sich bemühen

sich beherrschen, sich bemühen, sich beruhigen, sich beschäftigen, sich beteiligen

  ششمین درس از سری دروس افعال انعکاسی به همراه حروف اضافه آنها را با هم شروع میکنیم ، در این درس می خواهیم افعال زیر را مورد بررسی قرار بدهیم :   sich beherrschen, sich bemühen, sich beruhigen, sich beschäftigen, sich beteiligen   چنانچه هنوز آشنایی با افعال و افعال انعکاسی و همچنین حروف …

sich beherrschen, sich bemühen, sich beruhigen, sich beschäftigen, sich beteiligenبیشتر بخوان »