sich unterhalten

sich unterhalten, sich unterscheiden, sich verabreden, sich verabschieden, sich verletzen

  نهمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، در این درس می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   sich unterhalten, sich unterscheiden, sich verabreden, sich verabschieden, sich verletzen   چنانچه هنوز آشنایی با افعال و افعال انعکاسی و همچنین حروف …

sich unterhalten, sich unterscheiden, sich verabreden, sich verabschieden, sich verletzenبیشتر بخوان »