که حداقل ۵ سال در آلمان زندگی میکنند
 • D nur Personen mit einem abgeschlossenen Jurastudium
 • فقط افرادی که تحصیلات خود را در رشته حقوق به پایان رسانده اند


B

سوال شماره : 150

Ein Gerichtsschöffe / eine Gerichtsschöffin in Deutschland ist ...

قاضی افتخاری در آلمان کدامیک از مورد زیر میباشد؟


 • A der Stellvertreter / die Stellvertreterin des Stadtoberhaupts.
 • نماینده بالاترین مقام شهری
 • B ein ehrenamtlicher Richter / eine ehrenamtliche Richterin.
 • قاضی افتخاری
 • C ein Mitglied eines Gemeinderats.
 • عضو شورای بخشداری
 • D eine Person, die Jura studiert hat.
 • کسی است، که رشته حقوق تحصیل کرده باشد


B

سوال شماره : 151

Wer baute die Mauer in Berlin?

کدام کشور دیوار برلین را ساخت؟


 • A Großbritannien
 • بریتانیای کبیر
 • B die DDR
 • جمهوری دمکراتیک آلمان
 • C die Bundesrepublik Deutschland
 • جمهوری فدرال آلمان
 • D die USA
 • ایالات متحده آمریکا


B

سوال شماره : 152

Wann waren die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler in Deutschland an der Macht?

دوران حکومت حزب نازی آلمان به ریاست آدولف هیتلر کی بود؟


 • A 1918 bis 1923
 • 1918 bis 1923
 • B 1932 bis 1950
 • 1932 bis 1950
 • C 1933 bis 1945
 • 1933 bis 1945
 • D 1945 bis 1989
 • 1945 bis 1989


C

سوال شماره : 153

Was war am 8. Mai 1945?

در روز ۸ ماه مه سال ۱۹۴۵ چه واقعه ای رخ داد؟


 • A Tod Adolf Hitlers
 • مرگ آدولف هیتلر
 • B Beginn des Berliner Mauerbaus
 • شروع ساخت دیوار برلن
 • C Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler
 • انتخاب Konrad Adenauer به سمت صدراعظمی
 • D Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa
 • پایان جنگ جهانی دوم در اروپا


D

سوال شماره : 154

Wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende?

در چه سالی جنگ جهانی دوم به پایان رسید؟


 • A 1933
 • 1933
 • B 1945
 • 1945
 • C 1949
 • 1949
 • D 1961
 • 1961


B

سوال شماره : 155

Wann waren die Nationalsozialisten in Deutschland an der Macht?

در چه سالهایی حزب نازی آلمان حکومت میکرد؟


 • A 1888 bis 1918
 • 1888 bis 1918
 • B 1921 bis 1934
 • 1921 bis 1934
 • C 1933 bis 1945
 • 1933 bis 1945
 • D 1949 bis 1963
 • 1949 bis 1963


C

سوال شماره : 156

In welchem Jahr wurde Hitler Reichskanzler?

در چه سالی هیتلر صدراعظم رایش شد؟


 • A 1923
 • 1923
 • B 1927
 • 1927
 • C 1933
 • 1933
 • D 1936
 • 1936


C

سوال شماره : 157

Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland ...

سال ۱۹۳۳ در آلمان حزب نازی به ریاست آدولف هیتلر چه سیستم حکومتی ای را بنا کردند؟ هیتلر چه سیستم حکومتی ای را بنا کردند؟


 • A eine Diktatur.
 • دیکتاتوری
 • B einen demokratischen Staat.
 • دمکراتیک
 • C eine Monarchie.
 • سلطنتی
 • D ein Fürstentum.
 • شاهزاده نشینی


A

سوال شماره : 158

Das "Dritte Reich" war eine...

سیستم حکومتی "رایش سوم" چه بود؟


 • A Diktatur
 • دیکتاتوری
 • B Demokratie
 • دمکراتیک
 • C Monarchie
 • سلطنتی
 • D Räterepublik
 • حاکمیت شوراهای منتخب مردم


A

سوال شماره : 159

Was gab es in Deutschland nicht während der Zeit des Nationalsozialismus?

کدامیک از موارد زیر در دوران حکومت حزب نازی در آلمان وجود نداشت؟


 • A freie Wahlen
 • انتخابات آزاد
 • B Pressezensur
 • سانسور مطبوعات
 • C willkürliche Verhaftungen
 • بازداشتهای بدون پشتوانه قانونی
 • D Verfolgung der Jude
 • تعقیب یهودیان


A

سوال شماره : 160

Welcher Krieg dauerte von 1939 bis 1945?

کدام جنگ از 1939 تا 1945 طول کشید؟


 • A der Erste Weltkrieg
 • جنگ جهانی اول
 • B der Zweite Weltkrieg
 • جنگ جهانی دوم
 • C der Vietnamkrieg
 • جنگ ویتنام
 • D der Golfkrieg
 • جنگ خلیج


B

سوال شماره : 161

Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik ...

حکومت نازی چه سیاستی را اعمال میکرد؟


 • A des staatlichen Rassismus
 • نژاد پرستی حکومتی
 • B der Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان
 • C der allgemeinen Religionsfreiheit
 • آزادی عمومی مذهب
 • D der Entwicklung der Demokratie
 • احقاق دموکراسی


A

سوال شماره : 162

Claus Schenk Graf von Stauffenberg wurde bekannt durch ...

چرا نام "Stauffenberg Claus Schenk Graf von " مشهور شد


 • A eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen .1936
 • او برنده مدال طلا در بازیهای المپیک سال ۱۹۳۶ شد
 • B den Bau des Reichstagsgebäudes.
 • او امارت مجلس رایش را ساخت
 • C den Aufbau der Wehrmacht.
 • او ارتش را پایهریزی کرد
 • D das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944.
 • او در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۴ اقدام به ترور هیتلر کرد


D

سوال شماره : 163

In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Geschäfte in Deutschland?

در چه سالی نازیها کنیسه ها و مغازه های یهودیان آلمان را تخریب کردند؟


 • A 1925
 • 1925
 • B 1930
 • 1930
 • C 1938
 • 1938
 • D 1945
 • 1945


C

سوال شماره : 164

Was passierte am 9. November 1938 in Deutschland?

در ۹ نوامبر ۱۹۳۸ در آلمان چه اتفاقی رخ داد؟


 • A Mit dem Angriff auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.
 • شروع جنگ جهانی دوم، حمله به لهستان
 • B Die Nationalsozialisten verlieren eine Wahl und lösen den Reichstag auf.
 • شکست نازیها در انتخابات و انحلال مجلس رایش سوم
 • C Jüdische Geschäfte und Synagogen werden durch Nationalsozialisten und ihre Anhänger zerstört.
 • تخریب کنیسهها و مغازههای یهودیان توسط نازیها و طرفدارانشان
 • D Hitler wird Reichspräsident und lässt alle Parteien verbieten.
 • شروع ریاست جمهوری رایش و دستور ممنوعیت احزاب توسط هیتلر


C

سوال شماره : 165

Wie hieß der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland?

نام اولین صدراعظم آلمان چیست؟


 • A Konrad Adenauer
 • Konrad Adenauer
 • B Kurt Georg Kiesinger
 • Kurt Georg Kiesinger
 • C Helmut Schmidt
 • Helmut Schmidt
 • D Willy Brandt
 • Willy Brandt


A

سوال شماره : 166

Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Menschen "Wir sind das Volk"?

شعار "ما ملت هستیم" در کدام تظاهرات آلمان شنیده میشد؟


 • A beim Arbeiteraufstand 1953 in der DDR
 • در قیام سال ۱۹۵۳ کارگران در جمهوری دمکراتیک آلمان
 • B bei den Demonstrationen 1968 in der Bundesrepublik Deutschland
 • در تظاهرات ۱۹۶۸ در جمهوری فدرال آلمان
 • C bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen 1985 in der Bundesrepublik Deutschland
 • در تظاهرات ض ّد انرژی اتمی سال ۱۹۸۵ جمهوری فدرال آلمان
 • D bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR
 • در تظاهرات روزهای دوشنبه ۱۹۸۹ در جمهوری دمکراتیک آلمان


D

سوال شماره : 167

Welche Länder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland als "Alliierte Besatzungsmächte" bezeichnet?

پس از اتمام جنگ جهانی دوم نام "قوای اشغالگر متفقین" به کدام دسته از کشورهای زیر گفته میشد؟


 • A Sowjetunion, Großbritannien, Polen, Schweden
 • شوروی، بریتانیای بزرگ، لهستان، سوئد
 • B Frankreich, Sowjetunion, Italien, Japan
 • فرانسه، شوروی، ایتالیا، ژاپن
 • C USA, Sowjetunion, Spanien, Portugal
 • ایالات متحده آمریکا، شوروی، اسپانیا، پرتغال
 • D USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich
 • ایالات متحده آمریکا، شوروی، بریتانیای بزرگ، فرانسه


D

سوال شماره : 168

Welches Land war keine "Alliierte Besatzungsmacht" in Deutschland?

کدامیک از دول زیر به "قوای اشغالگر متفقین" در آلمان متعلق نبودن؟


 • A USA
 • ایالات متحده آمریکا
 • B Sowjetunion
 • شوروی
 • C Frankreich
 • فرانسه
 • D Japan
 • ژاپن


D

سوال شماره : 169

Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet?

آلمان فدرال در چه سالی پایه گذاری شد؟


 • A 1939
 • 1939
 • B 1945
 • 1945
 • C 1949
 • 1949
 • D 1951
 • 1951


C

سوال شماره : 170

Was gab es während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland?

کدامیک از موارد زیر در زمان نازیها در آلمان وجود داشت؟


 • A das Verbot von Parteien
 • ممنوعیت احزاب
 • B das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit
 • حق پیشرفت و شکل گیری شخصیت فردی مطابق با خواست و سلیقه خود
 • C Pressefreiheit
 • آزادی مطبوعات
 • D den Schutz der Menschenwürde
 • حفاظت از شأن و منزلت انسانی


A

سوال شماره : 171

Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft ...

مفهوم "اقتصاد اجتماعی بازار آزاد" چیست؟


 • A steuert sich allein nach Angebot und NachFrage.
 • اقتصاد صرفاً توسط "عرضه و تقاضا" هدایت میشود
 • B wird vom Staat geplant und gesteuert, Angebot und NachFrage werden nicht berücksichtigt.
 • دولت، اقتصاد جامعه را برنامهریزی و هدایت میکند، در این میان قانون عرضه و تقاضا مورد نظر قرار گرفته نمیشود
 • C richtet sich nach der NachFrage im Ausland.
 • اقتصاد تابعی از عرضه و تقاضا در خارج از کشور است
 • D richtet sich nach Angebot und NachFrage, aber der Staat sorgt für einen sozialen Ausgleich.
 • اقتصاد توسط "عرضه و تقاضا" هدایت میشود، اما دولت در جهت جبران منافع اقتصادی جمع قدم برمیدارد


D

سوال شماره : 172

In welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? In der ...

جمهوری دمکراتیک آلمان در کدام منطقه اشغالی ایجاد شد؟


 • A amerikanischen Besatzungszone.
 • در منطقه اشغالی توسط آمریکایی ها
 • B französischen Besatzungszone.
 • در منطقه اشغالی توسط فرانسوی ها
 • C britischen Besatzungszone.
 • در منطقه اشغالی توسط بریتانیای یها
 • D sowjetischen Besatzungszone.
 • در منطقه اشغالی توسط شوروی ها


D

سوال شماره : 173

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Gründungsmitglied ...

آلمان یکی از اعضای ایجادکننده کدامیک از پیمانهای زیر است؟


 • A des Nordatlantikpakts (NATO).
 • پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
 • B der Vereinten Nationen (VN).
 • سازمان ملل متحد
 • C der Europäischen Union (EU).
 • اتحادیه اروپا
 • D des Warschauer Pakts.
 • پیمان ورشو


C

سوال شماره : 174

Wann wurde die DDR gegründet?

جمهوری دمکراتیک آلمان ایجاد شد؟ DDR در چه سالی


 • A 1947
 • 1947
 • B 1949
 • 1949
 • C 1953
 • 1953
 • D 1956
 • 1956


B

سوال شماره : 175

Wie viele Besatzungszonen gab es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg?

بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان چند حوزه اشغالی وجود داشت؟


 • A 3
 • 3
 • B 4
 • 4
 • C 5
 • 5
 • D 6
 • 6


B

سوال شماره : 176

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie waren die Besatzungszonen Deutschlands nach 1945 verteilt? (Bild 176)

بعد از 1945 منطق اشغالی آلمان چگونه تقسیم شدند؟) تصویر 176(


 • A 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=Frankreich, 4=USA
 • 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=Frankreich, 4=USA
 • B 1=Sowjetunion, 2=Großbritannien, 3=USA, 4=Frankreich
 • 1=Sowjetunion, 2=Großbritannien, 3=USA, 4=Frankreich
 • C 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=USA, 4=Frankreich
 • 1=Großbritannien, 2=Sowjetunion, 3=USA, 4=Frankreich
 • D 1=Großbritannien, 2=USA, 3=Sowjetunion, 4=Frankreich
 • 1=Großbritannien, 2=USA, 3=Sowjetunion, 4=Frankreich


C

سوال شماره : 177

Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren aufgeteilt?

پس از جنگ جهانی دوم، کدامیک از شهرهای آلمان به چهار حوزه تقسیم شد؟


 • A München
 • مونیخ
 • B Berlin
 • برلین
 • C Dresden
 • درسدن
 • D Frankfurt/Oder
 • فرانکفورت


B

سوال شماره : 178

Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürger und Bürgerinnen von West- Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich?

بین ژوئن ۱۹۴۸ تا مه ۱۸۴۸ مایحتاج مردم برلن غربی از طریق پل هوایی تامین میشد. علتش چه بود؟


 • A Für Frankreich war eine Versorgung der West- Berliner Bevölkerung mit dem Flugzeug kostengünstiger.
 • کشور فرانسه میتوانست از این طریق مایحتاج مردم را به وسیله هواپیما به شکل ارزانتری تامین کند
 • B Die amerikanischen Soldaten / Soldatinnen hatten beim Landtransport Angst vor Überfällen.
 • سربازان آمریکایی موقع حمل زمینی کالا از حملات احتمالی وحشت داشتند
 • C Für Großbritannien war die Versorgung über die Luftbrücke schneller.
 • بریتانیای بزرگ میتوانست از طریق پل هوایی، سریعتر مایحتاج مردم را تامین کند
 • D Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf dem Landwege.
 • شوروی تردد زمینی را قطع کرد


D

سوال شماره : 179

Wie endete der Zweite Weltkrieg in Europa offiziell?

کدامیک از عوامل زیر جنگ جهانی دوم در اروپا را رسما به پایان رساند؟


 • A mit dem Tod Adolf Hitlers
 • مرگ آدولف هیتلر
 • B durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands
 • تسلیم بی قید و شرط آلمان
 • C mit dem Rückzug der Deutschen aus den besetzten Gebieten
 • خروج آلمانها از منطق اشغالی
 • D durch eine Revolution in Deutschland
 • وقوع انقلاب در آلمان


B

سوال شماره : 180

Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war ...

اولین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان که بود؟


 • A Ludwig Erhard
 • Ludwig Erhard
 • B Willy Brandt.
 • Willy Brandt.
 • C Konrad Adenauer.
 • Konrad Adenauer.
 • D Gerhard Schröder.
 • Gerhard Schröder.


C

سوال شماره : 181

متاسفانه عکس یافت نشد

Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? (Bild 181)

سال ۱۹۷۰ ویلی برانت در مقابل اردوگاه یهودیان در ورشو به زانو نشست. هدف او از این حرکت چه بود؟ )تصویر ۱۸۱(


 • A Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen.
 • سر اطاعت در مقابل متفقین آن زمان فرود آورد
 • B Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung.
 • از لهستان و یهودیان لهستانی تقاضای بخشش کرد
 • C Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt.
 • احترام عمیق خود را در مقابل پیمان ورشو نشان داد
 • D Er sprach ein Soldaten.
 • سر خاک سرباز گمنام دعا کرد


B

سوال شماره : 182

Welche Parteien wurden 1946 zwangsweise zur SED vereint, der Einheitspartei der späteren DDR?

در سال ۱۹۴۶ چه احزابی اجبارا به تنها حزب جمهوری دمکراتیک آلمان شرقی پیوستند؟


 • A KPD und SPD
 • KPD und SPD
 • B SPD und CDU
 • SPD und CDU
 • C CDU und FDP
 • CDU und FDP
 • D KPD und CSU
 • KPD und CSU


A

سوال شماره : 183

Wann war in der Bundesrepublik Deutschland das "Wirtschaftswunder"?

"معجزه اقتصادی" و یا "اوج شکوفایی اقتصادی" آلمان کی بود؟


 • A 40er Jahre
 • دهه ۴۰
 • B 50er Jahre
 • دهه ۵۰
 • C 70er Jahre
 • دهه ۷۰
 • D 80er Jahre
 • دهه ۸۰


B

سوال شماره : 184

Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange "Die Stunde Null"?

مفهوم "ساعت صفر"، که در آلمان مدتها از جانب مردم گفته میشد، چه بود؟


 • A Damit wird die Zeit nach der Wende im Jahr 1989 bezeichnet.
 • دوران بعد از ادغام دو کشور آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۸۹
 • B Damit wurde der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet.
 • شروع جنگ جهانی دوم
 • C Darunter verstand man das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus.
 • پایان جنگ جهانی دوم و آغاز بازسازی
 • D Damit ist die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird.
 • تغییر ساعت تابستانی به زمستانی


C

سوال شماره : 185

Wofür stand der Ausdruck "Eiserner Vorhang"? Für die Abschottung ...

عبارت "پرده آهنین" چه بوده و برای حفاظت از کدامیک از موارد زیر بکار میرفته؟


 • A des Warschauer Pakts gegen den Westen.
 • پیمان ورشو در مقابل اعراب
 • B Norddeutschlands gegen Süddeutschland.
 • شمال آلمان در مقابل جنوب آلمان
 • C Nazi-Deutschlands gegen die Alliierten.
 • آلمان نازی در مقابل متفقین
 • D Europas gegen die USA.
 • اروپا در مقابل ایالات متحده آمریکا


A

سوال شماره : 186

Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an den lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das?

در سال ۱۹۵۳ در جمهوری دمکراتیک آلمان قیامی بود، که در جمهوری فدرال آلمان مدتها به عنوان روز تعطیلی عمومی قلمداد میشد. تاریخ این روز کی بود؟


 • A 1.Mai
 • 1.Mai
 • B 17. Juni
 • 17. Juni
 • C 20. Juli
 • 20. Juli
 • D 9. November
 • 9. November


B

سوال شماره : 187

متاسفانه عکس یافت نشد

Welcher deutsche Staat hatte eine schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ährenkranz? (Bild 187)

کدام دولت آلمان پرچم سیاه-سرخ و طلایی، با چکش، پرگار و دسته گل داشت؟) تصویر ۱۸۷(


 • A Preußen
 • دولت پرویس
 • B Bundesrepublik Deutschland
 • دولت آلمان فدرال
 • C Drittes Reich
 • رایش سوم
 • D DDR
 • جمهوری دمکراتیک آلمان


D

سوال شماره : 188

In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut?

در چه سالی دیوار برلین ساخته شد؟


 • A 1953
 • 1953
 • B 1956
 • 1956
 • C 1959
 • 1959
 • D 1961
 • 1961


D

سوال شماره : 189

Wann baute die DDR die Mauer in Berlin?

در چه سالی جمهوری دمکراتیک آلمان دیوار برلن را ساخت ؟


 • A 1919
 • 1919
 • B 1933
 • 1933
 • C 1961
 • 1961
 • D 1990
 • 1990


C

سوال شماره : 190

Was bedeutet die Abkürzung DDR?

" DDR " مخفف چیست؟


 • A Dritter Deutscher Rundfunk
 • سازمان رادیو سوم آلمان
 • B Die Deutsche Republik
 • جمهوری آلمان
 • C Dritte Deutsche Republik
 • جمهوری سوم آلمان
 • D Deutsche Demokratische Republik
 • جمهوری دمکراتیک آلمان


D

سوال شماره : 191

Wann wurde die Mauer in Berlin für alle geöffnet?

در چه سالی دیوار برلن به روی مردم باز شد؟


 • A 1987
 • 1987
 • B 1989
 • 1989
 • C 1992
 • 1992
 • D 1995
 • 1995


B

سوال شماره : 192

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

کدامیک از ایالات فعلی آلمان قبلا به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟


 • A Brandenburg
 • Brandenburg
 • B Bayern
 • Bayern
 • C Saarland
 • Saarland
 • D Hessen
 • Hessen


A

سوال شماره : 193

Von 1961 bis 1989 war Berlin...

بین سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۹


 • A ohne Bürgermeister.
 • برلین شهردار نداشت
 • B ein eigener Staat
 • برلین کشوری مستقل بود
 • C durch eine Mauer geteilt.
 • برلین به وسیله دیوار تقسیم شده بود
 • D nur mit dem Flugzeug erreichbar.
 • رفتن به برلین صرفاً با هواپیما میسر بود


C

سوال شماره : 194

Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der Deutschen ...

در آلمان روز سوم اکتبر به چه مناسبت جشن گرفته میشود؟ این روز، روز ...


 • A Einheit
 • وحدت آلمان است
 • B Nation
 • ملت آلمان است
 • C Bundesländer
 • ایالات آلمان است
 • D Städte
 • شهرهای آلمان است


A

سوال شماره : 195

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

کدامیک از ایالات فعلی آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟


 • A Hessen
 • Hessen
 • B Sachsen-Anhalt
 • Sachsen-Anhalt
 • C Nordrhein-Westfalen
 • Nordrhein-Westfalen
 • D Saarland
 • Saarland


B

سوال شماره : 196

Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR "Die Wende"? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch ...

چرا پاییز ۱۹۸۹ در DDR "نقطه عطف" نامیده میشود؟ در این زمان سیستم DDR چگونه متحول شد؟


 • A von einer Diktatur zur Demokratie.
 • از دیکتاتوری به دموکراسی
 • B von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus.
 • از اقتصاد آزاد میانه رو به سوسیالیزم
 • C von einer Monarchie zur Sozialdemokratie.
 • از سلطنتی به سوسیال دموکراسی
 • D von einem religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat.
 • از حکومت مذهبی به حکومت کمونیسم


A

سوال شماره : 197

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

کدامیک از ایالات فعلی آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟


 • A Thüringen
 • Thüringen
 • B Hessen
 • Hessen
 • C Bayern
 • Bayern
 • D Bremen
 • Bremen


A

سوال شماره : 198

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

کدامیک از ایالات فعلی آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟


 • A Bayern
 • Bayern
 • B Niedersachsen
 • Niedersachsen
 • C Sachsen
 • Sachsen
 • D Baden-Württemberg
 • Baden-Württemberg


C

سوال شماره : 199

Mit der Abkürzung "Stasi" meinte man in der DDR ...

در DDR کلمه " Stasi" مخفف چه عبارتی بود؟


 • A das Parlament.
 • پارلمان
 • B das Ministerium für Staatssicherheit.
 • وزارت امنیت کشور
 • C eine regierende Partei.
 • حزب حاکم
 • D das Ministerium für Volksbildung.
 • وزارت آموزش مردم


B

سوال شماره : 200

Welches heutige deutsche Bundesland gehörte früher zum Gebiet der DDR?

کدامیک از ایالات فعلی آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟


 • A Hessen
 • Hessen
 • B Schleswig-Holstein
 • Schleswig-Holstein
 • C Mecklenburg-Vorpommern
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • D Saarland
 • Saarland


C

سوال شماره : 201

Welche der folgenden Auflistungen enthält nur Bundesländer, die zum Gebiet der früheren DDR gehörten?

در کدامیک از لیستهای زیر فقط ایالتی ذکر شده اند، که سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته اند؟


 • A Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Schleswig-Holstein, Brandenburg
 • Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Schleswig-Holstein, Brandenburg
 • B Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
 • Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
 • C Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen
 • Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen
 • D Sachsen, Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg
 • Sachsen, Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg


B

سوال شماره : 202

Zu wem gehörte die DDR im "Kalten Krieg"?

در دوران "جنگ سرد" DDR به کدامیک از موارد زیر تعلق داشته است؟


 • A zu den Westmächten
 • قدرتهای غرب
 • B zum Warschauer Pakt
 • پیمان ورشو
 • C zur NATO
 • پیمان آتلانتیک شمالی NATO
 • D zu den blockfreien Staaten
 • کشورهای بیطرف


B

سوال شماره : 203

Wie hieß das Wirtschaftssystem der DDR?

سیستم اقتصادی جمهوری دمکراتیک آلمان چه نامیده میشد؟


 • A Marktwirtschaft
 • اقتصاد بازار
 • B Planwirtschaft
 • اقتصاد برنامه ریزی دولتی
 • C Angebot und NachFrage
 • عرضه و تقاضا
 • D Kapitalismus
 • سرمایه داری


B

سوال شماره : 204

Wie wurden die Bundesrepublik Deutschland und die DDR zu einem Staat?

چگونه جمهوری فدرال آلمان و DDR با هم تشکیل یک دولت را دادند؟


 • A Die Bundesrepublik Deutschland hat die DDR besetzt.
 • جمهوری فدرال آلمان، DDR را اشغال کرد
 • B Die heutigen fünf östlichen Bundesländer sind der Bundesrepublik Deutschland beigetreten.
 • پنج ایالت فعلی واقع در شرق جمهوری فدرال آلمان، به این کشور پیوستند
 • C Die westlichen Bundesländer sind der DDR beigetreten.
 • ایالات واقع در قسمت غرب جمهوری فدرال آلمان به DDR پیوستند
 • D Die DDR hat die Bundesrepublik Deutschland besetzt.
 • DDR, جمهوری فدرال آلمان را اشغال کرد


B

سوال شماره : 205

Mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland gehören die neuen Bundesländer nun auch ...

در نتیجه پیوست DDR به جمهوری فدرال آلمان، ایالات جمهوری فدرال آلمان به کدامیک از موارد زیر تعلق دارند؟


 • A zur Europäischen Union.
 • اتحادیه اروپا
 • B zum Warschauer Pakt.
 • پیمان ورشو
 • C zur OPEC.
 • اوپک
 • D zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft.
 • جامعه دفاع از اروپا


A

سوال شماره : 206

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeutete im Jahr 1989 in Deutschland das Wort "Montagsdemonstration"?

در سال ۱۹۸۹ در آلمان مفهوم "تظاهرات دوشنبه" چه بود؟


 • A In der Bundesrepublik waren Demonstrationen nur am Montag erlaubt.
 • تظاهرات در آلمان فدرال فقط دوشنبه مجاز بود
 • B Montags waren Demonstrationen gegen das DDR-Regime.
 • دوشنبهها تظاهرات بر علیه آلمان شرقی انجام میشد
 • C Am ersten Montag im Monat trafen sich in der Bundesrepublik Deutschland Demonstranten.
 • در اولین دوشنبه هر ماه تظاهر کنندگان در آلمان فدرال با هم جمع میشدند
 • D Montags demonstrierte man in der DDR gegen den Westen.
 • دوشنبه ها در DDR بر علیه غرب تظاهرات اجرا میشد


B

سوال شماره : 207

In welchem Militärbündnis war die DDR Mitglied?

جمهوری دمکراتیک آلمان عضو کدام پیمان نظامی بود؟


 • A in der NATO
 • پیمان آتلانتیک شمالی (NATO)
 • B im Rheinbund
 • اتحادیه راین
 • C im Warschauer Pakt
 • پیمان ورشو
 • D im Europabündnis
 • اتحادیه اروپا


C

سوال شماره : 208

Was war die "Stasi"?

"Stasi" چه بود؟


 • A der Geheimdienst im "Dritten Reich"
 • سازمان جاسوسی رایش سوم
 • B eine berühmte deutsche Gedenkstätte
 • یک بنای یادبود مشهور در آلمان
 • C der Geheimdienst der DDR
 • سازمان جاسوسی DDR
 • D ein deutscher Sportverein während des Zweiten Weltkrieges
 • باشگاه ورزشی آلمان در جنگ جهانی دوم


C

سوال شماره : 209

متاسفانه عکس یافت نشد

Welches war das Wappen der Deutschen Demokratischen Republik? (Bild 209)

کدامیک از موارد زیر نشان جمهوری دمکراتیک آلمان بود؟) تصویر ۲۰۹(


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


D

سوال شماره : 210

Was ereignete sich am 17. Juni 1953 in der DDR?

در ۱۷ ژوئن در DDR چه اتفاقی افتاد


 • A der feierliche Beitritt zum Warschauer Pakt
 • پیوست به پیمان ورشو
 • B landesweite Streiks und ein Volksaufstand
 • اعتصابات سراسری و وقوع قیامی مردمی
 • C der 1. SED-Parteitag
 • نخستین نشست حزبی SED
 • D der erste Besuch Fidel Castros
 • اولین دیدار فیدل کاسترو


B

سوال شماره : 211

Welcher Politiker steht für die "Ostverträge"?

کدامیک از سیاستمداران زیر طرفدار "قراردادهای شرق" بود؟


 • A Helmut Kohl
 • Helmut Kohl
 • B Willy Brandt
 • Willy Brandt
 • C Michail Gorbatschow
 • Michail Gorbatschow
 • D Ludwig Erhard
 • Ludwig Erhard


B

سوال شماره : 212

Wie heißt Deutschland mit vollem Namen?

نام کامل آلمان چیست؟


 • A Bundesstaat Deutschland
 • Bundesstaat Deutschland
 • B Bundesländer Deutschland
 • Bundesländer Deutschland
 • C Bundesrepublik Deutschland
 • Bundesrepublik Deutschland
 • D Bundesbezirk Deutschland
 • Bundesbezirk Deutschland


C

سوال شماره : 213

Wie viele Einwohner hat Deutschland?

جمعیت آلمان چقدر است؟


 • A 70 Millionen
 • 70 Millionen
 • B 78 Millionen
 • 78 Millionen
 • C 80 Millionen
 • 80 Millionen
 • D 90 Millionen
 • 90 Millionen


C

سوال شماره : 214

Welche Farben hat die deutsche Flagge=

رنگهای پرچم آلمان کدام است؟


 • A schwarz-rot-gold
 • سیاه-قرمز-طلایی
 • B rot-weiß-schwarz
 • قرمز-سفید-سیاه
 • C schwarz-rot-grün
 • سیاه-قرمز-سبز
 • D schwarz-gelb-rot
 • سیاه-زرد-قرمز


A

سوال شماره : 215

Wer wird als "Kanzler der Deutschen Einheit" bezeichnet?

چه کسی "صدر اعظم وحدت آلمان" نامیده میشود؟


 • A Gerhard Schröder
 • Gerhard Schröder
 • B Helmut Kohl
 • Helmut Kohl
 • C Konrad Adenauer
 • Konrad Adenauer
 • D Helmut Schmidt
 • Helmut Schmidt


B

سوال شماره : 216

Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zu sehen? (Bild 216)

در پارلمان آلمان چه نمادی دیده میشود؟ )تصویر 216(


 • A der Bundesadler.
 • عقاب آلمان
 • B die Fahne der Stadt Berlin.
 • پرچم شهر برلین
 • C der Reichsadler.
 • عقاب رایش
 • D die Reichskrone.
 • تاج رایش


A

سوال شماره : 217

In welchem Zeitraum gab es die Deutsche Demokratische Republik

در طول چه سالهایی جمهوری دمکراتیک آلمان (DDR) وجود داشت؟


 • A 1919 bis 1927
 • 1919 bis 1927
 • B 1933 bis 1945
 • 1933 bis 1945
 • C 1945 bis 1961
 • 1945 bis 1961
 • D 1949 bis 1990
 • 1949 bis 1990


D

سوال شماره : 218

Wie viele Bundesländer kamen bei der Wiedervereinigung 1990 zur Bundesrepublik Deutschland hinzu?

در نتیجه وحدت دو کشور آلمان غربی و آلمان شرقی چند ایالت به کشور آلمان غربی افزوده شد؟


 • A 4
 • 4
 • B 5
 • 5
 • C 6
 • 6
 • D 7
 • 7


B

سوال شماره : 219

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Grenzen von heute seit ...

کشور آلمان فدرال از چه تاریخی دارای مرزهای فعلی خود میباشد؟


 • A 1933
 • 1933
 • B 1949
 • 1949
 • C 1971
 • 1971
 • D 1990
 • 1990


D

سوال شماره : 220

Der 27. Januar ist in Deutschland ein offizieller Gedenktag. Woran erinnert dieser Tag?

در آلمان ۲۷ ژانویه یک تاریخ یادبود رسمی است. این روز یادآور چیست؟


 • A an das Ende des Zweiten Weltkrieges
 • پایان جنگ جهانی دوم
 • B an die Verabschiedung des Grundgesetzes
 • تصویب قانون اساسی
 • C an die Wiedervereinigung Deutschlands
 • وحدت دو کشور آلمان
 • D an die Opfer des Nationalsozialismus
 • قربانیان نازیسم


D

سوال شماره : 221

Deutschland ist Mitglied des Schengener Abkommens. Was bedeutet das?

آلمان عضو پیمان شنگن است. این به چه مفهوم است؟


 • A Deutsche können in viele Länder Europas ohne Passkontrolle reisen.
 • اتباع آلمان میتوانند به بسیاری از کشورهای اروپا بدون کنترل پاسپورت مسافرت کنند
 • B Alle Menschen können ohne Personenkontrolle in Deutschland einreisen.
 • همه میتوانند بدون کنترل مرزی به آلمان وارد شوند
 • C Deutsche können ohne Passkontrolle in jedes Land reisen.
 • آلمانی ها میتوانند بدون کنترل شدن پاسپورت شان به همه کشورها مسافرت کنند
 • D Deutsche können in jedem Land mit dem Euro bezahlen.
 • آلمانی ها میتوانند در همه کشورها با یورو پرداخت کنند


A

سوال شماره : 222

Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟


 • A Ungarn
 • مجارستان
 • B Portugal
 • پرتغال
 • C Spanien
 • اسپانیا
 • D Schweiz
 • سوئیس


D

سوال شماره : 223

Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟


 • A Rumänien
 • رومانی
 • B Bulgarien
 • بلغارستان
 • C Polen
 • لهستان
 • D Griechenland
 • یونان


C

سوال شماره : 224

Was bedeutet die Abkürzung EU?

"EU" علامت اختصاری چیست؟


 • A Europäische Unternehmen
 • شرکتهای اروپایی
 • B Europäische Union
 • اتحادیه اروپا
 • C Einheitliche Union
 • اتحادیه یکدست
 • D Euro Union
 • اتحادیه یورو


B

سوال شماره : 225

In welchem anderen Land gibt es eine große deutschsprachige Bevölkerung?

در کدام کشور بخش وسیعی از مردم آلمانی زبانند؟


 • A Tschechien
 • چکسلواکی
 • B Norwegen
 • نروژ
 • C Spanien
 • اسپانیا
 • D Österreich
 • اتریش


D

سوال شماره : 226

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche ist die Flagge der Europäischen Union? (Bild 226)

کدامیک از پرچمهای زیر پرچم اتحادیه اروپا است؟) تصویر 226(


 • A 1
 • 1
 • B 2
 • 2
 • C 3
 • 3
 • D 4
 • 4


B

سوال شماره : 227

Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟


 • A Finnland
 • فنلاند
 • B Dänemark
 • دانمارک
 • C Norwegen
 • نروژ
 • D Schweden
 • سوئد


B

سوال شماره : 228

Wie wird der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 allgemein genannt?

پیوست "DDR" به آلمان فدرال در سال 1990 چه نامیده میشود؟


 • A NATO-Osterweiterung
 • گسترش به شرق پیمان NATO
 • B EU-Osterweiterung
 • گسترش به شرق اتحادیه اروپا
 • C Deutsche Wiedervereinigung
 • وحدت آلمان
 • D Europäische Gemeinschaft
 • اتحادیه اروپا


C

سوال شماره : 229

Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟


 • A Spanien
 • اسپانیا
 • B Bulgarien
 • بلغارستان
 • C Norwegen
 • نروژ
 • D Luxemburg
 • لوگزمبورگ


D

سوال شماره : 230

Das Europäische Parlament wird regelmäßig gewählt, nämlich alle ...

هر چند سال یک بار انتخابات پارلمان اروپا انجام میشود؟


 • A 5 Jahre.
 • پنج سال
 • B 6 Jahre.
 • شش سال
 • C 7 Jahre.
 • هفت سال
 • D 8 Jahre.
 • هشت سال


A

سوال شماره : 231

Was bedeutet der Begriff "europäische Integration"?

مفهوم عبارت "ادغام اروپایی" چیست؟


 • A Damit sind amerikanische Einwanderer in Europa gemeint.
 • مهاجرین آمریکایی در اروپا
 • B Der Begriff meint den Einwanderungsstopp nach Europa.
 • توقف ورود مهاجرین به اروپا
 • C Damit sind europäische Auswanderer in den USA gemeint.
 • مهاجرین اروپایی به آمریکا
 • D Der Begriff meint den Zusammenschluss europäischer Staaten zur EU.
 • اتحاد کشورهای اروپایی در راستای تشکیل "EU" (اتحادیه اروپا)


D

سوال شماره : 233

Wer wird bei der Europawahl gewählt?

در روند انتخابات پارلمان اروپا کدامیک از موارد زیر انتخاب میشود؟


 • A die Europäische Kommission
 • کمیسیون اروپا
 • B die Länder, die in die EU eintreten dürfen
 • کشورهایی که مجوز پیوستن به اروپا را دریافت میکنند
 • C die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
 • نمایندگان پارلمان اروپا
 • D die europäische Verfassung
 • قانون اساسی اروپا


C

سوال شماره : 234

Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland?

کدامیک از کشورهای زیر همسایه آلمان است؟


 • A Tschechien
 • چکسلواکی
 • B Bulgarien
 • بلغارستان
 • C Griechenland
 • یونان
 • D Portugal
 • پرتغال


A

سوال شماره : 235

متاسفانه عکس یافت نشد

Wo ist der Sitz des Europäischen Parlaments?

محل پارلمان اروپا کجاست؟


 • A London
 • لندن
 • B Paris
 • پاریس
 • C Berlin
 • برلین
 • D Straßburg
 • استراسبورگ


D

سوال شماره : 236

Der französische Staatspräsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl gedenken in Verdun gemeinsam der Toten beider Weltkriege. Welches Ziel der Europäischen Union wird bei diesem Treffen deutlich? (Bild 235)

در مراسم بزرگداشت قربانیان جنگهای جهانی اول و دوم در شهر Verdun, رئیس جمهور فرانسه Francois Mitterrand و صدر اعظم آلمان Helmut Kohl مشترکاً حضور داشتند. این ملاقات بر کدامیک از اهداف اتحادیه اروپا تأکید میکند؟) تصویر ۲۳۵(


 • A Freundschaft zwischen England und Deutschland
 • دوستی بین دو کشور انگلیس و آلمان
 • B Reisefreiheit in alle Länder der EU
 • آزادی سفر به همه کشورهای اتحادیه اروپا
 • C Frieden und Sicherheit in den Ländern der EU
 • صلح و امنیت در کشورهای اتحادیه اروپا
 • D einheitliche Feiertage in den Ländern der EU
 • روزهای تعطیل رسمی مشترک در کشورهای اتحادیه اروپا


C

سوال شماره : 237

Wie viele Mitgliedstaaten hat die EU heute?

تعداد فعلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا "EU" چقدر است؟


 • A 21
 • 21
 • B 23
 • 23
 • C 25
 • 25
 • D 28
 • 28


D

سوال شماره : 238

2007 wurde das 50-jährige Jubiläum der "Römischen Verträge" gefeiert. Was war der Inhalt der Verträge?

سال ۲۰۰۷ جشن پنجاهمین سالگرد "عهدنامه روم" برگزار شد. محتوای این قراردادها چه بود؟


 • A Beitritt Deutschlands zur NATO
 • پیوست آلمان به پیمان NATO
 • B Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
 • بنیانگذاری جامعه اقتصادی اروپا
 • C Verpflichtung Deutschlands zu Reparationsleistungen
 • تعهد دولت آلمان به پرداخت غرامت
 • D Festlegung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze
 • تعیین خط Oder-Neiße به عنوانه مرز بین آلمان غربی و شرقی


B

سوال شماره : 239

An welchen Orten arbeitet das Europäische Parlament?

محل کار پارلمان اروپا کجاست؟


 • A Paris, London und Den Haag
 • پاریس، لندن و دانمارک
 • B Straßburg, Luxemburg und Brüssel
 • استراسبورگ، لوگزامبورگ و بروکسل
 • C Rom, Bern und Wien
 • روم، برن و وین
 • D Bonn, Zürich und Mailand
 • بن، زوریخ و میلان


B

سوال شماره : 240

Durch welche Verträge schloss sich die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen?

توسط کدام عهدنامه آلمان و کشورهای دیگر اروپا به جهت ایجاد جامعه اقتصادی اروپا با یکدیگر متحد شدند؟


 • A durch die "Hamburger Verträge"
 • به واسطه عهدنامه هامبورگ
 • B durch die "Römischen Verträge"
 • به واسطه عهدنامه روم
 • C durch die "Pariser Verträge"
 • به واسطه عهدنامه پاریس
 • D durch die "Londoner Verträge"
 • به واسطه عهدنامه لندن


B

سوال شماره : 241

Seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro in bar?

از کی میتوان در آلمان نقداً با یورو پرداخت کرد؟


 • A 1995
 • 1995
 • B 1998
 • 1998
 • C 2002
 • 2002
 • D 2005
 • 2005


C

سوال شماره : 242

Frau Seger bekommt ein Kind. Was muss sie tun, um Elterngeld zu erhalten?

خانم Seger فرزندی به دنیا میآورد. او برای دریافت "حق اولاد" چگونه باید اقدام کند؟


 • A Sie muss an ihre Krankenkasse schreiben.
 • باید به بیمه درمانی خود نامه بنویسد
 • B Sie muss einen Antrag bei der Elterngeldstelle stellen.
 • باید از قسمت "حق والدین" تقاضا نماید
 • C Sie muss nichts tun, denn sie bekommt automatisch Elterngeld.
 • نباید اقدام کند، زیرا "حق والدین" به طور خودکار پرداخت میشود
 • D Sie muss das Arbeitsamt um Erlaubnis bitten.
 • باید از اداره کار اجازه بگیرد


B

سوال شماره : 243

Wer entscheidet, ob ein Kind in Deutschland in den Kindergarten geht?

چه کسی در آلمان باید در مورد رفتن کودکان به کودکستان تصمیم بگیرد؟


 • A der Staat
 • دولت
 • B die Bundesländer
 • ایالات
 • C die Eltern/die Erziehungsberechtigten
 • والدین/ سرپرست قانونی کودکان
 • D die Schulen
 • مدارس


C

سوال شماره : 244

Maik und Sybille wollen mit Freunden an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Was müssen sie vorher tun?

مایک و سیبیله میخواهند به همراه دوستان خود در محل سکونتشان به یک تظاهرات خیابانی بپردازند، آنها قبلا باید چه اقدامی بکنند؟


 • A Sie müssen die Demonstration anmelden.
 • آنها باید رسما تظاهرات را به مقامات اطلاع بدهند
 • B Sie müssen nichts tun. Man darf in Deutschland jederzeit überall demonstrieren.
 • آنها نباید اقدامی بکنند، چون هر زمان میشود در آلمان تظاهرات کرد
 • C Sie können gar nichts tun, denn Demonstrationen sind in Deutschland grundsätzlich verboten.
 • آنها نمیتوانند اقدامی بکنند، چون در آلمان اصولا تظاهرات ممنوع است
 • D Maik und Sybille müssen einen neuen Verein gründen, weil nur Vereine demonstrieren dürfen.
 • Maik و Sybille باید یک انجمن جدید تشکیل بدهند، چونکه فقط انجمنها در برگذاری تظاهرات مجازند


A

سوال شماره : 245

Welchen Schulabschluss braucht man normalerweise, um an einer Universität in Deutschland ein Studium zu beginnen?

برای شروع به تحصیل در یک دانشگاه آلمانی معمولا چه مدرکی لازم است؟


 • A das Abitur
 • دیپلم
 • B ein Diplom
 • فوق لیسانس
 • C die Prokura
 • وکالتنامه
 • D eine Gesellenprüfung
 • مدرک دوره فنی تخصصی


A

سوال شماره : 246

Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben?

در آلمان کدامیک از افراد زیر اجازه زندگی مشترک با یکدیگر را ندارند؟


 • A Hans (20 Jahre) und Marie (19 Jahre)
 • Hans (20 Jahre) und Marie (19 Jahre)
 • B Tom (20 Jahre) und Klaus (45 Jahre)
 • Tom (20 Jahre) und Klaus (45 Jahre)
 • C Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre)
 • Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre)
 • D Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre)
 • Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre)


D

سوال شماره : 247

Ab welchem Alter ist man in Deutschland volljährig?

سن قانونی در آلمان چقدر است؟


 • A 16
 • 16
 • B 18
 • 18
 • C 19
 • 19
 • D 21
 • 21


B

سوال شماره : 248

Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders beschützt. Wie heißt dieser Schutz?

زنان باردار در آلمان، قبل و پس از تولد فرزندشان، از سوی قانون مورد حمایت ویژهای قرار میگیرند. نام این حمایت ویژه چیست؟


 • A Elternzeit
 • دوران والدین
 • B Mutterschutz
 • حمایت از مادران
 • C Geburtsvorbereitung
 • تدارک تولد نوزاد
 • D Wochenbett
 • دوران نقاهت مادر


B

سوال شماره : 249

Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe ...

در آلمان آموزش و پرورش کودکان عموما وظیفه کیست؟


 • A des Staates.
 • دولت
 • B der Eltern.
 • والدین
 • C der Großeltern.
 • پدر بزرگ و مادر بزرگ
 • D der Schulen
 • مدارس


B

سوال شماره : 250

Wer ist in Deutschland hauptsächlich verantwortlich für die Kindererziehung?

در آلمان چه کسی مسئولیت اصلی تعلیم و تربیت کودکان را به عهده دارد؟


 • A der Staat
 • دولت
 • B die Eltern
 • والدین
 • C die Verwandten
 • خویشاوندان
 • D die Schulen
 • مدارس


B

سوال شماره : 251

In Deutschland hat man die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man ...?

در کدامیک از موارد زیر در آلمان شانس دستیابی یک فرد به یک شغل پر درامد بیشتر است؟ وقتی که آن فرد


 • A katholisch ist.
 • کاتولیک باشد
 • B gut ausgebildet ist.
 • از یک آموزش حرفهای خوب برخوردار باشد
 • C eine Frau ist.
 • زن باشد
 • D Mitglied einer Partei ist.
 • عضو یک حزب باشد


B

سوال شماره : 252

Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, ...

اگر در آلمان کسی بچهای را کتک بزند،


 • A geht das niemanden etwas an.
 • به کسی مربوط نیست
 • B geht das nur die Familie etwas an.
 • فقط به خانواده کودک مربوط است
 • C kann man dafür nicht bestraft werden.
 • کسی به خاطر این عمل مجازات نمیشود
 • D kann man dafür bestraft werden.
 • ممکن است که عامل اینکار قانوناً مجازات شود


D

سوال شماره : 253

In Deutschland ...

در آلمان کدامیک از موارد زیر قانوناً صحیح است؟


 • A darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner / einer Partnerin verheiratet sein.
 • همزمان میتوان تنها با یک همسر مزدوج بود
 • B kann man mehrere Ehepartner / Ehepartnerinnen gleichzeitig haben.
 • همزمان میتوان با چند همسر مزدوج بود
 • C darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war.
 • اگر کسی در گذشته ازدواجی کرده باشد، اجازه ازدواج مجدد ندارد
 • D darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist.
 • زنی که شوهرش فوت شده، اجازه ندارد مجددا ازدواج کند


A

سوال شماره : 254

Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen?

اگر در آلمان بخواهید تغییر مکان بدهید، به کجا باید مراجعه کنید؟


 • A beim Einwohnermeldeamt
 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • B beim Standesamt
 • به محضر ازدواج
 • C beim Ordnungsamt
 • به اداره امور انتظامی
 • D beim Gewerbeamt
 • به اداره پیشه و حرفه


A

سوال شماره : 255

In Deutschland dürfen Ehepaare sich scheiden lassen. Meistens müssen sie dazu das "Trennungsjahr" einhalten. Was bedeutet das?

در آلمان زوجین میتواند قانوناً از هم طلاق بگیرند. برای انجام این کار بایستی غالباً قاعده(سال جدایی) "Trennjahr" را رعایت کنند. این به چه مفهوم است؟


 • A Der Scheidungsprozess dauert ein Jahr
 • جریان طلاق یک سال طول میکشد
 • B Mann und Frau sind ein Jahr verheiratet, dann ist die Scheidung möglich.
 • زن و شوهر یک سال مزدوج میمانند و پس از آن طلاق ممکن است
 • C Das Besuchsrecht für die Kinder gilt ein Jahr.
 • حق دیدار فرزندان برای مدت یک سال اعتبار دارد
 • D Mann und Frau führen mindestens ein Jahr getrennt ihr eigenes Leben. Danach ist die Scheidung möglich.
 • زن و شوهر یک سال مجزا از یکدیگر زندگی میکنند و پس از آن طلاق ممکن است


D

سوال شماره : 256

Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom ...

اگر والدین در آلمان در ارتباط با تعلیم و تربیت فرزندان خود به کمک نیاز داشته باشند، ازکدمیک از موارد زیر میتوانند کمک بگیرند؟


 • A Ordnungsamt
 • اداره امور انتظامی
 • B Schulamt
 • اداره مدارس
 • C Jugendamt
 • اداره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان
 • D Gesundheitsamt
 • اداره بهداشت


C

سوال شماره : 257

Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt?

زن و شوهری میخواهند در آلمان یک رستوران باز کنند. برای این کار چه مجوزی حتما ضروری است؟


 • A eine Erlaubnis der Polizei
 • مجوز پلیس
 • B eine Genehmigung einer Partei
 • تایید یک حزب
 • C eine Genehmigung des Einwohnermeldeamts
 • تایید از اداره ثبت احوال و مسکن
 • D eine Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde
 • مجوز رستوران از مقامات مسئول


D

سوال شماره : 258

Eine erwachsene Frau möchte in Deutschland das Abitur nachholen. Das kann sie an ...

خانمی میخواهد پس از مدتها وقفه در رفتن به مدرسه، در آلمان دیپلم خود را بگیرد. اینکار در کدامیک از موارد زیر انجام پذیر است؟


 • A einer Hochschule.
 • در یک مدرسه عالی
 • B einem Abendgymnasium.
 • در یک دبیرستان شبانه
 • C einer Hauptschule.
 • در یک دبیرستان مقدماتی
 • D einer Privatuniversität.
 • در یک دانشگاه خصوصی


B

سوال شماره : 259

Was darf das Jugendamt in Deutschland?

وظایف و اختیارت اداره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در آلمان چیست؟


 • A Es entscheidet, welche Schule das Kind besucht.
 • تصمیم میگیرید که کودک به چه مدرسه ای برود
 • B Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss, aus der Familie nehmen.
 • میتواند کودکی را که در محیط خانه کتک میخورد و یا گرسنگی میکشد، از خانواده جدا کند
 • C Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern.
 • به والدین کودکان "حق اولاد" میپردازد
 • D Es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht.
 • حضور و غیاب کودکان را در کودکستان کنترل میکند


B

سوال شماره : 260

Das Berufsinformationszentrum BIZ bei der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland hilft bei der ...

مرکز اطلاعات شغلی بی ای تس در اداره کار کشور آلمان در کدامیک از موارد زیر کمک میکند؟


 • A Rentenberechnung
 • محاسبه بازنشستگی
 • B Lehrstellensuche
 • جستجوی محل آموزش
 • C Steuererklärung
 • اظهار نامه مالیاتی
 • D Krankenversicherung
 • بیمه بیماری


B

سوال شماره : 261

In Deutschland hat ein Kind in der Schule ...

کدامیک از موارد زیر برای بچههای مدرسه ای در آلمان حکم است؟


 • A Recht auf unbegrenzte Freizeit.
 • حق برخورداری از اوقات تفریح به طور نامحدود
 • B Wahlfreiheit für alle Fächer.
 • حق انتخاب آزاد کلیه دروس
 • C Anspruch auf Schulgeld.
 • حق دریافت "کمک هزینه مدرسه"
 • D Anwesenheitspflicht.
 • وظیفه حضور در کلاسهای درسی


D

سوال شماره : 262

Ein Mann möchte mit 30 Jahren in Deutschland sein Abitur nachholen. Wo kann er das tun? An ...

مردی ۳۰ ساله میخواهد پس از مدتها وقفه در رفتن به مدرسه، در آلمان دیپلم خود را بگیرد. اینکار در کدامیک از موارد زیر انجام پذیر است؟


 • A einer Hochschule
 • در یک مدرسه عالی
 • B einem Abendgymnasium
 • در یک دبیرستان شبانه
 • C einer Hauptschule
 • در یک دبیرستان مقدماتی
 • D einer Privatuniversität
 • در یک دانشگاه خصوصی


B

سوال شماره : 263

Was bedeutet in Deutschland der Grundsatz der Gleichbehandlung?

در آلمان مفهوم اصل "برخورد مساوی با مردم" چیست؟


 • A Niemand darf z. B. wegen einer Behinderung benachteiligt werden.
 • کسی نباید مثلا به دلیل معلولیت خود مورد تبعیض قرار بگیرد
 • B Man darf andere Personen benachteiligen, wenn ausreichende persönliche Gründe hierfür vorliegen.
 • تبعیض دیگران در صورت وجود دلایل کافی شخصی مجاز است
 • C Niemand darf gegen Personen klagen, wenn sie benachteiligt wurden.
 • هیچکس نمیتواند بر علیه تبعیض شدگان قانوناً شکایت کند
 • D Es ist für alle Gesetz, benachteiligten Gruppen jährlich Geld zu spenden.
 • قانون حکم میکند که مردم سالانه برای تبعیض شدگان وجهی اهدا کنند


A

سوال شماره : 264

In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet: Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, ...

در آلمان نوجوانان از سن ۱۴ سالگی در مقابل قانون مسئولند. این بدان مفهوم است که، نوجوانان بالای ۱۴ سالی که قانون شکنی میکنند، ...


 • A werden bestraft.
 • مجازات میشوند
 • B werden wie Erwachsene behandelt.
 • با آنان مثل بزرگسالان رفتار میشود
 • C teilen die Strafe mit ihren Eltern.
 • مجازات خود را با والدین خود تقسیم میکنند
 • D werden nicht bestraft.
 • مجازات نمیشوند


A

سوال شماره : 265

Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken?

در آلمان مردم به هنگام چه جشنی با لباسی رنگی و نقاب خود را ملبس میکنند؟


 • A am Rosenmontag
 • در روز دوشنبه گل سرخ
 • B am Maifeiertag
 • در روز تعطیلی ماه می
 • C beim Oktoberfest
 • در جسن سالانه اکتبر
 • D an Pfingsten
 • پنجاه روز بعد از یکشنبه عید پاک


A

سوال شماره : 266

Wohin muss man in Deutschland zuerst gehen, wenn man heiraten möchte?

در آلمان اگر زوجی مایل به ازدواج باشد، در ابتدا باید به کجا مراجعه کند؟


 • A zum Einwohnermeldeamt
 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • B zum Ordnungsamt
 • به اداره امور انتظامی
 • C zur Agentur für Arbeit
 • به اداره کار
 • D zum Standesamt
 • به محضر ازدواج


D

سوال شماره : 267

Wann beginnt die gesetzliche Nachtruhe in Deutschland?

در آلمان قانوناً از چه وقتی از روز رعایت حق آسایش مردم االزامیست؟


 • A wenn die Sonne untergeht
 • موقع غروب خورشید
 • B wenn die Nachbarn schlafen gehen
 • وقتیکه همسایه ها برای خواب میروند
 • C um 0 Uhr, Mitternacht
 • ساعت ۱۲ شب
 • D um 22 Uhr
 • ساعت ۱۰ شب


D

سوال شماره : 268

Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der Freund nicht gefällt. Was können die Eltern tun?

دختر خانمی ۲۲ ساله در آلمان مشترکاً با دوست پسرش زندگی میکند. والدین او با این کار موافق نیستند، زیرا آنها از آن پسر خوششان نمیاید. والدین چه میتوانند بکنند؟


 • A Sie müssen die Entscheidung der volljährigen Tochter respektieren.
 • آنها باید به تصمیم دختر بالغشان احترام بگذارند
 • B Sie haben das Recht, die Tochter in die elterliche Wohnung zurückzuholen.
 • آنها حق دارند دختر را به خانه پدری برگردانند
 • C Sie können zur Polizei gehen und die Tochter anzeigen.
 • آنها میتوانند از دختر خود به پلیس شکایت کنند
 • D Sie suchen einen anderen Mann für die Tochter.
 • آنها دنبال مرد دیگری برای دخترشان میگردند


A

سوال شماره : 269

Eine junge Frau will den Führerschein machen. Sie hat Angst vor der Prüfung, weil ihre Muttersprache nicht Deutsch ist. Was ist richtig?

خانمی جوان میخواهد گواهینامه رانندگی بگیرد. او از شرکت در امتحان میترسد، زیرا زبان مادری او آلمانی نیست. کدامیک از موارد زیر صحیح است؟


 • A Sie muss mindestens zehn Jahre in Deutschland leben, bevor sie den Führerschein machen kann.
 • قبل از شرکت در امتحان رانندگی باید حداقل ۰۳ سال در آلمان زندگی کند
 • B Wenn sie kein Deutsch kann, darf sie keinen Führerschein haben.
 • اگر آلمانی بلد نیست،نمیتواند گواهینامه بگیرد
 • C Sie muss den Führerschein in dem Land machen, in dem man ihre Sprache spricht.
 • گواّهینامه را باید در کشوری بگیرد، که در آن به زبان او تکلم میشود
 • D Sie kann die Theorie-Prüfung vielleicht in ihrer Muttersprache machen. Es gibt mehr als zehn Sprachen zur Auswahl.
 • شاید بتواند امتحان کتبی را به زبان مادری خود بدهد، زیرا امکان گذراندن این امتحان در بیشتر از ۰۳ زبان میسر است


D

سوال شماره : 270

In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von drei Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf ...

در آلمان بچه ها از سه سالگی تا هنگام ورود به سال اول مدرسه از چه حقی برخوردارند؟


 • A monatliches Taschengeld.
 • پول توجیبی ماهیانه
 • B einen Platz in einem Sportverein.
 • جا در یک باشگاه ورزشی
 • C einen Kindergartenplatz.
 • جا در کودکستان
 • D einen Ferienpass.
 • کارت شرکت در برنامه های تعطیلات


C

سوال شماره : 271

Die Volkshochschule in Deutschland ist eine Einrichtung ...

در آلمان Volkshochschule چه نوع موسسه ای میباشد؟


 • A für den Religionsunterricht.
 • محلی برای تدریس مذهب
 • B nur für Jugendliche.
 • محلی صرفاً برای نوجوانان
 • C zur Weiterbildung.
 • محلی برای کسب آموزش و تحصیل بیشتر
 • D nur für Rentner und Rentnerinnen.
 • محلی صرفاً برای بازنشستگان


C

سوال شماره : 272

Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten?

کدامیک از موارد زیر به هنگام کریسمس در آلمان مرسوم است؟


 • A bunte Eier verstecken
 • پنهان کردن تخم مرغ رنگی
 • B einen Tannenbaum schmücken
 • تزئین درخت کاج
 • C sich mit Masken und Kostümen verkleiden
 • نقاب زدن و پوشیدن لباسهای غیر معمول
 • D Kürbisse vor die Tür stellen
 • گذاشتن کدو حلوایی جلوی در


B

سوال شماره : 273

Welche Lebensform ist in Deutschland nicht erlaubt?

کدامیک از اشکال زندگی در آلمان غیر قانونی است؟


 • A Mann und Frau sind geschieden und leben mit neuen Partnern zusammen.
 • مرد و زن از هم طلاق گرفتهای هر کدام با شریک زندگی جدیدی زندگی میکنند
 • B Zwei Frauen leben zusammen.
 • دو زن با هم زندگی میکنند
 • C Ein allein erziehender Vater lebt mit seinen zwei Kindern zusammen.
 • پدر مطلّقه با دو فرزندش با هم زندگی میکند
 • D Ein Mann ist mit zwei Frauen zur selben Zeit verheiratet.
 • مردی همزمان با دو زن مزدوج است


D

سوال شماره : 274

Bei Erziehungsproblemen gehen Sie in Deutschland ...

موقع بروز مشکلات پرورشی کودکان و نوجوانان در آلمان به کدام یک از موارد زیر رجوع میکنید؟


 • A zum Arzt / zur Ärztin.
 • به پزشک
 • B zum Gesundheitsamt.
 • به اداره بهداشت
 • C zum Einwohnermeldeamt.
 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • D zum Jugendamt.
 • به اداره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان


D

سوال شماره : 275

Sie haben in Deutschland absichtlich einen Brief geöffnet, der an eine andere Person adressiert ist. Was haben Sie nicht beachtet?

نامهای را در آلمان عمداً باز کردهاید باوجود آنکه برای شخص دیگری نوشته شده است. با این عمل چه چیزی را نادیده گرفتهاید؟


 • A das Schweigerecht
 • حق رازداری
 • B das Briefgeheimnis
 • رعایت حریم خصوصی نامه
 • C die Schweigepflicht
 • وظیفه رازداری
 • D die Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان


B

سوال شماره : 276

Was braucht man in Deutschland für eine Ehescheidung?

برای طلاق در آلمان چه چیزی لازم است؟


 • A die Einwilligung der Eltern
 • رضایت والدین
 • B ein Attest eines Arztes / einer Ärztin
 • گواهی پزشکی
 • C die Einwilligung der Kinder
 • رضایت فرزندان
 • D die Unterstützung eines Anwalts / einer Anwältin
 • پشتیبانی وکیل


D

سوال شماره : 277

Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner / Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden?

اگر هنگام مراجعه به اداره ای در آلمان ، مسئول مربوط به کارتان با شما بدرفتاری کند، چه میبایستی بکنید؟


 • A Ich kann nichts tun.
 • کاری از من ساخته نیست
 • B Ich muss mir diese Behandlung gefallen lassen.
 • باید این رفتار نابجا را تحمل کنم
 • C Ich drohe der Person
 • او را تهدید میکنم
 • D Ich kann mich beim Behördenleiter / bei der Behördenleiterin beschweren
 • من میتوانم از او پیش مدیر اداره شکایت کنم


D

سوال شماره : 278

Eine Frau, die ein zweijähriges Kind hat, bewirbt sich in Deutschland um eine Stelle. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Sie bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil sie ...

در آلمان خانمی که صاحب یک بچه ۲ ساله است، تقاضای کار میکند. کدامیک از موارد زیر نشانه رفتاری تبعیض آمیز نسبت به او است؟ تقاضای او ر ّد میشود زیرا که ...


 • A kein Englisch spricht.
 • او زبان انگلیسی بلد نیست
 • B zu hohe Gehaltsvorstellungen hat
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است
 • C keine Erfahrungen in diesem Beruf hat
 • او در این کار بیتجربه است
 • D Mutter ist.
 • او مادر است


D

سوال شماره : 279

Ein Mann im Rollstuhl hat sich auf eine Stelle als Buchhalter beworben. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil er ...

آقای روی صندلی چرخدا به عنوان حسابدار تقاضای کار میکند. کدامیک از موارد زیر نشانه رفتاری تبعیض آمیز نسبت به او است؟ تقاضای او رد میشود زیرا که ..


 • A im Rollstuhl sitzt.
 • او روی صندلی چرخدار مینشیند
 • B keine Erfahrung hat.
 • او در این کار بیتجربه است
 • C zu hohe Gehaltsvorstellungen hat.
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است
 • D kein Englisch spricht.
 • او زبان انگلیسی بلد نیست.


A

سوال شماره : 280

In den meisten Mietshäusern in Deutschland gibt es eine "Hausordnung". Was steht in einer solchen "Hausordnung"? Sie nennt ...

در اکثر خانه های اجارهای در آلمان چیزی به اسم "مقررات خانه" Hausordnung وجود دارد. چه چیزی در آن ذکر شده؟


 • A Regeln für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
 • مقررات استفاده از وسائط نقلیه عمومی
 • B alle Mieter und Mieterinnen im Haus.
 • اسامی مستاجرین ساختمان
 • C Regeln, an die sich alle Bewohner und Bewohnerinnen halten müssen.
 • مقرراتی که کلیه مستاجرین ملزم به رعایت آنها هستند
 • D die Adresse des nächsten Ordnungsamtes.
 • نشانی نزدیکترین اداره امور انتظامی


C

سوال شماره : 281

Wenn Sie sich in Deutschland gegen einen falschen Steuerbescheid wehren wollen, müssen Sie

برای دفاع از خود در برابر"ارزیابی مالیاتی" Steuerbescheid دریافت شدهای که نادرست است، باید...


 • A nichts machen.
 • هیچ کاری نکنید
 • B den Bescheid wegwerfen.
 • آنرا به دور بیندازید
 • C Einspruch einlegen.
 • کتبا به آن اعتراض کنید
 • D warten, bis ein anderer Bescheid kommt.
 • صبر کنید، تا اطلاعیه دیگری دریافت کنید


C

سوال شماره : 282

Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf ...

دو دوست میخواهند در آلمان به یک استخر عمومی بروند. هر دو پوست تیرهای دارند و به همین دلیل به آنها اجازه ورود داده نمیشود. در چنین شرایطی کدام حق پایمال شده است؟


 • A Meinungsfreiheit
 • آزادی بیان
 • B Gleichbehandlung
 • رفتار مساوی با مردم
 • C Versammlungsfreiheit
 • آزادی تجمع
 • D Freizügigkeit
 • آزادی انتخاب پوشش


B

سوال شماره : 283

Welches Ehrenamt müssen deutsche Staatsbürger / Staatsbürgerinnen übernehmen, wenn sie dazu aufgefordert werden?

در کدامیک از موارد زیر اتباع آلمان موظفند سمت افتخاری محول شده به آنان را به عهده بگیرند؟


 • A Vereinstrainer / Vereinstrainerin
 • مربی باشگاه
 • B Wahlhelfer / Wahlhelferin
 • کمک یار در انتخابات
 • C Bibliotheksaufsicht
 • ناظر کتابخانه
 • D Lehrer / Lehrerin
 • آموزگار


B

سوال شماره : 284

Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen?

از ادارهای در آلمان صورت حساب غلطی دریافت میکنید. چگونه برخورد میکنید؟


 • A Ich lasse die Rechnung liegen.
 • به آن اهمیتی نمیدهم
 • B Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein.
 • بر علیه آن به اداره مربوطه اعتراض میکنم
 • C Ich schicke die Rechnung an die Behörde zurück.
 • صورت حساب را به اداره مربوطه پس میفرستم
 • D Ich gehe mit der Rechnung zum Finanzamt.
 • با آن به اداره مالیات رجوع میکنم


B

سوال شماره : 285

Was man für die Arbeit können muss, ändert sich in Zukunft sehr schnell. Was kann man tun?

میزان تواناییهای لازمه برای انجام تکالیف شغلی روز به روز در حال تغییر و افزایش اند. چگونه میتوان با این تغییرات همپا شد؟


 • A Es ist egal, was man lernt.
 • فرقی نمیکند که چه یاد بگیریم
 • B Erwachsene müssen auch nach der Ausbildung immer weiter lernen.
 • بزرگسالان باید بعد از تحصیل همواره به آموزش خود ادامه دهند
 • C Kinder lernen in der Schule alles, was im Beruf wichtig ist. Nach der Schule muss man nicht weiter lernen
 • بچهها در مدرسه تمام دانستنیهای لازمه برای اشتغال را میآموزند. پس از اتمام دوران مدرسه ادامه یادگیری لزومی ندارد
 • D Alle müssen früher aufhören zu arbeiten, weil sich alles ändert.
 • همه باید زودتر دست از اشتغال بکشند، چونکه همه چیز در حال تغییر است


B

سوال شماره : 286

Frau Frost arbeitet als fest angestellte Mitarbeiterin in einem Büro. Was muss sie nicht von ihrem Gehalt bezahlen?

خانم فروست کارمند ثابت دفتر یک شرکت است ، کدامیک از موارد زیر را او نباید از حقوق خود پرداخت کند؟


 • A Lohnsteuer
 • مالیات بر دستمزد
 • B Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
 • وجوه بیمه بیکاری
 • C Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung
 • وجوه بیمه های بازنشستگی و بیماری
 • D Umsatzsteuer
 • مالیات بر درآمد


D

سوال شماره : 287

Welche Organisation in einer Firma hilft den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen bei Problemen mit dem Arbeitgeber / der Arbeitgeberin?

کدام سازمان در شرکتها به هنگام وقوع مشکلات بین کارمندان و کارفرما کمک میکند؟


 • A der Betriebsrat
 • شورای منتخب کارمندان
 • B der Betriebsprüfer / die Betriebsprüferin
 • حسابرس مالیاتی
 • C die Betriebsgruppe
 • گروه شرکت
 • D das Betriebsmanagement
 • بخش مدیریت شرکت


A

سوال شماره : 288

Sie möchten bei einer Firma in Deutschland Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Was müssen Sie beachten?

میخواهید به کار خود در یک شرکت در آلمان پایان دهید ، چه چیزی را باید در نظر بگیرید؟


 • A die Gehaltszahlungen
 • حقوقهای پرداختی
 • B die Arbeitszeit
 • ساعت کاری
 • C die Kündigungsfrist
 • مهلت استعفا
 • D die Versicherungspflicht
 • بیمه اجباری


C

سوال شماره : 289

Bei welchem Amt muss man in Deutschland in der Regel seinen Hund anmelden?

در آلمان برای ثبت رسمی شناسنامه سگ به کدام اداره باید مراجعه شود؟


 • A beim Finanzamt
 • به اداره مالیات
 • B beim Einwohnermeldeamt
 • به اداره ثبت احوال و مسکن
 • C bei der Kommune (Stadt oder Gemeinde)
 • به اداره بخش یا شهرداری
 • D beim Gesundheitsamt
 • به اداره بهداشت


C

سوال شماره : 290

Ein Mann mit dunkler Hautfarbe bewirbt sich um eine Stelle als Kellner in einem Restaurant in Deutschland. Was ist ein Beispiel für Diskriminierung? Er bekommt die Stelle nur deshalb nicht, weil ...

در آلمان مردی با پوست تیره به عنوان گارسون در یک رستوران تقاضای کار میدهد. کدامیک از موارد زیر دال بر رفتاری تبعیض آمیز با او است؟ تقاضای او ر ّد میشود زیرا که ...


 • A seine Deutschkenntnisse zu gering sind.
 • شناخت او از زبان آلمان خیلی کم است
 • B er zu hohe Gehaltsvorstellungen hat.
 • مقدار دستمزد خواسته شده توسط او زیادی است
 • C er eine dunkle Haut hat.
 • پوست او تیره است
 • D er keine Erfahrungen im Beruf hat.
 • او در این کار بی تجربه است


C

سوال شماره : 291

Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus, doch er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen?

در آلمان یک تلویزیون خریده اید ، در خانه بستهبندی آنرا باز میکنید و متوجه میشوید که کار نمیکند و خراب است. چه میتوانید بکنید؟


 • A eine Anzeige schreiben
 • از فروشنده شکایت میکنید
 • B den Fernseher reklamieren
 • در جهت پس دادن تلویزیون اقدام میکنید
 • C das Gerät ungefragt austauschen
 • تلویزیون را بدون گرفتن موافقت فروشنده تعویض میکنید
 • D die Garantie verlängern
 • مدت گارانتی را ضمانت میکنید


B

سوال شماره : 292

Warum muss man in Deutschland bei der Steuererklärung aufschreiben, ob man zu einer Kirche gehört oder nicht? Weil ...

چرا باید در آلمان در اظهارنامه مالیاتی ذکر شود که آیا به یک فرقه کلیسا تعلق داریم یا خیر؟ چونکه


 • A es eine Kirchensteuer gibt, die an die Einkommen- und Lohnsteuer geknüpft ist.
 • مالیاتی به نام "مالیات کلیسا" وجود دارد که میزان آن به مقدار مالیات بر درآمد و دستمزد بستگی دارد
 • B das für die Statistik in Deutschland wichtig ist.
 • این از جهت آماری در آلمان مهم است
 • C man mehr Steuern zahlen muss, wenn man nicht zu einer Kirche gehört.
 • در صورت عدم تعلق به کلیسا، مالیات بیشتری باید پرداخته شود
 • D die Kirche für die Steuererklärung verantwortlich ist.
 • کلیسا مسئول اظهار نامه مالیاتی است


A

سوال شماره : 293

Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religösen Toleranz. Was bedeutet das?

در آلمان مردم بر اساس اصل آزادی مذهب زندگی میکنند. این به چه مفهوم است؟


 • A Es dürfen keine Moscheen gebaut werden.
 • ساخت مساجد مجاز نیست
 • B Alle Menschen glauben an Gott.
 • همه به خدا معتقدند
 • C Jeder kann glauben, was er möchte.
 • هر کس میتواند به آنچه میخواهد، معتقد باشد
 • D Der Staat entscheidet, an welchen Gott die Menschen glauben.
 • دولت تعیین میکند، که مردم به کدامین خدا معتقد باشند


C

سوال شماره : 294

Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern?

در آلمان به هنگام عید پاک چه مرسوم است؟


 • A Kürbisse vor die Tür stellen
 • گذاشتن کدو حلوایی جلوی در
 • B einen Tannenbaum schmücken
 • تزئین درخت کاج
 • C Eier bemalen
 • رنگ کردن تخم مرغ
 • D Raketen in die Luft schießen
 • آتش بازی


C

سوال شماره : 295

Pfingsten ist ein ...

این عید چگونه روزی است؟


 • A christlicher Feiertag.
 • ک تعطیلی مسیحی
 • B deutscher Gedenktag.
 • یادبودی در آلمان
 • C internationaler Trauertag.
 • روز بین المللی سوگواری
 • D bayerischer Brauch.
 • سنتی در استان بایرن


A

سوال شماره : 296

Welche Religion hat die europäische und deutsche Kultur geprägt?

فرهنگ آلمانی و اروپایی تحت الشعاع کدام مذهب بوده است؟


 • A der Hinduismus
 • آیین هندو
 • B das Christentum
 • مذهب مسیحیت
 • C der Buddhismus
 • مذهب بودا
 • D der Islam
 • مذهب اسلام


B

سوال شماره : 297

In Deutschland nennt man die letzten vier Wochen vor Weihnachten ...

در آلمان به دوران ۴ هفته قبل از عید کریسمس چه میگویند؟


 • A den Buß- und Bettag.
 • روز معصیت و دعا
 • B das Erntedankfest.
 • روز شکرگزاری از برداشت محصول
 • C die Adventszeit.
 • دوران آمادگی برای ظهور مسیح
 • D Allerheiligen.
 • روز بزرگداشت رفتگان


C

سوال شماره : 298

Aus welchem Land sind die meisten Migranten / Migrantinnen nach Deutschland gekommen?

بخش عمده مهاجرین از کدامین کشورها به آلمان آمدهاند؟


 • A Italien
 • ایتالیا
 • B Polen
 • لهستان
 • C Marokko
 • مراکش
 • D Türkei
 • ترکیه


D

سوال شماره : 299

In der DDR lebten vor allem Migranten aus ...

مهاجرین ساکن جمهوری دمکراتیک آلمان عمدتاً کجایی بودند؟ از کشورهای ...


 • A Vietnam, Polen, Mosambik.
 • ویتنام، لهستان، موزامبیک
 • B Frankreich, Rumänien, Somalia.
 • فرانسه، رومانی، سومالی
 • C Chile, Ungarn, Simbabwe.
 • شیلی، مجارستان، زیمبابوه
 • D Nordkorea, Mexiko, Ägypten.
 • کره شمالی، مکزیک، مصر


A

سوال شماره : 300

Ausländische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den 50er und 60er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland angeworben wurden, nannte man ...

طی سالهای دهه پنجاه و شصت میلادی دولت آلمان فدرال خواستار به کار گماردن کارگرانی از کشورهای خارجی شد. آنها چه نامیده میشدند؟


 • A Schwarzarbeiter / Schwarzarbeiterinnen
 • کارگران قاچاقی
 • B Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen
 • کارگران میهمان
 • C Zeitarbeiter / Zeitarbeiterinnen
 • کارگران کوتاه مدت
 • D Schichtarbeiter / Schichtarbeiterinnen
 • کارگران شیفتی


B

سوال شماره : 301

Aus welchem Land kamen die ersten Gastarbeiter / Gastarbeiterinnen nach Deutschland?

اولین کارگران میهمان از کدام کشور به آلمان آمدند؟


 • A Italien
 • ایتالیا
 • B Spanien
 • اسپانیا
 • C Portugal
 • پرتقال
 • D Türkei
 • ترکیه


A
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De