سلام دوستان

در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات کاربردی زبان آلمانی می خواهیم با هم یادبگیریم که چگونه در زبان آلمانی بگوییم به معنای واقعی کلمه ؛ ما برای بیان آن از اصطلاح زیر استفاده میکنیم:

 

Im wahrsten Sinne des Wortes

به معنای واقعی کلمه

 

Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Durchbruch

به معنای واقعی کلمه این یک شکاف کوچک است

 

In diesem Jahr stehen wir an einer Wegscheide im warsten Sinne des Wortes

به معنای واقعی کلمه ؛ ما امسال سر یک دو راهی قرار گرفته ایم.

 

… Das ist im wahrsten Sinne des Wortes die größte

به معنای واقعی کلمه این بزرگترین …

 

Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein geschlechtsspezifisches Probelm

به معنای واقعی کلمه این یک مشکل خاص جنسی است.

 


آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : De.Alemani.De


 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De