Präpositionen mit Akkusativ und Dativ

درس سی و یکم – حروف اضافه اکوزاتیو ساز یا داتیوساز!؟

 حروف اضافه اکوزاتیو ساز یا داتیو ساز ، مسئله این است!   حروف های اضافه ای هستند که گاهی برای اکوزاتیو ساز بودن و داتیو ساز بودن آنها دچار سر درگمی می شویم ، برای اینکه آن حروف ثابت نیستند و بر اساس موقعیت گاهی می توانند Akkusativ ساز و گاهی هم Dativ ساز باشند …

درس سی و یکم – حروف اضافه اکوزاتیو ساز یا داتیوساز!؟Read More »

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته

 در زبان آلمانی ما دو نوع حرف اضافه داریم ۱. حروف اضافه ای که ثابت هستند و اسم بعد از خود را همواره به یک حالت اسمی می برند ۲. حروف اضافه که ثابت نیستند و بر اساس فعل و موقعیت جمله ، اسم ما را به حالت های اسمی Akkusativ یا Dativ میبرند.   …

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکتهRead More »